Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU"— Zapis prezentacji:

1 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU
WROCŁAW, ul. Oławska 31   Tel. (71) , fax (71) , GMINY I POWIATY ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO W STATYSTYCE Elżbieta Stańczyk Dolnośląski Ośrodek Badań Regionalnych Urząd Statystyczny we Wrocławiu Urząd Statystyczny we Wrocławiu Wrocław, ul. Oławska 31 tel , fax _________________ Legnica, 22marca.2013 r.

2 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU
WROCŁAW, ul. Oławska 31   Tel. (71) , fax (71) , PLAN PREZENTACJI Potencjał demograficzny Kapitał intelektualny. Kondycja zdrowotna społeczeństwa Potencjał gospodarczy Rynek pracy Stan i ochrona środowiska naturalnego _________________ Legnica, 22 marca.2013 r. .

3 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU POTENCJAŁ DEMOGRAFICZNY.
WROCŁAW, ul. Oławska 31   Tel. (71) , fax (71) , POTENCJAŁ DEMOGRAFICZNY. GMINY I POWIATY ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO NA TLE WOJEWÓDZTWA I KRAJU Gminy i powiaty Zagłębia Miedziowego (7 powiatów ziemskich: bolesławiecki, głogowski, jaworski, legnicki, lubiński, polkowicki i złotoryjski oraz 1 powiat grodzki – Legnica) obejmuje łącznie obszar 5196 km2, czyli 26,0% terytorium województwa dolnośląskiego (1,7 % terytorium kraju). Na tym obszarze w końcu 2011 r. mieszkało 606,8 tys.osób, (20,8% populacji województwa; 1,6% populacji Polski). W ogólnej liczbie miesz­kańców Zagłębia nieznacznie przeważają kobiety - w końcu 2011 r. na 100 mężczyzn przypadało 106 kobiet (wobec 108 w województwie).Poza m.Legnicą (111), w wymienionych powiatach współczyn- nik feminizacji kształtował się na niższym poziomie niż przeciętnie w województwie (polkowicki -102). W grupie gmin, wysokim stop­niem feminizacji wyróżniała się jedy- nie g.wiejska Legnickie Pole (119). Natomiast w 13 gmi- nach (o charakterze wiejskim) w ogólnej liczbie ludności przeważali mężczyźni, szczególnie:   Żukowice – p.głogo- wski (94 kobiety na 100 mężczyzn) Paszowice – p.jawor- ski, Pęcław – p.głogow­ski) i Pielgrzymka – p.złotoryjski (odpowied­nio: 95, 96 i 96 kobiet). bolesławiecki lubiński Bolesławiec (g,miejska) Lubin (g,miejska) Bolesławiec (g,wiejska) Lubin (g,wiejska) Gromadka (g,wiejska) Rudna (g,wiejska) Nowogrodziec (g,miejsko-wiejska) Ścinawa (g,miejsko-wiejska) Osiecznica (g,wiejska) polkowicki Warta Bolesławiecka (g,wiejska) Chocianów (g,miejsko-wiejska) głogowski Gaworzyce (g,wiejska) Głogów (g,miejska) Grębocice (g,wiejska) Głogów (g,wiejska) Polkowice (g,miejsko-wiejska) Jerzmanowa (g,wiejska) Przemków (g,miejsko-wiejska) Kotla (g,wiejska) Radwanice (g,wiejska) Pęcław (g,wiejska) złotoryjski Żukowice (g,wiejska) Wojcieszów (g,miejska) jaworski Złotoryja (g,miejska) Jawor (g,miejska) Pielgrzymka (g,wiejska) Bolków (g,miejsko-wiejska) Świerzawa (g,miejsko-wiejska) Męcinka (g,wiejska) Zagrodno (g,wiejska) Mściwojów (g,wiejska) Złotoryja (g,wiejska) Paszowice (g,wiejska) m.Legnica Wądroże Wielkie (g,wiejska) legnicki Chojnów (g,miejska) Chojnów (g,wiejska) Krotoszyce (g,wiejska) Kunice (g,wiejska) Legnickie Pole (g,wiejska) Miłkowice (g,wiejska) Prochowice (g,miejsko-wiejska) Ruja (g,wiejska) _________________ Legnica, 22 marca.2013 r.

4 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU
WROCŁAW, ul. Oławska 31   Tel. (71) , fax (71) , Liczba ludności w latach a. Stan w dniu 31 XII POTENCJAŁ DEMOGRAFICZNY. ROZMIESZCZENIE LUDNOŚCI 836,1 Odsetek ludności miejskiej w 2011 r. Według stanu w dniu 31 XII 2011 r. 70,0% ludności obszaru Zagłębia Miedziowego mieszkało w miastach (69,8% – prze-ciętnie w województwie, 60,7% – w Polsce). Największe dol-nośląskie miasta (ponad 100 tys. mieszkańców ): Wrocław (631,2 tys.), Wałbrzych (120,0 tys.) i Legnica (103,0 tys.). Miasta o liczbie mieszkań­ców od 50 tys. do 100 tys. osób to: Jelenia Góra (83,5 tys.), Lubin (75,1 tys.), Głogów (69,3 tys.) oraz Świdnica (60,2 tys.). W grupie powiatów ziemskich Zagłębia Miedziowego mieszkańcy miast dominowali w ogólnej liczbie miesz-kańców w: głogowskim, lubińskim, polkowickim i jaworskim, a mieszkańcy wsi – w legnickim i bolesławieckim. W jednym powiecie – złotoryjskim odnotowano zbliżone liczby mieszkańców w miastach i na wsi. 76,7% 75,8% 59,6% 56,5% 50,0% 49,0% 32,8% 69,8% W końcu 2011 r. ludność woj. dolno-śląskiego była o 665 osób , tj. o 0,02% mniejsza niż rok wcześniej. Odmiennie niż w 2010 r., odnotowano nieznaczny ubytek rzeczywisty ludności, spowo-dowany głównie zwiększonym ubytkiem ludności z tytułu ruchu naturalnego (w Polsce dodatni przyrost rzeczywisty ludności o 0,02%). W ostatnich latach systematycznie zwiększa się liczba mieszkańców wsi (szczególnie w strefie podmiejskiej), a zmniejsza się liczba ludno­ści w miastach. Łącznie w latach liczba ludności uległa zmniejszeniu o 34,4 tys. osób (tj. o 1,3%), przy czym stan ludności wiejskiej zwiększył się o 32,1 tys. osób (tj. o 3,7%), natomiast stan ludności miejskiej zmniejszył się o 66,4 tys. (tj. o 3,4%). _________________ Legnica, 22 marca.2013 r. . %

5 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU POTENCJAŁ DEMOGRAFICZNY.
WROCŁAW, ul. Oławska 31   Tel. (71) , fax (71) , POTENCJAŁ DEMOGRAFICZNY. . GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA Gęstość zaludnienia w 2011 r. Stan w dniu 31 XII Gminy dolnośląskie charakteryzowa-ły się znacznym zróżnicowaniem pod względem gęstości zaludnienia. Ok. 80% powierzchni województwa zajmowały gminy (111), w których gęstość zaludnienia kształtowała się na poziomie poniżej 100 osób/km2. W końcu 2011 r. zamieszkiwało ten obszar 30,8% ogółu ludności) Najniższą gęstością odznaczały się głównie gminy położone w północno-zachodniej części województwa m.in.: Osiecznica, Gromadka, Kotla, Jemielno, Niechlów. Wysoką gęstością zaludnienia – ponad 2000 osób na km2 wyróżniały się 4 gminy miejskie: Świdnica, Chojnów, Wrocław oraz Zgorzelec. 146

6 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU POTENCJAŁ DEMOGRAFICZNY.
WROCŁAW, ul. Oławska 31   Tel. (71) , fax (71) , POTENCJAŁ DEMOGRAFICZNY. PRZYROST RZECZYWISTY LUNOŚCI W 2011 r. w 9 spośród 29 powiatów wystąpił wzrost liczby mieszkańców (w tym największy w pow. wrocław-skim), a w 19 powiatach – spadek, szczególnie znaczny na południu i na zachodzie (w powiatach: wałbrzyskim, Jeleniej Górze, kłodzkim, lubańskim). Jedynie w po-wiecie milickim liczba lud-ności nie uległa zmianie Znaczącą dynamiką zaludnie-nia w 2011 r., głównie w wyniku zjawiska suburbanizacji, wyró-żniały się gminy wiejskie i miej-sko-wiejskie, położone w sąsie-dztwie aglomeracji miejskich: Wrocław (Czernica, Siechnice, Długołęka,Kobierzyce,ŻórawinaMiękinia i Kąty Wrocławskie), Legnica i Lubin (Kunice i wiej-ska Lubin), Głogów i Polkowi-ce (wiejska Głogów i Jerzma-nowa) oraz Bolesławiec

7 Struktura wiekowa według powiatów
URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU WROCŁAW, ul. Oławska 31   Tel. (71) , fax (71) , Struktura wiekowa według powiatów Udział osób wieku poprodukcyjnym. Stan w dniu 31 XII 2011 r. W końcu 2011 r. najmłodszym społeczeństwem wyróżniały się powiaty: wrocławski i polkowicki, w których odsetek osób w wieku poprodukcyjnym przyjmował najniższe wartości – odpowiednio 13,2% i 14,0%. Wśród mieszkańców tych powiatów zdecydowanie więcej było dzieci i młodzieży (wiek przedprodukcyjny) niż osób starszych (w wieku poprodukcyjnym). Poza Legnicą potencjalne zasoby siły roboczej w mniejszym stopniu obciążone były osobami starszymi niż dziećmi i mło-dzieżą, np. w powiecie polkowickim na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 32 osoby w wieku do 18 lat oraz 21 osób w wieku poprodukcyjnym. Znaczny odsetek osób w wieku popro-dukcyjnym wystąpił w miastach: Jeleniej Górze i Wrocławiu (21,2% i 20,2%) oraz w powiecie wałbrzyskim (19,7%) oraz w Legnicy, w których zdecydowanie więcej było osób starszych niż dzieci i młodzieży. Udział osób w wieku: przedprodukcyjnym poprodukcyjnym [14,7; 20,8] 17,2% - dzieci i młodzież 17,5% - osoby w wieku poprodukcyjnym Odsetek osób w wieku poprodukcyjnym wyższy niż w przypadku osób wieku przedprodukcyjnym poniżej 15,0% [15,0; 17,5) [17,5; 20,0) 20,0 i więcej

8 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU
WROCŁAW, ul. Oławska 31   Tel. (71) , fax (71) , Przyrost naturalny w przekroju powiatów i gmin W 2011 r. dodatni przyrost naturalny wystąpił w 10 powia-tach (w 2010 r. – w 16 powia-tach), w tym najwyższy we wrocławskim (3,6) oraz w pol- kowickim (2,9), natomiast najniższy w Jeleniej Górze i wałbrzyskim (po minus 4,5). W układzie gmin rozpiętość pomiędzy wartościami skrajny- mi współczynnika przyrostu naturalnego wynosiła od minus 7,0 do plus 7,3. Najwyższym, dodatnim przyrostem natural-nym wyróżniały się 3 gminy wiejskie: Kobierzyce, Pęcław i Jerzmanowa. Wysoki poziom ubytku natural-nego wystąpił w 2 gminach powiatu wałbrzyskiego: Walim i Głuszyca, a także w mieście Karpacz. -0,6

9 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU
WROCŁAW, ul. Oławska 31   Tel. (71) , fax (71) , Migracje na pobyt stały w przekroju gmin i powiatów Największy przyrost ludności z tytułu migracji na pobyt stały wystąpił w powiatach: wrocławs-kim (219 osób na 10 tys. ludnoś-ci), trzebnickim (53) i oławskim (48), natomiast największy uby-tek ludności w: górowskim (40 osób), głogowskim (36) oraz wałbrzyskim i zgorzeleckim (po 35 osób). Spośród 169 gmin w 90 napływ ludności był wyższy niż odpływ, w 1 gminie – Bierutów (powiat oleśnicki) – zerowe saldo migracji, a w pozostałych 78 – odpływ wyższy niż napływ. Wyróżniający-mi się obszarami napływu migra-cyjnego były gminy znajdujące się w sąsiedztwie aglomeracji miejs-kich, takich jak: Wrocław (m.in. Czernica, Kobierzyce, Długołę-ka) oraz Legnica i Lubin (Kunice i w. Lubin), Głogów i Polkowice (Jerzmanowa). (w przeliczeniu na 1000 mieszkańców) Obszary odpływu migracyjnego Obszary napływu migracyjnego Znaczny ubytek ludności z tytułu migracji (ujemne saldo migracji) wystąpiło m.in. w gminach przygranicznych – Świeradów-Zdrój, Zawidów, Bogatynia, Kamieniec Ząbkowicki

10 KAPITAŁ INTELEKTUALNY.
URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU WROCŁAW, ul. Oławska 31   Tel. (71) , fax (71) , KAPITAŁ INTELEKTUALNY. STRUKTURA LUDNOŚCI WEDŁUG WYKSZTAŁCENIA Odsetek ludności w wieku 13 lat i więcej z wykształceniem wyższym według powiatów w 2011 r. Stan w dniu 31 XII (dane NSP 2011). Według danych Narodowego Spi-su Powszechnego Ludności i Mie-szkań 2011 w woj. dolnośląskim w populacji osób w wieku 13 lat i więcej osoby z wykształceniem wyższym stanowiły 16,8%. co da-wało 4. miejsce w kraju, po woj. mazowieckim (23,6%), pomors-skim (17,6%) i małopolskim (17,2%). Średnio co 6-ty mieszka-niec Dolnego Śląska legitymował się wykształceniem wyższym (co 4-ty mieszkaniec woj. mazo-wieckiego). W powiatach Zagłębia Miedzio-wego odsetek osób z wykształ-ceniem wyższym kształtował się od poziomu 11,0% (bolesła-wiecki, jaworski) do poziomu 18,7% w m.Legnicy. . 15,6 10,8 16,3 11,0 11,2 18,7 11,0 16,8%

11 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU KAPITAŁ INTELEKTUALNY i SPOŁECZNY.
WROCŁAW, ul. Oławska 31   Tel. (71) , fax (71) , KAPITAŁ INTELEKTUALNY i SPOŁECZNY. KONDYCJA ZDROWOTNA LUDNOŚCI Zgony według wybranych przyczyn w przeliczeniu na 10 tys. ludności w 2011 r. Choroby układu krążenia Nowotwory 48,1 26,4 Podobnie jak w skali kraju, głównymi przyczynami zgonów w woj. dolnośląskim były choroby układu krążenia i choroby nowotwo­rowe (odpowiednio i 7699 zgonów w 2011 r.). Stanowiły one odpowiednio 47,7% i 26,2% wszystkich zgo­nów W przeliczeniu na 10 tys. ludności przypadało w województwie dolnośląskim 48 zgonów z powodu chorób układu krążenia (o 4 więcej niż przeciętnie w Polsce) oraz 26 zgonów z powodu nowotworów (o 1 więcej). W powiatach Zagłębia Miedziowego natężenie umieralności z powodu nowo-tworów kształtowało się na poziomie nieznacznie niższym niż przeciętnie w województwie (np. bolesławiecki), bądź na poziomie nieznacznie wyższym (jaworski, m.Legnica, złotoryjski). Analogicznie w przy przypadku zgo-nów z powodu chorób układu krążenia – natężenie umieralności kształtowało się poniżej przeciętnej w woje-wództwie lub na porównywalnym poziomie (legnicki).

12 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU
WROCŁAW, ul. Oławska 31   Tel. (71) , fax (71) , POTENCJAŁ GOSPODARCZY. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO (CENY BIEŻĄCE) Prognoza demograficzna. Ekonomiczne grupy wieku Wartość Produktu Krajowego Brutto (w cenach bieżących) według podregionów w 2010 r. W 2010 r. na Dolnym Śląsku wartość PKB kształtowała się na poziomie mln zł (8,5% wartości PKB w Polsce). Podregion legnicko-głogowski z wartością PKB równią mln zł (25,0% w województwie, 2,1% w kraju) plasował się na 10. miejscu wśród 66 podregionów. Produkt krajowy brutto (PKB) przedstawia końcowy rezultat działalności wszystkich podmiotów gospodarki narodowej. Produkt krajowy brutto równa się sumie wartości dodanej brutto wytworzonej przez wszystkie krajowe jednostki instytucjonalne powiększonej o podatki od produktów i pomniejszonej o dotacje do produktów. mln zł

13 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU
WROCŁAW, ul. Oławska 31   Tel. (71) , fax (71) , POTENCJAŁ GOSPODARCZY. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO PER CAPITA (CENY BIEŻĄCE) Prognoza demograficzna. Ekonomiczne grupy wieku Wartość Produktu Krajowego Brutto (w cenach bieżących) w przeliczeniu na 1 mieszkańca według podregionów w 2010 r. W przeliczeniu na 1 mieszkańca wartość PKB kształtowała się w dolnośląskich podregionach na poziomie: PODREGIONY W zł Lokata Polska = =100 Wojewódz two = = 100 Rok poprzedni =100 jeleniogórski 29805 33 80,3 71,4 106,4 legnicko-głogowski 66937 3 180,4 160,3 120,4 wałbrzyski 25708 40 76,8 71,5 106,5 wrocławski 28924 26 86,4 80,5 112,0 m. Wrocław 50525 5 151,0 140,6 111,9 41750 zl

14 Prognoza demograficzna. Ekonomiczne grupy wieku
URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU WROCŁAW, ul. Oławska 31   Tel. (71) , fax (71) , POTENCJAŁ GOSPODARCZY. PRODUKCJA SPRZEDANA PRZEMYSŁU. Prognoza demograficzna. Ekonomiczne grupy wieku Wartość produkcji sprzedanej przemysłu według powiatów w 2011 r. W 2011 r. na Dolnym Śląsku produkcja sprzedana przemysłu miała wartość 96,3 mld zł, w tym łączna wartość produkcji sprzedanej przemysłu w powiatach Zagłebia Miedziowego kształtowała się na poziomie 135,0 mld zł - 36,4% wartości produkcji w woje-wództwie). Szczególnie widoczna jest koncentracja wartości produkcji w powiatach lubińskim i polkowickim – 28,1 mld zł (29,2% ogółu w województwie). mln zł

15 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU
WROCŁAW, ul. Oławska 31   Tel. (71) , fax (71) , RYNEK PRACY. PRACUJĄCY . Prognoza demograficzna. Ekonomiczne grupy wieku Liczba pracujących na 100 osób w wieku produkcyjnym według powiatów i gmin w 2011 r. Stan w dniu 31 XII Spośród ogółu 703,1tys. pracujących w woj. dolnośląskim w podmiotach gospo-darczych o liczbie pracujących powyżej 9 osób w końcu 2011 r. 20,6% stanowili pra-cujący w powiatach Zagłębia Miedziowego Polkowice W końcu 2011 r. na 100 osób w wieku produkcyj-nym przypadało od 19 pracujących w podmiotach gospodarczych zatrudniających 9 i więcej osób w powiecie legnickim do 69 i 51 pracujących w powiecie polkowickim, m. Wrocławiu i m.Legnicy Kobierzyce W przekroju gmin, w przeliczeniu na 100 osób w wieku pro-dukcyjnym, najmniej pracujących odnotowano szczególnie w przypadku wiejskich gmin jak: Miłkowice (p.legnicki), Pęcław (p.głogowski), Jemielno (p. górowski). W gminach tych mniej niż 8,0% mieszkańców w wieku produkcyjnym miało pracę w podmiotach gospodarczych zlokalizowanych w swojej gminie. Natomiast w dwóch gminach: miejsko-wiej-skiej Polkowice i wiejskiej Kobierzyce na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym przypadało ponad 100 pracujących (odpowiednio 142 i 188 osób).

16 Prognoza demograficzna. Ekonomiczne grupy wieku
URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU WROCŁAW, ul. Oławska 31   Tel. (71) , fax (71) , RYNEK PRACY. REJESTROWANE BEZROBOCIE Prognoza demograficzna. Ekonomiczne grupy wieku Stopa rejestrowanego bezrobocia według powiatów w 2012 r. Stan w dniu 31 XII Według stanu z dnia 31 XII 2012 r. w woj.dolnośląskim stopa rejestro-wanego bezrobocia osiągnęła po-ziom 13,5% cywilnej ludności akty-wnej zawodowo (wobec 13,4% w kraju) miejsce wśród pozostałych województw. 13,5% W przekroju powiatów stopa bezro-bocia kształtowała się na poziomie od 5,6% w p. wrocławskim (oraz 5,8% w m.Wrocławiu i 9,1% w polko-wickim) do 27,5% w p.górowskim (27,1% w p. złotoryjskim, 26,7% w kłodzkim) Stopa bezrobocia, niezależnie od źródeł informacji określana jest jako udział osób bezrobotnych w liczbie ludności aktywnej zawodowo, tworzącej tzw. zasoby siły roboczej w gospodarce.

17 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU
WROCŁAW, ul. Oławska 31   Tel. (71) , fax (71) , RYNEK PRACY. REJESTROWANE BEZROBOCIE Prognoza demograficzna. Ekonomiczne grupy wieku Liczba zarejestrowanych bezrobotnych na 100 osób w wieku produkcyjnym według powiatów i gmin w 2012 r. (2011=100) Stan w dniu 31 XII Według stanu w dniu 31 XII 2011 odsetek osób bezrobotnych wśród osób w wieku produkcyjnym wynosił 7,5% (wobec 8,8% w kraju). Wśród gmin wskaźnik ten kształtował się od pozio-mu 2,6% w gminie wiejs-kiej Jordanów Śląski z p. wrocławskiego (i od 4,1% w gminie Lubin wieś z p.lubińskiego) do 18,7% w gminie miejsko-wiejskiej Bolków z p. jaworskiego (i Świerzawy z p. złotoryjskiego).

18 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU W przeliczeniu na 100 pracujących
WROCŁAW, ul. Oławska 31   Tel. (71) , fax (71) , RYNEK PRACY. ZATRUDNIENI W WARUNKACH ZAGROŻENIA CZYNNIKAMI SZKODLIWYMI DLA ZDROWIA Prognoza demograficzna. Ekonomiczne grupy wieku Zatrudnieni w warunkach zagrożenia czynnikami szkodliwymi i niebezpiecznymi dla zdrowia według powiatów w 2011 r. W 2011 r. na Dolnym Śląsku odnotowano ok. 49,9 tys. zatrudnionych w warunkach zagrożenia czynnikami szko-dliwymi i niebezpiecznymi dla zdrowia (w tym 59,3% stano-wiły zagrożenia związane z ze środowiskiem pracy). Średnio na 100 pracujących przypada-ło 7 zatrudnionych w warun-kach zagrożenia. Na obszarze Zagłębia Mie-dziowego było 20,8 tys. za-trudnionych w warunkach za-grożenia (stanowiących 41,6% ogółu w województwie). Średnio na 100 pracujących przypadało 14 zatrudnionych w warunkach zagrożenia – od 3 osób w powiecie złotoryjs-kim i legnickim do 30 osób w powiecie polkowickim. W przeliczeniu na 100 pracujących

19 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU
WROCŁAW, ul. Oławska 31   Tel. (71) , fax (71) , RYNEK PRACY. PRACA W WARUNKACH ZAGROŻENIA - POSZKODOWANI W WYPADKACH PRZY PRACY Prognoza demograficzna. Ekonomiczne grupy wieku Liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy (zgłoszonych w ciągu roku) według powiatów w 2011 r. W 2011 r. na Dolnym Śląsku odnotowano poszkodo-wanych w wypadkach przy pra-cy (w tym 6874 mężczyzn, tj. 65% ogółu poszkodowanych) stanowiących. W ogólnej liczbie wypadków zarejestrowano 42 wypadki śmiertelne, 65 – cięż-kie i – lżejsze. W powiatach Zagłębia Miedzio-wego odnotowano 2979 poszko-dowanych (28,2% w wojewódz-twie), w tym 2189 mężczyzn (73,2%). Szczególnie znaczący-mi liczbami poszkodowanych wyróżniały się powiaty: polko-wicki, lubiński i m.Legnica. Łącznie odnotowano 17 wypad-ków śmiertelnych, 20 – ciężkich i 2942 – lżejszych. Średnio na 1000 poszkodowa-nych przypadało ok 6 wypadków śmiertelnych (wobec 4 w woje-wództwie) 3264 Za jeden wypadek przy pracy liczy się wypadek każdej pracującej osoby poszkodowanej zarówno w wypadku indywidualnym, jak i zbiorowym. Śmiertelny wypadek przy pracy -wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć osoby poszkodowanej na miejscu wypadku lub w okresie 6 miesięcy od chwili wypadku.

20 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU
WROCŁAW, ul. Oławska 31   Tel. (71) , fax (71) , STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA. OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU Prognoza demograficzna. Ekonomiczne grupy wieku Odsetek powierzchni o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronionej według powiatów w 2011 r. 2011 26,7% 18,6% 2,1% %

21 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU
WROCŁAW, ul. Oławska 31   Tel. (71) , fax (71) , STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA. ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA Prognoza demograficzna. Ekonomiczne grupy wieku Emisja zanieczyszczeń gazowych w 2011 r. (w tonach na 100 km2) t 2011 t t t t 79923 t Dane o emisji pyłów i gazów obejmują emisję zorganizowaną (z urządzeń technologicznych i grzewczych) oraz niezorganizowaną (z hałd, składo-wisk, w toku przeładunku substancji, z hal produkcyjnych itp.).

22 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU
WROCŁAW, ul. Oławska 31   Tel. (71) , fax (71) , STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA. ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA Prognoza demograficzna. Ekonomiczne grupy wieku Emisja zanieczyszczeń pyłowych w 2011 r. (w tonach na 100 km2) 87,2% Spośród powiatów Zagłębia Miedziowego największa emisja zanieczyszczeń pyłowych w relacji do powierz-chni miała miejsce w powiecie polkowickim i lubińskim, w których na 100 km2 przypadało odpowiednio 69 i 64 ton zanieczyszczeń pyłowych, czyli przeszło trzykrotnie więcej niż przeciętnie w województwie. 87,8% 99,9% 100,0% 8,7% 99,9% stanowiły zanieczysz-czenia zatrzymane w urzą- dzeniach do redukcji zanie-czyszczeń w ogólnej wiel-kości zanieczyszczeń wytworzonych Dane o emisji pyłów dotyczą: pyłów ze spalania paliw, pyłów cementowo-wapienniczych i materiałów ognio-trwałych, pyłów krzemowych, nawozów sztucznych, węglowo-grafitowych, sadzy oraz innych rodzajów zanieczyszczeń pyłowych. 21 t na 100 km2 t

23 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU
WROCŁAW, ul. Oławska 31   Tel. (71) , fax (71) , STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA. ZANIECZYSZCZENIA GLEBY Prognoza demograficzna. Ekonomiczne grupy wieku Odpady wytworzone w ciągu roku (z wyłączeniem odpadów komunalnych) w przeliczeniu na 1 km2 w przekroju powiatów w 2011 r. 2011 t 1758 Informacje o ilości i rodzajach odpadów dotyczą zakładów, które wytworzyły w ciągu roku powyżej 1 tys. t odpadów lub nagro-madziły 1 mln t i więcej odpadów (z wyłącze-niem odpadów komunalnych). Odpady składowane to odpady usunięte na składo-wiska (wysypiska, hałdy, stawy osadowe) własne zakładów lub obce.

24 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU
WROCŁAW, ul. Oławska 31   Tel. (71) , fax (71) , Dziękuję za uwagę ! Urząd Statystyczny we Wrocławiu Wrocław, ul. Oławska 31 tel , fax _________________ Legnica, 22marca.2013 r.


Pobierz ppt "URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google