Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Idea Janusza Korczaka współcześnie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Idea Janusza Korczaka współcześnie"— Zapis prezentacji:

1 Idea Janusza Korczaka współcześnie
Dr Joanna Michalak-Dawidziuk

2 WidzieĆ w dziecku człowieka. Janusz Korczak

3 PARTNERSTWO PODMIOTOWOŚĆ
Korczak starał się nie stawiać powyżej dzieci. To im oddawał wiele inicjatyw dotyczących działania w grupie. Starsi opiekowali się młodszymi. Sąd Koleżeński rozsądzał wiele sporów, a sam Korczak podał się parę razy do tego sądu, kiedy czuł, że naruszył podmiotowość wychowanków

4 Możemy zmieniać świat, zaczynając od naprawy sprawy dzieci
czemu musi równolegle towarzyszyć samodoskonalenie, praca duchowa nad własnym charakterem czy osobowością osób dorosłych w tym przede wszystkim nauczycieli i wychowawców.

5 JAN KOCHANOWSKI TREN VIII Wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim,
Moja droga Orszulo, tym zniknieniem swoim! Pełno nas, a jakoby nikogo nie było: Jedną maluczką duszą tak wiele ubyło. Tyś za wszytki mówiła, za wszytki spiewała, Wszytkiś w domu kąciki zawżdy pobiegała. Nie dopuściłaś nigdy matce się frasować Ani ojcu myśleniem zbytnim głowy psować, To tego, to owego wdzięcznie obłapiając I onym swym uciesznym śmiechem zabawiając. Teraz wszytko umilkło, szczere pustki w domu, Nie masz zabawki, nie masz rozśmiać się nikomu. Z każdego kąta żałość człowieka ujmuje, A serce swej pociechy darmo upatruje.

6 XX za sprawą Ellen Key uzyskał miano „Stulecie Dziecka”.

7 Ellen Key ( Szwedzka pisarka, działaczka feministyczna i pedagog. Autorka książki „Stulecie dziecka” (1900 r.). Była przedstawicielką naturalizmu pedagogicznego, opowiadała się za tzw. Nowym Wychowaniem. Pedagogika Ellen Key oparta jest na samodzielnej pracy uczniów wspomaganej bazą szkolną, biblioteczną, ogrodem, pracowniami i warsztatami. Była za maksymalnie jak największym umożliwieniem uczniom kontaktu z rzeczywistością przez różnego rodzaju zajęcia sportowe, wycieczki itp. Ellen Key opowiadała się za uwzględnieniem indywidualnych cech wychowanków (dziecko miało być podmiotem) i szybkim zdiagnozowaniem jego zainteresowań i uzdolnień. Wychowanie – wg Ellen Key – powinno zapewnić dziecku miłość, poszanowanie i życzliwość.

8 To właśnie w XX wieku miał nastąpić czas symbolicznej i rzeczywistej naprawy zła wyrządzonego dziecku w poprzednich wiekach. Fakty jednak przeczą temu założeniu. Oto one: 250 mln dzieci było zmuszanych do ciężkiej pracy , 150 mln rocznie umierało dzieci z głodu, 130 mln nie uczyło się, 10 mln okaleczonych było psychicznie przez wojnę, 10 mln zarażonych było wirusem HIV.

9 Co piąte dziecko dotknięte ubóstwem, Ok
Co piąte dziecko dotknięte ubóstwem, Ok. 34% dzieci w domach dziecka to sieroty społeczne, 25% dzieci przewlekle chorych, 60% nie podlegało stałej kontroli lekarskiej, 70% dzieci ze środowisk wiejskich nie uczestniczyło w kulturze, 87% dzieci od 3 do 5 roku życia na wsiach, nie korzystało z form edukacji wczesnoszkolnej, w miastach natomiast 79%.

10 Okres po II wojnie światowej – Polska - rozwój masowej edukacji, budowanie drożnych systemów oświatowych zwiększenie liczby przedszkoli, upowszechnienie obowiązkowego kształcenia dla osób do 15 roku życia, rozbudowa kształcenia średniego rozszerzenie dostępu do szkół wyższych, rozwój kształcenia ustawicznego (szkoły dla dorosłych) kształcenie na odległość, edukacja równoległa, edukacji równoległa, powstanie i rozwój ośrodków skoncentrowanych na pracach diagnostycznych, kompensacyjnych, opiekuńczych.

11 2. Kreowanie poglądu o konieczności zreformowania szkolnictwa
Lata te 1. Krytyka dotychczasowego systemu kształcenia (m.in. przerost funkcji kształcenia nad funkcją wychowawczą, zbyt wczesna specjalizacja, encyklopedyzm). 2. Kreowanie poglądu o konieczności zreformowania szkolnictwa

12 Zmiany społeczno- gospodarczo-polityczne w Polsce
USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U r. Nr 256 poz z późn. zm.) 1. Uspołecznienie szkolnictwie w Polsce (utworzenie w szkołach rady rodziców, rady szkoły), 2. Powstają pierwsze szkoły niepubliczne

13 Reforma szkolnictwa w Polsce 1999 r.
Upodmiotowienie ucznia – nauczyciel partnerem ucznia w procesie nauczania Autorskie programy nauczania W klasach I – III wprowadzono nauczanie zintegrowane

14 XXI wiek – ?

15 Zagrożenia HANDEL DZIEĆMI
Według raportów międzynarodowych region Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej to jeden z najprężniej rozwijających się rynków handlu dziećmi na świecie, a terytorium Polski jest uznawane za jeden z głównych szlaków przerzutu ofiar handlu. Dzieci są sprzedawane do uprawiania prostytucji, żebractwa, nielegalnej adopcji, udziału w popełnianiu przestępstw W proceder handlu są często zaangażowani członkowie ich rodzin lub znajomi. „Dziecko” oznacza każdą istotę ludzką w wieku poniżej osiemnastu lat” (art. 1 Konwencji o Prawach Dziecka)

16 Narkomania Alkoholizm Bezrobocie rodziców
PATOLOGIE SPOŁECZNE Narkomania Alkoholizm Bezrobocie rodziców

17 NARKOMANIA Wyniki badań przeprowadzonych przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w ramach Europejskiego Programu Badań Szkolnych nad Używaniem Alkoholu i Narkotyków przez Młodzież – ESPAD oraz wyniki badań populacji generalnej przeprowadzonych przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii W 2007 roku chociaż raz w ciągu całego życia używało tych substancji 16% uczniów trzecich klas gimnazjów. Na drugim miejscu pod względem rozpowszechnienia są substancje wziewne (8%), a na trzecim amfetamina (4%).

18 ALKOHOLIZM WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY

19 KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U
KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.) Rozdział II WOLNOŚCI, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁOWIEKA I OBYWATELA Zasady ogólne Art Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych. Art Wolność człowieka podlega ochronie prawnej. 2. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.

20 USTAWA Z DNIA 25 LUTEGO 1964 R. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
(Dz. U. nr. 9 poz. 59 z późn. zm.)

21 Ustawa z 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. r 149, poz. 887) Ma zreformować system opieki nad dziećmi pozbawionymi opieki rodziców oraz wspierać rodziny mające kłopoty wychowawcze W przypadku powzięcia informacji o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, kierownik ośrodka pomocy społecznej zleca przeprowadzenie w tej rodzinie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Jeżeli rodzinny wywiad środowiskowy potwierdzi występowanie trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez rodzinę, kierownik ośrodka pomocy społecznej przekazuje kwestionariusz wywiadu asystentowi rodziny, który podejmuje pracę z tą rodziną. Powierzając asystentowi rodziny pracę z daną rodziną, uwzględnia się przede wszystkim zakres pomocy, jaka powinna być udzielona rodzinie. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną za jej zgodą i z jej aktywnym udziałem, motywując rodzinę do aktywnego współdziałania w realizacji planu pracy z rodziną.

22 Program „Razem bezpieczniej” ma ograniczyć skalę zjawisk i zachowań, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia.

23 Na podstawie art. 72 ust. 4 Konstytucji RP z 1997 r. w 2000 r
Na podstawie art. 72 ust. 4 Konstytucji RP z 1997 r w 2000 r. powołany został po raz pierwszy Rzecznik Praw Dziecka. Kieruje się dobrem dziecka oraz bierze pod uwagę, że naturalnym środowiskiem jego rozwoju jest rodzina.

24 XXI wiek – stuleciem mądrości i odpowiedzialności dorosłych za dziecko

25 Dr Joanna Michalak-Dawidziuk
Dziękuje za uwagę Dr Joanna Michalak-Dawidziuk


Pobierz ppt "Idea Janusza Korczaka współcześnie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google