Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Kształcenie w języku angielskim na Politechnice Warszawskiej Prof.T.Zielinska – pełnomocnik Rektora PW ds. studiów w j.angielskim.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Kształcenie w języku angielskim na Politechnice Warszawskiej Prof.T.Zielinska – pełnomocnik Rektora PW ds. studiów w j.angielskim."— Zapis prezentacji:

1 1 Kształcenie w języku angielskim na Politechnice Warszawskiej Prof.T.Zielinska – pełnomocnik Rektora PW ds. studiów w j.angielskim

2 2 W aktualnej sytuacji na rynku edukacyjnym (duża konkurencja, spadek populacji, swoboda zatrudnienia w obszarze UE, zapotrzebowanie na wysoko-kwalifikowanych pracowników) i przy uwzględnieniu długoplanowej polityki UE w zakresie edukacji wyższej rozwój kształcenia w języku angielskim jest bardzo istotny. Określa on pozycję uczelni, jej rozpoznawalność, oraz perspektywy i możliwości rozwoju jako jednostki dydaktycznej.

3 3 Należy zwrócić uwagę, że o atrakcyjności oferty nie decyduje tylko zawartość pakietu programów studiów lecz wiele innych czynników. Te czynniki to: 1.Pozamerytoryczne oczekiwania młodych ludzi 2.Sytuacja na rynku pracy (zapotrzebowanie za specjalistów określonych dziedzin) – stan aktualny 3.Prognozy rozwoju technologicznego, prognozy rozwoju dziedzin wiedzy – stan przyszły 4.Aspekt ekonomiczny: koszty utrzymania, wysokość czesnego w kontekście oferty edukacyjnej 5.Renoma uczelni 6.Opinia o uczelni (studentów, absolwentów, pracodawców)

4 4 Czemu młodzi ludzie są zainteresowani studiami za granicą? 1.Możliwość uzyskania wykształcenia niedostępnego w macierzystym kraju 2.Okazja nauczenia się dobrze języka obcego 3.Okazja do podróży 4.Bezpośrednie poznanie innej kultury 5.Rozszerzenie wiedzy o świecie 6.Okazja do uzyskanie lepszego, atrakcyjniejszego zatrudnienia (formy poszukują osób z doświadczeniem międzynarodowym) Ad.1. Jakie są pozamerytoryczne oczekiwania młodych ludzi.

5 5 Czemu młodzi ludzie są zainteresowani studiami w języku angielskim? 1.Możliwość wyjazdów 2.Możliwość uzyskania atrakcyjniejszej pracy nie tylko w Polsce 3.Okazja do poznania kolegów z innych stron świata

6 6 Te wymagania uczelnia powinna spełnić wypracowując odpowiednie mechanizmy opieki nad studentami zagranicznymi (np. zapewnienie mentorów, organizacja imprez integracyjnych przy współpracy z samorządem studenckim, wykorzystanie pomocy ESN – European Students Network), oraz uwzględnienie w programach studiów kursów językowych i kursów wprowadzających - inroduction). Nowi studenci powinni otrzymywać obszerne pakiety informacyjne.

7 7 Ad.2. Jak uwzględniać sytuację na rynku pracy. (zapotrzebowanie za specjalistów określonych dziedzin) – stan aktualny Uczelnie powinny prowadzić kształcenie pozostając w kontakcie z potencjalnymi pracodawcami. Istotne jest zapewnienie praktyk studenckich odpowiadających profilowi wykształcenia w takich firmach, które są zainteresowane pozyskaniem wykształconych pracowników znających dobrze realia innych krajów. Oferowane programy studiów powinny odpowiadać aktualnym potrzebom rynku pracy. Treści programowe powinny zapewnić wykształcenie specjalistów posiadających umiejętności oczekiwane przez pracodawców.

8 8 Ad.3. Jak uwzględniać prognozy rozwoju technologicznego, prognozy rozwoju dziedzin wiedzy – stan przyszły Uczelnie powinny posiadać i weryfikować programy strategiczne rozwoju kierunków studiów z uwzględnieniem trendów rozwoju ekonomicznego oraz postępu technologicznego. Istotne jest posiadanie nowoczesnych, dobrze wyposażonych laboratoriów i kadry zaangażowanej w badania naukowe. Kadra taka w sposób naturalny zna istotne trendy rozwojowe i przekazuje wiedzę, która szybko się nie zdezaktualizuje. Programy studiów powinny podlegać częstym weryfikacjom wewnętrznym.

9 9 Ad. 4. Jak uwzględniać aspekt ekonomiczny: koszty utrzymania, wysokość czesnego w kontekście oferty edukacyjnej Odpowiedź jest bardzo trudna. Czesne nie może być za wysokie, ale wyższe czesne odbierane jest, w postrzeganiu kandydatów, jako wysuwanie lepszej oferty edukacyjnej, oraz posiadanie wyższej pozycji uczelni (potwierdziły to badania prowadzone w ramach programu Erasmus Mundus) Z drugiej zaś strony za wysokie czesne skutkuje spadkiem liczby kandydatów. Wniosek: wysokość czesnego powinna zależeć od: rzeczywistych kosztów kształcenia, stopnia rozwoju w danej uczelni kształcenia w j.angielskim, kosztów utrzymania, oczekiwań uczelni co do rozwoju kształcenia (niższe czesne – więcej kandydatów ale z krajów o słabej edukacji, wyższe czesne – szansa na lepszych kandydatów, ale będzie ich mniej).

10 10 Ad.5. Jak budować renomę uczelni Należy dysponować spójną, aktualną, rozbudowaną informacją internetową dla kandydatów obcokrajowców Należy dbać o istnienie aktualnej informacji internetowej o uczelni, jej organizacji, prowadzanych badaniach naukowych, osiągnięciach kadry i studentów. Trzeba systematyczne prowadzić akcje promocyjne (targi edukacyjne, informatory, rozsyłanie materiałów) Trzeba dbać o widoczność kadry naukowej, jej udział w kongresach naukowych, innych istotnych imprezach związanych z edukacją i nauką Należy utrzymywać związki z absolwentami (alumni society)

11 11 Ad.6. Jak dbać o dobrą opinię o uczelni (wśród studentów, absolwentów, pracodawców) Trzeba prowadzić sprawną obsługę administracyjną kandydatów i studentów międzynarodowych Należy prowadzić stałą obsługę informacyjną dla kandydatów na studentów Należy opracować sprawne procedury przyjmowania studentów zagranicznych spełniające przepisy prawa polskiego Należy prowadzić konsekwentną promocję uczelni podkreślając jej tradycję, osiągnięcia, profesjonalność kadry

12 12 Rozwój kształcenia w j.angielskim uwzględnia następujące cele: - podniesienie poziomu oferty edukacyjnej uczelni a) modernizacja programów studiów, zwiększenie jakości i liczby własnych materiałów dydaktycznych, prowadzenie zajęć przez wysokiej klasy specjalistów, b) rozwój kształcenia w dziedzinach podyktowanych potrzebami nowoczesnej gospodarki w kontekście strategii rozwoju europejskiego, - rozszerzenie współpracy z uczelniami z innych krajów UE w celu wspólnej edukacji, - zwiększenie mobilności studentów i kadry dydaktycznej. Politechnika Warszawska

13 13 Przyjęte cele prowadzą do: podniesienia poziomu międzynarodowej oferty edukacyjnej uczelni z uwzględnieniem strategii rozwoju europejskiego

14 14 Lista działań określonych jako niezbędne do realizacji założonych celów: Działanie 1 -,,dydaktyka 1.1. Przygotowanie nowych kierunków kształcenia 1.2. Modernizacja programów kierunków istniejących 1.3. Opracowanie mat.dydaktycznych dla istniejących kierunków studiów Działanie 2 -,,zarządzanie na poziomie wydziałów: staże kadry dyd., szkolenia kadry dyd., szkolenia administracji, kursy językowe dla kadry dydaktycznej Działanie 3 - zajęcia wyrównawcze dla studentów Działanie 4 – staże/praktyki stud. nie mówiących po polsku Działanie 5 - wykłady zapraszane Działanie 6 – promocja, reklama na poziomie cent. i wydziałowym Działanie 7 - obsługa studentów zagranicznych na poziomie cent. PW Działanie 8 - zarządzanie i koordynowanie realizacji działań

15 15 Działanie 1: 39% - dydaktyka Działanie 2: 8.5%: - odnoszenie kwalifikacji kadry dydaktycznej i adm. (zarządzanie) Działania 3: 2.8% - zaj. wyrównawcze Działanie 4: 0.7% - praktyki studenckie Działanie 5: 13% - wykłady zapraszane Działanie 6: 12% - promocja Działanie 7: 14% - obsługa centralna stud. zagr. Działanie 8: 10% - zarządzanie realizacją Waga poszczególnych działań

16 16 prowadzenie punktu obsługi kandydatów i studentów (International Students Office) ulokowanego w Centrum Współpracy Międzynarodowej, prowadzenie elektronicznego punktu informacyjnego: students@cwm.pw.edu.pl nadzór nad procedurą przyjmowania studentów zagranicznych (w porozumieniu z odpowiednimi Wydziałami, oraz jednostkami administracji państwowej), aktualizacja i rozbudowa informacji internetowej dla kandydatów obcokrajowców, prowadzenie akcji promocyjnych (targi edukacyjne, informatory, rozsyłanie materiałów), Obsługa centralna: działania szczegółowe

17 17 cykliczne spotkania z pełnomocnikami, zbieranie opinii o niedociągnięciach, podejmowanie działań prowadzących do poprawy cykliczne spotkania z obcokrajowcami, zbieranie opinii o niedociągnięciach, podejmowanie działań prowadzących do poprawy

18 18 1.Biblioteczne szkolenie warsztatowe 2.Zajęcia wyrównawcze z fizyki i matematyki 3."Polish history, culture and reality Zajęcia adresowane do: studentów pierwszego (drugiego) roku studentów anglojęzycznych, Mundusa i Erasmusa. CENTRALNE INICJATYWY SKIEROWNE DO STUDENTÓW MIĘDZYNARODOWYCH

19 19 Edycja jesienna: warunki życia w zimie, m.in.. krótki wykład na temat ubioru i pielęgnacji ciała Edycja wiosenna Easter traditions. Other religious and folk holidays. Life conditions in Poland, Polish habits. Geography of Poland, neighbours, minorities, nature, national parks. Interesting places to visit, part 1. Interesting places to visit, part 2. The Polish language among other European languages, a short history of the language, dialects. Famous Poles. Presentation – one by each student, each lesson. Through history – from the 10 th to the 20 th century. Through history – 1918 – 1989 (fragments of the film The Pianist) Through history – Poland after 1989 until today. Chosen topics (students suggestions) or: Polish literature and film or a shortcut through the Polish grammar. Polish songs (one every lesson)

20 20

21 21 Dobrym przygotowaniem do prowadzenia kształcenia w języku angielskim są studia Erasmus Mundus http://ec.europa.eu/education/programmes/mundus/index_en.html. Studia prowadzone są w języku angielskim. Wykłady prowadzą pracownicy Politechniki Warszawskiej, oraz zapraszani naukowcy z innych krajów. Studia Erasmus Mundus uchodzą za prestiżowe, a ich celem jest nie tylko zaoferowanie edukacji na wysokim poziomie, ale też wykształcenie osób otwartych na różne kultury, znających realia światowe danej dyscypliny. Studia prowadzone są przez kilka uczelni europejskich, a ich program i sposób realizacji zatwierdzony jest przez ekspertów UE. Istotną część studentów stanowią osoby spoza UE, akceptowane na zasadzie konkursu (na jedno miejsce przypada co najmniej 5 kandydatów). UE oferuje określoną pulę stypendiów dla studentów spoza Unii Europejskiej, stypendia pokrywają czesne oraz koszty utrzymania. Studenci będący obywatelami UE płacą istotnie niższe czesne oraz mają szansę na staże naukowe w nowoczesnych laboratoriach badawczych.

22 22 Politechnika Warszawska prowadzi obecnie następujące studia Erasmus Mundus: EMARO - Europeam Master in Advanced Robotics – studia magisterskie skierowane do osób zainteresowanych nowoczesną robotyką M.E.S.C. - Materials for Energy Storage and Conversion – studia magisterskie w zakresie materiałów i metod służących do przechowywania i przetwarzania energii. OpSciTech - European Erasmus Mundus Master studia magisterskie skierowane do osób zainteresowanych optyką, zarówno w zakresie rozwoju metod naukowych jak i nowatorskich prac aplikacyjnych.

23 23 Wnioski Kształcenie w języku angielskim jest nie tylko czynnikiem wpływającym na ranking uczelni ale też ofertą rynku edukacyjnego, widzi się w tej ofercie możliwości uzyskania młodej, zmotywowanej kadry naukowej i pracowniczej. Liczby studentów zagranicznych w poszczególnych krajach uwzględnia się w analizach ekonomicznych

24 24 Dziękuje za uwagę


Pobierz ppt "1 Kształcenie w języku angielskim na Politechnice Warszawskiej Prof.T.Zielinska – pełnomocnik Rektora PW ds. studiów w j.angielskim."

Podobne prezentacje


Reklamy Google