Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1.FUTURE ASPECTS (WYRA Ż ANIE PRZYSZŁO Ś CI) 2. PRESENT TENSES (CZASY TERA Ź NIEJSZE) 3. PAST TENSES (CZASY PRZESZŁE) Its a piece of cake !

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1.FUTURE ASPECTS (WYRA Ż ANIE PRZYSZŁO Ś CI) 2. PRESENT TENSES (CZASY TERA Ź NIEJSZE) 3. PAST TENSES (CZASY PRZESZŁE) Its a piece of cake !"— Zapis prezentacji:

1

2 1.FUTURE ASPECTS (WYRA Ż ANIE PRZYSZŁO Ś CI) 2. PRESENT TENSES (CZASY TERA Ź NIEJSZE) 3. PAST TENSES (CZASY PRZESZŁE) Its a piece of cake !

3 FUTURE ASPECTS FUTURE SIMPLE TENSE – CZAS PRZYSZŁY PROSTY (WILL) Stosujemy go, gdy mówi o dalekiej przyszło ś ci spontaniczne odpowiedzi, stwierdzenia, pytania etc. Will you help me? Ill do it myself * I shall do it myself * We wont (will not) go there. * We shant (shall not) go there * Shall I help you? verte

4 CONJUGATION (odmiana czasownika) I will (shall)learnwe will (shall) learn I will (shall) learn English we will (shall) learn English You will learnyou will learn You will learn Englishyou will learn English She, he, it will learnthey will learn She, he, it will learn Englishthey will learn English Ill Hell Skrót od will & shall is ll e.g. * Ill learn English, *Hell learn English etc. Will you help me?Will you bringme glasses? Pytania tworzymy poprzez inwersj ę, czyli umiejscowienie will przed podmiotem (agent) e.g. Will you help me?, Will you bring me glasses? will not ( wont )shall not ( shant ). Przeczenia tworzymy poprzez dodanie not (the scope of negation) do will lub shall = will not ( wont ) lub shall not ( shant ).

5 OTHER FORMS OF EXPRESSING FUTURE ASPECTS (INNE FORMY WYRA Ż ANIA PRZYSZŁO Ś CI) 1.To be going togonna Im going to tell you the truth (im gonna tell you...) 1.To be going to *gonna*- zamierza ć co ś zrobi ć, tego wyra ż enia u ż ywamy tak ż e do wyra ż enia pewnych aspektów, które wiemy, ż e si ę zdarz ą w niedalekiej przyszło ś ci e.g. Im going to tell you the truth (im gonna tell you...) 2. To be about to This person is about to faint 2. To be about to – prawie – tego wyra ż enia u ż ywamy, gdy widzimy, ż e co ś si ę za chwil ę stanie e.g. Widzimy kogo ś bladego na twarzy i mówimy, ż e zaraz zemdleje – This person is about to faint. 3. To be bound to 3. To be bound to - na pewno - e.g. ten student na pewno obleje egzamin - This student is bound to fail the exam This student is bound to fail the exam 4. Present Continous 4. Present Continous – czasami u ż ywamy czasu tera ż niejszego ci ą głego do wyra ż ania przyszło ś ci e.g - Jutro odwiedz ę moich przyjaciół Im visitng my friends tomorrow - Jutro odwiedz ę moich przyjaciół

6 FUTURE CONTINOUS / PROGRESSIVE Za pomoc ą Future Continuous mo ż emy wyrazi ć czynno ść, która b ę dzie wykonywana w przyszło ś ci i b ę dzie trwała pewien czas. Poniewa ż jest to czas typu Continuous to, jak mo ż na si ę spodziewa ć, potrzebne nam b ę d ą formy czasownika z ko ń cówk ą -ing. Po podmiocie wkładamy will be (dla ka ż dej osoby) i ju ż mo ż emy napisa ć przykładowe zdanie. Next year, at this time I will be working While you are watching TV, I will be reading I will be watching TV tomorrow at 7.

7 CONJUGATION (odmiana czasownika) I will (shall)belearning we will (shall) belearning I will (shall) be learning English we will (shall) be learning English You will belearningyou will belearning You will be learning Englishyou will be learning English She, he, it will belearningthey will belearning She, he, it will be learning Englishthey will be learning English

8 FUTURE PERFCT Czasu tego u ż ywamy do pokazania, ż e jakas czynno ść w przyszło ś ci uko ń czy si ę przed inna czynno ś cia w przyszło ś ci np: Czas Future Perfect jest czasem, którego u ż ywa si ę do okre ś lenia czynno ś ci, która sko ń czy si ę zanim zacznie si ę nast ę pna czynno ść, b ą d ź te ż zako ń czy si ę przed pewnym okre ś lonym czasem (punktem) w przyszło ś ci. Czyli mówimy za ka ż dym razem o 'sko ń czonej', 'dokonanej' czynno ś ci. By the time she gets ready the bus will have left. They will have finished the bridge by the end of the month. By the year 2010, I will have finished painting all my works

9 W tym czasie pojawiaj ą si ę okre ś lenia informuj ą ce do kiedy, przed jakim czasem/czym ś co ś si ę sko ń czy. B ę d ą to najcz ęś ciej: bydo beforeprzed by the timedo czasu, zanim

10 FUTURE PERFECT CONTINOUS / PROGRESSIVE Czasu tego u ż ywamy, by pokaza, ż e w przyszło ś ci dana czynno ś ci b ę dzie trwała ale jej poczatek ma miejsce w tera ż niejszo ś ci lub przeszło ś ci np: Ten czas okre ś la czynno ść ci ą gł ą (długoterminow ą ), która najcz ęś ciej ju ż trwa, a która zako ń czy si ę w okre ś lonym momencie w przyszło ś ci. Ró ż nica mi ę dzy tym czasem a czasem Future Perfect polega jedynie na tym, ż e wła ś nie t ę ci ą gło ść chcemy podkre ś li ć. I have just started saving for my trip to Africa. By July I'll have been saving already for 7 months. Maybe I will save enough. I think that before we leave, we will have been staying in this traffic jam for six hours.

11 PRESENT TENSES (CZASY TERA Ź NIEJSZE) PRESENT TENSES (CZASY TERA Ź NIEJSZE) verte 1.Present Simpledo, does 1.Present Simple (tera ź niejszy prosty) - do, does 2.Present Continous/ Progressive-ing 2.Present Continous/ Progressive (tera ź nieszy ci ą gły) – -ing 3.Present Perfect have/has + Past Participle/ 3 forma 3.Present Perfect (tera ź niejszy Perfect) - have/has + Past Participle/ 3 forma 4.Present Perfect Continoushave/has + been + -ing 4.Present Perfect Continous (tere ź niejszy Perfect ci ą gły)– have/has + been + -ing - I love reading books. What about you? - I have been reading books since I learnt reading but I have never read any dective story and you. but I have never read any dective story and you. -Im reading right now, do not disturb me! e.g.

12 verte PRESENT SIMPLE TENSE Czasu Presnt Simple u ż ywamy do opisywania codziennej rutyny, powtarzaj ą cych si ę zdarze ń oraz prawd fizycznych a tak ż e z takimi wyra ż eniami jak: always, often never, ever, almost ever (prawie zawsze), hardly ever (rzadko kiedy) from time to time/ now and then (od czasu do czasu), systematically, frequently, seldom (rzadko), rarely (niecz ę sto), sparsely (w du ż ych odst ę pach), every day/ week/ month etc. W czasie Present Simple u ż ywamy zawsze czasowniki okre ś laj ą ce; Feelings (uczucia) – feel, love, like, admire, hate, dislike, remember, believe etc. Feelings (uczucia) – feel, love, like, admire, hate, dislike, remember, believe etc. Thoughts (my ś li) – think, seem (wydawa ć, zdawa ć si ę ), mind (dogl ą d ą c, mie ć co ś przeciwko), consider (uwa ż a ć ) etc. Thoughts (my ś li) – think, seem (wydawa ć, zdawa ć si ę ), mind (dogl ą d ą c, mie ć co ś przeciwko), consider (uwa ż a ć ) etc. Senses (zmysły) – smell (pachnie ć ), taste (smakowa ć ) etc, Senses (zmysły) – smell (pachnie ć ), taste (smakowa ć ) etc, Nale ż y pami ę ta ć, ż e wiele z tych czasowników (verb) zmienia znaczenie, kiedy wyst ę puje w Continous

13 verte The verb to - czasownik by ć The verb to - czasownik by ć To be or not to be thats the question W. Shakespear I am–Im(I am not Im not) we are–were(we are not–arent) I am–Im (I am not Im not) we are–were (we are not–arent) you are–youre(you are not–you arent)you are–youre(you are not–you arent) you are–youre (you are not–you arent) you are–youre (you are not–you arent) She is shes(she is not-she isnt)they are–theyre(they are not-they arent) She is shes (she is not-she isnt) they are–theyre (they are not-they arent) He is- hes(he is not-he isnt) He is- hes (he is not-he isnt) It is-its(it is not – it isnt) It is-its (it is not – it isnt) Przeczenia z czasownikime by ć tworzymy poprzez dodanie not (the scope of negation) ? Pytania tworzymy poprzez inwersj ę, czyli przestawienie czasownika przed podmiot (agent) e.g. Are you there? No,Im here * Where are you from? How old are you? * Where are you from? How old are you?

14 verte PRESENT SIMPLE – ? do/ does - dont / doesnt –s–es –s, sh, x, o Czas ten jest najprostszym czasem ze wszystkich j ę zyków. W trzecie osobiej dodajemy –s do czasownika (verb) lub –es je ż eli czasownik ko ń czy si ę na –s, sh, x, o CONJUGATIONto live CONJUGATION - to live I live in Polandwe live in Poland you live in Polandyou live in Poland he, she, it live s in Polandthey live in Poland

15 ? Pytania tworzymy przez umieszczenia operatora (auxilary verb) do lub does (3 os. lp) na początku zdania e.g. * Do you speak English? * Where does she live? Do you speak English? Yes, I do but she doesnt speak French - P P P Przeczenia tworzymy poprzez dodanie operatora do not (dont) lub does not (doesnt) - 3 osoba liczby pojedyńczej przed czasownikiem e.g. I dont read books * She doesnt speak many languages * They dont work very hard

16 PRESENT CONTINOUS/ PROGRESSIVE TENSE – czas tera ż niejszy ci ą gły Czasu Present Continous u ż ywamy do podkre ś lenia ci ą gła ś ci danej czynno ś ci, pokazania, ż e dana czynno ść nie została zako ń czona a wr ęć z, ż e j ą dalej wykonujemy. Jest to czas niedokonany. U ż ywamy go głownie kiedy mówimy, ż e czynno ść wykonujemy: now (teraz) now (teraz) at the moment ( w danym momencie) at the moment ( w danym momencie) while (podczas, gdy) while (podczas, gdy) at this instant (w tej chwili) at this instant (w tej chwili) Present Continous słu ż y tak ż e do wyra ż ania powolnych zmian e.g. The climate is gradually changing all over the world, a tak ż e do wyra ż ania osobistych planów w przyszło ś ci e.g. Next week Im sailing verte

17 Agent (podmiot) + to be + verb (czasownik) + - ing Agent (podmiot) + to be + verb (czasownik) + - ing Im sailingwere sailing youre sailingyoure sailing she,he, its sailingtheyre sailing ? Pytania tworzymy poprzez inwersj ę czaswonika be przed podmiot e.g. Are you sailing ? - Przeczenia tworzymy poprzez dodanie not (the scope of negation) to czasownika be w odpowiedniej formie e.g. Im not sailing. You arent sailing. She isnt sailing. etc

18 PRESENT PERFECT Present Perfect u ż ywamy do opisania przeszłej czynno ś ci (nie podaj ą c, kiedy była ona wykonana) która ma wpływ na tera ź niejszo ść - i najwa ż niejszy wła ś nie jest ten zwi ą zek z tera ź niejszo ś ci ą. Czyli wa ż na jest przyczyna i jej skutek - natomiast nie jest istotne, kiedy dana czynno ść została (lub nie) wykonana. What have you done?!

19 forod sinceod already ju ż justwła ś nie yetju ż everkiedykolwiek nevernigdy Tak wi ę c for u ż ywamy kiedy podajemy przedział czasu, a since - kiedy podajemy moment rozpocz ę cia czynno ś ci, konkretn ą dat ę Przysłówki ever, once, never, always mog ą si ę pojawi ć zarówno w Past Simple jak i Present Perfect. W j ę zyku potocznym cz ęś ciej u ż ywa si ę Past Simple, jednak kiedy czynno ść ma wyra ź ny zwi ą zek z tera ź niejszo ś ci ą nale ż y u ż y ć Present Perfect.

20 PRESENT PERFECT CONTINOUS / PROGRESSIVE Present Perfect Continuous u ż ywamy mówi ą c o czynno ś ci, która rozpocz ę ła si ę w przeszło ś ci, trwała nieprzerwanie i trwa do chwili obecnej. I have been waiting for you for 3 hours! Where have you been doing? Attn: czasowniki opisujące uczucia, zmysły etc. Nie wystepują w żadnym czasie ciagłym a jeśli wystąpią to zmienią swoje znaczenia

21 verte PAST TENSES (CZASY PRZESZŁE) 1.Past Simpledid 1.Past Simple (przeszły prosty) – did 2.Past Continouswas + verb + ing 2.Past Continous (przeszły ci ą gły) – was + verb + ing 3.Past Perfecthad + Past Participle (3 forma) 3.Past Perfect (zaprzeszły) – had + Past Participle (3 forma) 4.Past Perfect Continous had+been+ing 4.Past Perfect Continous (zaprzeszły ci ą gły, niedokonany)– had+been+ing e.g. I was on holiday last year and one day I was walking when I heard that somebody had broken into our hotel but before it the police had been looking for the person who broke into my hotel

22 verte PAST SIMPLE TENSE – czas przeszły prosty (-ed) Czas Past Simple ma zastosowanie głównie w narracji, kiedy opwiadamy o jaki ś wydarzeniach z przeszło ś ci, które si ę zako ń czyły i nie maj ą wpływu na tera ź niejszo ść. Cz ę sto z takimi okre ś leniami jak: Last year/day/month, ago, yesterday, many days ago, few days ago etc. The present (tera ź niejszo ść ) The past (przeszło ść ) Something happened –ed formy podstawowej czasownika wszystkich osobach w czasownikach regularnych Work- worked czaswoników nieregularnych trzeba nauczy ć sie na pami ęć learn by heart Go - went Czas Past Simple tworzymy poprzez dodanie –ed to formy podstawowej czasownika we wszystkich osobach w czasownikach regularnych e.g. Work- worked, ale czaswoników nieregularnych trzeba nauczy ć sie na pami ęć ( learn by heart ) e.g. Go - went

23 verte edtookedtook I worked / tookwe worked / took edtooked took you worked / tookyou worked / took edtookedtook she, he, it worked / tookthey worked / took PAST SIMPLE – DID - DID NOT (DIDNT) ? did ? Pytania tworzymy poprzez operator did, który umieszczamy przed podmiotem (agent) a potem wstawiamy czasownik w formie podstawowej e.g. Did you know about it? * Did you know about it? - did not- didnt - Przeczenia tworzymy poprzez operator did not- didnt a po nim idzie czasownik w formie podstawowej e.g. I didnt know about it * I didnt know about it. CONJUGATION

24 Conjugation to bePast Simple learn by heart Conjugation - Koniugacji czasownika to be w Past Simple trzeba nauczy ć si ę na pami ęć (learn by heart). waswas not – wasntwerewere not – werent I was – was not – wasntwe were – were not – werent werewere not – werentwerewere not- werent you were – were not – werentyou were – were not- werent waswas not – wasntwerewere not – werent she, he, it was – was not – wasntthey were – were not – werent ? was/ were Wereyou last year ? Pytania z was/ were tworzymy poprzez inwersj ę, czyli przestawienia czasownika przed podmiot (agent) e.g. Were you in USA last year ? - not I wasnt in USA last year - Przeczenia tworzymy poprzez dodanie not (the scope of negation) do czasownika was/wer (wasnt, werent) e.g. I wasnt in USA last year

25 verte PAST CONTINOUS/ PROGRESSIVE TENSE – czas przeszły ci ą gły ci ą gło ś ci danej akcji w przeszło ś ci5 godzinie wczoraj, cały rok 1800, cały dzie ń 5 lat temu backgroundtło dla innej akcji While – podczas gdy while Czasu tego u ż ywamy do podkre ś lenia ci ą gło ś ci danej akcji w przeszło ś ci, e.g. o 5 godzinie wczoraj, cały rok 1800, cały dzie ń 5 lat temu etc. Bardzo cz ę sto czas ten jest background – tło dla innej akcji e.g. While – podczas gdy - jest charakterystycznym słówkiem do czasu Past Continous poniewa ż jest no ś nikiem ci ą gło ś ci akcji. Samo w sobie while sugeruje nam, ż e dana performacja jest w trakcie trwania. Whilewas walking * While I was walking down the street I saw a pretty woman. was workingwas cooking * When I was working my wife was cooking dinner were talking * While we were talking about our company my boss called me.

26 Agent (podmiot) Was / were + verb(czasownik) + ing was sailingI wasnt sailingwere sailing I werent sailing I was sailing (I wasnt sailing) we were sailing (I werent sailing) were sailingI werent sailingwere sailing I werent sailing you were sailing (I werent sailing)you were sailing (I werent sailing) it was sailing I wasnt sailing were sailing I werent sailing she, he, it was sailing (I wasnt sailing) they were sailing (I werent sailing) ? inwersj ę was/were was/ were Werewatching Was cooking ? Pytania w tym czasie tworzy si ę poprzez inwersj ę was/were, czyli przestawienie was/ were przed podmiot (agent) e.g. Were you watching TV yesterady evening? * Was she cooking dinner when you reached home? - not was/were wasnt watching - Przeczenia tworzymy poprzez dodanie not (the scope of negation) do was/were e.g. I wasnt watching TV yesterday at 5.

27 Czas Past Perfect to czas przeszły dokonany, nazywa si ę go tak ż e czasem zaprzeszłym, gdy ż opisuje czynno ść, która dokonała si ę zanim rozpocz ę ła si ę inna czynno ść przeszła. Czasu Past Perfect u ż ywamy aby wyrazi ć czynno ść przeszł ą, która odbyła si ę przed inn ą czynno ś ci ą przeszł ą. Mo ż na wi ę c powiedzie ć, ż e jest to czas zaprzeszły. Czasu tego w zasadzie nie u ż ywamy w zdaniach prostych. Aby u ż y ć Past Perfect, powinni ś my mie ć zdanie mówi ą ce o dwóch czynno ś ciach. Obie odbyły si ę w przeszło ś ci przy czym jedna z nich odbyła si ę najpierw. I went for a walk when I had finished my work. We hadn't met him until we came to Warsaw. By the time we reached the cinema, the film had already started. PAST PERFECT

28 Charakterystyczne przysłówki cz ę stotliwo ś ci oraz okre ś lenia przysłówkowe u ż ywane w zdaniach z czasem Past Perfect:when-kiedy as soon as-jak tylko after-po by the time-w czasie never...before-nigdy przedtem already-ju ż before-przed until/till-(a ż ) do by+moment w przeszło ś ci-do (jakiego ś momentu) ever-kiedykolwiek for+okres czasu-od (pewnego czasu)

29 Czasu Past Perfect Continuous u ż ywamy mówi ą c o czynno ś ci ci ą głej w przeszło ś ci. Tworzymy go wstawiaj ą c orzeczenie zło ż one ze słówka had + been + czasownik z ko ń cówk ą -ing. Czas ten stosujemy, kiedy chcemy powiedzie ć, ż e jaka ś czynno ść trwała (lub nie) przez pewien czas, a ż do rozpocz ę cia si ę drugiej czynno ś ci. PAST PERFECT CONTINOUS/ PROGRESSIVE It had been raining for days so when they finally left, the roads were very muddy the roads were very muddy.

30 GOOD LUCK


Pobierz ppt "1.FUTURE ASPECTS (WYRA Ż ANIE PRZYSZŁO Ś CI) 2. PRESENT TENSES (CZASY TERA Ź NIEJSZE) 3. PAST TENSES (CZASY PRZESZŁE) Its a piece of cake !"

Podobne prezentacje


Reklamy Google