Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TENSES (czasy).

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TENSES (czasy)."— Zapis prezentacji:

1 TENSES (czasy)

2 It’s a piece of cake ! FUTURE ASPECTS (WYRAŻANIE PRZYSZŁOŚCI)
PRESENT TENSES (CZASY TERAŹNIEJSZE) PAST TENSES (CZASY PRZESZŁE) It’s a piece of cake !

3 FUTURE ASPECTS FUTURE SIMPLE TENSE – CZAS PRZYSZŁY PROSTY (‘WILL’)
Stosujemy go, gdy mówi o dalekiej przyszłości spontaniczne odpowiedzi, stwierdzenia, pytania etc. Will you help me? I’ll do it myself * I shall do it myself * We won’t (will not) go there. * We shan’t (shall not) go there * Shall I help you? verte

4 CONJUGATION (odmiana czasownika)
I will (shall) learn English we will (shall) learn English You will learn English you will learn English She, he, it will learn English they will learn English Skrót od ‘will’ & ‘shall’ is ‘ll e.g. * I’ll learn English, *He’ll learn English etc. Pytania tworzymy poprzez inwersję, czyli umiejscowienie ‘will ‘ przed podmiotem (agent) e.g. Will you help me? , Will you bring me glasses? Przeczenia tworzymy poprzez dodanie ‘not’ (the scope of negation) do will’ lub ‘shall’ = will not (won’t) lub shall not (shan’t). verte

5 OTHER FORMS OF EXPRESSING FUTURE ASPECTS (INNE FORMY WYRAŻANIA PRZYSZŁOŚCI)
To be going to *gonna*- zamierzać coś zrobić, tego wyrażenia używamy także do wyrażenia pewnych aspektów, które wiemy, że się zdarzą w niedalekiej przyszłości e.g. I’m going to tell you the truth (i’m gonna tell you...) To be about to – prawie – tego wyrażenia używamy, gdy widzimy, że coś się za chwilę stanie e.g. Widzimy kogoś bladego na twarzy i mówimy, że zaraz zemdleje – This person is about to faint. To be bound to - na pewno - e.g. ten student na pewno obleje egzamin - This student is bound to fail the exam 4. Present Continous – czasami używamy czasu terażniejszego ciągłego do wyrażania przyszłości e.g I’m visitng my friends tomorrow - Jutro odwiedzę moich przyjaciół

6 FUTURE CONTINOUS / PROGRESSIVE
Za pomocą Future Continuous możemy wyrazić czynność, która będzie wykonywana w przyszłości i będzie trwała pewien czas. Ponieważ jest to czas typu Continuous to, jak można się spodziewać, potrzebne nam będą formy czasownika z końcówką -ing. Po podmiocie wkładamy will be (dla każdej osoby) i już możemy napisać przykładowe zdanie. Next year, at this time I will be working While you are watching TV, I will be reading I will be watching TV tomorrow at 7.

7 CONJUGATION (odmiana czasownika)
I will (shall) be learning English we will (shall) be learning English You will be learning English you will be learning English She, he, it will be learning English they will be learning English

8 FUTURE PERFCT Czasu tego używamy do pokazania, że jakas czynność w przyszłości ukończy się przed inna czynnościa w przyszłości np: Czas Future Perfect jest czasem, którego używa się do określenia czynności, która skończy się zanim zacznie się następna czynność, bądź też zakończy się przed pewnym określonym czasem (punktem) w przyszłości. Czyli mówimy za każdym razem o 'skończonej', 'dokonanej' czynności. By the time she gets ready the bus will have left. They will have finished the bridge by the end of the month. By the year 2010, I will have finished painting all my works

9 W tym czasie pojawiają się określenia informujące do kiedy, przed jakim czasem/czymś coś się skończy. Będą to najczęściej: by do before przed by the time do czasu, zanim

10 FUTURE PERFECT CONTINOUS / PROGRESSIVE
Czasu tego używamy, by pokaza, że w przyszłości dana czynności będzie trwała ale jej poczatek ma miejsce w terażniejszości lub przeszłości np: Ten czas określa czynność ciągłą (długoterminową), która najczęściej już trwa, a która zakończy się w określonym momencie w przyszłości. Różnica między tym czasem a czasem Future Perfect polega jedynie na tym, że właśnie tę ciągłość chcemy podkreślić. I have just started saving for my trip to Africa. By July I'll have been saving already for 7 months. Maybe I will save enough. I think that before we leave, we will have been staying in this traffic jam for six hours.

11 PRESENT TENSES (CZASY TERAŹNIEJSZE)
Present Simple (teraźniejszy prosty) - ‘do’ , ‘does’ Present Continous/ Progressive (teraźnieszy ciągły) – ‘-ing’ Present Perfect (teraźniejszy Perfect) - ‘have/has + Past Participle/ 3 forma Present Perfect Continous (tereźniejszy Perfect ciągły)– ‘have/has + been + -ing I love reading books. What about you? I have been reading books since I learnt reading but I have never read any dective story and you. -I’m reading right now, do not disturb me! e.g. verte

12 PRESENT SIMPLE TENSE Czasu Presnt Simple używamy do opisywania codziennej rutyny, powtarzających się zdarzeń oraz prawd fizycznych a także z takimi wyrażeniami jak: always, often never, ever, almost ever (prawie zawsze), hardly ever (rzadko kiedy) from time to time/ now and then (od czasu do czasu) , systematically, frequently, seldom (rzadko) , rarely (nieczęsto), sparsely (w dużych odstępach), every day/ week/ month etc. W czasie Present Simple używamy zawsze czasowniki określające; Feelings (uczucia) – feel, love, like, admire, hate, dislike, remember, believe etc. Thoughts (myśli) – think, seem (wydawać, zdawać się), mind (doglądąc, mieć coś przeciwko), consider (uważać) etc. Senses (zmysły) – smell (pachnieć), taste (smakować) etc, Należy pamiętać, że wiele z tych czasowników (verb) zmienia znaczenie, kiedy występuje w Continous verte

13 The verb to - czasownik ‘ być’
‘To be or not to be that’s the question’ W. Shakespear I am–I’m (I am not I’m not) we are–we’re (we are not–aren’t) you are–you’re (you are not–you aren’t) you are–you’re (you are not–you aren’t) She is she’s (she is not-she isn’t) they are–they’re (they are not-they aren’t) He is- he’s (he is not-he isn’t) It is-it’s (it is not – it isn’t) Przeczenia z czasownikime być tworzymy poprzez dodanie ‘not’ (the scope of negation) ? Pytania tworzymy poprzez inwersję, czyli przestawienie czasownika przed podmiot (agent) e.g. Are you there? No,I’m here * Where are you from? How old are you? verte

14 PRESENT SIMPLE – ? ‘do/ does ’ - ‘don’t / doesn’t
Czas ten jest najprostszym czasem ze wszystkich języków. W trzecie osobiej dodajemy –s do czasownika (verb) lub –es jeżeli czasownik kończy się na –s, sh, x, o CONJUGATION - to live I live in Poland we live in Poland you live in Poland you live in Poland he, she, it lives in Poland they live in Poland verte

15 Do you speak English? Yes, I do but she doesn’t speak French
? Pytania tworzymy przez umieszczenia operatora (auxilary verb) ‘do’ lub ‘does’ (3 os. lp) na początku zdania e.g. * Do you speak English? * Where does she live? - Przeczenia tworzymy poprzez dodanie operatora ‘do not’ (don’t) lub ‘does not’ (doesn’t) - 3 osoba liczby pojedyńczej przed czasownikiem e.g. I don’t read books * She doesn’t speak many languages * They don’t work very hard

16 PRESENT CONTINOUS/ PROGRESSIVE TENSE – czas terażniejszy ciągły
Czasu Present Continous używamy do podkreślenia ciągłaści danej czynności, pokazania, że dana czynność nie została zakończona a wręćz, że ją dalej wykonujemy. Jest to czas niedokonany. Używamy go głownie kiedy mówimy, że czynność wykonujemy: now (teraz) at the moment ( w danym momencie) while (podczas, gdy) at this instant (w tej chwili) Present Continous służy także do wyrażania powolnych zmian e.g. The climate is gradually changing all over the world , a także do wyrażania osobistych planów w przyszłości e.g. Next week I’m sailing verte

17 Agent (podmiot) + to be + verb (czasownik) + - ing
I’m sailing we’re sailing you’re sailing you’re sailing she,he, it’s sailing they’re sailing ? Pytania tworzymy poprzez inwersję czaswonika ‘be’ przed podmiot e.g. Are you sailing ? - Przeczenia tworzymy poprzez dodanie ‘not’ (the scope of negation) to czasownika ‘be’ w odpowiedniej formie e.g. I’m not sailing. You aren’t sailing. She isn’t sailing. etc

18 PRESENT PERFECT What have you done?!
Present Perfect używamy do opisania przeszłej czynności (nie podając, kiedy była ona wykonana) która ma wpływ na teraźniejszość - i najważniejszy właśnie jest ten związek z teraźniejszością. Czyli ważna jest przyczyna i jej skutek - natomiast nie jest istotne, kiedy dana czynność została (lub nie) wykonana. What have you done?!

19 Przysłówki ever, once, never, always mogą się pojawić zarówno w Past Simple jak i Present Perfect. W języku potocznym częściej używa się Past Simple, jednak kiedy czynność ma wyraźny związek z teraźniejszością należy użyć Present Perfect. for od since od already już just właśnie yet już ever kiedykolwiek never nigdy Tak więc for używamy kiedy podajemy przedział czasu, a since - kiedy podajemy moment rozpoczęcia czynności, konkretną datę

20 I have been waiting for you for 3 hours! Where have you been doing?
PRESENT PERFECT CONTINOUS / PROGRESSIVE Present Perfect Continuous używamy mówiąc o czynności, która rozpoczęła się w przeszłości, trwała nieprzerwanie i trwa do chwili obecnej. I have been waiting for you for 3 hours! Where have you been doing? Attn: czasowniki opisujące uczucia, zmysły etc. Nie wystepują w żadnym czasie ciagłym a jeśli wystąpią to zmienią swoje znaczenia

21 PAST TENSES (CZASY PRZESZŁE)
Past Simple (przeszły prosty) – did Past Continous (przeszły ciągły) – was + verb + ing Past Perfect (zaprzeszły) – had + Past Participle (3 forma) Past Perfect Continous (zaprzeszły ciągły, niedokonany)–had+been+ing I was on holiday last year and one day I was walking when I heard that somebody had broken into our hotel but before it the police had been looking for the person who broke into my hotel e.g. verte

22 PAST SIMPLE TENSE – czas przeszły prosty (-ed)
Czas Past Simple ma zastosowanie głównie w narracji, kiedy opwiadamy o jakiś wydarzeniach z przeszłości, które się zakończyły i nie mają wpływu na teraźniejszość. Często z takimi określeniami jak: Last year/day/month, ago, yesterday, many days ago, few days ago etc. The past (przeszłość) The present (teraźniejszość) Something happened Czas Past Simple tworzymy poprzez dodanie –ed to formy podstawowej czasownika we wszystkich osobach w czasownikach regularnych e.g. Work- worked, ale czaswoników nieregularnych trzeba nauczyć sie na pamięć (learn by heart) e.g. Go - went verte

23 PAST SIMPLE – ‘DID’ - ‘DID NOT (DIDN’T)’
CONJUGATION I worked / took we worked / took you worked / took you worked / took she, he, it worked / took they worked / took ? Pytania tworzymy poprzez operator ‘did’, który umieszczamy przed podmiotem (agent) a potem wstawiamy czasownik w formie podstawowej e.g. * Did you know about it? - Przeczenia tworzymy poprzez operator ‘did not- didn’t’ a po nim idzie czasownik w formie podstawowej e.g. * I didn’t know about it. verte

24 Conjugation - Koniugacji czasownika ‘to be’ w Past Simple trzeba nauczyć się na pamięć (learn by heart). I was – was not – wasn’t we were – were not – weren’t you were – were not – weren’t you were – were not- weren’t she, he, it was – was not – wasn’t they were – were not – weren’t ? Pytania z was/ were tworzymy poprzez inwersję, czyli przestawienia czasownika przed podmiot (agent) e.g. Were you in USA last year? - Przeczenia tworzymy poprzez dodanie ‘not’ (the scope of negation) do czasownika was/wer (wasn’t, weren’t) e.g. I wasn’t in USA last year

25 PAST CONTINOUS/ PROGRESSIVE TENSE – czas przeszły ciągły
Czasu tego używamy do podkreślenia ciągłości danej akcji w przeszłości, e.g. o 5 godzinie wczoraj, cały rok 1800, cały dzień 5 lat temu etc. Bardzo często czas ten jest ‘background’ – tło dla innej akcji e.g. ‘While’ – podczas gdy - jest charakterystycznym słówkiem do czasu Past Continous ponieważ jest nośnikiem ciągłości akcji. Samo w sobie ‘while’ sugeruje nam, że dana performacja jest w trakcie trwania. * While I was walking down the street I saw a pretty woman. * When I was working my wife was cooking dinner * While we were talking about our company my boss called me. verte

26 Agent (podmiot) Was / were + verb(czasownik) + ing
I was sailing (I wasn’t sailing) we were sailing (I weren’t sailing) you were sailing (I weren’t sailing) you were sailing (I weren’t sailing) she, he, it was sailing (I wasn’t sailing) they were sailing (I weren’t sailing) ? Pytania w tym czasie tworzy się poprzez inwersję was/were, czyli przestawienie was/ were przed podmiot (agent) e.g. Were you watching TV yesterady evening? * Was she cooking dinner when you reached home? - Przeczenia tworzymy poprzez dodanie ‘not’ (the scope of negation) do ‘was/were’ e.g. I wasn’t watching TV yesterday at 5.

27 PAST PERFECT I went for a walk when I had finished my work.
Czas Past Perfect to czas przeszły dokonany, nazywa się go także czasem zaprzeszłym, gdyż opisuje czynność, która dokonała się zanim rozpoczęła się inna czynność przeszła. Czasu Past Perfect używamy aby wyrazić czynność przeszłą, która odbyła się przed inną czynnością przeszłą. Można więc powiedzieć, że jest to czas zaprzeszły. Czasu tego w zasadzie nie używamy w zdaniach prostych. Aby użyć Past Perfect, powinniśmy mieć zdanie mówiące o dwóch czynnościach. Obie odbyły się w przeszłości przy czym jedna z nich odbyła się najpierw. I went for a walk when I had finished my work. We hadn't met him until we came to Warsaw. By the time we reached the cinema, the film had already started.

28 Charakterystyczne przysłówki częstotliwości oraz określenia przysłówkowe używane w zdaniach z czasem Past Perfect: when-kiedy as soon as-jak tylko after-po by the time-w czasie never...before-nigdy przedtem already-już before-przed until/till-(aż) do by+moment w przeszłości-do (jakiegoś momentu) ever-kiedykolwiek for+okres czasu-od (pewnego czasu)

29 It had been raining for days so when they finally left,
PAST PERFECT CONTINOUS/ PROGRESSIVE Czasu Past Perfect Continuous używamy mówiąc o czynności ciągłej w przeszłości. Tworzymy go wstawiając orzeczenie złożone ze słówka had + been + czasownik z końcówką -ing. Czas ten stosujemy, kiedy chcemy powiedzieć, że jakaś czynność trwała (lub nie) przez pewien czas, aż do rozpoczęcia się drugiej czynności. It had been raining for days so when they finally left, the roads were very muddy.

30 GOOD LUCK


Pobierz ppt "TENSES (czasy)."

Podobne prezentacje


Reklamy Google