Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dorota Gostołek Justyna Gala Jakub Janczewski Grupa M2-L13.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dorota Gostołek Justyna Gala Jakub Janczewski Grupa M2-L13."— Zapis prezentacji:

1 Dorota Gostołek Justyna Gala Jakub Janczewski Grupa M2-L13

2 Parametryzacja programów i podprogramów ułatwia projektowanie operacji dla części podobnych technologicznie oraz pozwala pisać programy w sposób zwięzły i uniwersalny

3 W programach sterujących CNC SINUMERIK 810T istnieje możliwość stosowania zmiennych, podobnie jak w językach programowania komputerów Zmienne w programach nazywane są parametrami

4 Na parametrach można: wykonywać działania matematyczne wykorzystywać je do tworzenia pętli, skoków i rozgałęzień Parametrem można zastąpić dowolny kod w słowach bloku informacji programu sterującego (z wyjątkiem bloku N i numeru programu %) Parametr składa się z adresu R i maksymalnie trzycyfrowego numeru np. R999

5 Zapis i przykładowe działania matematyczne wykonywane na parametrach: 1. Definiowanie parametruR1=90.4 2. PodstawienieR1=R2 3. DodawanieR1=R2+R3R1=R2+2.1 4. OdejmowanieR1=R2-R3R1=R2-3.5 5. MnożenieR1=R2*R3R1=2.6*R2 6. DzielenieR1=R2/R3R1=R2/2 7. Pierwiastek kwadratowy@613 R1 R2 (pierwiastek z liczby R2, wynik- R1)

6 Możliwy jest zapis złożonych wyrażeń algebraicznych (nie można jednak używać nawiasów w tych działaniach) Działania wykonywane są od strony lewej do prawej, nie jest zachowana konwencja priorytetów działań

7 Przykład: Wyrażenie R1=R2-R3*R4+R5/R6 jest obliczane następująco: 1 krokR1=R2 2 krokR1=R1-R3 3 krokR1=R1*R4 4 krokR1=R1+R5 5 krokR1=R1/R6 Czyli R1 wg zapisu matematycznego wynosi: R1=[(R2-R3)*R4+R5]/R6

8 Należy pamiętać, że numery parametrów użyte we własnych fragmentach programu nie mogą pokrywać się z numerami parametrów wykorzystywanych w standardowych cyklach obróbkowych (jeżeli takie stosuje się w programie) np. L94 wykorzystuje: 1 2 3 4 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 78 79 80 81 85 86 87 88 89 90 93 99

9

10 1. Równania parametryczne spirali Archimedesa w płaszczyźnie X-Z r=C ϕ x=rsin ϕ +x 0 z=rcos ϕ +z 0 gdzie: C- stała ϕ - kąt bieżący r- promień wodzący x- współrzędna x bieżącego punktu y- współrzędna x bieżącego punktu x 0 - przesunięcie początku spirali w osi x z 0 - przesunięcie początku spirali w osi z Dzięki temu współrzędne wszystkich punktów toru narzędzia będą miały wartość dodatnią

11 2. Algorytm programu X 0 =100 =>R1podstaw wartość 100 pod parametr R1 Z 0 =100 =>R2podstaw wartość 100 pod parametr R2 C=0.1 => R3podstaw wartość 0.1 pod parametr R3 Δ ϕ =10 =>R4podstaw wartość 10 pod parametr R4 (zmiana kąta bieżącego) ϕ p=0 =>R5podstaw wartość 0 pod parametr R5 ϕ k =360 =>R6podstaw wartość 360 pod parametr R6 ϕ = ϕ p =>R7ustaw wartość początkową kąta bieżącego (czyli R7=0) N100 WHILE ϕ ϕ kpoczątek pętli: DOPÓKI ϕ ϕ k wykonuj następne bloki w przeciwnym razie skocz do bloku N200 R=C* ϕ oblicz bieżący promień spirali x=r*sin ϕ +x0oblicz współrzędną X punktu bieżącego z=r*cos ϕ +z0oblicz współrzędną Z punktu bieżącego Wykonaj ruch narzędzia na obliczone współrzędne ϕ = ϕ + Δ ϕ powiększ kąt bieżący Skocz do bloku N100 N200 M30koniec programu

12 3. Program sterujący %5 N5 G90 S400 M03ustawienie parametrów pracy obrabiarki N15 G54 G71 G95 N20 T1 D1 R1=100 R2=100 R3=0.1 R4=10podstawienie parametrów zadania R5=0 R6=360 R7=R5ustawienie początkowej wartości kąta bieżącego N100 @136 R7 R6 K200pętla WHILE, dopóki R7R6 wykonuje pętle R8=R3*R7obliczenia wartości promienia bieżącego @630 R9 R7obliczenie funkcji sinus R9=sinR7 @631 R10 R7obliczenie funkcji cosinus R10=cosR7 R11=R8*R9+R1obliczenie współrzędnej X punktu bieżącego R12=R8*R10+R2obliczenie współrzędnej Z punktu bieżącego G1 X=R11 Z=R12 F0.3ruch roboczy narzędzia z interpolacją liniową R7=R7+R4powiększenie kąta bieżącego o wartość R4 @100 K-100skok bezwarunkowy- powrót do bloku 100 N200 M30

13 Hipotrochoid jest to krzywa zakreślona przez punkt leżący w stałej odległości od środka koła toczącego się po wewnętrznej stronie nieruchomego okręgu R=200 r=40 h=30 R=200 r=40 h=60 R=200 r=71 h=30

14 1. Równania parametryczne gdzie: R- promień nieruchomego okręgu r- promień toczącego się koła h- odległość punktu od środka koła o promieniu r x0- przesunięcie środka nieruchomego okręgu w osi X z0- przesunięcie środka nieruchomego okręgu w osi Z ϕ - kąt określający położenie środka koła o promieniu oraz kąt obrotu tego koła x- współrzędna x punktu bieżącego z- współrzędna z punktu bieżącego

15 2. Algorytm programu X 0 =220 => R1 Z 0 =220 => R2 R=200 => R3 r=40=> R4 H=30=> R5 φ p =0=> R6 φ k =360=> R7 Δφ=10=> R8 φ=φ p => R9 N100 WHILE φ <= φ k K200 Wykonaj ruch narzędzia na obliczone współrzędne (x, z) φ=φ +Δφ Skocz do bloku N100 N200 M30

16 3. Program sterujący %123 N10 G90 S400 M03 N20 G54 G71 G95 D1 T1ustawienie parametrów obrabiarki N30 R1=220 R2=220 podstawienie zadanych parametrów R3=200 R4=40 R5=30 R6=0 R7=360 R8=10 R9=R6 R10=R3-R4 R11=R10/R4 obliczenie R-r oraz (R-r)/r N100 @136 R9 R7 K200pętla WHILE, dopóki φ <=φ K wykonuj pętlę N110 R12=R11*R9/360 R21=R12obliczenie (R-r)φ/r )/360 N120 @622 R21obliczenie części całkowitej z (R-r)φ/r )/360 N130 R22=R12-R21obliczenie reszty z dzielenia (R-r)φ/r przez 360 N140 R23=R22*360 obliczenie parametru (R-r)φ/r w zakresie 0-360 N150 @630 R13 R9obliczenie sin ϕ

17 N160 @630 R14 R23obliczenie sin (R-r)φ/r N170 @631 R15 R9obliczenie cos ϕ N180 @631 R16 R23obliczenie cos (R-r)φ/r R17=R5*R16 R18=R5*R14obliczenie h*cos((R-r)φ/r oraz h*sin((R-r)φ/r) R19=R10*R15+R17+R2obliczenie współrzędnej Z R20=R10*R13-R18+R1obliczenie współrzędnej X G1 X=R20 Z=R19 F0.3ruch roboczy narzędzia R9=R9+R8powiększenie kąta ϕ o wartość Δ ϕ ) @100 K-100koniec pętli, powrót do bloku 100 N200 G53 T1 D0 N210 M30koniec programu

18 Epicykloida jest krzywą którą opisuje ustalony punkt okręgu (o promieniu r) toczącego się bez poślizgu na zewnątrz innego, nieruchomego okręgu (o promieniu R). Przykłady epicykloid: Dla stosunku R/r=1Dla stosunku R/r=2Dla stosunku R/r=3

19 1. Równania parametryczne gdzie: R- promień nieruchomego okręgu r- promień toczącego się koła x 0 - przesunięcie środka nieruchomego okręgu w osi X z 0 - przesunięcie środka nieruchomego okręgu w osi Z ϕ - kąt ustalonego punktu okręgu o promieniu r x- współrzędna x punktu bieżącego z- współrzędna z punktu bieżącego

20 2. Algorytm programu x 0 = 100 R1podstawienie 100 pod R1 (x początkowy) y 0 = 80 R2podstawienie 80 pod R2 (z początkowy) t = 5 R3podstawienie 5 pod R3 (przyrost kąta) t 0 = 0 R4podstawienie 0 pod R4 (wartość początkowa kąta) t k = 360 R5podstawienie 360 pod R5 (wartość końcowa kąta) r = 20 R6podstawienie 20 pod R6 (promień okręgu toczącego się) R = 40 R7podstawienie 40 pod R7 (promień okręgu nieruchomego) t = t 0 R8podstawienie wartości początkowej kąta N100 While t t k skocz do N200Pętla dopóki t t k w przeciwnym razie skocz do N200 x = (R+r)*cos(t) – r*cos(t)wyliczenie bieżącej wartości x z = (R+r)*sin(t) – r*sin(*t)wyliczenie bieżącej wartości z ruch na x,zruch narzędzia do punktu (x,z) t = t + tprzyrost kąta bieżącego Skok do N=100 N200 KONIECkoniec programu

21 3. Program sterujący % 22 N10 G90 S400 M03(parametry pracy obrabiarki) N20 G54 G71 G95 N30 T1 D1 R1=100 R2=80(parametry zadania) R3=5R4=0 R5=360 R6=20 R7=40 R8=R4(początkowa wartość kąta bieżącego) R9=R6+R7(R+r) N100@136 R8 R5 K200(rozpoczęcie pętli) R30=R9/R6((R+r)/r) R10=R30*R8([(R+r)/r]*t) R11=R10/360(stosunek [((R+r)/r)*t]/360°) R12=R11 @622 R12wartość całkowita z [((R+r)/r)*t]/360° R13=R11-R12reszta z dzielenia [((R+r)/r)*t]/360°

22 R14=R13*360kąt t w zakresie do 360° @631 R15 R8cos t @631 R16 R14cos ([(R+r)/r]*t) @630 R17 R8sin t @630 R18 R14sin ([(R+r)/r]*t) R19=R6*R16r* ([(R+r)/r]*t) R20=R9*R15 – R19x R21=R6*R18r*sin ([(R+r)/r]*t R22=R9*R17 – R21z G1 X=R20 Z=R22 F=0.3ruch roboczy narzędzia z interpolacją liniową) R8=R8+R3przyrost kąta bieżącego @100 K-100koniec pętli – powrót do N100 N200 G53 T1 D0 N210 M30koniec programu

23 R1=137długość sinusoidy R2=66średnica zewnętrzna R3=60średnica na której umieszczona jest sinusoida R4=9liczba pół okresów R5=9współrzędna Z początku sinusoidy R6=155długość wałka

24 1. Równanie parametryczne dla Z (R5,R5+R1) (R2-R3)/2-Amplituda sinusoidy (180*R4)/R1- Wyrażenie zamieniające Z-R5 z milimetrów na stopnie

25 2. Podprogram R1=137 R2=66 R3=60 R4=9 R5=9 R6=155 R8=R1/R4 R10=R8/180 R11=R4*180 R13=R5+R1 R41=0 R12=10 R40=R3/2 N5 R46=R6-R5 R50=R40+R36 R51=R6+5 N15 G1 X=R50 Z=R47 N18 Z=R46 N20 @136 R41 R11 K150 Początek zarysu sinusoidalnego N30 R43=R41/360 N40 @622 R42 N50 R43=R42*360 N60 R44=R41-R43 N70 @630 R30 R44 N80 R31=3*R30+R40 R31=R31+R36 obliczenie współrzędnej x

26 N90 R32=R41*R10+R5 R45=R6-R32 (obliczanie współrzędnej z) N95 @123 R31 R37 K100 (ucięcie sinusoidy) N99 X=R37 Z=R45 @100 K110 N100 X=R31 Z=R45 N110 R41=R41=R12 N120 @100 K-20 (koniec zarysu sinusoidalnego) N150 G1 G40 Z=R5 N155 X=R37 (wycofanie narzędzia) N160 G0 Z=R47 N165 R36=R36-1 (zwiększanie warstwy skrawnej) N170 M17 (koniec)

27 3. Program sterujący (główny program) %87 R1=137 R2=66 R3=60 R4=9 R5=9 (definiowanie parametrów) R6=155 R8=R1/R4 R10=R8/180 R11=R4*180 R13=R5+R1 R41=0 R12=10 R40=R3/2 R14=67 R35=R2-R3 R36=R35-1 R37=R14/2+1 N50 G90 S400 M41 M3 N60 G71 G95 F.2 N70 G54 T5 D5 R47=R6+5 N80 G0 X=R37 Z=R47 (dojazd w pobliże materiału) N90 L87 P=R35 (wywołanie podprogramu L87 6 razy) N100 G0 X=150 Z=160 (odjazd od materiału) N110 G53 G40 N120 M30 (koniec [programu)

28 1. Generowanie n-kąta wieloboku foremnego o zadanej długości promienia koła opisanego

29 2. Algorytm programu t=360/n tb=0 – t bieżące N100 dopóki t0 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/1/806545/slides/slide_29.jpg", "name": "2.", "description": "Algorytm programu t=360/n tb=0 – t bieżące N100 dopóki t0

30 3. Program sterujący N10 G90 S54 G95 T1 D1 M3 N20 G71 N30 R1=100 R2=11 R3=0 R15=360 dane do zadania N40 R4=360/R2 N50 G0 X0 Z=R1 N60 @135 R3 R15 K140 while t 0 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/1/806545/slides/slide_30.jpg", "name": "3.", "description": "Program sterujący N10 G90 S54 G95 T1 D1 M3 N20 G71 N30 R1=100 R2=11 R3=0 R15=360 dane do zadania N40 R4=360/R2 N50 G0 X0 Z=R1 N60 @135 R3 R15 K140 while t 0

31 1. Równanie parametryczne na elipsę x=a*sin(t)+x0 x=b*cos(t)+z0 Gdzie: a, b- półosie x0- przesunięcie środka elipsy w osi x z0- przesunięcie środka elipsy w osi z t- kąt, 0t2π

32 2. Podstawiane parametry Δt R1przyrost kąta tp R2kąt początkowy elipsy (0 o ) tk R3kąt końcowy elipsy (360 o ) x0 R4przesunięcie środka elipsy w osi x z0 R5przesunięcie środka elipsy w osi z a R6półoś x b R7półoś z

33 3. Podprogram- obrócenie punktu o kąt L10 G90Układ bezwzględny @614 R25 R8 R9 R26=R8/R25sin ϕ A =x A /r @634 R27 R26 ϕ A =arcsin(x A /r) R28=R27+R21 ϕ B = ϕ A +Δ ϕ @360 R29 R28R29=sin ϕ B @631 R30 R28R30=cos ϕ B R8=R25*R29x A =r*sin ϕ B R9=R25*R30 z A =r*cos ϕ B M17 koniec podprogramu

34 4. Podprogram na elipsę L6 G90Układ bezwzględny R8=0 R9=R6podstawienie R8=0, R9=a (współrzędne punktu A) R8=R8+R4 R9=R9+R5przesunięcie środka elipsy w osi x i z G00 X=R8 Z=R9ruch szybki do punktu rozpoczęcia rysowania elipsy R10=R2t=tp N100 @135 R10 R3 K200pętla while dopóki t { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/1/806545/slides/slide_34.jpg", "name": "4.", "description": "Podprogram na elipsę L6 G90Układ bezwzględny R8=0 R9=R6podstawienie R8=0, R9=a (współrzędne punktu A) R8=R8+R4 R9=R9+R5przesunięcie środka elipsy w osi x i z G00 X=R8 Z=R9ruch szybki do punktu rozpoczęcia rysowania elipsy R10=R2t=tp N100 @135 R10 R3 K200pętla while dopóki t

35 5. Program sterujący na jedną obróconą elipsę %6 N10 G54 G90 G95 S1000 T1 D1 M3 N20 G40 G71 F0.2parametry pracy obrabiarki N30 R1=5 R2=0 R3=360dane do zadania N40 R4=300 R5=300 N50 R6=100 R7=40 N60 R20=0 N70 R21=45 N80 L6 P1wywołanie podprogramu L6 N90 T1 D0 N100 G53 N110 M30Koniec programu

36 6. Program sterujący na zbiór obróconych elips N10 G54 G90 G95 S1000 T1 D1 M3 N20 G40 G71 F0.2parametry pracy obrabiarki N30 R1=5 R2=0 R3=360dane do zadania N40 R4=300 R5=300 N50 R6=100 R7=40 N60 R20=0 N70 R21=45 N100 @135 R21 360 K90pętla while ϕ <360, w przeciwnym razie skocz do N90 N80 L6 P1wywołanie podprogramu L6 R21=R21+R21powiększenie kąta ϕ N90 T1 D0odwołanie narzędzia N100 G53 N110 M30koniec programu

37 1. Równania parametryczne x=A 1 sin(pωt+φ 1 ) y=A 2 sin(pωt+φ 2 ) gdzie: pω, pω- częstość drgań

38 2. Program sterujący N5 G90 S400 M03 (ustawianie parametrów pracy obrabiarki) N15 G54 G71 G94 N20 T1 D1 F300 R1=75 (amplituda a1) R2=50 (amplituda a2) R3=1 (wartość p) R4=3 (wartość q) R5=1 (wartość ω) R6=90 (wartość kąta φ) R7=0 (wartość kąta φ) R8=0 (wartość początkowa parametru t=t)

39 R9=360(wartość końcowa parametru t-t 2 ) R10=0.5(przyrost parametru Δt) R11=R8(chwilowa wartość parametru t) R20=360(parametr pomocniczy) R29=360(parametr pomocniczy) N50 @136 R11 R9 K400(wykonuj instrukcje wewnątrz pętli dopóki t<=t 2 ) N60 R12=R3*R5*R11+R6(obliczenie wartości nawiasu R12=(pωt+φ 1 )) N70 @125 R12 R20 K100(jeżeli wartość (pωt+φ 1 )>=360 skocz do N100) N80 @630 R30 R12(obliczenie wartości sinus) N90 R16=R30*R1(mnożenie przez amplitudę R16=A 1 *sin (pωt+φ 1 )) N95 @100 K200(skok do bloku N200) N100 R13=R12/R29(dzielenie wartości w nawiasie przez 360) N110 @622 R13(obliczanie części całkowitej) N120 R14=R13*R29(mnożenie części całkowitej przez 360) N130 R15=R12-R14(wynik R14 zostaje odjęty od wartości nawiasu R12) N150 @630 R30 R15(wartość f. sinus ze zredukowanego kąta R15) N160 R16=R30*R1(mnożenie przez amplitudę R16=A 1 sin(pωt+φ 1 )) N200 R17=R4*R5*R11+R7(obliczanie wartości nawiasu R17=(qωt+φ 2 )) N220 @125 R17 R20 K250(jeżeli wartość (qωt+φ 2 )>=360 skocz do N250) N230 @630 R31 R17(obliczenie wartości funkcji sinus)

40 N240 R18=R31*R2(mnożenie przez amplitudę) N245 @100 K300(skok do bloku N300) N250 R19=R17/R29(dzielenie wartości w nawiasie przez 360) N260 @622 R19(obliczanie części całkowitej) N270 R21 R19*R29(mnożenie części całkowitej przez 360) N280 R22=R17-R21(wynik R21 zostaje odjęty od wartości nawaisu R17) N290 @630 R31 R22(wartość f. sinus ze zredukowanego kąta R22) N295 R18=R31*R2(mnożenia przez amplitudę R18=A 2 sin (qωt+φ 2 )) N300 G01 X=R16+90 (ruch na obliczone współrzędne+ przesunięcie) Z=R18+190 N310 R11=R11+R10(do parametru t zostaje dodany przyrost Δt) N320 @100 K-50(powrót do bloku N50) N400 M30(zakończenie programu)

41 X=171*mod(x,177)-2*(x/177) Z=172*mod(z,176)-35*(z/176) Gdzie: Mod(a,b)- funkcja modulo Mod(a,b)=a-[całość z (a/b)]*b Jeżeli x<0 to x=x+30296 Jeżeli z<0 to x=z+30107

42 1. Program sterujący N5 G90 S355 M03(ustawienie parametrów pracy obrabiarki) N10 G54 G71 G94 N20 T1 D1 R1=1(inicjowanie licznika generowanych punktów) R2=100(ustalenie liczby generowanych punktów) R40=0 N100 @136 R1 R2 K300(dopóki R1<=R2 wykonuj instrukcję wewnątrz pętli) R10=R3/177(początek obliczeń wg wzoru x=…) R13=R10 @622 R10(obliczanie całości z R10) R11=R10*177 R12=R3-R11(mod(R3,177)) R14=2*R13

43 R3=171*R12-R14(generowanie współrzędnej X) N140 @135 R3 R40 K150(jeżeli R3<0 wykonaj instrukcję następną) R3=R3+30269 @100 K-140(powrót do bloku N140) N150 R14=R3/100(skalowanie współrzędnej X) N170 R21=R20/176(początek generowania zmiennej Z) R22=R21 @622 R21(obliczanie całości z R21) R23= R21*176 R24-R20-R23(mod(R2,176)) R25=35*R22 R20=172*R24-R25(koniec generowanie współrzędnej Z) N190 @135 R20 R40 K200(jeżeli R20<0 wykonaj instrukcję następną) R20=R20+30307 @100 K-190(powrót do bloku N190) N200 R30=R20/100(skalowanie współrzędnej Z) N240 G1 X=R15 Z=R30 F300 R1=R1+1 @100 K-100(powrót do bloku N100) N300 M30(koniec programu)

44 1.Symulacja toru narzędzia wzdłuż paraboli x=z 2 -5*z+15

45 2.Analiza matematyczna Równanie parametryczne paraboli w płaszczyźnie X-Z x=a*z 2 +b*z+c gdzie: a,b,c-stałe, z-współrzędna z bieżącego punktu, x- współrzędna x bieżącego punktu.

46 3. Algorytm programu a=1 => R1 podstaw wartość 1 pod parametr R1 b=-5 => R2 podstaw wartość -5 pod parametr R2 c=15=> R3 podstaw wartość 15 pod parametr R3 zp=0=> R4 podstaw wartość 0 pod parametr R4 zk=20=> R5 podstaw wartość 20 pod parametr R5 z=zp=> R6 ustaw wartość początkową położenia początkowego(czyli R6=0) Δz=1=> R7podstaw wartość 1 pod parametr R7(zmiana bieżącej współrzędnej z) N100 WHILE zzk K200 początek pętli: Dopóki zzk wykonuj następne bloki w przeciwnym razie skocz do bloku N200 oblicza bieżący punkt paraboli wykonaj ruch narzędzia na obliczone współrzędne(Z,X), z=z+Δz powiększ bieżącą współrzędną z skocz do bloku N100 N200 M30 koniec programu

47 4. Program sterujący N5 G90 S400 M03 N15 G54 G71 G95 (ustawienie parametrów pracy obrabiarki) N20 T1 D1 R1=1 R2=-5 R3=15 (podstawienie parametrów ) R4=0 R5=20 R7=1 R6=R4 (z=zp) N100 @136 R6 R5 K200 (pętla WHILE: dopóki R6 R5 wykonuj pętle) R16=R1*R6*R6 R26=R2*R6 (obliczanie współrzędnej X punktu bieżącego) R8=R16+R26+R3 G1 X=R6 Z=R8 F0.3 (ruch roboczy narzędzia z interpolacją liniową) R6=R6+R7 (powiększanie współrzędnej bieżącej R6 o wartość R7) @100 K-100 (skok bezwarunkowy-powrót do bloku 100) N200 M30 (koniec programu)

48 1. Rysunek konstrukcyjny.

49 2. Rysunek technologiczny, sparametryzowany. Dane dotyczące gwintu: M36 D=36 D2=33,402 D1=31,670 D3=30,738 P=4-skok gwintu t=2,631-głębokość gwintu

50 3. Zależności geometryczne.

51 R111=R3/2, R112=R1-R14, tg(R15)=R113/R111, @632 R115 R15, R113=R115*R111 R114=R113-R112, cos(R15)=R111/R116, @631 R117 R15, R116=R111/R117, R18*R116=R111*R18+R111*R114 R18(R116-R111)=R111*R114 Wzór na promień:

52 4. Podprogram na zarys wałka N360 L1Podprogram (opis konturu) N370 G0 X=R105 Z= R16Ruch szybki do punktu A N380 G1 A135 A180 X=R6 Z=R4Ciąg trójpunktowy do punktu D, ruch roboczy z interpolacją liniową N390 G1 A90 A180 X=R1 Z=R17Ciąg trójpunktowy do punktu E, ruch roboczy z interpolacją liniową N400 G2 A=R101B=R18 X=R14 Z=R19Ciąg dwupunktowy z promieniem, interpolacja kołowa zgodnie z ruchem wskazówek zegara do punktu F N410 G2 B=R18 A=R102 X=R1Z=R2Ciąg dwupunktowy z promieniem, interpolacja kołowa zgodnie z ruchem wskazówek zegara do punktu G N420 G1Z-1Wybieg w osi Z do punktu H N430 G0 X60Wybieg w osi X N440 M17Koniec podprogramu

53 5. Program sterujący do wykonania wałka %13 N010 G90 G95 T1 D1 F0.3Programowanie w układzie absolutnym, wywołanie narzędzia 1 i korekcji narzędzia 1, jednostka posuwu [mm/obr], posuw 0.3 [mm/obr] N020 G54G42 G71 Układ współrzędnych przedmiotu, korekcja promienia wierzchołka noża – narzędzie z prawej strony, programowanie drogi narzędzia w [mm] N030 G96 S150 M3 M8Programowanie stałej prędkości skrawania, obroty wrzeciona zgodnie z ruchem wskazówek zegara, włączenie chłodziwa N040 R1=80 R2=10 R3=80 R4=100Przypisanie wartości wymiarów przedmiotu obrabianego do parametrów R5=230 R6=36 R7=30 R8=6 R9=100 R11=3 R13=2*R11 R14=40 R15=30 R16=R5+R11 R17=R2+R3R19=R4/2 N050 R1=R1/2 R6=R6/2 R7=R7/2 Zamiana średnic na promienie

54 R14=R14/2 N051 R101=R15+180 R102=180-R15 Przypisanie wartości wymiarów do parametrów R105=R6-R13 R106=R1+2.5 R107=R5+1 R108=R5-R9 R109=R108+R8 R110=R6+1 R111=R3/2 R112=R1-R14 N052 @632 R115 R15Obliczenie tg kąta R15 N053 R113=R115*R111Obliczenie R113 N054 R114=R113-R112Obliczenie R114 N055 @631 R117 R15Obliczenie cos kąta R15 N056 R116=R111/R117Obliczenie R116 N057 R118=R114*R111Obliczenie R118 N058 R119=R116-R111Obliczenie R119 N059 R18=R118/R119Obliczenie promienia R18 N060 G0X= R106Z= R107Programowe doprowadzenie do punktu startu N065 R20=1 R21=R105 R22=R16 R24=0.5Parametry cyklu L95 R25=0.5 R26=3 R27=42R29=41 N070 L95 P1Cykl toczenia wzdłużnego, liczba powtórzeń

55 N090 Z260 M9 Odjazd ruchem szybkim w osi Z,, wyłączenie chłodziwa N100T2D2Wywołanie narzędzia 2 i korekcji narzędzia 2 N110 G0 X=R110 Z=R108Najazd ruchem szybkim do punktu B N120 G1 X=R7 F0.1 M8Toczenie najmniejszej średnicy wałka, włączenie chłodziwa, najazd do punktu C N140 G0 X60 M9Odjazd ruchem szybkim w osi X, wyłączenie chłodziwa N150 Z260Odjazd ruchem szybkim w osi Z N160 T3D3Wywołanie narzędzia 3 i korekcji narzędzia 3 N170 R20=4 R21=R6 R22=R5 R23=1 Parametry gwintu R24= -2.631 R25=0.2 R26=3 R27=3 R28=12 R29=5 R31=R6 R32=R109 N190 L97 P1Toczenie gwintu N300 X60Odjazd ruchem szybkim w osi X N330 Z260 M5 M9Odjazd ruchem szybkim w osi Z, zatrzymanie obrotów wrzeciona, wyłączenie chłodziwa N340 G53Przejście do układu współrzędnych obrabiarki N350 M30Koniec programu


Pobierz ppt "Dorota Gostołek Justyna Gala Jakub Janczewski Grupa M2-L13."

Podobne prezentacje


Reklamy Google