Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ENGLISH LANGUAGE AS AN ESSENTIAL TOOL FOR COMMUNICATION IN TODAY’S

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ENGLISH LANGUAGE AS AN ESSENTIAL TOOL FOR COMMUNICATION IN TODAY’S"— Zapis prezentacji:

1 ENGLISH LANGUAGE AS AN ESSENTIAL TOOL FOR COMMUNICATION IN TODAY’S
God gives talent, work transforms talent into genius. Bóg daje talent, praca przekształca talent w geniusz. – Anna Pavlova, ballerina

2 EAGLES Miron Halasz Dominik Cwojdziński Patryk Masztalerz Sebastian Nowak Tomasz Ratajski Arkadiusz Walkowiak Mikołaj Jurga present ORŁY przedstawiają

3 ENGLISH LANGUAGE AS AN ESSENTIAL TOOL FOR COMMUNICATION IN TODAY’S
ENGLISH LANGUAGE AS AN ESSENTIAL TOOL FOR COMMUNICATION IN TODAY’S WORLD JĘZYK ANGIELSKI NIEZBĘDNYM NARZĘDZIEM KOMUNIKACJI WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

4 screenplay Sebastian Nowak Patryk Masztalerz scenariusz

5 photos Mikołaj Jurga Patryk Masztalerz Tomasz Ratajski zdjęcia

6 music Sebastian Nowak Arkadiusz Walkowiak Miron Halasz muzyka

7 montage Miron Halasz Arkadiusz Walkowiak Patryk Masztalerz montaż

8 special effects Sebastian Nowak Tomasz Ratajski Dominik Cwojdziński efekty specjalne

9 subtitles Tomasz Ratajski Sebastian Nowak Arkadiusz Walkowiak tłumaczenie
9

10 ponieważ stanowi najbardziej powszechne medium komunikacji
In the 20th century it was a fact that English is an international language because it is the most common medium of communication all over the world because of both the vast number of native speakers and their distribution all over the globe. It was the result of two basic factors: Britain’s imperial politics in the 19th century and the US economic expansion in the 20th century. W XX stuleciu stało się faktem, że angielski jest językiem międzynarodowym , ponieważ stanowi najbardziej powszechne medium komunikacji na całym świecie ze względu zarówno na znaczną liczbę rodzimych użytkowników tego języka jak i ich rozmieszczenie we wszystkich zakątkach kuli ziemskiej. Zdecydowały o tym dwa podstawowe czynniki: Brytyjska polityka imperialna w dziewiętnastym wieku i ekspansja ekonomiczna USA w dwudziestym wieku.

11 PART 1 British Empire Imperium Brytyjskie

12 British colonialism in the 19th century was the beginning of the spread of English throughout the world. Kolonializm brytyjski w 19 stuleciu zapoczątkował rozprzestrzenianie się języka angielskiego na cały świat. Rule Britannia! She is from Indonesia. That's what I'm gonna say. art geography indeed Each project was individual. He needs some help. I don't know exactly rich neighbourhood He stopped focusing on grades. I'm gonna tell you The time will say memorize project-based How are things? I'm doing well. high book she parents You must be joking. No, she isn't That's not true. I don't know. take care of me. Yes, I will loving you passionate excited energetic people use my knowledge projects bunch of facts car magazines What did they create? Yea, really science teachers navy admiral He wanted his men to grow as people Help me please! Learn how to think. This is mine. We'll be working all the time In other words Not just to memorize I'd love to lots of money

13 GOD SAVE THE QUEEN

14 Imperium Brytyjskie było największym imperium w historii.
British Empire was the largest empire in history. In 1922 it had about 458 million inhabitants, one-fifth of the world’s population at the time, and covered more than million square kilometres, almost a quarter of the Earth’s total land area. Imperium Brytyjskie było największym imperium w historii. W 1922 roku liczyło 458 milionów mieszkańców, w owym czasie jedną piątą populacji ziemi i zajmowało powierzchnię ponad 33,7 miliona kilometrów kwadratowych, prawie jedną czwartą całkowitego obszaru kuli ziemskiej.

15 It was an empire where the sun never sets
It was an empire where the sun never sets. Było to imperium, gdzie słońce nigdy nie zachodzi.

16 PART The role of the United States in the spread of the English language. Rola Stanów Zjednoczonych w rozprzestrzenianiu się języka angielskiego

17 7 grudnia Pearl Harbour I fear all we have done is to awaken a sleeping giant. - Japanese admiral Isoroku Yamamoto after the attack on the US naval base in Hawaii Obawiam się, że obudziliśmy śpiącego kolosa Japoński admirał Isoroku Yamomoto po ataku na bazę amerykańskiej marynarki wojennej na Hawajach

18 Słowa admirałaYamamoto zabrzmiały proroczo.
Admiral Yamamoto’s words seemed prophetic. Słowa admirałaYamamoto zabrzmiały proroczo.

19 During World War II the American industry produced 320,000 military aircraft for the U.S. army and the Allies—with almost 275,000 after Pearl Harbor At the same time, in Germany, the United Kingdom and Japan the production was W czasie II wojny światowej amerykański przemysł wyprodukował 320,000 samolotów wojskowych na potrzeby armii amerykańskiej i Aliantów – w tym prawie 275 ,000 po ataku na Pearl Harbour. W tym samym okresie, w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Japonii produkcja wyniosła 328,000. During World War II almost 2,4 million military trucks were produced for the US army while Japan, Germany, United Kingdom and the Soviet Union all together had 1.2 million trucks. Podczas II wojny światowej dla amerykańskiej armii wyprodukowano prawie 2,4 miliona samochodów wojskowych, podczas gdy Japonia, Niemcy, Wielka Brytania i Związek Radziecki posiadały razem 1,2 miliona samochodów. 19

20 American capitalism and technological progress after the Second World War were the main cause for which the English language got the status of the global language. Kapitalizm amerykański i postęp technologiczny po II wojnie światowej okazały się głównym powodem, dla którego język angielski zyskał status języka globalnego.

21 ECONOMY OF THE UNITED STATES IN NUMBERS
GOSPODARKA STANÓW ZJEDNOCZONYCH W LICZBACH Gross Domestic Product - $15 trillion  times higher than Germany, Japan and Great Britain’s all together Produkt Krajowy Brutto – 15 bilionów dolarów – prawie 1,75 razy wyższy niż Niemiec, Japonii i Wielkiej Brytanii razem California’s Gross Domestic Product - $1.9 trillion – about 4 times higher than Poland’s Produkt Krajowy Brutto Kalifornii – 1,9 biliona dolarów - około 4 razy wyższy niż Polski In 2011 the US military budget was about $ 740 billion (China’s defense budget - $91.5 billion) W 2011 roku budżet wojskowy USA wyniósł prawie 740 miliardów dolarów (wydatki na obronę Chin – 91,5 miliarda dolarów).

22 ECONOMY OF THE UNITED STATES IN NUMBERS
GOSPODARKA STANÓW ZJEDNOCZONYCH W LICZBACH Eight out of ten largest world’s companies are American corporations. Osiem na dziesięć największych światowych koncernów to firmy amerykańskie. Google - the largest Internet corporation in the world is an Amrican company. Google – największe na świecie przedsiębiorstwo internetowe jest firmą amerykańską. MacDonald’s restaurants – a symbol of globalisation and American way of life are found in 119 countries and territories around the world and serve 58 million customers each day. McDonald's operates over 31,000 restaurants worldwide, employing more than 1.5 million people. Restauracje MacDonalda – symbol globalizacji i amerykańskiego stylu życia można znaleźć w 119 krajach świata. Każdego dnia obsługują one 58 milionów klientów . Sieć ta dysponuje 31 tys. barów szybkiej obsługi na całym świecie i zatrudnia ponad 1.5 miliona pracowników.

23 PART 3 Geographical distribution of the English lamguage Geograficzne rozmieszczenie języka angielskiego

24 Nowadays the English language is used on each continent
Nowadays the English language is used on each continent. Obecnie język angielski jest używany na wszystkich kontynentach.

25 light blue – English as an official language
dark blue – countries where the English language is used by most of the people light blue – English as an official language ciemnoniebieski - państwa, gdzie język angielski jest używany przez większość mieszkańców jasnoniebieski - angielski jako język urzędowy

26 PART4 Statistics Statystyka
English is spoken as a first language by around 375 million people in the world. Other 375 million use English regularly as a second language. Około 375 milionów ludzi na całym świecie posługuje się językiem angielskim jako swoim językiem narodowym, kolejne 375 milionów używa języka angielskiego regularnie jako swojego drugiego języka. English is the language most often studied as a foreign language in the European Union. Język angielski jest najczęściej studiowanym językiem obcym w krajach Unii Europejskiej. Nowadays the number of people learning English is about 2 billion. Liczba osób uczących się języka angielskiego na całym świecie wynosi obecnie około 2 miliardy. Three-quarters of the world’s s are written in English. Trzy czwarte światowych wiadomości jest pisanych w języku angielskim. Eighty percent of the world’s electronically stored information is in English. 80% informacji zgromadzonych w Internecie, to informacje zapisane w języku angielskim.

27 Statistics Statystyka
Five biggest TV stations (CBS, NBC, ABC, BBC and CNN) broadcast in English and reach millions of people. Pięć największych stacji telewizyjnych na świecie (CBS, NBC, ABC, BBC i CNN)  nadaje swoje programy w języku angielskim docierając do milionów odbiorców. Two thirds of the world’s greatest universities are located in English-speaking countries. Dwie trzecie najlepszych uniwersytetów na świecie to szkoły w krajach anglojęzycznych. Every year over 2 million people in more than 130 countries take Cambridge examinations. Co roku ponad 2 miliony osób w 130 krajach podchodzi do egzaminów Cambridge. English is the main language of air-traffic control, airports, advertising, business, medicine, technology, diplomacy, sport, music, culture and many other areas of life. Język angielski jest wiodącym językiem nawigacji, lotnictwa, reklamy, biznesu, medycyny, techniki, dyplomacji, sportu, muzyki, kultury i wielu innych dziedzin życia.

28 PART 5 English as the global language Angielski językiem globalnym

29 Anglicisms Anglicyzmy
Sport – aut, debel, bobslej, derby dżokej hokej, lider, net, outsider, ring, rugby, set, team, tenis, bekhend Kultura i rozrywka – bestseller, blues, country, disco, DJ (disc jockey), drink, fan, heavy-metal, hit, hobby, musical, pop, pub, puzzle, quiz, rock, show, thriller, wideoklip, mecz Słownictwo komputerowe – driver, joystick, mysz (semantycznie), server, skaner Handel, ekonomia, przedsiębiorczość – biznes, biznesmen, bizneswoman, boom, boss, broker, joint venture, leasing, menedżer, sponsor, monitoring Moda - dżersej, dżinsy, klipsy, lycra, topless Polityka – budżet, lider (partii), lobby, establishment Zdrowie i uroda – aerobic, lifting, jogging, peeling Życie codzienne – baby-sitter, happy end, logo, marker, market, notebook, ranking, show, scrabble, teflon, weekend, snack bar Żywność – cheesburger, chipsy, dressing, fast food, grill, hamburger, hot dog, lunch, popcorn, sandwich, tost Nauka i technika – flesz, kompakt, komputer, kontener, stres, trend, walkman,

30 Youth language Język młodzieżowy
Wyraz boj najczęściej łączony z zaimkiem dzierżawczym „mój” oznacza partnera, sympatię ( Dostałam prezent od mojego boja.) Powierniczką dziewczyny, której można opowiedzieć o problemach ze swoim bojem jest frendzia. Wyraz ten pochodzi od angielskiego friend i oznacza przyjaciółkę. Trendy – będący na czasie, modny stylowy. Odnosi się nie tylko do osób, ale i do przedmiotów. Jeśli element ubioru, nowy model telefonu komórkowego, wykonawca muzyczny jest trendy, w środowisku młodzieży wstydem okazuje się nie mieć na jego temat nic do powiedzenia. Boss jako osoba mająca szalone pomysły i imponująca innym Synonimem bossa jako osoby imponującej i dobrze się prezentującej jest debeściak (z ang. the best – najlepszy). Debeściakami są Beckham,raper Snoop Dogg, Kazik, U2. Debeściakiem został również Jan Paweł II. 30

31 Youth language Język młodzieżowy
Dodatnio wartościującym rzeczownikiem, który można odnieść zarówno do chłopców, jak i dziewcząt, jest słowo krejzol/krejzolka pochodzące od angielskiego crazy – szalony, zwariowany i oznaczające nie tylko osobę niezrównoważoną psychicznie, co raczej charakteryzującą się dużym stopniem optymizmu i spontaniczności, tak zwanego. „pozytywnego szaleństwa”. Super crazy girl i boj mogą przeżyć love lub nawet big love czyli miłość lub wręcz wielką miłość. Crazy girl i boj mogą się także kissować (z ang. to kiss – całować się), mając nadzieję, że ich big love będzie trwało forever (z ang. na zawsze). Jednym z najczęściej pojawiających się zapożyczeń jest słowo look – po angielsku oznaczające m.in.. wygląd zewnętrzny. Look jest odpowiednikiem używanej powszechnie w ogólnej polszczyźnie stylizacji – obejmuje makijaż, fryzurę i ubranie, które składają się na ogólne wrażenie wywołane przez „nosicielkę”, czy „właścicielkę” danego looku. Głównym składnikiem looku jest wygląd fejsu czyli twarzy (z ang. face). Żeby natomiast look fejsu mógł spodobać się każdemu bojowi, niezbędny jest nie tylko make-up (zapożyczenie zakorzenione już w ogólnej polszczyźnie), ale i smajl (od ang. smile) czyli polski uśmiech. 31

32 Youth language Język młodzieżowy
Niezawodnym sposobem na wykreowanie looku jest shopping (względnie szopping) z frendzią czyli zakupy z przyjaciółką. Kreując swój look możemy lansować się po prostu na stricie (z ang. ulica). Powszechne są pojawiające się często w mówionym języku młodzieżowym słowa cool i wow jako określenia nacechowane pozytywnie emocjonalnie. Bardzo silnie nacechowane dodatnio są wszelkie neologizmy tworzone za pomocą prefiksu mega: To był mega występ, przeżyłem mega szok, to było mega dziewczęce. „CYTATY” „Era boysbandów się już skończyła”. (zespołów chłopięcych) – Czesław Mozil w programie „X Factor” „Przyjmujesz każdą uwagę kołcza”. (coach - z ang. trener) – Tatiana Okupnik w programie „X Factor” „Nie chciałbym odpaść na pierwszym lajfie”. (live – program na żywo)– Biba w „X Factor” „Na bekstejdżu” (backstage – kulisy) – Czesław Mozil w programie „X Factor” „Karolina, ty byłaś po prostu mega sexy”. – Augustin Egurrola w „You can dance” „Jest wszystko w tajmie jak trzeba”. (time – w muzyce rytm) – Łozo w „Must be the music” 32

33 Wherever you enter a hotel or a restaurant, they will understand English, and there will be an English menu. Gdziekolwiek wejdziesz do hotelu lub restauracji, będą rozumieć angielski i będzie też menu w tym języku. 33

34 34

35 35

36 Labour market Rynek pracy

37 Inżynier Projektu – specjalność HVAC Miejsce pracy – Poznań
Zakres obowiązków: planowanie i koordynacja robót (główny zakres – HVAC) w oparciu o wymagania kontraktu, dokumentację techniczną, harmonogram, normy jakości i przepisy BHP - bezpośrednia współpraca z Kierownikiem Budowy oraz Project Managerem - kontrola oraz weryfikacja dokumentacji powykonawczej - dbałość o prowadzenie niezbędnej dokumentacji w zakresie nadzorowanych robót; - analiza i ewentualna optymalizacja projektów wykonawczych; - współpraca z innymi branżami; - prowadzenie racjonalnej gospodarki materiałowo-sprzętowej; - koordynowanie nadzorowanych przez siebie robót, organizowanie oraz uczestnictwo w odbiorze robót od podwykonawców; - potwierdzanie zgodności wykonanych robót z projektem - cykliczne raportowanie zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami Wymagania: - wykształcenie wyższe techniczne kierunkowe - kilkuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku, - znajomość nowoczesnych rozwiązań instalacyjnych obiektów biurowych, - doświadczenie w realizacji instalacji HVAC, - umiejętność obsługi komputera (MS Office), autocad - uprawnienia będą atutem, ale nie są warunkiem koniecznym - mile widziana znajomość języka angielskiego - kreatywność, efektywność, nastawienie na realizację celów, zaangażowanie - umiejętność rozwiązywania problemów - umiejętność współpracy w zespole, - samodzielność w działaniu, Oferujemy: - atrakcyjne warunki zatrudnienia - pracę w renomowanej, międzynarodowej firmie - pracę przy realizacji nowoczesnego kompleksu biurowego - bardzo dobrą atmosferę pracy w profesjonalnym zespole - samodzielne, odpowiedzialne stanowisko

38 •organizacja i zarządzanie salonem
         MENAGER SALONU URODY w WARSZAWIE Opis stanowiska •organizacja i zarządzanie salonem •realizacja założonego planu budżetowego •tworzenie, planowanie oraz promocja nowych produktów i usług •kierowanie zespołem pracowników •dbanie o wysoką jakość świadczonych usług •utrzymywanie pozytywnych relacji z Klientami oraz pozyskiwanie   nowych  klientów •obsługa bezpośrednia klientów Wymagania • minimum 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku w Spa lub salonie kosmetycznym i medycyny estetycznej potwierdzone referencjami • biegła znajomość języka angielskiego • wykształcenie wyższe – mile widziana specjalizacja kosmetolog •  znajomość branży kosmetycznej, medycyny estetycznej i fitness  • bardzo wysoka kultura osobista, dobra prezencja  • dbałość o szczegóły na stanowisku pracy Oferujemy •pracę w prestiżowym, rozwojowym miejscu •stałe zatrudnienie • wynagrodzenie adekwatne do kwalifikacji

39 Pilnie poszukujemy kandydatów na stanowisko: KOSMETOLOG
Opis stanowiska: ·         kompleksowa obsługa klientów Kliniki ·         wykonywanie profesjonalnych zabiegów na twarz i ciało w oparciu o najwyższe standardy jakościowe z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń medycznych ·         doradztwo w zakresie zabiegów na sprzęcie dostępnym w sprzedaży w naszym Kliniki ·         doradztwo w zakresie kosmetyków dostępnych w sprzedaży w naszym Kliniki ·         dbanie i utrzymywanie dobrych relacji z klientami Kliniki ·         kreowanie pozytywnego wizerunku firmy i własnej osoby Wymagania: ·         wykształcenie w kierunku kosmetologii ·         min. 3-letnie doświadczenie zawodowe ·         Bardzo dobra znajomość języka polskiego i poprawnego wypowiadania się w języku polskim (warunek konieczny) ·         Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (warunek konieczny) ·         Bardzo wysoka kultura osobista ·         Dbałość o szczegóły na wykonywanym stanowisku ·         Umiejętność wykonywania zabiegów potwierdzona certyfikatami refleksoterapii, masażu Breussa, cosmofacialu, cosmoliftingu japońskiego i masażu tybetańskiego ·         znajomość nowoczesnych technik i aparatury kosmetycznej ·         znajomość wiodących marek pielęgnacyjnych w kosmetologii ·         umiejętność diagnozowania stanu skóry i doboru zabiegów ·         umiejętności wykonywania zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało ·         umiejętności komunikacyjne i interpersonalne ·         zaangażowanie w wykonywaną pracę i chęć rozwoju ·         wysoki poziom kultury osobistej   Oferujemy: ·         Odpowiedzialną pracę w dynamicznym zespole ·         Dobrą atmosferę pracy ·         Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji

40 English in sport Angielski w sporcie The results of sport competitions on TV screens and from live games Rezultaty z zawodów sportowych na ekranach telewizyjnych oraz z rozgrywek na żywo

41 41

42 42

43 43

44 Information at railway stations Informacje na dworcach kolejowych

45 45

46 46

47 47

48 Instructions manual Instrukcje obsługi
48

49 49

50 50

51 51

52 „The Cambridge Encyclopedia of the English Language” by David Crystal
Żródła: „The Cambridge Encyclopedia of the English Language” by David Crystal „Encyklopedia Języka Angielskiego wydawnictwa Cambridge” autorstwa Davida Crystala „English as the global language” by David Crystal „Angielski Językiem Globalnym” autorstwa Davida Crystala „The Future of English” by David Graddol „Przyszłość Języka Angielskiego” autorstwa Davida Graddola „English for restaurant workers” by Renee Talalla „Angielski dla pracowników restauracji” autorstwa Renee Talalla Muzyka: Oryginalna ścieżka dźwiękowa z filmu z 1968 roku „Tylko dla orłów” „Auld Lang Syne” – słynna pieśń zaadoptowana ze starej szkockiej melodii odtworzona przez Roberta Burnsa w wykonaniu Dougie MacLean’a „Regimental Quick March of the Grenadier Guards and the Canadian Grenadier Guards” „Szybki Marsz Pułku Grenadierów Brytyjskich i Kanadyjskich” „Glory, Glory Hallelujah” „British National Anthem” „Hymn Państwowy Wielkiej Brytanii” „ 52

53 Przykłady autentycznych ogłoszeń o pracę z portalu: www.gumtree.pl
Fragment tekstu dr. Józefa J. Kowalewskiego pt. „Językiem angielskim przez świat” : Materiały Wikipedii: Materiały ze strony : Przykłady autentycznych ogłoszeń o pracę z portalu: Materiały ze strony: Materiały ze strony: Materiały ze strony: Materiały ze strony: Materiały ze strony: Zdjęcia z dworca kolejowego Warszawa Centralna Zdjęcia z relacji zakończenia Pucharu Świata w skokach narciarskich w Planicy Konsultacja Henryk Rosiak Czytał Miron Halasz Produkcja 2012 53

54 The presentation based on true stories and sources
The presentation based on true stories and sources Prezentacja oparta na wydarzeniach i źródłach prawdziwych.

55 THE END

56 DZIĘKUJEMY Orły Pana Rosiaka
Miron Halasz Dominik Cwojdziński Tomasz Ratajski Mikołaj Jurga Arkadiusz Walkowiak Sebastian Nowak Patryk Masztalerz Orły Pana Rosiaka


Pobierz ppt "ENGLISH LANGUAGE AS AN ESSENTIAL TOOL FOR COMMUNICATION IN TODAY’S"

Podobne prezentacje


Reklamy Google