Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU 50-950 WROCŁAW, ul. Oławska 31 Tel. (71) 371 63 00, fax (71) 371 63 60, _________________.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU 50-950 WROCŁAW, ul. Oławska 31 Tel. (71) 371 63 00, fax (71) 371 63 60, _________________."— Zapis prezentacji:

1 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU 50-950 WROCŁAW, ul. Oławska 31 Tel. (71) 371 63 00, fax (71) 371 63 60, e-mail: SekretariatUSWRO@stat.gov.pl _________________ Legnica, 22marca.2013 r. Elżbieta Stańczyk Dolnośląski Ośrodek Badań Regionalnych Urząd Statystyczny we Wrocławiu 50-950 Wrocław, ul. Oławska 31 tel. 71 371 63 00, fax 71 371 63 60 GMINY I POWIATY ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO W STATYSTYCE

2 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU 50-950 WROCŁAW, ul. Oławska 31 Tel. (71) 371 63 00, fax (71) 371 63 60, e-mail: SekretariatUSWRO@stat.gov.pl _________________ Legnica, 22 marca.2013 r.. PLAN PREZENTACJI Potencjał demograficzny Kapitał intelektualny. Kondycja zdrowotna społeczeństwa Potencjał gospodarczy Rynek pracy Stan i ochrona środowiska naturalnego

3 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU 50-950 WROCŁAW, ul. Oławska 31 Tel. (71) 371 63 00, fax (71) 371 63 60, e-mail: SekretariatUSWRO@stat.gov.pl _________________ Legnica, 22 marca.2013 r. POTENCJAŁ DEMOGRAFICZNY. GMINY I POWIATY ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO NA TLE WOJEWÓDZTWA I KRAJU POTENCJAŁ DEMOGRAFICZNY. GMINY I POWIATY ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO NA TLE WOJEWÓDZTWA I KRAJU Gminy i powiaty Zagłębia Miedziowego (7 powiatów ziemskich: bolesławiecki, głogowski, jaworski, legnicki, lubiński, polkowicki i złotoryjski oraz 1 powiat grodzki – Legnica) obejmuje łącznie obszar 5196 km 2, czyli 26,0% terytorium województwa dolnośląskiego (1,7 % terytorium kraju). Na tym obszarze w końcu 2011 r. mieszkało 606,8 tys.osób, (20,8% populacji województwa; 1,6% populacji Polski). W ogólnej liczbie miesz­kańców Zagłębia nieznacznie przeważają kobiety - w końcu 2011 r. na 100 mężczyzn przypadało 106 kobiet (wobec 108 w województwie).Poza m.Legnicą (111), w wymienionych powiatach współczyn- nik feminizacji kształtował się na niższym poziomie niż przeciętnie w województwie (polkowicki -102). W grupie gmin, wysokim stop­niem feminizacji wyróżniała się jedy- nie g.wiejska Legnickie Pole (119). Natomiast w 13 gmi- nach (o charakterze wiejskim) w ogólnej liczbie ludności przeważali mężczyźni, szczególnie: Żukowice – p.głogo- wski (94 kobiety na 100 mężczyzn) Paszowice – p.jawor- ski, Pęcław – p.głogow­ski) i Pielgrzymka – p.złotoryjski (odpowied­nio: 95, 96 i 96 kobiet). bolesławiecki lubiński Bolesławiec (g,miejska)Lubin (g,miejska) Bolesławiec (g,wiejska)Lubin (g,wiejska) Gromadka (g,wiejska)Rudna (g,wiejska) Nowogrodziec (g,miejsko-wiejska)Ścinawa (g,miejsko-wiejska) Osiecznica (g,wiejska) polkowicki Warta Bolesławiecka (g,wiejska)Chocianów (g,miejsko-wiejska) głogowski Gaworzyce (g,wiejska) Głogów (g,miejska)Grębocice (g,wiejska) Głogów (g,wiejska)Polkowice (g,miejsko-wiejska) Jerzmanowa (g,wiejska)Przemków (g,miejsko-wiejska) Kotla (g,wiejska)Radwanice (g,wiejska) Pęcław (g,wiejska) złotoryjski Żukowice (g,wiejska)Wojcieszów (g,miejska) jaworski Złotoryja (g,miejska) Jawor (g,miejska)Pielgrzymka (g,wiejska) Bolków (g,miejsko-wiejska)Świerzawa (g,miejsko-wiejska) Męcinka (g,wiejska)Zagrodno (g,wiejska) Mściwojów (g,wiejska)Złotoryja (g,wiejska) Paszowice (g,wiejska) m.Legnica Wądroże Wielkie (g,wiejska) legnicki Chojnów (g,miejska) Chojnów (g,wiejska) Krotoszyce (g,wiejska) Kunice (g,wiejska) Legnickie Pole (g,wiejska) Miłkowice (g,wiejska) Prochowice (g,miejsko-wiejska) Ruja (g,wiejska)

4 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU 50-950 WROCŁAW, ul. Oławska 31 Tel. (71) 371 63 00, fax (71) 371 63 60, e-mail: SekretariatUSWRO@stat.gov.pl POTENCJAŁ DEMOGRAFICZNY. ROZMIESZCZENIE LUDNOŚCI W końcu 2011 r. ludność woj. dolno- śląskiego była o 665 osób, tj. o 0,02% mniejsza niż rok wcześniej. Odmiennie niż w 2010 r., odnotowano nieznaczny ubytek rzeczywisty ludności, spowo- dowany głównie zwiększonym ubytkiem ludności z tytułu ruchu naturalnego (w Polsce dodatni przyrost rzeczywisty ludności o 0,02%). W ostatnich latach systematycznie zwiększa się liczba mieszkańców wsi (szczególnie w strefie podmiejskiej), a zmniejsza się liczba ludno­ści w miastach. Łącznie w latach 2000-2010 liczba ludności uległa zmniejszeniu o 34,4 tys. osób (tj. o 1,3%), przy czym stan ludności wiejskiej zwiększył się o 32,1 tys. osób (tj. o 3,7%), natomiast stan ludności miejskiej zmniejszył się o 66,4 tys. (tj. o 3,4%). Liczba ludności w latach 2000-2010 a. Stan w dniu 31 XII 836,1 Według stanu w dniu 31 XII 2011 r. 70,0% ludności obszaru Zagłębia Miedziowego mieszkało w miastach (69,8% – prze- ciętnie w województwie, 60,7% – w Polsce). Największe dol- nośląskie miasta (ponad 100 tys. mieszkańców ): Wrocław (631,2 tys.), Wałbrzych (120,0 tys.) i Legnica (103,0 tys.). Miasta o liczbie mieszkań­ców od 50 tys. do 100 tys. osób to: Jelenia Góra (83,5 tys.), Lubin (75,1 tys.), Głogów (69,3 tys.) oraz Świdnica (60,2 tys.). W grupie powiatów ziemskich Zagłębia Miedziowego mieszkańcy miast dominowali w ogólnej liczbie miesz- kańców w: głogowskim, lubińskim, polkowickim i jaworskim, a mieszkańcy wsi – w legnickim i bolesławieckim. W jednym powiecie – złotoryjskim odnotowano zbliżone liczby mieszkańców w miastach i na wsi. 76,7% 75,8% 59,6% 56,5% 50,0% 49,0% 32,8% 69,8% % Odsetek ludności miejskiej w 2011 r. _________________ Legnica, 22 marca.2013 r..

5 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU 50-950 WROCŁAW, ul. Oławska 31 Tel. (71) 371 63 00, fax (71) 371 63 60, e-mail: SekretariatUSWRO@stat.gov.pl POTENCJAŁ DEMOGRAFICZNY.. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA POTENCJAŁ DEMOGRAFICZNY.. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA Gęstość zaludnienia w 2011 r. Stan w dniu 31 XII Gminy dolnośląskie charakteryzowa- ły się znacznym zróżnicowaniem pod względem gęstości zaludnienia. Ok. 80% powierzchni województwa zajmowały gminy (111), w których gęstość zaludnienia kształtowała się na poziomie poniżej 100 osób/km 2. W końcu 2011 r. zamieszkiwało ten obszar 30,8% ogółu ludności). Najniższą gęstością odznaczały się głównie gminy położone w północno- zachodniej części województwa m.in.: Osiecznica, Gromadka, Kotla, Jemielno, Niechlów. Wysoką gęstością zaludnienia – ponad 2000 osób na km 2 wyróżniały się 4 gminy miejskie: Świdnica, Chojnów, Wrocław oraz Zgorzelec. 146

6 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU 50-950 WROCŁAW, ul. Oławska 31 Tel. (71) 371 63 00, fax (71) 371 63 60, e-mail: SekretariatUSWRO@stat.gov.pl POTENCJAŁ DEMOGRAFICZNY. PRZYROST RZECZYWISTY LUNOŚCI POTENCJAŁ DEMOGRAFICZNY. PRZYROST RZECZYWISTY LUNOŚCI W 2011 r. w 9 spośród 29 powiatów wystąpił wzrost liczby mieszkańców (w tym największy w pow. wrocław- skim), a w 19 powiatach – spadek, szczególnie znaczny na południu i na zachodzie (w powiatach: wałbrzyskim, Jeleniej Górze, kłodzkim, lubańskim). Jedynie w po- wiecie milickim liczba lud- ności nie uległa zmianie Znaczącą dynamiką zaludnie- nia w 2011 r., głównie w wyniku zjawiska suburbanizacji, wyró- żniały się gminy wiejskie i miej- sko-wiejskie, położone w sąsie- dztwie aglomeracji miejskich: Wrocław (Czernica, Siechnice, Długołęka,Kobierzyce,Żórawina Miękinia i Kąty Wrocławskie), Legnica i Lubin (Kunice i wiej- ska Lubin), Głogów i Polkowi- ce (wiejska Głogów i Jerzma- nowa) oraz Bolesławiec

7 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU 50-950 WROCŁAW, ul. Oławska 31 Tel. (71) 371 63 00, fax (71) 371 63 60, e-mail: SekretariatUSWRO@stat.gov.pl Struktura wiekowa według powiatów Odsetek osób w wieku poprodukcyjnym wyższy niż w przypadku osób wieku przedprodukcyjnym Poza Legnicą potencjalne zasoby siły roboczej w mniejszym stopniu obciążone były osobami starszymi niż dziećmi i mło- dzieżą, np. w powiecie polkowickim na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 32 osoby w wieku do 18 lat oraz 21 osób w wieku poprodukcyjnym. Znaczny odsetek osób w wieku popro- dukcyjnym wystąpił w miastach: Jeleniej Górze i Wrocławiu (21,2% i 20,2%) oraz w powiecie wałbrzyskim (19,7%) oraz w Legnicy, w których zdecydowanie więcej było osób starszych niż dzieci i młodzieży. W końcu 2011 r. najmłodszym społeczeństwem wyróżniały się powiaty: wrocławski i polkowicki, w których odsetek osób w wieku poprodukcyjnym przyjmował najniższe wartości – odpowiednio 13,2% i 14,0%. Wśród mieszkańców tych powiatów zdecydowanie więcej było dzieci i młodzieży (wiek przedprodukcyjny) niż osób starszych (w wieku poprodukcyjnym). Udział osób wieku poprodukcyjnym. Stan w dniu 31 XII 2011 r. poniżej 15,0% [15,0; 17,5) [17,5; 20,0) 20,0 i więcej Udział osób w wieku: -przedprodukcyjnym -poprodukcyjnym [14,7; 20,8] 17,2% - dzieci i młodzież 17,5% - osoby w wieku poprodukcyjnym

8 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU 50-950 WROCŁAW, ul. Oławska 31 Tel. (71) 371 63 00, fax (71) 371 63 60, e-mail: SekretariatUSWRO@stat.gov.pl Przyrost naturalny w przekroju powiatów i gmin W 2011 r. dodatni przyrost naturalny wystąpił w 10 powia- tach (w 2010 r. – w 16 powia- tach), w tym najwyższy we wrocławskim (3,6) oraz w pol- kowickim (2,9), natomiast najniższy w Jeleniej Górze i wałbrzyskim (po minus 4,5). W układzie gmin rozpiętość pomiędzy wartościami skrajny- mi współczynnika przyrostu naturalnego wynosiła od minus 7,0 do plus 7,3. Najwyższym, dodatnim przyrostem natural- nym wyróżniały się 3 gminy wiejskie: Kobierzyce, Pęcław i Jerzmanowa. Wysoki poziom ubytku natural- nego wystąpił w 2 gminach powiatu wałbrzyskiego: Walim i Głuszyca, a także w mieście Karpacz. -0,6

9 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU 50-950 WROCŁAW, ul. Oławska 31 Tel. (71) 371 63 00, fax (71) 371 63 60, e-mail: SekretariatUSWRO@stat.gov.pl Migracje na pobyt stały w przekroju gmin i powiatów Największy przyrost ludności z tytułu migracji na pobyt stały wystąpił w powiatach: wrocławs- kim (219 osób na 10 tys. ludnoś- ci), trzebnickim (53) i oławskim (48), natomiast największy uby- tek ludności w: górowskim (40 osób), głogowskim (36) oraz wałbrzyskim i zgorzeleckim (po 35 osób). Spośród 169 gmin w 90 napływ ludności był wyższy niż odpływ, w 1 gminie – Bierutów (powiat oleśnicki) – zerowe saldo migracji, a w pozostałych 78 – odpływ wyższy niż napływ. Wyróżniający- mi się obszarami napływu migra- cyjnego były gminy znajdujące się w sąsiedztwie aglomeracji miejs- kich, takich jak: Wrocław (m.in. Czernica, Kobierzyce, Długołę- ka) oraz Legnica i Lubin (Kunice i w. Lubin), Głogów i Polkowice (Jerzmanowa). (w przeliczeniu na 1000 mieszkańców) Obszary odpływu migracyjnego Obszary napływu migracyjnego Znaczny ubytek ludności z tytułu migracji (ujemne saldo migracji) wystąpiło m.in. w gminach przygranicznych – Świeradów-Zdrój, Zawidów, Bogatynia, Kamieniec Ząbkowicki

10 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU 50-950 WROCŁAW, ul. Oławska 31 Tel. (71) 371 63 00, fax (71) 371 63 60, e-mail: SekretariatUSWRO@stat.gov.pl KAPITAŁ INTELEKTUALNY. STRUKTURA LUDNOŚCI WEDŁUG WYKSZTAŁCENIA KAPITAŁ INTELEKTUALNY. STRUKTURA LUDNOŚCI WEDŁUG WYKSZTAŁCENIA Według danych Narodowego Spi- su Powszechnego Ludności i Mie- szkań 2011 w woj. dolnośląskim w populacji osób w wieku 13 lat i więcej osoby z wykształceniem wyższym stanowiły 16,8%. co da- wało 4. miejsce w kraju, po woj. mazowieckim (23,6%), pomors- skim (17,6%) i małopolskim (17,2%). Średnio co 6-ty mieszka- niec Dolnego Śląska legitymował się wykształceniem wyższym (co 4-ty mieszkaniec woj. mazo- wieckiego). W powiatach Zagłębia Miedzio- wego odsetek osób z wykształ- ceniem wyższym kształtował się od poziomu 11,0% (bolesła- wiecki, jaworski) do poziomu 18,7% w m.Legnicy.. 16,8% Odsetek ludności w wieku 13 lat i więcej z wykształceniem wyższym według powiatów w 2011 r. Stan w dniu 31 XII (dane NSP 2011). 11,0 15,6 11,0 11,2 16,3 18,7 10,8

11 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU 50-950 WROCŁAW, ul. Oławska 31 Tel. (71) 371 63 00, fax (71) 371 63 60, e-mail: SekretariatUSWRO@stat.gov.pl KAPITAŁ INTELEKTUALNY i SPOŁECZNY. KONDYCJA ZDROWOTNA LUDNOŚCI KAPITAŁ INTELEKTUALNY i SPOŁECZNY. KONDYCJA ZDROWOTNA LUDNOŚCI Podobnie jak w skali kraju, głównymi przyczynami zgonów w woj. dolnośląskim były choroby układu krążenia i choroby nowotwo­rowe (odpowiednio 14014 i 7699 zgonów w 2011 r.). Stanowiły one odpowiednio 47,7% i 26,2% wszystkich zgo­nów W przeliczeniu na 10 tys. ludności przypadało w województwie dolnośląskim 48 zgonów z powodu chorób układu krążenia (o 4 więcej niż przeciętnie w Polsce) oraz 26 zgonów z powodu nowotworów (o 1 więcej). W powiatach Zagłębia Miedziowego natężenie umieralności z powodu nowo- tworów kształtowało się na poziomie nieznacznie niższym niż przeciętnie w województwie (np. bolesławiecki), bądź na poziomie nieznacznie wyższym (jaworski, m.Legnica, złotoryjski). Analogicznie w przy przypadku zgo- nów z powodu chorób układu krążenia – natężenie umieralności kształtowało się poniżej przeciętnej w woje- wództwie lub na porównywalnym poziomie (legnicki). 26,4 Zgony według wybranych przyczyn w przeliczeniu na 10 tys. ludności w 2011 r. Nowotwory Choroby układu krążenia 48,1

12 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU 50-950 WROCŁAW, ul. Oławska 31 Tel. (71) 371 63 00, fax (71) 371 63 60, e-mail: SekretariatUSWRO@stat.gov.pl Prognoza demograficzna. Ekonomiczne grupy wieku POTENCJAŁ GOSPODARCZY. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO (CENY BIEŻĄCE) mln zł Wartość Produktu Krajowego Brutto (w cenach bieżących) według podregionów w 2010 r. Produkt krajowy brutto (PKB) przedstawia końcowy rezultat działalności wszystkich podmiotów gospodarki narodowej. Produkt krajowy brutto równa się sumie wartości dodanej brutto wytworzonej przez wszystkie krajowe jednostki instytucjonalne powiększonej o podatki od produktów i pomniejszonej o dotacje do produktów. W 2010 r. na Dolnym Śląsku wartość PKB kształtowała się na poziomie 120120 mln zł (8,5% wartości PKB w Polsce). Podregion legnicko-głogowski z wartością PKB równią 30021 mln zł (25,0% w województwie, 2,1% w kraju) plasował się na 10. miejscu wśród 66 podregionów.

13 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU 50-950 WROCŁAW, ul. Oławska 31 Tel. (71) 371 63 00, fax (71) 371 63 60, e-mail: SekretariatUSWRO@stat.gov.pl Prognoza demograficzna. Ekonomiczne grupy wieku W przeliczeniu na 1 mieszkańca wartość PKB kształtowała się w dolnośląskich podregionach na poziomie: POTENCJAŁ GOSPODARCZY. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO PER CAPITA (CENY BIEŻĄCE) Wartość Produktu Krajowego Brutto (w cenach bieżących) w przeliczeniu na 1 mieszkańca według podregionów w 2010 r. PODREGIONY W złLokata Polska = =100 Wojewódz two = = 100 Rok poprzedni =100 jeleniogórski298053380,371,4106,4 legnicko-głogowski669373180,4160,3120,4 wałbrzyski257084076,871,5106,5 wrocławski289242686,480,5112,0 m. Wrocław505255151,0140,6111,9 41750 zl zł

14 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU 50-950 WROCŁAW, ul. Oławska 31 Tel. (71) 371 63 00, fax (71) 371 63 60, e-mail: SekretariatUSWRO@stat.gov.pl Prognoza demograficzna. Ekonomiczne grupy wieku POTENCJAŁ GOSPODARCZY. PRODUKCJA SPRZEDANA PRZEMYSŁU. Wartość produkcji sprzedanej przemysłu według powiatów w 2011 r. W 2011 r. na Dolnym Śląsku produkcja sprzedana przemysłu miała wartość 96,3 mld zł, w tym łączna wartość produkcji sprzedanej przemysłu w powiatach Zagłebia Miedziowego kształtowała się na poziomie 135,0 mld zł - 36,4% wartości produkcji w woje-wództwie). Szczególnie widoczna jest koncentracja wartości produkcji w powiatach lubińskim i polkowickim – 28,1 mld zł (29,2% ogółu w województwie). mln zł

15 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU 50-950 WROCŁAW, ul. Oławska 31 Tel. (71) 371 63 00, fax (71) 371 63 60, e-mail: SekretariatUSWRO@stat.gov.pl Prognoza demograficzna. Ekonomiczne grupy wieku RYNEK PRACY. PRACUJĄCY. Liczba pracujących na 100 osób w wieku produkcyjnym według powiatów i gmin w 2011 r. Stan w dniu 31 XII W końcu 2011 r. na 100 osób w wieku produkcyj- nym przypadało od 19 pracujących w podmiotach gospodarczych zatrudniających 9 i więcej osób w powiecie legnickim do 69 i 51 pracujących w powiecie polkowickim, m. Wrocławiu i m.Legnicy W przekroju gmin, w przeliczeniu na 100 osób w wieku pro- dukcyjnym, najmniej pracujących odnotowano szczególnie w przypadku wiejskich gmin jak: Miłkowice (p.legnicki), Pęcław (p.głogowski), Jemielno (p. górowski). W gminach tych mniej niż 8,0% mieszkańców w wieku produkcyjnym miało pracę w podmiotach gospodarczych zlokalizowanych w swojej gminie. Natomiast w dwóch gminach: miejsko-wiej- skiej Polkowice i wiejskiej Kobierzyce na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym przypadało ponad 100 pracujących (odpowiednio 142 i 188 osób). Spośród ogółu 703,1tys. pracujących w woj. dolnośląskim w podmiotach gospo- darczych o liczbie pracujących powyżej 9 osób w końcu 2011 r. 20,6% stanowili pra- cujący w powiatach Zagłębia Miedziowego Kobierzyce Polkowice

16 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU 50-950 WROCŁAW, ul. Oławska 31 Tel. (71) 371 63 00, fax (71) 371 63 60, e-mail: SekretariatUSWRO@stat.gov.pl Prognoza demograficzna. Ekonomiczne grupy wieku RYNEK PRACY. REJESTROWANE BEZROBOCIE Stopa rejestrowanego bezrobocia według powiatów w 2012 r. Stan w dniu 31 XII Stopa bezrobocia, niezależnie od źródeł informacji określana jest jako udział osób bezrobotnych w liczbie ludności aktywnej zawodowo, tworzącej tzw. zasoby siły roboczej w gospodarce. 13,5% Według stanu z dnia 31 XII 2012 r. w woj.dolnośląskim stopa rejestro- wanego bezrobocia osiągnęła po- ziom 13,5% cywilnej ludności akty- wnej zawodowo (wobec 13,4% w kraju) - 11. miejsce wśród pozostałych województw. W przekroju powiatów stopa bezro- bocia kształtowała się na poziomie od 5,6% w p. wrocławskim (oraz 5,8% w m.Wrocławiu i 9,1% w polko- wickim) do 27,5% w p.górowskim (27,1% w p. złotoryjskim, 26,7% w kłodzkim)

17 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU 50-950 WROCŁAW, ul. Oławska 31 Tel. (71) 371 63 00, fax (71) 371 63 60, e-mail: SekretariatUSWRO@stat.gov.pl Prognoza demograficzna. Ekonomiczne grupy wieku RYNEK PRACY. REJESTROWANE BEZROBOCIE Liczba zarejestrowanych bezrobotnych na 100 osób w wieku produkcyjnym według powiatów i gmin w 2012 r. (2011=100) Stan w dniu 31 XII Według stanu w dniu 31 XII 2011 odsetek osób bezrobotnych wśród osób w wieku produkcyjnym wynosił 7,5% (wobec 8,8% w kraju). Wśród gmin wskaźnik ten kształtował się od pozio- mu 2,6% w gminie wiejs- kiej Jordanów Śląski z p. wrocławskiego (i od 4,1% w gminie Lubin wieś z p.lubińskiego) do 18,7% w gminie miejsko- wiejskiej Bolków z p. jaworskiego (i Świerzawy z p. złotoryjskiego).

18 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU 50-950 WROCŁAW, ul. Oławska 31 Tel. (71) 371 63 00, fax (71) 371 63 60, e-mail: SekretariatUSWRO@stat.gov.pl Prognoza demograficzna. Ekonomiczne grupy wieku RYNEK PRACY. ZATRUDNIENI W WARUNKACH ZAGROŻENIA CZYNNIKAMI SZKODLIWYMI DLA ZDROWIA RYNEK PRACY. ZATRUDNIENI W WARUNKACH ZAGROŻENIA CZYNNIKAMI SZKODLIWYMI DLA ZDROWIA Zatrudnieni w warunkach zagrożenia czynnikami szkodliwymi i niebezpiecznymi dla zdrowia według powiatów w 2011 r. W przeliczeniu na 100 pracujących W 2011 r. na Dolnym Śląsku odnotowano ok. 49,9 tys. zatrudnionych w warunkach zagrożenia czynnikami szko- dliwymi i niebezpiecznymi dla zdrowia (w tym 59,3% stano- wiły zagrożenia związane z ze środowiskiem pracy). Średnio na 100 pracujących przypada- ło 7 zatrudnionych w warun- kach zagrożenia. Na obszarze Zagłębia Mie- dziowego było 20,8 tys. za- trudnionych w warunkach za- grożenia (stanowiących 41,6% ogółu w województwie). Średnio na 100 pracujących przypadało 14 zatrudnionych w warunkach zagrożenia – od 3 osób w powiecie złotoryjs- kim i legnickim do 30 osób w powiecie polkowickim.

19 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU 50-950 WROCŁAW, ul. Oławska 31 Tel. (71) 371 63 00, fax (71) 371 63 60, e-mail: SekretariatUSWRO@stat.gov.pl Prognoza demograficzna. Ekonomiczne grupy wieku W 2011 r. na Dolnym Śląsku odnotowano 10555 poszkodo- wanych w wypadkach przy pra- cy (w tym 6874 mężczyzn, tj. 65% ogółu poszkodowanych) stanowiących. W ogólnej liczbie wypadków zarejestrowano 42 wypadki śmiertelne, 65 – cięż- kie i 10448 – lżejsze. W powiatach Zagłębia Miedzio- wego odnotowano 2979 poszko- dowanych (28,2% w wojewódz- twie), w tym 2189 mężczyzn (73,2%). Szczególnie znaczący- mi liczbami poszkodowanych wyróżniały się powiaty: polko- wicki, lubiński i m.Legnica. Łącznie odnotowano 17 wypad- ków śmiertelnych, 20 – ciężkich i 2942 – lżejszych. Średnio na 1000 poszkodowa- nych przypadało ok 6 wypadków śmiertelnych (wobec 4 w woje- wództwie) RYNEK PRACY. PRACA W WARUNKACH ZAGROŻENIA - POSZKODOWANI W WYPADKACH PRZY PRACY Za jeden wypadek przy pracy liczy się wypadek każdej pracującej osoby poszkodowanej zarówno w wypadku indywidualnym, jak i zbiorowym. Śmiertelny wypadek przy pracy -wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć osoby poszkodowanej na miejscu wypadku lub w okresie 6 miesięcy od chwili wypadku. Liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy (zgłoszonych w ciągu roku) według powiatów w 2011 r. 3264

20 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU 50-950 WROCŁAW, ul. Oławska 31 Tel. (71) 371 63 00, fax (71) 371 63 60, e-mail: SekretariatUSWRO@stat.gov.pl Prognoza demograficzna. Ekonomiczne grupy wieku Odsetek powierzchni o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronionej według powiatów w 2011 r. STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA. OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU 18,6% % 26,7% 2,1% 2011

21 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU 50-950 WROCŁAW, ul. Oławska 31 Tel. (71) 371 63 00, fax (71) 371 63 60, e-mail: SekretariatUSWRO@stat.gov.pl Prognoza demograficzna. Ekonomiczne grupy wieku Emisja zanieczyszczeń gazowych w 2011 r. (w tonach na 100 km 2 ) STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA. ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA 2011 79923 t 1 315 076 t 903 639 t 368 545 t 318 148 t 31 040 t Dane o emisji pyłów i gazów obejmują emisję zorganizowaną (z urządzeń technologicznych i grzewczych) oraz niezorganizowaną (z hałd, składo- wisk, w toku przeładunku substancji, z hal produkcyjnych itp.).

22 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU 50-950 WROCŁAW, ul. Oławska 31 Tel. (71) 371 63 00, fax (71) 371 63 60, e-mail: SekretariatUSWRO@stat.gov.pl Prognoza demograficzna. Ekonomiczne grupy wieku Emisja zanieczyszczeń pyłowych w 2011 r. (w tonach na 100 km 2 ) STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA. ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA 99,9% stanowiły zanieczysz- czenia zatrzymane w urzą- dzeniach do redukcji zanie- czyszczeń w ogólnej wiel- kości zanieczyszczeń wytworzonych 21 t na 100 km 2 87,2% 87,8% 99,9% 100,0% 8,7% Dane o emisji pyłów dotyczą: pyłów ze spalania paliw, pyłów cementowo- wapienniczych i materiałów ognio- trwałych, pyłów krzemowych, nawozów sztucznych, węglowo-grafitowych, sadzy oraz innych rodzajów zanieczyszczeń pyłowych. t Spośród powiatów Zagłębia Miedziowego największa emisja zanieczyszczeń pyłowych w relacji do powierz- chni miała miejsce w powiecie polkowickim i lubińskim, w których na 100 km 2 przypadało odpowiednio 69 i 64 ton zanieczyszczeń pyłowych, czyli przeszło trzykrotnie więcej niż przeciętnie w województwie.

23 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU 50-950 WROCŁAW, ul. Oławska 31 Tel. (71) 371 63 00, fax (71) 371 63 60, e-mail: SekretariatUSWRO@stat.gov.pl Prognoza demograficzna. Ekonomiczne grupy wieku STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA. ZANIECZYSZCZENIA GLEBY Odpady wytworzone w ciągu roku (z wyłączeniem odpadów komunalnych) w przeliczeniu na 1 km 2 w przekroju powiatów w 2011 r. Informacje o ilości i rodzajach odpadów dotyczą zakładów, które wytworzyły w ciągu roku powyżej 1 tys. t odpadów lub nagro- madziły 1 mln t i więcej odpadów (z wyłącze- niem odpadów komunalnych). Odpady składowane to odpady usunięte na składo- wiska (wysypiska, hałdy, stawy osadowe) własne zakładów lub obce. 1758 2011 t

24 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU 50-950 WROCŁAW, ul. Oławska 31 Tel. (71) 371 63 00, fax (71) 371 63 60, e-mail: SekretariatUSWRO@stat.gov.pl Urząd Statystyczny we Wrocławiu 50-950 Wrocław, ul. Oławska 31 tel. 71 371 63 00, fax 71 371 63 60 Dziękuję za uwagę ! _________________ Legnica, 22marca.2013 r.


Pobierz ppt "URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU 50-950 WROCŁAW, ul. Oławska 31 Tel. (71) 371 63 00, fax (71) 371 63 60, _________________."

Podobne prezentacje


Reklamy Google