Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE I półrocze 2013 w świetle danych statystycznych Małgorzata Kowalska Dyrektor Departamentu Produkcji Janusz Kobylarz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE I półrocze 2013 w świetle danych statystycznych Małgorzata Kowalska Dyrektor Departamentu Produkcji Janusz Kobylarz."— Zapis prezentacji:

1 1 AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE I półrocze 2013 w świetle danych statystycznych Małgorzata Kowalska Dyrektor Departamentu Produkcji Janusz Kobylarz Naczelnik Wydziału Budownictwa Główny Urząd Statystyczny Warszawa 25 lipiec 2013 r.

2 2 200520112012 Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo 4,03,6 Przemysł 21,621,9 prawie 30% PKB Budownictwo 5,57,16,6 Handel i naprawa pojazdów samochodowych 16,616,516,6 Transport i gospodarka magazynowa 4,95,0 Zakwaterowanie i gastronomia 1,1 Informacja i komunikacja 3,83,2 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 3,9 Obsługa rynku nieruchomości 5,74,9 Działalność profesjonalna naukowa i techniczna. Administracja i działalność wspierająca 5,56,0 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne. Edukacja. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 9,38,6 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją. Pozostała działalność usługowa. Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby 3,12,6 Struktura Produktu Krajowego Brutto według działów gospodarki

3 3

4 4 100,7

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15 Dynamika przeciętnego zatrudnienia w przedsiębiorstwach budowlanych i w sektorze przedsiębiorstw (analogiczny okres poprzedniego roku=100)

16 16 Dynamika przeciętnego wynagrodzenia brutto w przedsiębiorstwach budowlanych i w sektorze przedsiębiorstw (analogiczny okres poprzedniego roku=100)

17 17 Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w przedsiębiorstwach budowlanych i w sektorze przedsiębiorstw (w zł.)

18 18 WYNIKI FINANSOWE PRZEDSIĘBIORSTW BUDOWLANYCH (pow. 49 pracujących) I kw 2012I kw 2013 wynik finansowy brutto mln zł -122,0 -433,6 wynik finansowy netto mln zł -196,8-523,4 wskaźnik poziomu kosztów 100,6102,8 wskaźnik rentowności brutto -0,6-2,8 wskaźnik rentowności netto -1,0-3,3 wskaźnik płynności finansowej I stopnia 37,238,1 wskaźnik płynności finansowej II stopnia 101,9100,1 relacja zobowiązań do należnosci z tytułu dostaw i usług 88,598,9

19 19 Wskaźnik rentowności netto przedsiębiorstw budowlanych (w %) zatrudniających > 49 osób

20 20 Udział (w%) przedsiębiorstw budowlanych wykazujących stratę w ogólnej liczbie przedsiębiorstw zatrudniających > 49 osób

21 21 NAKŁADY INWESTYCYJNE W I kw. 2013 r. nakłady ogółem badanych przedsiębiorstw były o 1,6% niższe niż przed rokiem (wobec wzrostu o 12,3% w I kw. 2012 roku). Nakłady na budynki i budowle zwiększyły się o 5,7%, natomiast zmniejszyły się - na zakupy maszyn, urządzeń technicznych i narzędzi - o 1,8%, a środków transportu - o 18,7%. Nakłady inwestycyjne w budownictwie były o 3,4% wyższe niż w I kw. 2012 kiedy notowano spadek o 20,8%.

22 22 99,2

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29 KONIUNKTURA W BUDOWNICTWIE W lipcu 2013r. w opinii przedsiębiorców budowlanych: ogólny klimat koniunktury oceniany jest nieco mniej pesymistycznie niż w czerwcu 2013 r. - na poziomie zbliżonym do notowanego w lipcu 2012 r. (poprawę w lipcu br. sygnalizuje 13% przedsiębiorstw, a pogorszenie 28%) prognozy dotyczące sytuacji finansowej są mniej niekorzystne niż formułowane w czerwcu br. prognozy dotyczące produkcji budowlano-montażowej są nadal niekorzystne. nieznacznie pogorszyły się negatywne przewidywania w zakresie portfela zamówień na rynku krajowym i zagranicznym (20% firm planuje prowadzenie prac za granicą wobec 22 % przed rokiem) nie zmieniła się skala planowanych redukcji zatrudnienia poziom spadku cen realizacji rob ó t budowlano-montażowych przewidywany jest na nieco mniej znaczącym poziomie niż w czerwcu br.

30 30 KONIUNKTURA W BUDOWNICTWIE Przedsiębiorcy budowlani zgłaszają w lipcu br. wykorzystanie mocy produkcyjnych na poziomie 73% (75% w lipcu 2012r.) W lipcu przedsiębiorstwa oceniają swoje moce produkcyjne 20% - jako zbyt duże w stosunku do oczekiwanego portfela zamówień (19 % w ub. r.) 68% - jako wystarczające (69% w ub. r.) 12% - podobnie jak przed rokiem - jako zbyt małe

31 31 BARIERY W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI BUDOWLANEJ 2,8% ankietowanych przedsiębiorstw nie odczuwało żadnych barier (3,4% w lipcu ub. r.) największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa budowlane związane są z: kosztami zatrudnienia (61% przedsiębiorstw w lipcu bieżącego roku i 60% w analogicznym miesiącu ub. roku), konkurencją na rynku (59% przedsiębiorstw w lipcu bieżącego i ub. r.), niedostatecznym popytem (45% przedsiębiorstw wobec 41% w lipcu ub. r.) Barierą, której znaczenie spadło w największym stopniu w skali roku są koszty materiałowe (z 40% do 37% przedsiębiorstw)

32 32


Pobierz ppt "1 AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE I półrocze 2013 w świetle danych statystycznych Małgorzata Kowalska Dyrektor Departamentu Produkcji Janusz Kobylarz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google