Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gdańsk, 8 październik 2012 r. KONFERENCJA AKTUALNE PROJEKTY ZMIAN W SYSTEMIE EDUKACJI. PROJEKTY SYSTEMOWE POMORSKIEJ EDUKACJI Departament Edukacji i Sportu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gdańsk, 8 październik 2012 r. KONFERENCJA AKTUALNE PROJEKTY ZMIAN W SYSTEMIE EDUKACJI. PROJEKTY SYSTEMOWE POMORSKIEJ EDUKACJI Departament Edukacji i Sportu."— Zapis prezentacji:

1 Gdańsk, 8 październik 2012 r. KONFERENCJA AKTUALNE PROJEKTY ZMIAN W SYSTEMIE EDUKACJI. PROJEKTY SYSTEMOWE POMORSKIEJ EDUKACJI Departament Edukacji i Sportu Rola samorządu województwa pomorskiego w kształtowaniu regionalnej polityki edukacyjnej

2 Adam Krawiec Departament Edukacji i Sportu ROLA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA Rola samorządu województwa pomorskiego w kształtowaniu regionalnej polityki edukacyjnej Gdańsk, październik 2012 r. Podejmowanie i realizowanie wzajemnie powiązanych działań zapewniających trwały i zrównoważony rozwój

3 Adam Krawiec Departament Edukacji i Sportu Gdańsk, październik 2012 r. Misją samorządu województwa jest realizacja polityki rozwoju regionalnego Funkcją samorządu województwa jest wpływanie na rozwój regionu poprzez: oddziaływanie na systemy w celu ich dostosowania do wyzwań cywilizacyjnych uwzględnianie regionalnych uwarunkowań – zasobów, atutów i barier rozwojowych Rola samorządu województwa pomorskiego w kształtowaniu regionalnej polityki edukacyjnej

4 Adam Krawiec Departament Edukacji i Sportu WIZJA ROZWOJU – STRATEGIA POMORSKIE 2020 Pomorskie w 2020 roku to region: nowoczesnej gospodarki – atrakcyjnej dla przedsiębiorców, inwestorów, turystów, opartej na wiedzy, kreatywności, efektywnie wykorzystującej potencjały rozwojowe aktywnych mieszkańców – przedsiębiorczych, aktywnych zawodowo, twórczych, podnoszących swoje kompetencje, tworzących wspólnotę, umacniających swoją tożsamość regionalną, efektywnie wpływających na jakość działania administracji atrakcyjnej przestrzeni – dostosowanego do długofalowych potrzeb systemu transportowego i energetycznego, efektywnie wykorzystującej zasoby i walory naturalne, skuteczne przeciwdziałając skutkom ekstremalnych zjawisk naturalnych Gdańsk, październik 2012 r. Rola samorządu województwa pomorskiego w kształtowaniu regionalnej polityki edukacyjnej

5 Adam Krawiec Departament Edukacji i Sportu TREŚĆ PREZENTACJI Regionalna Strategia Pomorskie 2020 w zakresie edukacji 18.09.2012 r. Kartuzy Nr strony/ slajdu CEL STRATEGICZNY 2. AKTYWNI MIESZKAŃCY Cel operacyjnyKierunki działańOSI 2.1 Wysoki poziom zatrudnienia 1. Aktywizacja biernych zawodowo i bezrobotnych W zakresie aktywizacji biernych zawodowo: - całe województwo W zakresie aktywizacji bezrobotnych: - obszary o wysokiej stopie bezrobocia 2.Wspieranie rozwoju mikro i makro przedsiębiorstwObszary o niskim poziomie aktywności gospodarczej 3.Poprawa jakości ponadgimnazjalnego kształcenia zawodowego i ustawicznego Całe województwo 2.2 Wysoka poziom kapitału społecznego 1.Systemowe wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych Całe województwo 2.Podnoszenie poziomu tożsamości regionalnej i lokalnej oraz integracja społeczności lokalnych 3.Aktywne uczestnictwo w kulturze, sporcie i rekreacjiObszary ponadprzeciętnego poziomu wykluczenia społecznego 4.Kompleksowa rewitalizacja i rozwój przestrzeni publicznych W zakresie kompleksowej rewitalizacji: - zdegradowane (przestrzennie i społecznie) obszary miejskie W zakresie rozwoju przestrzeni publicznych: - obszary ponadprzeciętnego poziomu wykluczenia społecznego 2.3 Efektywny system edukacji 1.Zapewnienie wysokiej jakości edukacji na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym Obszary o najsłabszych wynikach egzaminów zewnętrznych na wszystkich etapach edukacji 2.Poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej i zorganizowanych form opieki nad dziećmi do lat 3 Obszary o odsetku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym poniżej średniej wojewódzkiej 3.Rozwój systemowego wsparcia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (w tym szczególnie uzdolnionych) Całe województwo 2.4 Lepszy dostęp do usług zdrowotnych 1.Poprawa dostępu do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych w zakresie chorób cywilizacyjnych Obszar Metropolitalny Trójmiasta, w szczególności Gdańsk, Gdynia i Sopot oraz Słupsk, Ustka, Chojnice, Kwidzyn, Malbork, Starogard Gdański, Lębork, Kościerzyna i Bytów 2.Intensyfikacja działań profilaktycznych i diagnostycznych w zakresie chorób cywilizacyjnych Całe województwo

6 Adam Krawiec Departament Edukacji i Sportu EFEKTYWNY SYSTEM EDUKACJI (1) Zobowiązania Samorządu Województwa Pomorskiego: 1) uruchomienie regionalnego systemu wsparcia szkół, obejmującego m.in. doskonalenie nauczycieli 2) wdrożenie regionalnego systemu wsparcia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym szczególnie uzdolnionych 3) uruchomienie mechanizmu trwałej współpracy uczelni ze szkołami i placówkami edukacyjnymi 4) uruchomienie regionalnego systemu monitorowania losów absolwentów na każdym etapie edukacyjnym 5) uruchomienie sieci dialogu edukacyjnego w regionie w oparciu o rady oświatowe Gdańsk, październik 2012 r. Rola samorządu województwa pomorskiego w kształtowaniu regionalnej polityki edukacyjnej

7 Adam Krawiec Departament Edukacji i Sportu EFEKTYWNY SYSTEM EDUKACJI (2) Oczekiwania wobec władz centralnych: 1)dokończenie reform systemowych w zakresie edukacji 2)systemowe rozwiązania zwiększające wpływ samorządu województwa na zapewnienie jakości edukacji w regionie 3)zmiana algorytmu podziału subwencji oświatowej uwzględniająca, poza kryterium ilościowym, również kryteria jakościowe Gdańsk, październik 2012 r. Rola samorządu województwa pomorskiego w kształtowaniu regionalnej polityki edukacyjnej

8 Adam Krawiec Departament Edukacji i Sportu NARZĘDZIA REALIZACJI STRATEGII Regionalny program strategiczny (w zakresie) Cel operacyjny rozwoju gospodarczego1.1. Wysoka efektywność przedsiębiorstw 1.2. Konkurencyjne szkolnictwo wyższe atrakcyjności turystycznej i kulturalnej1.3. Unikatowa oferta turystyczna i kulturalna aktywności zawodowej i społecznej2.1. Wysoki poziom zatrudnienia 2.2. Wysoki poziom kapitału społecznego 2.3. Efektywny system edukacji ochrony zdrowia2.4. Lepszy dostęp do usług zdrowotnych transportu3.1. Sprawny system transportowy energetyki i środowiska3.2. Bezpieczeństwo i efektywność energetyczna 3.3. Dobry stan środowiska Gdańsk, październik 2012 r. Rola samorządu województwa pomorskiego w kształtowaniu regionalnej polityki edukacyjnej

9 1. Program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych (Poddziałanie 9.1.3 PO KL) 2. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską (Poddziałanie 9.1.2 PO KL) 3. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy (Działanie 9.2 PO KL) 4. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki informatyki – Zdolni z Pomorza (Priorytet IX PO KL) PRZYKŁADY PRZEDSIĘWZIĘĆ EDUKACYJNYCH O STRATEGICZNYM ODDZIAŁYWANIU NA ROZWÓJ W REGIONIE Adam Krawiec Departament Edukacji i Sportu Gdańsk, październik 2012 r. Rola samorządu województwa pomorskiego w kształtowaniu regionalnej polityki edukacyjnej

10 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów województwa pomorskiego Cel projektu: Projektodawca: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Edukacji i Sportu Wartość programu: 12 100 000 zł Okres realizacji: 02.2008 – 11.2014 1. PROGRAM POMOCY STYPENDIALNEJ DLA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH Adam Krawiec Departament Edukacji i Sportu Gdańsk, październik 2012 r. Rola samorządu województwa pomorskiego w kształtowaniu regionalnej polityki edukacyjnej

11 1. PROGRAM POMOCY STYPENDIALNEJ DLA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH Efekty oddziaływania: wzrost zainteresowania uczniów przedmiotami matematyczno – przyrodniczymi i technicznymi ukierunkowanie oferty edukacyjnej na rozwijanie kluczowych kompetencji wzrost zainteresowania nauczycieli doskonaleniem umiejętności w pracy z uczniem zdolnym Adam Krawiec Departament Edukacji i Sportu Gdańsk, październik 2012 r. Rola samorządu województwa pomorskiego w kształtowaniu regionalnej polityki edukacyjnej

12 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów województwa pomorskiego poprzez realizację programów rozwojowych kształtujących kompetencje kluczowe w obszarze regionalnej edukacji morskiej Cel projektu: Lider projektu: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Edukacji i Sportu Partnerzy: Fundacja Navigare Mateusza Kusznierewicza (szkoły podstawowe) Liga Morska i Rzeczna (gimnazja) Wartość: 7 850 000 zł Okres realizacji: 04.2012 – 09.2014 2. KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH POPRZEZ EDUKACJĘ MORSKĄ Adam Krawiec Departament Edukacji i Sportu Gdańsk, październik 2012 r. Rola samorządu województwa pomorskiego w kształtowaniu regionalnej polityki edukacyjnej

13 2. KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH POPRZEZ EDUKACJĘ MORSKĄ Adam Krawiec Departament Edukacji i Sportu Gdańsk, październik 2012 r. Rola samorządu województwa pomorskiego w kształtowaniu regionalnej polityki edukacyjnej

14 2. KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH POPRZEZ EDUKACJĘ MORSKĄ Efekty oddziaływania: ukierunkowanie oferty edukacyjnej na rozwijanie kluczowych kompetencji wzrost poczucia tożsamości regionalnej i makroregionalnej podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej poprzez wdrożenie Pomorskiego programu edukacji morskiej wzbogacenie materiałów dydaktycznych: wytyczne do realizacji zajęć pozalekcyjnych, warsztatów edukacyjnych, praktycznych zajęć żeglarskich Adam Krawiec Departament Edukacji i Sportu Gdańsk, październik 2012 r. Rola samorządu województwa pomorskiego w kształtowaniu regionalnej polityki edukacyjnej

15 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w województwie pomorskim Cel projektu: Projektodawca: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Edukacji i Sportu Wartość programu: 20 000 000 zł Okres realizacji: 09.2011 – 08.2014 3. SZKOLNICTWO ZAWODOWE W REGIONIE A WYZWANIA RYNKU PRACY Adam Krawiec Departament Edukacji i Sportu Gdańsk, październik 2012 r. Rola samorządu województwa pomorskiego w kształtowaniu regionalnej polityki edukacyjnej

16 3. SZKOLNICTWO ZAWODOWE W REGIONIE A WYZWANIA RYNKU PRACY Efekty oddziaływania: nawiązanie współpracy szkół, samorządów i pracodawców opracowanie: bazy kompetencji standardów praktyk programów w zakresie: doradztwa zawodowego całożyciowego, języków obcych zawodowych doposażenie pracowni kształcenia zawodowego Adam Krawiec Departament Edukacji i Sportu Gdańsk, październik 2012 r. Rola samorządu województwa pomorskiego w kształtowaniu regionalnej polityki edukacyjnej

17 Opracowanie i wdrożenie w regionie modelu systemowego wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych Cel projektu: Projektodawca: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Edukacji i Sportu Wartość programu: 10 000 000 zł Okres realizacji: 09.2010 – 08.2013 4. ZDOLNI Z POMORZA Adam Krawiec Departament Edukacji i Sportu Gdańsk, październik 2012 r. Rola samorządu województwa pomorskiego w kształtowaniu regionalnej polityki edukacyjnej

18 Założenia projektu: 1.Wyrównywanie szans edukacyjnych: wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych 2.Przedmioty kluczowe dla rozwoju gospodarczego: matematyka, fizyka i informatyka 3.Wspieranie rozwoju, nie dofinansowanie: kompleksowe wsparcie uczniów uzdolnionych i ich nauczycieli 4.Niwelowanie ograniczeń w dostępie do systemu wsparcia: portal edukacyjny z platformą e-learningową; materiały dydaktyczne 5.Trwałość systemu wspierania uczniów uzdolnionych: regionalne partnerstwo 5. ZDOLNI Z POMORZA Adam Krawiec Departament Edukacji i Sportu Gdańsk, październik 2012 r. Rola samorządu województwa pomorskiego w kształtowaniu regionalnej polityki edukacyjnej

19 Adam Krawiec Departament Edukacji i Sportu SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI POMORSKIEJ EDUKACJI Gdańsk, październik 2012 r. Rola samorządu województwa pomorskiego w kształtowaniu regionalnej polityki edukacyjnej Najważniejsze elementy: analizy i badania edukacyjne na poziomie regionalnym uspołecznienie edukacji – rady oświatowe: lokalne i wojewódzka regionalny system wsparcia szkół regionalna baza ekspertów regionalny system wsparcia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych regionalny system monitorowania losów absolwentów

20 Adam Krawiec Departament Edukacji i Sportu BUDOWANIE POMORSKIEJ POLITYKI EDUKACYJNEJ Gdańsk, październik 2012 r. Rola samorządu województwa pomorskiego w kształtowaniu regionalnej polityki edukacyjnej MARSZAŁEK, STAROSTOWIE, WÓJTOWIE BURMISTRZOWIE, PREZYDENCI KO ODN, PBW PPP OKE WOJEWODA PRACODAWCY UCZELNIE WYŻSZE SZKOŁY

21 Adam Krawiec Departament Edukacji i Sportu I FORUM POMORSKIEJ EDUKACJI 14 listopada 2012 Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego sala im. Bądkowskiego Cel: budowanie systemu zapewnienia jakości pomorskiej edukacji wypracowanie rekomendacji zapewniających jakość pomorskiej edukacji Gdańsk, październik 2012 r. Rola samorządu województwa pomorskiego w kształtowaniu regionalnej polityki edukacyjnej

22 I FORUM POMORSKIEJ EDUKACJI Obszary tematyczne: wyniki egzaminów zewnętrznych a skuteczność kształcenia czynniki mające wpływ na osiągnięcia edukacyjne uczniów Forma: debata i panele dyskusyjne Uczestnicy: reprezentanci środowiska oświatowego i przedstawiciele innych grup społecznych Adam Krawiec Departament Edukacji i Sportu Gdańsk, październik 2012 r. Rola samorządu województwa pomorskiego w kształtowaniu regionalnej polityki edukacyjnej

23 Dziękuję za uwagę Adam Krawiec


Pobierz ppt "Gdańsk, 8 październik 2012 r. KONFERENCJA AKTUALNE PROJEKTY ZMIAN W SYSTEMIE EDUKACJI. PROJEKTY SYSTEMOWE POMORSKIEJ EDUKACJI Departament Edukacji i Sportu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google