Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Zwiększenie dostępności do środków unijnych w ramach PO IG, PO KL, RPO XV Ogólnopolskie Forum Gospodarcze Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jarosław.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Zwiększenie dostępności do środków unijnych w ramach PO IG, PO KL, RPO XV Ogólnopolskie Forum Gospodarcze Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jarosław."— Zapis prezentacji:

1 1 Zwiększenie dostępności do środków unijnych w ramach PO IG, PO KL, RPO XV Ogólnopolskie Forum Gospodarcze Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jarosław Pawłowski - Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 10 listopada 2009 r.

2 2 Przyśpieszenie realizacji programów unijnych- realizacja prognozy Rady Ministrów W okresie spowolnienia gospodarczego niezbędne jest elastyczne dostosowanie realizacji Programów Operacyjnych współfinansowanych ze środków unijnych. W tym kontekście ważne jest zatem wprowadzanie rozwiązań zwiększających dostępność środków UE, w szczególności małym i średnim przedsiębiorstwom, które najsilniej odczuwają negatywne skutki spowolnienia.

3 3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budżet PO IG - 9,7 mld euro (8,2 mld euro z EFRR), z czego 69% (3,64 mld euro) dla sektora MSP. W PO IG podpisano 2 064 umowy, w tym 1 409 umów na kwotę 2,8 mld zł z beneficjentami sektora MSP. (2,2 mld zł zakontraktowano w ramach w 4 osi priorytetowej Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia).

4 4 Działania antykryzysowe MRR – rozwiązania horyzontalne możliwość zwiększenia alokacji na konkurs, udzielanie zaliczek na rzecz beneficjentów, możliwość ustanawiania zabezpieczenia w formie weksla in blanco dla dofinansowania powyżej 10 mln zł. kwalifikowanie kosztów zabezpieczeń, weryfikacja wydatków ujętych we wniosku beneficjenta o płatność na podstawie zestawienia dokumentów księgowych zamiast kopii tych dokumentów, ryczałtowe rozliczanie kosztów pośrednich, certyfikowanie wydatków związanych z tzw. dużymi projektami przed ich zatwierdzeniem przez Komisję Europejską,

5 5 Zespół ds. uproszczeń Grupa ds. Przedsiębiorców rekomendowała następujące uproszczenia zwiększające dostępność do środków unijnych: nowelizację rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych, w celu umożliwienia przekazywania przedsiębiorcom dotacji w formie zaliczki, zmianę katalogu kosztów kwalifikowalnych w ramach PO IG, tak aby przedsiębiorcy zainteresowani otrzymaniem płatności zaliczkowych mogli uzyskać dofinansowanie kosztów związanych z ustanowieniem zabezpieczenia należytego wykonania umowy o dofinansowanie, zwiększenie kwot alokacji na poszczególne konkursy (np. w działaniu 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym), organizowanie naborów jedynie dla MSP (1.4/4.1, 4.4) zwiększenie intensywności wsparcia w ramach poddziałania 4.5.1 PO IG z 15% do 25%,

6 6 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Ponadto, Grupa ds. Przedsiębiorców rekomendowała uproszczenia dotyczące m.in.: przygotowania dokumentacji aplikacyjnej, systemu oceny wniosków, kryteriów wyboru projektów, realizacji postanowień umowy o dofinansowanie projektu, rozliczania projektów.

7 7 Regionalne Programy Operacyjne nowe rozwiązania o charakterze antykryzysowym Wprowadzono system zaliczkowy, W celu przekazania dobrych praktyk z realizacji PO IG, Grupa ds. Przedsiębiorców skierowała do IZ RPO rekomendacje dotyczące m.in.: stosowania jednolitego katalogu kryteriów formalnych wyboru projektu, realizacji postanowień umowy o dofinansowanie projektu w sytuacji wahań kursów walut spowodowanych kryzysem gospodarczym, terminów przedkładania dokumentacji środowiskowej.

8 8 Program Operacyjny Kapitał Ludzki nowe rozwiązania o charakterze antykryzysowym zwiększenie dostępności przedsiębiorstw do środków finansowych, pozwalających na kontynuację wspierania rozwoju kapitału ludzkiego firmy, nawet w przypadku pogorszenia sytuacji finansowej przedsiębiorstwa wynikającej ze spowolnienia gospodarczego – Nowy Instrument z pakietu KE, wspieranie pracowników przedsiębiorstw, którzy w wyniku pogorszenia sytuacji w firmie, są zagrożeni utratą pracy lub ją utracili, poprzez: zwiększenia poziomu kontraktowania dostępnych środków EFS w okresie spowolnienia gospodarczego, usprawnienia procedur i wprowadzanie nowych rozwiązań, celem przyśpieszenia przekazywania beneficjentom środków, rozszerzania zakresu wsparcia w ramach EFS – nowe narzędzia (np. dodatki, projekty szybkiego reagowania), ukierunkowania wsparcia na grupy/podmioty najbardziej zagrożone poprzez szczegółowe kryteria wyboru projektów.

9 9 Zespół ds. uproszczeń Grupa ds. Europejskiego Funduszu Społecznego Do najważniejszych rekomendacji sformułowanych przez Grupę ds. EFS i wdrożonych już przez Instytucję Zarządzającą PO KL należą m.in. rozszerzenie zakresu informowania potencjalnych wnioskodawców o możliwościach uzyskania dofinansowania projektów w ramach PO KL, wprowadzenie standardów funkcjonowania punktów informacyjnych, wprowadzanie nowych funkcjonalności do Generatora Wniosków Aplikacyjnych PO KL, umożliwienie beneficjentom dokonywania uzupełnienia błędów formalnych, wprowadzenie regulacji skracających czas oceny merytorycznej wniosków, wprowadzenie obowiązku wysyłania beneficjentom Karty oceny merytorycznej oraz innych dokumentów związanych z oceną złożonego przez nich wniosku w celu zapewnienia transparentności procesu oceny.

10 10 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Uproszczenia dla beneficjentów planowane do wdrożenia w 2010 r. IZ PO KL planuje uwzględnienie wyników badania ewaluacyjnego projektów pilotażowych PO KL i wprowadzenie nowego wzoru wniosku o dofinansowanie projektu zgodnego z metodyką Project Cycle Management – narzędziem rekomendowanym przez Komisję Europejską do definiowania i planowania projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, wprowadzeniu nowego wzoru wniosku towarzyszyć będą zmiany Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach PO KL, Podręcznika przygotowywania wniosków w ramach PO KL poprzedzone konsultacjami społecznymi oraz działania informacyjne skierowane do beneficjentów, nowy wzór wniosku o dofinansowanie: usprawni proces wyboru projektów, stanowi ułatwienie dla beneficjentów z punktu widzenia przygotowywania wniosku o dofinansowanie oraz planowania i realizacji projektu, znacząco podniesie jakość wdrażanych projektów, ponadto w 2010 r. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki planuje uprościć proces rozliczania kosztów pośrednich ryczałtem poprzez zastosowanie stałych stawek, bez konieczności sporządzania metodologii wyliczenia kosztów pośrednich we wniosku o dofinansowanie.

11 11 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "1 Zwiększenie dostępności do środków unijnych w ramach PO IG, PO KL, RPO XV Ogólnopolskie Forum Gospodarcze Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jarosław."

Podobne prezentacje


Reklamy Google