Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mi ę dzyrzecki Region Umocniony to jeden z najciekawszych i najwi ę kszych obiektów pomilitarnych w Europie. Pot ęż ny system poniemieckich fortyfikacji,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mi ę dzyrzecki Region Umocniony to jeden z najciekawszych i najwi ę kszych obiektów pomilitarnych w Europie. Pot ęż ny system poniemieckich fortyfikacji,"— Zapis prezentacji:

1

2 Mi ę dzyrzecki Region Umocniony to jeden z najciekawszych i najwi ę kszych obiektów pomilitarnych w Europie. Pot ęż ny system poniemieckich fortyfikacji, wybudowany w latach 30. XX w. na pograniczu niemiecko–polskim, rozci ą gaj ą cy si ę na odcinku ponad 100 km. fot. www.bunkry.plwww.bunkry.pl 2

3 Poło ż ony na południe od Ci ęż kowic rezerwat " Skamieniałe Miasto " to jedno z najciekawszych miejsc tego typu w polskich Karpatach. Na powierzchni ponad 15 ha znajduje si ę tu kilkana ś cie piaskowcowych skałek - Czarownica, Ratusz, Grunwald. Znajduje si ę tu tak ż e ciekawy W ą wóz Czarownic z pi ę knym wodospadem. fot. www.ciezkowice.plwww.ciezkowice.pl 3

4 Poło ż ony w połowie drogi z Krapkowic do Prudnika zamek w Mosznej (nazwa pochodzi od słowa moszna - w topografii oznaczaj ą cego dolin ę ) to jedna z najpi ę kniejszych rezydencji w Polsce. Jego budow ę rozpocz ę to w XVII wieku, w przeszło ś ci zamek Moszna nale ż ał do rodu Tiele-Wincklerów. fot. www.fotopolska.pot.gov.plwww.fotopolska.pot.gov.pl 4

5 Podziemne Miasto Osówka niedaleko Głuszycy to ostatnia, najwi ę ksza i najbardziej rozbudowana kwatera Hitlera na Dolnym Ś l ą sku. Prace rozpocz ę to w 1943 roku. fot. www.osowka.plwww.osowka.pl 5

6 Zamek w Gołuchowie to jeden z najciekawszych zabytków Wielkopolski. Rezydencja, poło ż ona na północ od Kalisza, w swej formie na ś laduj ą ca zamki nad Loar ą, otoczona jest obszernym, licz ą cym 162 ha parkiem. fot. www.fotopolska.pot.gov.plwww.fotopolska.pot.gov.pl 6

7 W J ę drzejowie warto zobaczy ć Muzeum im. Przypkowskich - głównie ze wzgl ę du na znajduj ą c ą si ę tu, najwi ę ksz ą na ś wiecie kolekcj ę niemal wszystkich typów zegarów słonecznych z ró ż nych stron ś wiata. fot. www.jedrzejow.plwww.jedrzejow.pl 7

8 Kanał Elbl ą ski to unikalny na skal ę ś wiatow ą zabytek techniki. Ró ż nic ę poziomów si ę gaj ą c ą 100 metrów pokonuje si ę za pomoc ą pochylni, po których przetacza si ę statki na platformach ustawionych na szynach. fot. www.fotopolska.pot.gov.plwww.fotopolska.pot.gov.pl 8

9 Wszyscy czytają o niej w podręcznikach historii, ale mało kto tu był. Radiostacja w Gliwicach jest nie tylko pomnikiem związanym z historią rozpoczęcia II wojny światowej, ale i najwyższą na świecie budowlą wykonaną całkowicie z drewna. fot. www.zabytkitechniki.plwww.zabytkitechniki.pl 9

10 Kruszyniany, położone na wschodnich krańcach Podlasia posiadają wyjątkowo cenny zabytek - drewniany meczet tatarski z połowy XIX wieku - najstarszy w Polsce. fot. www.kruszyniany.com.plwww.kruszyniany.com.pl 10

11 Odk ą d w Bałtowie odkryto skamieniałe tropy górnojurajskich dinozaurów - allozaura, stegozaura, kamptozaura i kompsognata, miejsce to stało si ę znane w ś ród naukowców z całego ś wiata. Przed szersz ą publiczno ś ci ą tajemnice tej ziemi odkrył dopiero powstały w 2004 roku Jura Park. fot. www.baltow.infowww.baltow.info 11

12 Park Mu ż akowski to chyba najmniej znany obiekt Ś wiatowego Dziedzictwa UNESCO. Jest to najwi ę kszy i najsłynniejszy park stylu angielskiego poło ż ony na polskim i niemieckim brzegu Nysy Łu ż yckiej. fot. www.muskauer-park.dewww.muskauer-park.de 12

13 Poło ż ona u zbiegu Wisły i Narwii Twierdza Modlin jest jedn ą z najwi ę kszych i najlepiej zachowanych twierdz w Polsce. Obecnie mo ż liwe jest zwiedzanie niektórych obiektów twierdzy. fot. www.nowydwormaz.plwww.nowydwormaz.pl 13

14 Pałac w Antoninie to jedna z najciekawszych drewnianych budowli w Polsce, zbudowana w XIX wieku przez Karla Friedricha Schinkla dla księcia Antoniego Radziwiłła. Gościem tu był między innymi Fryderyk Chopin. fot. www.fotopolska.pot.gov.plwww.fotopolska.pot.gov.pl 14

15 W ę siory poło ż one w powiecie kartuskim s ą otoczone aur ą tajemnicy i magii. Znajduje si ę tu bowiem dobrze zachowane cmentarzysko, miejsce pochówku Gotów i Gepidów. fot. Wikipedia 15

16 Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otr ę busach to jedna z najwi ę kszych tego typu placówek w Europie. Prawdziwym rarytasem jest ZIS kabriolet J. Stalina, Mercedes 170V Lody Halamy i wiele innych aut, którymi je ź dzili Elvis Presley, Marilyn Monroe czy Jan Kiepura. fot. www.muzeum-motoryzacji.com.plwww.muzeum-motoryzacji.com.pl 16

17 Jedn ą z najpi ę kniejszych rzek w Polsce jest Tanew. Odcinek jej doliny w okolicach Su ś ca jest obj ę ty rezerwatem " Nad Tanwi ą ", chroni ą cym unikatowe progi skalne (tzw. szumy albo szypoty) w dnie rzeki. Tam te ż uchodzi do Tanwi rzeczka Jele ń z najwy ż szym naturalnym wodospadem na Roztoczu (1,5 m wysoko ś ci). fot. www.fotopolska.pot.gov.plwww.fotopolska.pot.gov.pl 17

18 Rezerwat Prz ą dki obejmuje grup ę skał zbudowanych z piaskowca dziwacznie ukształtowanych przez przyrod ę. Skały tworz ą tu cztery oddzielne grupy. Nazwa skał i rezerwatu zwi ą zana jest z legend ą, która głosi, ż e s ą to panny dworskie - prz ą dki zakl ę te w kamie ń za kar ę, ż e prz ę dły w ś wi ę to. fot. Wikipedia 18

19 Twierdza w Srebrnej Górze jest jedyn ą twierdz ą górsk ą na terenie Polski. Jest to tak ż e najwi ę ksza budowla forteczna w Europie z najwy ż szym bastionem basztowym – Don ż onem. fot. www.forty.plwww.forty.pl 19

20 Niejednego turyst ę przeje ż d ż aj ą cego przez przemysłowe tereny GOP-u mo ż e zaskoczy ć widok ś redniowiecznego zamku w B ę dzinie. Poło ż ony na wysokiej skarpie na lewym brzegu Czarnej Przemszy stanowi przykład budownictwa obronnego z połowy XIV wieku. fot. www.fotopolska.pot.gov.plwww.fotopolska.pot.gov.pl 20

21 Pot ęż ne wiadukty nieczynnej linii kolejowej ł ą cz ą cej Gołdap - Ż ytkiejmy. Mosty w Sta ń czykach s ą jednymi z najwy ż szych w Polsce. Maj ą ponad 200 metrów długo ś ci i 36 metrów wysoko ś ci. fot. www.wrota.warmia.mazury.plwww.wrota.warmia.mazury.pl 21

22 Zoo Safari Ś wierkocin, poło ż one w północnej cz ęś ci województwa lubuskiego, jest pierwszym ogrodem zoologicznym w Polsce, przez które mo ż na przejecha ć samochodem i zobaczy ć dzikie zwierz ę ta z bliska. fot. www.zoo-safari.com.plwww.zoo-safari.com.pl 22

23 Muzeum Kolei W ą skotorowej znajduj ą ce si ę w miejscowo ś ci Wenecja, na Kujawach, jest najwi ę kszym tego typu skansenem kolejowym w Europie. Najstarszy eksponat pochodzi z 1899 roku. fot. www.muzeumznin.plwww.muzeumznin.pl 23

24 Muzeum Przemysłu Naftowego w Bóbrce to jedyne muzeum poło ż one na terenie czynnej do dzisiaj kopalni ropy naftowej. Mo ż na tu zobaczy ć rop ę naftow ą w stanie naturalnym, XIX-wieczne kopanki (szyby naftowe), w tym kopank ę Franek, wykonan ą r ę cznie około 1860 roku do gł ę boko ś ci 50 m, a nast ę pnie w latach pó ź niejszych pogł ę bion ą za pomoc ą wiertnicy r ę cznej do gł ę boko ś ci 150 m. fot. www.bobrka.plwww.bobrka.pl 24

25 OPRACOWAŁ STANISŁAW POLAK DZI Ę KUJ Ę ZA UWAG Ę 25


Pobierz ppt "Mi ę dzyrzecki Region Umocniony to jeden z najciekawszych i najwi ę kszych obiektów pomilitarnych w Europie. Pot ęż ny system poniemieckich fortyfikacji,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google