Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MONITORING I EWALUACJA PROGRAMU PROJEKTOR – WOLONTARIAT STUDENCKI EDYCJA VIII PODSUMOWANIE Lublin 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MONITORING I EWALUACJA PROGRAMU PROJEKTOR – WOLONTARIAT STUDENCKI EDYCJA VIII PODSUMOWANIE Lublin 2013."— Zapis prezentacji:

1 MONITORING I EWALUACJA PROGRAMU PROJEKTOR – WOLONTARIAT STUDENCKI EDYCJA VIII PODSUMOWANIE Lublin 2013

2 ŹRÓDŁA INFORMACJI 312 ankiet skierowanych do wolontariuszy po realizacji projektu oraz 72 ankiety skierowane do wolontariuszy, którzy przestali realizować projekty, debriefy z 10 wolontariuszami, 7 notatek z warsztatów z dziećmi biorącymi udział w projektach, 50 arkuszy monitoringów projektów, 30 arkuszy wywiadów telefonicznych ze Szkolnymi Opiekunami Projektów Raport łączy w sobie najważniejsze informacje pochodzące z czterech niezależnych źródeł: wolontariuszy, uczniów biorących udział w projektach, niezależnych obserwatorów monitorujących zajęcia realizowane w ramach projektów, Szkolnych Opiekunów Projektów Opracowanie raportu:

3 OBSZAR: WOLONTARIUSZE

4 Najważniejsze spełnione oczekiwania wolontariuszy względem projektów Czy projekt spełnił oczekiwania (na podstawie ankiet 3 dni po) Z jednej strony: pomoc dzieciom, przekazanie im umiejętności, wiedzy, zapewnienie dobrej zabawy itp., z drugiej strony: osiągnięcie korzyści przez studentów: zdobycie/rozwój umiejętności pracy z dziećmi, sprawdzenie siebie, dobra zabawa, zawarcie nowych znajomości, atrakcyjny wyjazd. WOLONTARIUSZE – oczekiwania względem projektu Co 20 wolontariusz nie był zadowolony ze współpracy z placówką, a co trzydziesty z grupy dzieci biorącej udział w projekcie (była zbyt liczna lub nieodpowiednia pod względem wieku). Co 35 wolontariusz narzekał na zaangażowanie ze strony dzieci. Oczekiwania niespełnione stanowią niewielką część wszystkich oczekiwań.

5 WOLONTARIUSZE – źródła informacji o Programie Źródła informacji o PROJEKTORZE (na podstawie monitoringów projektów)

6 WOLONTARIUSZE - umiejętności Większość nowych umiejętności nabywanych przez wolontariuszy sprowadza się do umiejętności pracy z dziećmi. Najważniejsze umiejętności nabywane przez wolontariuszy dzięki uczestnictwu w projektach (ankiety3 dni po)

7 WOLONTARIUSZE – dlaczego nie realizują projektów? Powody nierealizowania projektów (na podstawie ankiet rok po) Niemal połowa (45%) respondentów, którzy w ostatnim czasie nie realizowali projektów ma zamiar w przyszłości to robić. Zbliżony odsetek (47%) nie jest w stanie tego zadeklarować, a jedynie 8% stwierdza, że na pewno nie będzie już realizować projektów. Plany realizacji projektów w przyszłości (na podstawie ankiet rok po)

8 WOLONTARIUSZE – czy uczniowie są pod ich wrażeniem? Zdecydowana większość uczniów bardzo pozytywnie wspomina studentów prowadzących zajęcia - niemal zawsze (88%) studenci imponują dzieciom. Wyłącznie w przypadku 2 projektów (4%) zdaniem osób monitorujących studenci nie imponowali uczniom. Uczniowie zwracają uwagę wyłącznie na pozytywne cechy charakteru studentów. Ich zdaniem studenci są: weseli, mądrzy, otwarci, chętni do działania na rzecz innych, mili i przede wszystkim po prostu fajni Uczniom imponowała przede wszystkim wiedza i umiejętności studentów z różnorodnych dziedzin– nie tylko tych związanych z tematyką projektu. Wrażenie robiła również zaangażowanie i postawa studentów– głównie to, że chciało im się poświęcać swój wolny czas dla innych. Powody imponowania uczniom (na podstawie monitoringów projektów)

9 WOLONTARIUSZE - przekazywanie informacji o sobie Wolontariusze niezbyt często i dosyć krótko mówili o: swoich pasjach, zainteresowaniach, studiowaniu, wolontariacie, PROJEKTORZE i Fundacji Rozwoju Wolontariatu. Podczas 4 na 5 zajęć wolontariusze powiedzieli o tym, że są studentami, a jedynie podczas nieco ponad połowy zajęć powiedzieli o tym, że są wolontariuszami. Dzieci dokładnie zapamiętały zarówno informacje o studiach, wolontariacie jak również pasjach i zainteresowaniach studentów– o ile oczywiście zostały im one przekazane. Przekazanie przez wolontariuszy informacji, że są studentami (na podst. monitoringów ) Przekazanie przez studentów informacji, że są wolontariuszami (na podst. monitoringów)

10 OBSZAR: PROJEKTY

11 PROJEKTY – ocena zajęć Niemal wszyscy ankietowani Szkolni Opiekunowie Projektów dobrze lub bardzo dobrze ocenili prowadzone przez wolontariuszy zajęcia. Tylko w jednym przypadku może mówić o ocenie przeciętnej, a w żadnym o ocenie złej. Również podczas monitoringów projektów zajęcia oceniono wysoko. Ogólna ocena zajęć (na podst. monitoringów) Ocena zajęć w poszczególnych aspektach dotyczących uczniów (na podst. monitoringów)

12 PROJEKTY – zadowolenie z zajęć Zdecydowana większość uczniów bardzo pozytywnie wspomina projekty. Relacjonują je żywiołowo i dosyć chaotycznie, podkreślając, że chętnie wzięliby w nich udział raz jeszcze. Również zdecydowana większość studentów była zadowolonych z przeprowadzonych przez siebie zajęć. Zadowolenie studentów z przeprowadzonych zajęć (na podst. monitoringów) Ogólny stosunek dzieci do zajęć i wolontariuszy (na podst. wywiadów ze Szkolnymi Opiekunami Projektów)

13 PROJEKTY – trudności w realizacji Najważniejsze trudności w realizacji projektów (na podst. ankiet 3 dni po) Ocena stopnia trudności realizowanych projektów (na podst. ankiet 3 dni po)

14 PROJEKTY – korzyści z zajęć/atmosfera na zajęciach Najważniejsze korzyści, jakie dzieci odnoszą dzięki uczestnictwu w projektach (na podst. ankiet 3 dni po) Podczas zdecydowanej większość zajęć panowała dobra lub bardzo dobra atmosfera. Jedyne zakłócenia jakie pojawiały się wynikały z niewłaściwego zachowania pojedynczych dzieci i miały miejsce bardzo rzadko. Najważniejsze sposoby dbania o dobrą atmosferę podczas zajęć (na podst. monitoringów)

15 PROJEKTY – przebieg zajęć/ materiały edukacyjne Wolontariusze zawsze wykorzystują materiały pomocnicze. Najczęściej są to: chusta KLANZY, komputer/ laptop, materiały plastyczne, przyrządy i materiały potrzebne do wykonania doświadczeń. gdyby rozpatrywać wszystkie wykorzystane materiały bez kategoryzacji okazałoby się, że w 50 analizowanych projektach zostało wykorzystanych kilkaset rodzajów materiałów pomocniczych. Dawanie uczniom zadań do wykonania w trakcie zajęć (na podst. monitoringów) Praca w grupach podczas zajęć (na podst. monitoringów)

16 OBSZAR: PLACÓWKI

17 TYPY PLACÓWEK Placówki, w których odbywały się analizowane projekty (na podst. monitoringów) Najmniejsza placówka, w której realizowany był projekt liczyła zaledwie 19 uczniów, a największa około 900. Średnia wyniosła natomiast 225 uczniów. Liczba uczniów w szkole (na podst. monitoringów)

18 PLACÓWKI – oferta zajęć pozalekcyjnych aż w 23,4% szkół zajęcia PROJEKTORA są jedynymi pozalekcyjnymi; nawet w szkołach, które oferują uczniom różnorodne zajęcia pozalekcyjne wolontariusze PROJEKTORA są mile widziani Ogólna ocena oferty zajęć pozalekcyjnych oferowanych przez szkoły (z wyłączeniem zajęć prowadzonych przez wolontariuszy PROJEKTORA) (na podst. wywiadów ze Szkolnymi Opiekunami Projektów) Możliwość uczestnictwa w innych zajęciach poza karcianymi i organizowanymi przez PROJEKTORA (na podst. monitoringów)

19 PLACÓWKI – zapotrzebowanie na zajęcia Zajęcia pozalekcyjne realizowane w szkołach oraz zajęcia pozalekcyjne, na które szkoły zgłaszają zapotrzebowanie (na podst. wywiadów ze Szkolnymi Opiekunami Projektów) szczególnie pożądane przez szkoły są dodatkowe zajęcia z przedmiotów ścisłych; nie chodzi jedynie o efektowne zajęcia o tematyce chemicznej, czy fizycznej, ale nawet o zajęcia matematyczne i logiczne; szkoły zgłaszają zapotrzebowanie na zajęcia artystyczne/ plastyczne, taneczne, a także o tematyce informatycznej (w tym dotyczące nowoczesnych technologii).

20 PLACÓWKI – oczekiwania wobec PROJEKTORA/korzyści Oczekiwania, jakie mieli nauczyciele podejmując współpracę z PROJEKTOREM (na podst. wywiadów ze Szkolnymi Opiekunami Projektów) Najważniejsze korzyści dla szkół płynące z zajęć (na podst. wywiadów ze Szkolnymi Opiekunami Projektów)

21 PLACÓWKI – informacja o Programie Wiedza nauczycieli na temat PROJEKTORA (na podst. wywiadów ze Szkolnymi Opiekunami Projektów) w niemal połowie spośród 30 analizowanych szkół nauczyciele posiadają szeroką wiedze na temat programu PROJEKTOR - nie tylko wiedzą, że zajęcia organizowane są w ramach Programu, ale posiadają pewną wiedzę na jego temat; w niemal połowie szkół nauczyciele wiedzą, że zajęcia realizowane są w ramach programu PROJEKTOR (kojarzą nazwę), ale wiedzą niewiele (zazwyczaj: projekt ogólnopolski, zajęcia prowadzą studenci z uczniami) lub wręcz nic; podstawowym źródłem informacji na temat programu dla szkół, które już w nim uczestniczą jest jego strona internetowa. Wiedza ta uzupełniana jest bezpośrednim kontaktem z wolontariuszami oraz z Regionalnymi Koordynatorami Programu. Źródła informacji na temat programu PROJEKTOR z perspektywy szkół (na podst. wywiadów ze Szkolnymi Opiekunami Projektów)

22 PLACÓWKI – obecność nauczycieli na zajęciach zarówno odpowiedzi wolontariuszy, jak i osób monitorujących projekty jednoznacznie wskazują, na zbyt rzadką obecność Szkolnych Opiekunów Projektów podczas zajęć; jedynie podczas 2 na 5 zajęć Opiekunowie obecni są przez cały czas Obecność nauczyciela - opiekuna programu podczas zajęć (na podst. ankiet 3 dni po) Obecność Szkolnego Opiekuna Projektu podczas zajęć (na podst. monitoringów projektów)

23 PLACÓWKI – opinie nauczycieli Wszyscy ankietowani Szkolni Opiekunowie Projektu są zadowoleni lub bardzo zadowoleni ze współpracy z PROJEKTOREM. Często zajęcia prowadzone przez wolontariuszy odbierane są, jako zdecydowanie przewyższające pierwotne oczekiwania. Są zadowoleni z postawy studentów, ich zaangażowania, umiejętności organizacyjnych oraz terminowości i rzetelności, jak również sprawnego i szybkiego kontaktu zarówno z wolontariuszami, jak i RKP. Bardzo dobrze oceniono również kwestie formalne – zdaniem Szkolnych Opiekunów Projektów są one ograniczone do minimum. Zdecydowana większość badanych (90%) deklaruje, że w ich szkołach wolontariusze są poważnie traktowani przez nauczycieli. W nielicznych szkołach nauczyciele nie mają kontaktu z wolontariuszami, a zatem nie można określić ich wzajemnych relacji. Korzyści (dotyczące bezpośrednio nauczycieli) płynące z projektów [1] [1] (na podst. wywiadów ze Szkolnymi Opiekunami Projektów)

24 OBSZAR: PROJEKTOR

25 PROJEKTOR – opinie wolontariuszy Zadowolenie studentów ze wsparcia ze strony PROJEKTORA (na podst. monitoringów) Najczęstsze prośby wolontariuszy (na podst. monitoringów) wolontariusze bardzo wysoko ocenili kwestie organizacyjne, formalne, kontakt z zespołem Fundacji Rozwoju Wolontariatu, Regionalnymi Koordynatorami Programu, sposób finansowania projektów. Zdaniem większości, otrzymywane środki finansowe są wręcz optymalne- wymuszają racjonalne gospodarowanie, ale zawsze wystarczają na wszystko to, co jest niezbędne do zrealizowania projektu.

26 PROJEKTOR – opinie wolontariuszy Niemal wszyscy byli wolontariusze polecają PROJEKTORA innym. Zdecydowanie najważniejszymi tego powodami są: możliwość zdobycia doświadczenia oraz możliwość zrobienia czegoś dobrego i pomocy innym. Zdecydowana większość studentów, to osoby zadowolone ze wsparcia ze strony PROJEKTORA. Swoje niezadowolenie wyrazili jedynie studenci realizujący jeden z 50 monitorowanych projektów. Polecanie PROJEKTORA innym (na podst. ankiet rok po)

27 EDYCJA VII A EDYCJA VIII: NAJWAŻNIEJSZE RÓŻNICE W WYNIKACH EWALUACJI

28 Zaszły zmiany w hierarchii oczekiwań wolontariuszy - Mniej istotne są kwestie pasywne - zastane, takie jak np. dobre przyjęcie przez placówkę, czy współpraca ze strony dzieci, a bardziej istotne są kwestie altruistyczne, takie jak np. przekazanie dzieciom wiedzy / umiejętności, nauczenie ich czegoś; Poprawiła się znacznie ogólna ocena zajęć, która już podczas ewaluacji VII edycji była wysoka; Zmniejszyła się ocena trudności realizacji zajęć i projektów. Zdaniem wolontariuszy realizacja obecnie jest prostsza; Wolontariusze częściej przejawiają partnerski stosunek do uczniów, a rzadziej nauczycielski; Zdecydowanie rzadziej wolontariusze wskazują na problemy ze sklepem internetowym Lyreco.

29 EDYCJA VII A EDYCJA VIII: NAJWAŻNIEJSZE RÓŻNICE W METODOLOGII EWALUACJI:

30 NAJWAŻNIEJSZE RÓŻNICE W METODOLOGII EWALUACJI W ewaluacji VII edycji programu przeprowadzono 82 ankiety ze studentami realizującymi projekty, tzw. 3 dni po, natomiast w ewaluacji VIII edycji przeprowadzono ich aż 312. Pozwoliło to na uzyskanie zdecydowanie bardziej precyzyjnych wyników analizy ilościowej. W przyszłości warto pozostać przy liczbie 300-350 respondentów. W przyszłości warto zwiększać liczbę monitorowanych projektów, przy jednoczesnej stopniowej modyfikacji arkuszy monitoringów w kierunku badania ilościowego. W ewaluacji VII edycji programu po raz pierwszy zastosowano metodę wywiadów telefonicznych ze Szkolnymi Opiekunami Projektów. Wykonano 30 takich wywiadów, które pozwoliły opisać projekty z jeszcze jednego punktu widzenia. W przyszłości warto zwiększyć liczbę wywiadów. Znacznie sprawniejsze posługiwanie się narzędziami zwłaszcza przez osoby monitorujące projekty.


Pobierz ppt "MONITORING I EWALUACJA PROGRAMU PROJEKTOR – WOLONTARIAT STUDENCKI EDYCJA VIII PODSUMOWANIE Lublin 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google