Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MAPA SZKOLEŃ ANVIX SP. Z O.O..

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MAPA SZKOLEŃ ANVIX SP. Z O.O.."— Zapis prezentacji:

1 MAPA SZKOLEŃ ANVIX SP. Z O.O.

2 ZAKRESY TEMATYCZNE LINIA AUTORSKICH SZKOLEŃ PROF. ZBIGNIEWA NĘCKIEGO
SZKOLENIA INTERKULTUROWE UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE OBSŁUGA KLIENTA ZARZĄDZANIE SEKRETARIAT FINANSE PRAWO HR

3 LINIA AUTORSKICH SZKOLEŃ PROF. ZBIEGNIEWA NĘCKIEGO
SZTUKA NEGOCJACJI W PRAKTYCE SZTUKA WYWIERANIA WPŁYWU W BIZNESIE PSYCHOLOGIA KIEROWANIA LUDŹMI MANAGER JAKO LIDER NEGOCJACJE MIĘDZYNARODOWE W BIZNESIE

4 SZTUKA NEGOCJACJI W PRAKTYCE
Wprowadzenie. a. Znaczenie i sens negocjacji. b. Procesy percepcji społecznej. c. Zawodowe i osobiste aspekty kontaktów w biznesie. Fazy negocjacji. Fazy licytacji: otwarcie, wymagania i ustępstwa, zawarcie kontraktu. Style negocjacji i ich zastosowanie. 5. Komunikacja werbalna i niewerbalna. Rola języka ciała w negocjacjach. 6. Panowanie nad własnymi zachowaniami i odczytywanie zachowań rozmówcy. 7. Wywieranie wpływu na rozmówców. 8. Sytuacje trudne w negocjacjach i sztuka ich pokonywania. Manipulacje i chwyty w negocjacjach. Konflikt i sposoby zarządzania nim. 11. Negocjacje zbiorowe. 12. Cechy dobrego negocjatora.

5 SZTUKA WYWIERANIA WPŁYWU W BIZNESIE
1) Wprowadzenie: kształtowanie podglądów i postaw w rozmaitych sytuacjach życiowych. 2) Koncepcja Roberta Cialdiniego – podstawowe metody wywierania wpływu. 3) Podstawowe działania – prowadzenie dyskusji oraz przekonywania się w praktyce, 4) Schemat oddziaływań perswazyjnych w ujęciu klasycznym (nadal ważnym), 5) Przekonywanie w odniesieniu do tematyki silnie emocjonalnej. 6) Typologia argumentów perswazyjnych 7) Wywieranie wpływu w skali masowej 8) Wywieranie wpływu w kontaktach bezpośrednich 9) Ćwiczenia w różnych formach oddziaływań bezpośrednich . 10) Zdolności i umiejętności sprzyjające wpływowi 11) Podsumowanie – kierunki dalszych szkoleń i poprawy umiejętności.

6 PSYCHOLOGIA KIEROWANIA LUDŹMI
1. Podstawowe funkcje menedżerskie. 2. Zdolności i osobowość menedżera sukcesu. Testy ułatwiające autodiagnozę. 3. Układy komunikacyjny – struktury poziome i pionowe w firmie, kanały oficjalne i ukryte, poziomy komunikacyjne (od monologu przez dialog do zbiorowych dyskusji), funkcje aktów komunikacyjnych (opis czy tworzenie społeczności), siła przekonywania. 4. Prezentacje projektów i autoprezentacja 5. Motywacja – czynniki skłaniające i mobilizujące do działania a czynniki zniechęcające i demotywujące; finansowe i pozafinansowe motywacje, rola potrzeb i oczekiwań. 6. Konflikty między ludźmi i grupami – sposoby reagowania na sytuacje trudne, źródła i mechanizmy rozwoju konfliktów, sposoby zarządzania konfliktem, negocjacje jako element zarządzania. 7. Zespół jako grupa społeczna 8. Emocje i stres – geneza emocji, techniki samokontroli na poziomie ekspresji, ograniczanie negatywnych nastrojów, mobilizacja energetyczna i emocjonalna, empatia i inteligencja emocjonalna. 9. Indywidualne i grupowe podejmowanie decyzji – kontrolowanie poziomu ryzyka, poszukiwanie danych, twórcze analizy problemów;

7 MANAGER JAKO LIDER Wprowadzenie - Podstawowe funkcje menedżera.
2. Przywództwo w organizacji - cechy menedżera, które sprzyjają skutecznemu pełnieniu funkcji kierowniczych. 3. Psychologiczne aspekty zarządzania zespołem - zespół jako grupa formalna, struktury grupowe, procesy grupowe, spójność grupy i jej uwarunkowania, funkcjonowanie grup i ich wpływ na jednostkę. 4. Komunikowanie w firmie - przepływy i blokady informacji, poziomy i rodzaje komunikowania, funkcje procesów komunikacyjnych, formalne i nieformalne kanały przekazu informacji, emisja i odbiór komunikatów. 5. Konflikt - rodzaje konfliktów w sytuacjach zawodowych, źródła konfliktów, sposoby reagowania na konflikt, fazy i mechanizmy zwiększające natężenie i zakres konfliktów. Trudne rozmowy. 6. Negocjacje jako sposób na koordynację działań w sytuacjach rozbieżności interesów i poglądów. 7. Motywacja - problematyka tworzenia czynników sprzyjających i zniechęcających do pracy, motywacje egocentryczne i społeczne, czynniki finansowe i pozafinansowe w motywacji, potrzeby i wartości pracowników, główne koncepcje motywacji w psychologii zarządzania. 8. Podsumowanie: analiza omówionej tematyki i jej przydatności do sytuacji zawodowych, z jakimi stykają się uczestnicy.

8 NEGOCJACJE MIĘDZYNARODOWE W BIZNESIE
1. Wprowadzenie - podstawy negocjacji w interakcjach biznesowych i prywatnych. 2. Różnice kulturowe - koncepcja Hofstede, Altmana i inne (np. kontekstowość zachowań). 3. Wymiary dystansu władzy i kolektywizmu. Geneza i działanie stereotypów i uprzedzeń etnicznych. 4. Fazy negocjacji - schemat ogólny. 5. Fazy negocjacji a kontekst kulturowy: typ kultury i typ mentalności. 6. Przygotowanie do rozmów - dyplomacja wstępna. 7. Otwarcie licytacji i licytacja (żądania i ustępstwa) - etyka i pragmatyka działań, triki i manipulacje. 8. Faza zamykania rozmów: dyplomacja końcowa. 9. Kulturowe uwarunkowania interpretacji wypowiedzi. 10. Język ciała - gesty, miny, stroje itd. w różnych krajach. 11. Prestiż międzynarodowy a zachowania w negocjacjach. 12. Dwustronne rozmowy handlowe o charakterze dystrybucyjnym - przygotowanie, mediacja, czas spotkania, formy ustaleń. 13. Wielostronne rozmowy handlowe o charakterze integracyjnym. 14. Kontynuacja: religia, polityka, ekonomia, obyczaj, tradycja, historia i język jako bariery w kontaktach. 15. Osobowość i zdolności negocjacyjne. 16. Podsumowanie: bariery i trudności w negocjacjach międzynarodowych czyli na co głównie zwracać uwagę?

9 SZKOLENIA INTERKLUTUROWE
TRENING INTERKULTUROWY - NIEMCY

10 TRENING INTERKULTUROWY - NIEMCY
Podstawy wiedzy o kraju i ludziach, komunikacji i kulturze dnia codziennego. Elementy wiedzy o polityce, gospodarce i społeczeństwie niemieckim. 2. Postrzeganie Polski i Polaków w Niemczech. 3. Elementy etykiety i protokołu w kontaktach z firmami niemieckimi. 4. Komunikacja polsko-niemiecka – systematyczne porównanie międzykulturowe. 5. Realistyczne przykłady sytuacji, mogących budzić nieporozumienia między Polakami i Niemcami. 6. Dyskusja i próba analizy doświadczeń uczestników w kontaktach gospodarczych z Niemcami – osiągnięcia i nieporozumienia.

11 UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE
STRES ZAWODOWY I ZARZĄDZANIE CZASEM KONTROLA STRESU NA BAZIE TECHNIK JOGI I NLP SZTUKA PREZENTACJI I AUTOPREZENTACJI

12 fizycznym i sytuacyjnym.
STRES ZAWODOWY I ZARZĄDZANIE CZASEM DZIEŃ I – STRES -diagnoza obszarów problemowych, w obrębie których nie umiemy być asertywni, -diagnoza sytuacji stresogennych i czynników wzmagających stres (stresorów), -mobilizująca i dezintegrująca funkcja stresu, -stawianie własnych granic (ochrona integralności siebie samego, znajomość własnej wartości), DZIEŃ II – ASERTYWNOŚĆ -asertywność w sytuacjach zawodowych i prywatnych, -aspekty asertywności -ćwiczenie zachowań asertywnych, -wypracowanie osobistych narzędzi do walki ze stresem fizycznym i sytuacyjnym. DZIEŃ III – ZARZĄDZANIE CZASEM -analiza własnych zdolności i zasad organizacji czasu, -podstawy organizacji czasu i efektywnego planowania, -wyznaczanie celów, - podstawowe błędy organizacji czasu pracy, -techniki wspomagające efektywne planowanie czasu, -wypracowanie własnych zasad zarządzania czasem

13 KONTROLA STRESU NA BAZIE TECHNIK JOGI I NLP
Część I 1)  Czym jest stres? Rodzaje, cykl życia i konsekwencje psychosomatyczne. Co jest źródłem mojego stresu. Rola umysłu w odpowiedzi na trudne sytuacje. 2) Przegląd metod zarządzania stresem metody mentalne: koncentracja, medytacja, wizualizacja, pozytywne myślenie metody pracy z ciałem: techniki oddechowe, joga, relaks mięśni 3) Stres w perspektywie czasowej; czyli jak przeszłość, teraźniejszość i przyszłość wpływają na redukcję stresu: techniki NLP; odnalezienie generatorów stresu w przeszłości, zmiana modelu reakcji, zastosowanie w wyobrażonej a następnie przyszłej realnej sytuacji. 4) Model zrównoważonego stylu życia - wg 5 punktów jogi Część II  ZAJĘCIA PRAKTYCZNE techniki oddechowe oparte na jodze- eliminacja stresu i „ładowanie akumulatorów” zwiększenie elastyczności mięśni i stawów poznanie miejsc gdzie kumuluje się stres i  zmęczenie -  przećwiczenie metod jego eliminacji - najskuteczniejsze techniki zapobiegające i utylizujące wypalenie zawodowe, głęboki relaks i zakotwiczenie przećwiczonych umiejętności w świadomości Uczestników

14 SZTUKA PREZENTACJI I AUTOPREZENTACJI
Część I - Autoprezentacja. 1. Funkcje autoprezentacji. 2. Autoprezentacja jako styl wywierania wpływu na innych ludzi - strategie wpływu. 3. Taktyki autoprezentacyjne Część II - Ćwiczenie wybranych umiejętności niezbędnych w czasie prezentacji 1. Skuteczne przekonywanie i perswazja 2. Praca z głosem - ćwiczenia. 3. Kontrola własnych stanów emocjonalnych, czyli techniki radzenia sobie z tremą i zdenerwowaniem. 4. Wpływ na stany emocjonalne uczestników 5. Elementy autoprezentacji w czasie wystąpień, jak wykorzystać język ciała. . Część III - Prezentacja i jej konstrukcja 1. Zasady przygotowania prezentacji. 2. Techniki rozpoczęcia prezentacji, czyli jak zrobić dobry wstęp. 3. Rozwinięcie, czyli jak konstruować prezentację według Zasady 4P. 4. Odpowiadanie na pytania, radzenie sobie z wątpliwościami. 5. Zamknięcie prezentacji - techniki. 6. Przekaz wizualny - kiedy go wykorzystywać i zasady stosowania pomocy wizualnych

15 SPRZEDAŻ I OBSŁUGA KLIENTA PRZEZ TELEFON SAVOIR VIVRE I WIZERUNEK
YOU CAN NEGOTIATE ANYTHING - SZTUKA NEGOCJACJI W JĘZYKU ANGIELSKIM NEGOCJACJE KUPIECKIE KONTAKT Z KLIENTEM – KOMUNIKACJA, NEGOCJACJE, ROZMOWY HANDLOWE SPRZEDAŻ I OBSŁUGA KLIENTA PRZEZ TELEFON NEGOCJACJE HANDLOWE NLP W BIZNESIE – TECHNIKI SKUTECZNEJ PERSWAZJI NEGOCJACJE ROSZCZENIOWE (WINDYKACYJNE) SAVOIR VIVRE I WIZERUNEK

16 YOU CAN NEGOTIATE ANYTHING – SZTUKA NEGOCJACJI W JĘZYKU ANGIELSKIM
PART I. 1. Introduction part. 2. Ways of negotiating. 3. Negotiating as effective communication.   4. People’s Ways of Communicating.   PART II 1. Assertive behaviour is helpful. 2. Assertive Techniques at Work. 3. Successful Negotiations Negotiating anything.  PART III 1. Strengths and weaknesses in individual styles. 2. Summary of the training.

17 NEGOCJACJE KUPIECKI PANEL 1 1. Podstawy negocjacji kupieckich
       2.  Przygotowanie do negocjacji kupieckich       3.  Style negocjacyjne             4. Taktyki negocjacyjne – w oparciu o techniki wpływu społecznego PANEL 2 1. Przebieg negocjacji: - komunikacja z kontrahentem  - BATNA, consensus, negocjacje cenowe - kluczowe i dodatkowe warunki współpracy           -  etapy i podetapy negocjacji – rozgrywka negocjacyjna            - zakończenie negocjacji – odpowiedzi na impas 2.  Trudny partner negocjacyjny   3.  Egzekwowanie ustaleń kontraktu wobec nierzetelnych dostawców            - elementy negocjacji windykacyjnych          -   reagowanie na manipulacje            - twórcza postawa kupiecka w egzekwowaniu ustaleń

18 KONTAKT Z KLIENTEM – KOMUNIKACJA, NEGOCJACJE,
ROZMOWY HANDLOWE I)  Wprowadzenie do zagadnień komunikacji z klientem: 1) Integracja uczestników treningu, 2) Znaczenie atmosfery w zespole dla efektywności pracy, 3) Pożądane umiejętności interpersonalne w komunikacji indywidualnej z klientem, 4) Znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej w dobrej obsłudze klienta, 5) Autodiagnoza umiejętności komunikacyjnych, 6) Proces komunikacji i jego etapy, 7) Błędy w komunikacji, 8) Komunikacja bezpośrednia a komunikacja telefoniczna. II) Zaawansowane umiejętności w komunikacji z klientem: 1) Aktywne słuchanie jako narzędzie skutecznej komunikacji, pseudosłuchanie i słuchanie właściwe, 2) Diagnoza własnych barier utrudniających uważne słuchanie, 3) Sztuka zadawania pytań pod kątem potrzeb i oczekiwań klientów, 4) Zasady skutecznej autoprezentacji, budowanie pozytywnego wizerunku, 5) Inicjowanie i podtrzymywanie dobrego kontaktu z klientem

19 6) Wywieranie wpływu na ludzi – psychologiczne mechanizmy i techniki wywierania wpływu, 7) Różnice indywidualne w komunikacji, rozpoznawanie różnych typów klientów i ćwiczenie dopasowania stylu wypowiedzi do typu klienta, 8) Etapy tworzenia kontaktu z klientem (przygotowanie do rozmowy z klientem, pierwsze wrażenie, podtrzymywanie kontaktu), 9) Trudny klient – jak sobie z nim radzić, odpieranie zastrzeżeń. III) Negocjacje z klientem: 1) Style negocjacji, 2) Reguły i etapy negocjacji (przygotowanie do negocjacji, negocjacje właściwe, podsumowanie i zapis zdobytych informacji), 3) Techniki negocjacyjne, aranżacja przestrzeni, ) Trudne sytuacje negocjacyjne – trudni negocjatorzy, manipulowanie emocjami, konflikty, niezgodność sposobów porozumiewania się, ) Umiejętności wspomagające negocjowanie – kontrolowanie przebieg rozmowy, posługiwanie się pytaniami w przełamywaniu barier, przełamywanie impasu, asertywność, ustępstwa i radzenie sobie ze sprzeciwem, tworzenie konstruktywnego klimatu, argumenty perswazyjne (rzeczowe i emocjonalne, język korzyści i rozwiązywania problemów), ) Myślenie kreatywne i twórcze podejście w sytuacjach niestandardowych - zmiany i innowacje, ) Podsumowanie negocjacji – omówienie stylów i technik negocjacyjnych zastosowanych przez uczestników podczas szkolenia.

20 SPRZEDAŻ I OBSŁUGA KLIENTA PRZEZ TELEFON
1. Autoprezentacja w rozmowach telefonicznych. 2. Prowadzenie rozmów telefonicznych w pracy. 3. Telefoniczne składanie i przyjmowanie skarg i reklamacji. 4. Struktura porozumienia neutralizującego agresję. 5. Podstawy sztuki perswazji. 6. Co firma może mieć z telemarketingu? 7. Przygotowanie do rozmów telemarketingowych (m.in. scenariusze rozmów). 8. Typy klientów i sposoby rozmawiania z nimi. 9. Umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu z rozmówcą przez telefon (zaufanie, wiarygodność, sympatia) Badanie potrzeb klienta i prezentacja produktu (usługi) Możliwości wizualizowania oferty przy współpracy telefonicznej Prowadzenie do transakcji – techniki sprzedaży i negocjacji Podtrzymywanie i umacnianie współpracy stałej Neutralizowanie przeciążeń psychofizycznych w długotrwałej pracy z telefonem Czynniki współpracy z klientami decydujące o dobrym public relations firmy

21 NEGOCJACJE HANDLOWE 1. Komunikowanie się przy częściowej sprzeczności interesów. 2. Reguły interpersonalne i językowe – ćwiczenia w formułowaniu wypowiedzi jasnych i konstruktywnych. 3. Słuchanie aktywne – ćwiczenie technik wspomagających. 4. Ćwiczenia w interpretowaniu „mowy ciała”. 5. Ćwiczenia umiejętności perswazyjnych. 6. Konflikt – style komunikowania się i ich skutki (gra ujawniające predyspozycje do określonego stylu uczestnictwa w konflikcie, gra doskonaląca zarządzanie sytuacją konfliktową). 7. Struktura porozumienia neutralizującego agresję . 8. Style negocjowania.  9. Ćwiczenie umiejętności diagnozowania sytuacji negocjacyjnej i przygotowania się do rozmowy. 10. Zasady „gry” negocjacyjnej : otwarcia, wysuwanie żądań, ustępowanie. 11. Ćwiczenie technik wpływu na różnych etapach rozmowy negocjacyjnej. 12. Rozpoznawanie psychomanipulacji drugiej strony i neutralizowanie ich z podtrzymaniem współpracy. 13. Niewerbalne sygnały kłamania. 14. Ćwiczenia erystyczne - odpowiedzi na manipulacje językowe drugiej strony. 15. Sytuacje i problemy – praktyczne stosowanie zasad negocjacji i technik wpływu na innych.

22 NLP W BIZNESIE – TECHNIKI SKUTECZNEJ PERSWAZJI
Wprowadzenie do zagadnień Neurolingwistycznego Programowania II. Percepcja zmysłowa III. Język i modele językowe IV Przekonania i wartości V. Praca z celem VI. Strategie i przebudowy

23 NEGOCJACJE ROSZCZENIOWE (WINDYKACYJNE)
1.Typy dłużników i psychologiczne mechanizmy obronne, które spotyka windykator, 2.Prowadzenie konsekwentnej polityki windykacyjnej w firmie, 3.Spory i rozstrzyganie sporów finansowych – specyfika komunikacji w negocjacjach windykacyjnych, 4.Planowanie windykacji, wyznaczanie pułapu ustępstw (BATNA, consensus) 5.Analiza osobistych zdolności negocjacyjnych i windykacyjnych uczestników, 6.Taktyki, strategie i style negocjacyjne w windykacji, 7.Przebieg negocjacji z dłużnikiem – obrona przed “grami” ze strony dłużnika, model rozmowy windykacyjnej, 8.Sankcje i ustalanie terminów, wysokości i charakteru spłat długu, 9.Finalizowanie negocjacji z dłużnikiem, 10.Reagowanie na “recydywę” dłużnika, 11.Stres w pracy windykatora – radzenie sobie z obciążeniem psychicznym i presją

24 SAVOIR VIVRE I WIZERUNEK
WIZERUNEK – DOBÓR GARDEROBY I KOLORYSTYKI ETYKIETA I BON TON PRZY SPOTKANIACH BIZNESOWYCH

25 WIZERUNEK – DOBÓR GARDEROBY I KOLORYSTKI
1. "Kołnierzyki” 2. Znaczenie kolorów 3. Dobieranie fasonu do sylwetki       4. Znaczenie dodatków 5. Opracowanie bazy ubrania biznesowego i jego subtelne modyfikacje w zależności od sytuacji. 6. Szafa biznesmena- jak optymalnie zaplanować swoją garderobę na każdy dzień tygodnia oraz różne okazje 7.  Czy biznesmen może być modny- dress code a trendy. 8.Trochę praktyki, czyli jak zaaranżować garnitur.

26 ETYKIETA I BON TON PRZY SPOTKANIACH BIZNESOWYCH
Bon ton podczas spotkań, lunchu oraz kolacji biznesowych.  Sztuka jedzenia: jak jeść? czym? kiedy? Zasady klasyczne i odstępstwa. Klasa, bezpretensjonalność oraz niebezpieczeństwo… bufonady. Reguły rezerwowania stołów, ewentualne pisemne ustalenia: menu ( à la carte ) i zdarzeń, czasu i pory posiłku, płatności, sposobów kontaktu. Sposoby usadowienia gości przy stole. Dobór menu do wszelkich okoliczności: czasu posiłku, preferencji, narodowości, wyznania etc. Dobór win/ alkoholi ( aperitifu, digestifu, innych ). Papierosy, cygara, kawa ( palenie przy stole ). Toasty i przemówienia podczas spotkań biznesowych Profesjonalny wygląd w biznesie. Kolory : barwy i co o nich należy wiedzieć; analiza kolorystyczna; wskazania dla poszczególnych typów urody; kolory w biznesie. Makijaż i fryzura: makijaż w pracy; dobór fryzury  Garderoba: zasady w doborze stroju, fasonu w relacji z sylwetką; garderoba kobiety i mężczyzny biznesu; własny styl w kreowaniu wizerunku. 

27 ZARZĄDZANIE PROJEKTEM ZARZĄDZANIE PRACOWNIKAMI

28 ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
KIEROWANIE PROJEKTEM I ELEMENTY ZARZĄDZANIA PRODUKTEM RYZYKO W PROJEKTACH I DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ PLANOWANIE I KONTROLA REALIZACJI PROJEKTÓW PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI (PZP) ZARZĄDZANIE ZMIANĄ BIZNESOWĄ

29 KIEROWANIE PROJEKTEM I ELEMENTY ZARZĄDZANIA PRODUKTEM
1. Wprowadzenie: Zarządzanie Projektem (ZP) - idea i praktyka 2. Ludzie i komunikacja w projekcie 3. Zarządzanie zakresem projektu 4. Ryzyko, jakość i pozyskiwanie usług / zasobów zewnętrznych 5. Elementy planowania dotyczące czasu i kosztów 6. Zarządzanie produktem - wybrane zagadnienia

30 RYZYKO W PROJEKTACH I DZIAŁALNOŚCI
OPERACYJNEJ Forma zajęć: Sesje analityczne, burze mózgów Metody eksperckie Symulacje Techniki sieciowe Metody diagramowi 1. Wprowadzenie 2. Cykl zarządzania ryzykiem 3. Zarządzanie ryzykiem w organizacji 4. Wybrane techniki analizy ryzyka

31 PLANOWANIE I KONTROLA REALIZAJI PROJEKTÓW
Wprowadzenie: 2. Proces planowania: 3. Sterowanie realizacją projektu : 4. Zarządzanie zmianami i problemami : 5. Rozwiązywanie problemów.

32 PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI (PZP)
Specyfika przedsięwzięć projektowych 2. Organizacja projektu, role, poziomy decyzyjne 3. Zespół projektowy   4. Komunikacja w projekcie 5. Rozpoczęcie projektu 6. Planowanie 7. Sterowanie realizacją projektu 8. Problemy w realizacji projektu  

33 ZARZĄDZANIE ZMIANĄ BIZNESOWĄ
1. Potrzeba zmiany i zarządzania zmianą. - analiza strategiczna organizacji, - strategiczna karta wyników jako narzędzie realizacji strategii i wprowadzania zmian, - krytyczne czynniki sukcesu wprowadzania zmian biznesowych. 2. Proces wprowadzania zmiany biznesowej. - definiowanie celów i zakresu zmiany, - identyfikowanie zainteresowanych stron, - analiza ryzyka, - planowanie zmiany i zarządzanie transformacją, - implementacja zmiany poprzez projekty i programy, - analiza wartości, wnioskowanie. 3. Przygotowanie zmiany. - warunki wstępne, kryteria gotowości, - elementy organizacji – środowisko operacyjne i projektowe, - przystosowanie ludzi do zmiany kulturowej. 4. Elementy zarządzania programami i projektami. - struktury organizacyjne, - definiowanie projektu, - procesy projektowe, zamykanie projektów i ocena korzyści.

34 ZARZĄDZANIE PRACOWNIKAMI
BUDOWANIE I KIEROWANIE ZESPOŁEM – TRENING MENEDŻERSKI CZĘŚĆ I BUDOWANIE I KIEROWANIE ZESPOŁEM – TRENING MENEDŻERSKI CZĘŚĆ II KREATYWNE ZARZĄDZANIE ZESPOŁAMI PRACOWNICZYMI ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM BUDOWANIE ZESPOŁU

35 BUDOWANIE I KIEROWANIE ZESPOŁEM – TRENING MENEDŻERSKI CZĘŚĆ I
Wprowadzenie do zagadnień zarządzania, komunikacja interpersonalna w kierowaniu ludźmi · Integracja uczestników treningu, · Znaczenie atmosfery w zespole dla efektywności pracy, ·  Pożądane umiejętności menedżera w nowoczesnym zarządzaniu, · Zarządzanie kompetencjami - rodzaje kompetencji menedżera, ·Organizacje uczące się jako warunek rozwoju organizacji i zyskania przewagi konkurencyjnej, · Umiejętności interpersonalne jako narzędzie kierowania ludźmi, ·  Znaczenie komunikacji w relacjach z pracownikami, · Autodiagnoza umiejętności komunikacyjnych, ·  Rodzaje i etapy komunikacji, ·Komunikacja werbalna i niewerbalna, · Komunikacja niewerbalna jako narzędzie wywierania wpływu na ludzi ·Błędy w komunikacji

36  Zaawansowane umiejętności w komunikowaniu interpersonalnym · Aktywne słuchanie jako narzędzie skutecznej komunikacji, · Pseudosłuchanie i słuchanie właściwe, bariery aktywnego słuchania, błędy w toku słuchania, · Techniki aktywnego słuchania -  ćwiczenie umiejętności, · Sztuka zadawania pytań, ·  Rozpoznawanie potrzeb i oczekiwań rozmówcy – ćwiczenie dostosowywania się do odbiorcy, · Pełna komunikacja, ćwiczenie wypowiadania pełnych komunikatów, · Zasady skutecznej ekspresji, odsłanianie się w komunikacji, otwartość w komunikacji, ćwiczenie otwartego komunikowania.  Zasady  skutecznej  autoprezentacji · Podstawowe umiejętności istotne dla właściwej autoprezentacji, ·Wywieranie wpływu na ludzi  - psychologiczne mechanizmy , · Efekt pierwszego wrażenia; sposoby utrwalania dobrego wrażenia, ·Autoprezentacja w sytuacjach spotkań i wystąpień publicznych, ·  Rodzaje wystąpień publicznych i przygotowanie do nich, ·Zasady sztuki retorycznej, · Argumentacja logiczna i emocjonalna, · Stres i trema – jak je opanować, · Typy odbiorców i radzenie sobie z nimi, · Ćwiczenie umiejętności wystąpień publicznych

37 BUDOWANIE I KIEROWANIE ZESPOŁEM – TRENING MENEDŻERSKI CZĘŚĆ II
Podstawy kierowania zespołami · Klasyczne i współczesne koncepcje kierowania ludźmi, teorie przywództwa. · Style przywództwa – diagnoza umiejętności przywódczych. · Dostosowanie stylu przywództwa do sytuacji roboczej. · Etapy rozwoju zespołu i zasady kierowania zespołami w różnych fazach rozwoju. · Grupy robocze i zespoły, typy zespołów. · Wady i zalety pracy w zespołach i grupach roboczych. · Efekt synergii w pracy zespołowej. · Błędy i problemy w pracy zespołowej. Role w zespole i ich znaczenie dla skutecznego funkcjonowania, zjawisko konfliktu w pracy zespołowej – zarządzanie konfliktem. · Autodiagnoza predyspozycji do pracy zespołowej. · Role w zespole - możliwości i ograniczenia poszczególnych ról. · Sposoby diagnozy potencjału osobowościowego zespołu. · Rodzaje i źródła konfliktów w pracy zespołowej. · Zachowania w sytuacji konfliktowej. · Sposoby radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych. · Autodiagnoza sposobów radzenia sobie z konfliktem. · Stres i techniki radzenia sobie ze stresem. 

38 Zaawansowane umiejętności kierowania zespołem
Zaawansowane umiejętności kierowania zespołem. · Delegowanie uprawnień, rodzaje uprawnień i zasady ich delegowania – analiza doświadczeń. · Błędy w procesie delegowania uprawnień. · Znaczenie delegowania dla sprawnego zarządzania zespołem. · Motywowanie pracowników, diagnoza umiejętności motywowania. · Sposoby i zasady motywowania pracowników, tradycyjne i nowoczesne sposoby motywacji. · Materialne i pozamaterialne sposoby motywowania. · Efektywne nagradzanie i karanie, inspirowanie do działania. · Przekonywanie i wywieranie wpływu jako ważna umiejętność kierującego. · Ocena jako narzędzie motywowania pracowników. · Psychologiczne zasady oceny. · Metody, techniki, funkcje i kryteria oceniania pracowników. · Błędy w ocenianiu i ich znaczenie dla relacji pracowniczych. · Metody rozwijania potencjału zawodowego pracowników

39 KREATYWNE ZARZĄDZANIE ZESPOŁAMI PRACOWNICZYMI
1.Pozapłacowe strategie motywowania pracowników – czyli jak motywować do pracy przy ograniczonych możliwościach ekonomicznych: a) motywowanie odwołujące się do misji organizacji, b) motywowanie poprzez oddziaływania na poziom aspiracji, c) motywowanie poprzez zarządzanie karierami pracowniczymi, d) przełamywania barier motywacji. 2. Ocenianie zasobów intelektualnych pracowników i zespołu: a) ocenianie indywidualne, b) ocenianie w interakcjach, c) ocenianie przy zastosowaniu teorii gier, d) zastosowanie metody feed back 360 stopni. 3. Strategie twórczego przywództwa: a) jak kształtować u siebie cechy charyzmatycznego przywódcy, b) jak wpływać na stosunki pracownicze, c) jak zapobiegać konfliktom, d) jak pobudzać pracowników do przekraczania swoich dotychczasowych możliwości, e) jak wzbudzać u pracowników akceptację wprowadzanych projektów, f) jak przełamywać konserwatyzm i opór wobec zmian.

40 ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM
DZIEŃ I 1. Identyfikacja rodzajów i źródeł powstawania konfliktów w zależności od rodzaju organizacji. 2. Rozpoznanie faz konfliktu. 3. Koszty istnienia konfliktu. DZIEŃ II 1. Rola menedżera w rozwiązywaniu konfliktów – zarządzanie kryzysowe. 2. Techniki rozwiązywania konfliktów i zarządzania nimi w organizacji. 3. Negocjacje, mediacje, perswazja i współpraca w rozwiązywaniu konfliktów. 4. Odkrywanie korzyści i szans rozwojowych w sytuacjach konfliktowych, DZIEŃ III 1. Udzielanie informacji dotyczących zmian – komunikacja w sytuacji kryzysu. 2. Konflikt a władza – zakres wprowadzanych zmian w sytuacji rozwiązywania konfliktu. 3. Zarządzanie przez konflikt - elementy.

41 BUDOWANIE ZESPOŁU DZIEŃ I – KOMUNIKACJA W ZARZĄDZANIU ZESPOŁEM
komunikacja w organizacji, charakterystyka skutecznego menedżera i określenie własnych predyspozycji kierowniczych uczestników, style kierowania, zadania i funkcje kierownicze, rodzaje przywództwa, kompetencje skutecznego menedżera (organizacja czasu i planowanie, ustalenie priorytetów), komunikowanie się lidera z zespołem. DZIEŃ II – BUDOWANIE ZESPOŁU planowanie kadr w firmie, wyznaczanie celów i ich egzekwowanie, budowanie zespołów wysokiej skuteczności, wykorzystanie ról zespołowych, motywowanie i ocenianie podwładnych. DZIEŃ III – PODEJMOWANIE DECYZJI umiejętność podejmowania i uzasadniania decyzji, zarządzanie konfliktem w małej i dużej grupie, współpraca i rywalizacja w rozwiązywaniu konfliktów, oddziaływanie w konflikcie zależne od cech osób w nim uczestniczących, asertywność w pracy menedżera, nowe trendy w HRM.

42 SEKRETARIAT KANCELARIA I KORESPONDECJA
ETYKIETA W PRACY SEKRETARKI/ ASYSTENTKI KOMUNIKACJA, ODPORNOŚĆ, ASERTYWNOŚĆ - ASPEKTY PSYCHOLOGICZNE PROFESJONALNY SEKRETARIAT – SZKOLENIE INTERDYSCYPLINARNE

43 KANCELARIA I KORESPONDENCJA
Część  I -  Akty normatywne w firmie. -Czynności kancelaryjne sekretariatów - „Instrukcja kancelaryjna” (elementarz postępowania z dokumentacją). -  „Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt” (obowiązkowy niezbędnik do wprowadzenia  elektronicznego obiegu dokumentacji). -  Pisma -  sporządzanie pism biznesowych  Język korespondencji w kontaktach międzynarodowych - Elektroniczny obieg dokumentacji (wprowadzenie do stosowania na podstawie obowiązujących przepisów wykonawczych do ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach) - jak pisać dobre e      - zarządzanie poczta elektroniczną (podstawa prawna)     - elektroniczne archiwizowanie dokumentacji  Część  II - Organizacja i obsługa zebrań -  Protokołowanie -  Sporządzanie raportów pisemnych, notatek służbowych -  Pisanie do mediów -   Łatwość w opracowywaniu trudnych zadań  - Przekazywanie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej do archiwum zakładowego lub składnicy akt

44 ETYKIETA W PRACY SEKRETARKI/ ASYSTENTKI
Panel I: 1. Język gestów i zachowań; jak „odczytać” człowieka z wyglądu; jak „odczytać” charakter osoby. 2. Zwyczaje i style komunikowania się; preferowany styl myślenia (PSM). 3. Zachowania werbalne i niewerbalne. 4. Jak być asertywnym. 5. Podstawowe informacje nt. public relations w firmie. PR w praktyce. 6. Praca w biurze – wymagane cechy osobowe. 7. „Wyprostuj się” – fizycznie, umysłowo, duchowo Panel  II 1 Zasady rezerwacji (organizacji) obiadów/kolacji biznesowych. 2.Właściwy dobór menu, dobór napojów do potraw. 3. Krótki przewodnik po potrawach oraz napojach. 4. Hierarchia gości przy stole. 5.  Reguły zachowania przy stole, dobre zwyczaje 6. Savoir vivre oraz bon ton. 7. Ciekawostki oraz sytuacje  nietypowe podczas przyjęć biznesowych. Panel III 1. Kolory – barwy i co o nich należy wiedzieć. 2. Makijaż i fryzura . 3. Garderoba – zasady w doborze stroju, fasonu w relacji z sylwetką; garderoba kobiety biznesu; własny styl w kreowaniu wizerunku.

45 KOMUNIKACJA, ODPORNOŚĆ, ASERTYWNOŚĆ – ASPEKTY PSYCHOLOGICZNE
1. Psychologia jako nauka o różnych rodzajach zachowania się człowieka (klienta, pracownika, szefa). 2. Techniki radzenia sobie z patologicznymi zachowaniami pracowników/klientów? 3. Techniki pozytywnego sterowania zachowaniem ludzi. 4. Budowanie pozytywnego klimatu organizacyjnego w firmie na bazie pozytywnych emocji. 5. Rodzaje argumentów perswazyjnych stosowanych w przekonywaniu ludzi do swoich racji. 6. Moc perswazyjna komunikatów werbalnych i niewerbalnych. 7. Trening rozpoznawania znaczenia komunikatów niewerbalnych w zależności od nastawienia rozmówcy. 8. Aktywne słuchanie jako technika uzyskiwania psychologicznej przewagi nad pracownikiem/klientem Aktywne słuchanie jako technika zjednywania sobie ludzi Główne czynniki psychologiczne decydujące o przekonywaniu ludzi Uzdolnienia interpersonalne – najważniejsza cecha psychologiczna w pracy nowoczesnej sekretarki – Test Uzdolnień Interpersonalnych Sposoby postępowania w sytuacji obiekcji innych ludzi Techniki rozładowywania konfliktów poprzez stosowanie zasad konstruktywnej krytyki Etykieta w pracy nowoczesnej sekretarki: Sposoby zapobiegania zarządzaniu „paranoicznemu” przez szefa.

46 PROFESJONALNY SEKRETARIAT – SZKOLENIE INTERDYSCYPLINARNE
Część I. DOSKONALENIE PREDYDYSPOZYCJI OSOBOWYCH DO PRACY W SEKRETARIACIE: 1. Zasady skutecznej autoprezentacji: 2. Zasady efektywnej komunikacji: 3. Kultura żywego słowa: Warsztat z elementarnych zadań aktorskich. 5. Wygląd zewnętrzny i jego wpływ na otoczenie. Część II.UMIEJĘTNOŚCI ORGANIZACYJNE I OPERACYJNE SEKRETARKI: 1. Organizacja biurowego dnia i stanowiska pracy, terminarze. 2. Współpraca z szefem. 3. Przekazywanie informacji i korespondencja. 4. Zebrania, narady, konferencje – udział organizacyjny. 5. Udział sekretarki w zebraniu, protokołowanie. 6. Pisanie sprawozdań. 7. Prowadzenie rozmów telefonicznych. 8. Telefoniczne przyjmowanie i składanie reklamacji. Część III. OBSŁUGA BEZPOŚREDNIA KLIENTÓW: 1. Działanie w przestrzeni biurowej. 2. Strategie obsługi klientów. 3. Typy klientów i dopasowanie do nich sposobu rozmawiania. 4. Udział sekretarki w public relations firmy.

47 FINANSE WARSZTATY Z ZAKRESU KRÓTKO- I DŁUGOTERMINOWEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI ANALIZA FINANSOWA FIRM W OPRACIU O SPRAWOZDANIA JAK NAPISAĆ DOBRY BIZNES PLAN? STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ RACHUNKOWOŚĆ MENEDŻERSKA Z ELEMENTAMI CONTROLLINGU DLA NIEFINANSISTÓW FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW OCENA I FINANSOWANIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH WEDŁUG METODYKI UNIDO

48 WARSZTATY Z ZAKRESU KRÓTKO - I DŁUGOTERMINOWEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI
1. Analiza sprawozdań finansowych: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek cash flow. 2. Wskaźnikowa ocena firmy: płynność finansowa a rentowność. 3. Kapitał obrotowy: wyznaczanie jego poziomu i analiza zapotrzebowania. 4. Optymalizacja poziomu zapasów, należności i zobowiązań krótkoterminowych. 5. Rachunek wartości pieniądza w czasie - wykorzystanie w finansach najważniejszych formuł obliczeniowych. 6. Wybrane metody oceny opłacalności projektów inwestycyjnych - wyliczanie okresu zwrotu, NPV, IRR, MIRR. 7. Ocena efektywności ekonomicznej źródeł finansowania działalności firmy.  8. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego EXCEL w finansach firmy.

49 ANALIZA FINANSOWA FIRM W OPRACIU O SPRAWOZDANIA
1. Cztery najważniejsze zmiany w ustawie o rachunkowości: a). nowy plan kont, b). nowe pojęcia i definicje, c). nowe zasady wyceny bilansowej, d). nowe sprawozdania finansowe. 2. Wpływ metod i zasad rachunkowości na zawartość informacyjną sprawozdań finansowych - przykłady. 3. Wstępna analiza nowych sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, cash flow. 4. Badanie kondycji finansowej przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu analizy wskaźnikowej: a). pomiar i ocena płynności finansowej, b). analiza rentowności i efektywności gospodarowania firmy, c).wskaźniki rynku kapitałowego. 5. Czynniki ograniczające wiarygodność klasycznej analizy wskaźnikowej. 6. Mechanizm dźwigni operacyjnej i finansowej. 7. Analiza czynnikowa metodą Du Ponta, ZVEI. 8. Praktyczne przykłady kompleksowej oceny kondycji finansowej firm. 9. Wykorzystanie analizy ekonomiczno-finansowej w procesie podejmowania decyzji

50 JAK NAPISAĆ DOBRY BIZNES PLAN ?
Część I - Metodologia biznes planu 1. Co to jest biznes plan? 2. Czemu służy biznes plan? 3. Czego oczekują adresaci biznes planu? 4. Układ treści biznes planu. 5. Charakterystyka głównych elementów biznes planu. Część II - Finansowe elementy biznes planu 1. Jak prognozować, czyli jak bardzo ostrożne/optymistyczne podejście przyjąć? 2. Techniki sporządzania prognoz sprawozdań finansowych: pro forma bilans, pro forma rachunek zysków i strat, pro forma przepływy pieniężne. 3. Finansowa efektywność projektu inwestycyjnego: horyzont czasowy projektu, źródła finansowania, ustalenie kosztów całkowitych projektu, dochody generowane przez przedsięwzięcie, wartość rezydualna, finansowa trwałość projektu, analiza progu rentowności, określenie wskaźników efektywności finansowej projektu. Część III - Zajęcia warsztatowe Opracowanie biznes planu dla potrzeb pozyskania środków z funduszy UE (SPO-WKP, PHARE). 2. Praktyczne problemy związane z opracowaniem biznes planu

51 STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTÓW
FINANSOWANYCH Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ Część I - Fundusze Strukturalne w praktyce 1. Co można sfinansować z funduszy strukturalnych?. 2. Cele i zasady polityki regionalnej Unii Europejskiej. 3. Istota funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. 4. Priorytety i działania programów operacyjnych. 5. Ćwiczenia praktyczne w grupach. 6. Prezentacja przykładowego projektu w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego/ZPORR. Część II - Studium Wykonalności 1. Wprowadzenie do projektu. 2. Analiza obecnej sytuacji na obszarze objętym planowanym przedsięwzięciem. 3. Identyfikacja i cele projektu. 4. Analiza wykonalności i rozwiązań alternatywnych. 5. Analiza techniczno-technologiczna projektu. 6. Ocena pozycji finansowej inwestora. 7. Analiza efektywności finansowej projektu. 8. Analiza społecznej efektywności projektu. 9. Analiza wrażliwości. Część III - Zajęcia warsztatowe Przygotowanie części ekonomiczno-finansowej Studium Wykonalności Projektu na podstawie dostarczonych materiałów

52 RACHUNKOWOŚĆ MENEDŻERSKA Z ELEMENTAMI CONTROLLINGU DLA NIEFINANSISTÓW
1. Co to są koszty i jak je rozumieją finansiści, inżynierowie i prawnicy? 2. Jak zarządzać workiem kosztów firmy? 3. Czy z pewnością wiemy ile kosztują nas usługi, które świadczymy? 4. Jak to robią inni, czyli alternatywne metody na analizę kosztów. 5. Controlling, czyli jak pomóc firmie stoczyć walkę na konkurencyjnym rynku? 6. Budżetowanie jako nieuchronna potrzeba uporządkowania odpowiedzialności w firmie. 7. Sposoby oceny efektywności działań podejmowanych w centrach odpowiedzialności. 8. Motywacja jako ostatnie ogniwo spinające system controllingu. 9. Praktyczne przykłady wdrożenia controllingu w polskich firmach

53 FINANSE DLA NIEFINASISTÓW
1.      Analiza bieżącej sytuacji finansowej firmy: 1.1.   Finansowe dokumenty sprawozdawcze spółek: bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów gotówkowych. 1.2.   Analiza finansowej efektywności działań firmy 1.3.    Analiza strategiczna otoczenia firmy. 1.4.   Praktyczny przykład kompleksowej oceny ekonomiczno-finansowej wybranej firmy. 2.      Analiza inwestycyjna. 2.1. Charakterystyka najważniejszych elementów biznes planu. 2.2.Wartość pieniądza w czasie  Proste metody oceny finansowej przedsięwzięć inwestycyjnych. 2.4.Dyskontowe kryteria oceny projektów inwestycyjnych:  2.5. Praktyczne problemy stosowania kryterium NPV. 2.6.Źródła finansowania inwestycji. 3. Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. 3.1.Zysk a gotówka w firmie. 3.2.Wpływ jakości zarządzania kapitałem obrotowym na wynik finansowy przedsiębiorstwa, 3.3.Wyznaczanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy i analiza możliwości zmniejszenia niedoboru środków finansowych. 3.4. Zarządzanie poszczególnymi składnikami majątku obrotowego (zapasy, należności, zobowiązania krótkoterminowe) 4. Zarządzanie kosztami w nowoczesnej firmie.

54 OCENA I FINANSOWANIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH WEDŁUG METODYKI UNIDO
II. ANALIZA FINANSOWA FIRMY W ASPEKCIE ZDOLNOŚCI DO FINANSOWANIA INWESTYCJI. 1) Wstępna ocena sprawozdań finansowych firmy. 2) Analiza wskaźnikowa - główne narzędzie oceny finansowej przedsiębiorstwa. 3) Praktyczny przykład kompleksowej oceny ekonomiczno-finansowej wybranej firmy. 4) Inwestycyjne przepływy  pieniężne   (NET CASH  FLOW  -  NCF). 5) Planowanie nakładów na niezbędny kapitał obrotowy przedsięwzięcia inwestycyjnego. I. WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE. 1) Podstawowe zagadnienia z  zakresu  finansów firmy. 2) Istota i elementy rachunku efektywności inwestycji. 3) Czas i jego znaczenie w planowaniu wyników ekonomicznych firmy 4) Ćwiczenia  z  zakresu  zmiany  wartości  pieniądza  w  czasie. III.      METODY OCENY EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH I ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA. 1) Badanie opłacalności  projektów  inwestycyjnych 2) Ćwiczenia z badania opłacalności  projektów  inwestycyjnych. 3) Koszt  kapitału  przedsiębiorstwa. 4) Alternatywne źródła finansowania działalności firmy. 5) Ćwiczenia  z  wyznaczania  kosztu  kapitału  i  źródeł  finansowania

55 PRAWO PRAWO HANDLOWE PRAWO PRACY ZARZĄDZANIE DANYMI PRAWO BUDOWLANE
WINDYKACJA ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

56 PRAWO PRACY CZAS PRACY W 2008 ROKU PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
NOWOŚCI W PRAWIE PRACY PRAWO PRACY – ASPEKTY INDYWIDUALNE PRAWO PRACY – ASPEKTY ZBIOROWE KOMPENDIUM PRAWA PRACY- STAN NA 2008 ROK ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH- ZMIANA USTAWY O ZFŚS Z 2008 r.

57 CZAS PRACY W 2008 ROKU 1.      Planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2008 roku     2.      Czas pracy kierowców 3.      Organizacja urlopów pracowniczych w różnych systemach czasu pracy      4.      Odpowiedzialność  pracodawcy za naruszanie przepisów o czasie pracy i urlopach pracowniczych

58 PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
I.      Ubezpieczenia w Polsce: 1. zbiegi tytułów dla ubezpieczeń społecznych 2.      Podstawa wymiaru składek oraz na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. 3. Zasady opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 4.      Składki na ubezpieczenie wypadkowe omówienie zasad ustalania stopy procentowej składki, składania ZUS IWA oraz sankcji dla płatników składek. 5.      Unia Europejska: 6.      Konsultacje w zakresie stosowania przepisów prawa ubezpieczeń społecznych.

59 NOWOŚCI W PRAWIE PRACY I. Problematyka nawiązania i rozwiązania stosunku pracy: II. Telepraca: a).kiedy mamy do czynienia z telepracownikiem i jak przyjąć go do pracy b).jakie elementy powinna zawierać umowa o pracę c).czas i miejsce pracy telepracownika, d).zadaniowy system czasu pracy a telepraca e).kontrola telepracownika f).jak wprowadzić telepracę wobec dotychczasowego pracownika III. Składniki wynagrodzenia za pracę ze szczególnym uwzględnieniem nietypowych form zatrudnienia 1.Ochrona dóbr osobistych w stosunkach pracy IV. Pracodawca przed sądem pracy  w sporach pracowniczych, mediacje, sąd polubowny,zawezwanie do ugodowego zakończenia sporu, komisje pojednawcze. 1.Omówienie aktualnego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego  w sprawach z zakresu prawa pracy i uprawnień emerytalnych pracowników.

60 PRAWO PRACY - ASPEKT INDYWIDUALNY
1.       Pracodawca i pracownik w Kodeksie pracy – prawa, obowiązki i odpowiedzialność stron stosunku pracy 2.       Nawiązywanie, zmiana i rozwiązywanie umowy o pracę – wybór najkorzystniejszych warunków zatrudnienia 3.       Efektywne wykorzystywanie czasu pracy pracowników i zabezpieczenie prawidłowego procesu pracy 4.       Urlopy pracownicze w różnych systemach czasu pracy – zasady i wymiar udzielania

61 PRAWO PRACY - ASPEKTY ZBIOROWE
1. Aspekty prawne współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi 2. Rady pracowników 3. worzenie i prawidłowe korzystanie z funduszu socjalnego 4. Emerytury pomostowe w projekcie ustawy

62 KOMPENDIUM PRAWA PRACY - STAN NA 2008 ROK
1.Obowiązki pracodawcy podczas procesu zatrudniania pracowników 2. Jak zgodnie z prawem rozstać się z pracownikiem            3. Czas pracy w 2008 roku            4.Wynagrodzenie za pracę – stałe i zmienne składniki wynagrodzenia            5.  Konsekwencje wprowadzonych zmian 6. Projekty nowych kodeksów pracy – szanse i zagrożenia dla pracodawcy

63 ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
- ZMIANA USTAWY O ZFŚS Z 2008 r. 1.  Podstawy prawne tworzenia ZFŚS (Regulamin ZFŚS) 2. Obowiązek tworzenia ZFŚS (dla kogo?) 3. Brak obowiązku tworzenia ZFŚS (j.w.) 4. Uregulowania prawne dot. zasad tworzenia ZFŚS oraz gospodarowanie jego środkami 5. Uregulowania prawne dot. wyłączenia obowiązku tworzenia ZFŚS 6. Tworzenie ZFŚS 7. Osoby uprawnione do ulgowych usług i świadczeń 8. Przeznaczenie Funduszu 9. Szczegółowe zasady i warunki przyznawania ulg i dopłat z Funduszu 10. Priorytety w przyznawaniu świadczeń 11. Podatek dochodowy od świadczeń socjalnych 12. Uznaniowy charakter świadczeń socjalnych 13. Środki Funduszu nie obejmują świadczeń 14. Zakładowe obiekty socjalne  15. Wspólna działalność socjalna

64 PRAWO HANDLOWE KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM
TEMATYKI ORGANÓW SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH I DOKUMENTACJI KORPORACYJNEJ UMOWY W OBROCIE GOSPODARCZYM ORAZ NALEŻYTE ICH ZABEZPIECZENIE REGULAMINy DZIAŁANIA ZARZĄDÓW I RAD NADZORCZYCH SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH UMOWY GOSPODARCZE W OBROCIE MIĘDZYNARODOWYM CO MUSISZ WIEDZIEĆ BĘDĄC CZŁONKIEM RADY NADZORCZEJ

65 KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH, ZE SZCZEGÓLNYM
UWZGLĘDNIENIEM TEMATYKI ORGANÓW SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH I DOKUMENTACJI KORPORACYJNEJ 1. Spółki osobowe a spółki kapitałowe. 2.Zasady i cele zakładania spółek. 3. Kapitał zakładowy – kiedy jest warunkiem koniecznym dla założenia spółki. 4. Zasady reprezentacji spółek – działanie przez członków zarządu, prokurentów, wspólników, pełnomocników. 5. Organy spółek. Czy każda spółka musi mieć organy. 6. Zasady odpowiedzialności poszczególnych rodzajów spółek za zaciągnięte zobowiązania, w tym ich wspólników, w tym członków zarządu. 7. Umowa spółki, akt założycielski, statut, shareholders agrement. 8. Krajowy Rejestr Sądowy jako miejsce rejestracji spółek prawa handlowego – szczegółowa analiza dokumentu odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego.   9. Kodeks spółek handlowych a kodeks cywilny. 10. Zakończenie roku obrotowego w spółce kapitałowej, zasady wypłaty dywidendy, zasady sporządzania sprawozdań zarządu, badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, rodzaje opinii biegłego rewidenta. 11. Ład korporacyjny – „Dobre praktyki w spółkach kapitałowych”.

66 UMOWY W OBROCIE GOSPODARCZYM ORAZ NALEŻYTE ICH ZABEZPIECZENIE
1. Podmioty stosunków cywilnoprawnych: osoby fizyczne, osoby prawne, ułomne osoby prawne. 2. Czynności cywilnoprawne i inne zdarzenia cywilnoprawne 3. Regulacje umowne stosowane przy konstruowaniu umów: rygor nieważności dla pisemnych zmian umowy, sąd właściwy do rozpoznania, zapis na sąd polubowny, prawo właściwe dla umowy, dopuszczalność przelewu wierzytelności, odesłanie do stosowania właściwych przepisów, kary umowne przy zobowiązaniach niepieniężnych, podzlecanie prac i robót, kaucje gwarancyjne, klauzule waloryzacyjne itp. 4. Zasady reprezentacji i reguły rządzące odpowiedzialnością wybranych przedsiębiorców: osoby fizyczne, odpowiedzialność wspólników spółki cywilnej, spółki jawne, partnerskie, komandytowe i komandytowo - akcyjne, spółki kapitałowe - spółka z o.o. i spółka akcyjna, dokumenty którymi winni legitymować się przedsiębiorcy w obrocie gospodarczym oraz dokumenty na podstawie których należy oceniać zdolność przedsiębiorców do wykonania zaciąganych zobowiązań. 5. Zawarcie umowy przez pełnomocnika: treść i forma pełnomocnictwa, rodzaje pełnomocnictw, prokura, dokumenty którymi winni legitymować się pełnomocnicy w obrocie gospodarczym. 6. Podmiotowe i przedmiotowe przekształcenia umów cywilnoprawnych.

67 REGULAMINY DZIAŁANIA ZARZĄDÓW I RAD
NADZORCZYCH SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH 1. Zarząd i Rada Nadzorcza jako organy osób prawnych (art. 38 k.c.). a. Zdolność piastowania funkcji członka Zarządu lub Rady Nadzorczej (art.18 k.s.h. i inne regulacje). b. Pozycja członka Zarządu lub Rady Nadzorczej w organie kolegialnym (pozycja prezesa lub przewodniczącego). c. Problem zawieszenia w czynnościach członków Zarządu. 2. Regulamin jako akt prawa wewnętrznego spółki. Kompetencja do uchwalania regulaminów kompetencja wspólników (zgromadzenia) lub kompetencje organu. 3. Statut spółki (umowa) a regulamin - problem "zależności" postanowień statutu (umowy) a uprawnienia konkretnych członków, organów - tzw. osób desygnowanych w tym prawo veta. 4. Umowne rozszerzenie kompetencji organów spółki. 5. Odpowiedzialność za naruszenie postanowień regulaminów.

68 UMOWY GOSPODARCZE W OBROCIE
MIĘDZYNARODOWYM 1. Źródła prawa regulującego międzynarodowe umowy gospodarcze. 2. Konwencja wiedeńska o sprzedaży towarów. 3. Światowa Organizacja Handlu - regulacje prawne. 4. Prawo wspólnotowe - wprowadzenie. 5. Prawo wspólnotowe - ochrona konkurencji. 6. Typy umów w obrocie międzynarodowym: 7. Przygotowanie kontraktu międzynarodowego - struktura i redakcja. 8. Typowe klauzule umowne: 9. Wybór prawa właściwego i jurysdykcji: 10. Arbitraż międzynarodowy i alternatywne rozstrzyganie sporów. 11. Formy i warunki płatności w obrocie międzynarodowym: 12. Zabezpieczenie wykonania umowy. 13. Dochodzenie roszczeń i zasady uznawania zagranicznych orzeczeń sądowych i arbitrażowych.

69 CO MUSISZ WIEDZIEĆ BĘDĄC CZŁONKIEM
RADY NADZORCZEJ Część I Zasady funkcjonowania organów spółek kapitałowych, w tym także spółek Skarbu Państwa i spółek z udziałem Skarbu Państwa w okresie przejściowym i w normalnym toku działalności. 2. Istotne elementy umów gospodarczych realizowanych w ramach działalności gospodarczej spółki. 3. Zasady obrotu papierami wartościowymi (pojęcie, charakter prawny, rodzaje oraz funkcje gospodarcze papierów wartościowych, podstawy prawne emisji papierów wartościowych, obrót papierami wartościowymi na gruncie K.c. i ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi). Część II 1. Podstawowe wielkości i relacje ekonomiczne. 2. Treść i znaczenie głównych dokumentów ekonomiczno - finansowych firmy. 3. Kapitał obrotowy w firmie: wyznaczanie poziomu i ustalenie zapotrzebowania na kapitał obrotowy, praktyczny przykład oceny kapitału obrotowego wybranej firmy. 4. Analiza wskaźnikowa - główne narzędzie oceny finansowej. 5. Praktyczny przykład kompleksowej oceny ekonomiczno-finansowej wybranej firmy. 6. Charakterystyka finansowej strony Biznes Planu. 7. Metody oceny opłacalności projektów inwestycyjnych. 8. Źródła kapitału firmy oraz ocena kosztów jego pozyskania.

70 ZARZĄDZANIE DANYMI OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I INFORMACJI NIEJAWNYCH
ZASADY PRZETWARZANIA I ZABEZPIECZENIA DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANIE DANYCH KADROWYCH

71 INFORMACJI NIEJAWNYCH
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I INFORMACJI NIEJAWNYCH Część I - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - Źródła prawa międzynarodowego w dziedzinie ochrony danych osobowych. - Prawo do informacji a ochrona prywatności (zakres prawa do prywatności). - Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych (dane zwykłe i sensytywne). - Jak przygotować się do kontroli Generalnego Inspektora. - Przetwarzanie danych kadrowych. - Zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji. - Odpowiedzialność administratora danych oraz innych osób przetwarzających dane. - Przekazywanie danych osobowych za granicę. - Prawidłowe zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych. - Jak prawidłowo sporządzać wnioski rejestracyjne. - Zabezpieczenie zbiorów danych osobowych. - Prawidłowe sporządzenie wymaganej dokumentacji. - Metody przeprowadzania audytu systemów przetwarzających dane osobowe. - Naruszenia ustawy - odpowiedzialność dyscyplinarna, karna oraz cywilna. - Omówienie nowelizacji ustawy oraz przepisów wykonawczych. - Biura informacji gospodarczej. - Dane osobowe a informacje publiczne.

72 Część II - OCHRONA INFORMACJI NIEJAWYCH
Źródła prawa i słowniczek pojęć. Zakres podmiotowy ustawy. Warunki uzyskania dostępu do informacji niejawnych. Klasyfikowanie informacji niejawnych. Sposób oznaczania materiałów klauzulami tajności. Skutki przyznania materiałom klauzuli tajności. Miejsce i sposób wykonywania informacji niejawnych. Wykonywanie informacji niejawnych w systemach i sieciach teleinformatycznych. Obieg informacji zastrzeżonych. Obieg informacji niejawnych o klauzuli poufne i wyższej. Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych. Zagrożenia dla ochrony informacji niejawnych. Bezpieczeństwo przemysłowe. Odpowiedzialność karna, dyscyplinarna i służbowa za naruszenie przepisów o ochronie informacji niejawnych: odpowiedzialność karna, odpowiedzialność dyscyplinarna i służbowa, najczęstsze przypadki naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych. Postępowania sprawdzające oraz ankieta bezpieczeństwa osobowego. Kierunki nowelizacji ustawy.

73 ZASADY PRZETWARZANIA I ZABEZPIECZANIA
DANYCH OSOBOWYCH Część I - Zasady przetwarzania danych osobowych 1. Źródła prawa międzynarodowego w dziedzinie ochrony danych osobowych. 2. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych (dane zwykłe i sensytywne). 3. Jak przygotować się do kontroli Generalnego Inspektora. 4.Przetwarzanie danych kadrowych: 5.Zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji. 6. Bezpieczny marketing Obowiązki administratora danych Przekazywanie danych osobowych do kraju trzeciego Prawidłowe powierzenie przetwarzania danych osobowych Rejestracja zbiorów danych. Cześć II - Zabezpieczenie danych osobowych 1. Wybrane źródła prawa w zakresie zabezpieczenia danych osobowych 2.Organizacja ochrony danych osobowych 3. Zabezpieczenia danych osobowych: 4. Jak sporządzić wymaganą dokumentację? 5. Metody przeprowadzania audytu systemów przetwarzających dane osobowe. 6.Naruszenia ustawy - odpowiedzialność dyscyplinarna, karna oraz cywilna. 7. Świadczenie usług drogą elektroniczną. 8. Dane osobowe a informacje publiczne.

74 PRZETWARZANIE DANYCH KADROWYCH
Wprowadzenie. 1) Dane będące w dyspozycji pracodawcy: 2) Obowiązki pracodawcy jako Administratora Danych: 3) Zakres prawa do dysponowania danymi pracowników przez pracodawcę. 4) Udostępnianie danych do podmiotów trzecich. II. Współpraca z organizacjami działającymi w zakładzie pracy oraz podmiotami zewnętrznymi (zakres odpowiedzialności za dane). III. Kontrole Inspektorów Biura GIODO. . IV. Dokumentacja pracownicza. V. Monitoring pracownika. VI. Wymagania bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych.

75 VADEMECUM INWESTORA – UMOWY, PROCEDURY, ORZECZNICTWO (5 MODUŁÓW)
PRAWO BUDOWLANE VADEMECUM INWESTORA – UMOWY , PROCEDURY, ORZECZNICTWO (3 MODUŁY) VADEMECUM INWESTORA – UMOWY, PROCEDURY, ORZECZNICTWO (5 MODUŁÓW) PRAWO BUDOWLANE – KOMPENDIUM INWESTORA BUDOWLANEGO UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE

76 VADEMECUM INWESTORA – UMOWY , PROCEDURY, ORZECZNICTWO (3 MODUŁY)
Orzecznictwo WSA i NSA   1.Wybrane orzecznictwo sądowoadministracyjne z zakresu procedury administracyjnej. 2.Planowanie przestrzenne w świetle orzeczeń WSA i NSA. 3.Orzecznictwo sądowoadministracyjne  dotyczące procesu inwestycyjnego: 4.Orzecznictwo sądowowadministracyjne w innych postępowaniach wpadkowych związanych z planowaniem przestrzennym i procesem inwestycyjnym. 5.Podstawowe wiadomości dotyczące postępowania przed sądami administracyjnymi wraz z orzecznictwem. Prawo budowlane i planowanie przestrzenne 1.Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. 2.Podstawowe działania  przed wyborem konkretnej lokalizacji dla zamierzenia inwestycyjnego Prawa i obowiązki  wynikające   z KPA w kontekście działań inwestycji budowlanych Podstawowe zasady postępowania administracyjnego przed wydaniem decyzji  wynikające z  KPA  ,  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym oraz prawa budowlanego Prawidłowo przygotowany wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

77 6.Praktyczne zastosowanie KPA w najczęściej występujących sytuacjach problemowych.
7 .Prawo budowlane – definicje  podstawowych pojęć i zasady  ich interpretacji. 8.Wybrane przykłady warunków technicznych – zasady  ich interpretacji Odstępstwo od przepisów  techniczno – budowlanych Rodzaje działań formalnych wynikające  z charakteru inwestycji budowlanej. 11.Zgłoszenie robót budowlanych – prawidłowy wniosek i wymagane materiały. 12.Pozwolenie na budowę –prawidłowo przygotowany wniosek oraz wymagany przepisami zakres projektu budowlanego 13.Rodzaje postępowań administracyjnych w trakcie  realizacji zamierzenia budowlanego. 14.Zakończenie budowy Umowy inwestycyjne 1.Zawierania umów inwestycyjnych na gruncie kodeksu cywilnego.  2.Prawne ograniczenia swobody kształtowania treści umowy 3.Sądowej ingerencji w treśc umowy (klauzula rebus sic stantibus). 4.Rodzaje umów inwestycyjnych. 5.Umowa o prace projektowe. 6.Umowa o sprawowanie nadzoru autorskiego. 7.Umowa o generalne wykonawstwo. 8.Umowa o nadzór inwestycyjny. 9.Zabezpieczenie należytego wykonania umów (gwarancja bankowa, akredytywa dokumentowa).

78 VADEMECUM INWESTORA – UMOWY, PROCEDURY, ORZECZNICTWO (5 MODUŁÓW)
Prawo budowlane i planowanie przestrzenne 1.Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 2.Podstawowe działania  przed wyborem konkretnej lokalizacji dla zamierzenia inwestycyjnego. 3.Prawa i obowiązki  wynikające z KPA w kontekście działań inwestycji budowlanych. 4.Podstawowe zasady postępowania administracyjnego przed wydaniem decyzji  wynikające z  KPA  ,  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym oraz prawa budowlanego. 5.Prawidłowo przygotowany wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 6.Praktyczne zastosowanie KPA w najczęściej występujących sytuacjach problemowych. 7.Prawo budowlane – definicje  podstawowych pojęć i zasady ich interpretacji. 8.Wybrane przykłady warunków technicznych 9.Odstępstwo od przepisów  techniczno – budowlanych. 10.Rodzaje działań formalnych wynikające  z charakteru inwestycje budowlane 11.Zgłoszenie robót budowlanych 12.Pozwolenie na budowę 13.Rodzaje postępowań administracyjnych w trakcie realizacji zamierzenia budowlanego 14.Zakończenie budowy.

79 Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym 
1.Proces inwestycyjny a ochrona środowiska 2.Uwarunkowania procesu inwestycyjnego wynikające z przepisów prawa ochrony środowiska. 3.Kontrola procesu inwestycyjnego pod względem wymagań ochrony środowiska. 4.Strony postępowania administracyjnego w działaniach inwestycyjnych. 5.Udział społeczeństwa w procedurach administracyjnych. 6.Procedury Oceny Oddziaływania na Środowisko. 7.Procedura w sprawie postępowania trans granicznego. Umowy inwestycyjne 1.Zawierania umów inwestycyjnych na gruncie kodeksu cywilnego.  2.Prawne ograniczenia swobody kształtowania treści umowy. 3.Sądowej ingerencji w treśc umowy. 4.Rodzaje umów inwestycyjnych. 5.Umowa o prace projektowe. 6.Umowa o sprawowanie nadzoru autorskiego. 7.Umowa o generalne wykonawstwo. 8.Umowa o nadzór inwestycyjny. 9.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Orzecznictwo WSA i NSA   1.Wybrane orzecznictwo sądowoadministracyjne z zakresu procedury administracyjnej. 2.Planowanie przestrzenne w świetle orzeczeń WSA i NSA. 3.Orzecznictwo sądowoadministracyjne  dotyczące procesu inwestycyjnego: 4.Orzecznictwo sądowowadministracyjne w innych postępowaniach wpadkowych związanych z planowaniem przestrzennym i procesem inwestycyjnym. 5.Podstawowe wiadomości dotyczące postępowania przed sądami administracyjnymi wraz z orzecznictwem

80 PRAWO BUDOWLANE – KOMPENDIUM INWESTORA BUDOWLANEGO
1.Prawidłowe postępowanie administracyjne, praktyczne przykłady - obowiązki organów i prawa stron. 2. Efektywne przygotowanie i realizacja inwestycji budowlanej: 3. Nowe regulacje w zakresie robót budowlanych. 4. Decyzja o pozwoleniu na budowę - jej treść, charakter prawny i warunki jej wydania. 5. Procedury poprzedzające zawarcie umów inwestycyjnych z wyłączeniem ustawy o zamówieniach publicznych (oferta i jej przyjęcie; rokowania; przetarg w oparciu o przepisy k.c.). 6. Istotne postanowienia umów inwestycyjnych. 7. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy inwestycyjnej. 8. Gwarancje zapłaty za wykonane przez podwykonawcę roboty. 9. Ostatnie nowelizacje prawa budowlanego.

81 UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE
Umowa o prace projektowe: 1.umowa o prace projektowe jako umowa o dzieło 2.zakres obowiązków projektanta 3.prawa autorskie 4.odpowiedzialność projektanta 5.odmienność regulacji rękojmi w przypadku projektu 6.nadzór autorski jako element umowy o prace projektowe . Umowa o roboty budowlane: 1.umowa o roboty budowlane jako umowa mieszana 2.różnicowanie obowiązków inwestora i wykonawcy 3.procedury odbiorowe 4.sposoby określania wynagrodzenia 5.odpowiedzialność stron za nienależyte wykonanie umowy 6.instrumenty zabezpieczające należyte wykonanie umowy i procedury ich wykorzystywania 7.odpowiedzialność wykonawcy pod obiorze końcowym 8.umowa o nadzór inwestorski jako wykonanie obowiązku inwestora w zakresie zapewnienia tego nadzoru Zagadnienia wstępne: 1.sposoby zawierania umowy 2.forma umowy i konsekwencje jej nie dochowania 3.ograniczenie swobody kontraktowania 4.rodzaje umów w procesie inwestycyjnym, 5.uczestnicy procesu inwestycyjnego 6.elementy formalne umowy 7.klauzule dodatkowe

82 WINDYKACJA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI – UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE
PRAWNE ASPEKTY ODZYSKIWANIA NALEŻNOŚCI

83 WINDYKACJA NALEŻNOŚCI – UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE
Część I - Zagadnienia prawne 1. Zasady odpowiedzialności osób fizycznych, spółek cywilnych, tzw. jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, w tym spółek jawnych i komandytowych. Odpowiedzialność osób prawnych, w tym spółek z o.o., SA, fundacji - odpowiedzialność organów osób prawnych wobec wierzycieli. 2. Zaprzestanie działalności a długi. 3. Rola wierzyciela w postępowaniu upadłościowym i układowym. 4. Możliwość wszczęcia egzekucji na podstawie różnych tytułów egzekucyjnych. 5. Tytuł egzekucji - klauzula wykonalności. 6. Zmiana osoby wierzyciela i dłużnika, przekształcenia osób prawnych, ich wpływ na postępowanie egzekucyjne. 7. Obrót wierzytelnościami. Część II - Zagadnienia ekonomiczne 1. Ocena zdolności kredytowej odbiorcy. 2. Metody monitorowania i prognozowania należności kontrahentów. 3. Sterowanie należnościami firmy. 4. Optymalizacja polityki kredytowej wobec odbiorców. Część III - Zagadnienia psychologiczne 1. Kontakt telefoniczny z dłużnikiem i jego specyfika. 2. Kontakt osobisty z dłużnikiem 3. Negocjacje z dłużnikiem

84 PRAWNE ASPEKTY ODZYSKIWANIA NALEŻNOŚCI
1. Prewencja: 1. badanie wiarygodności kontrahentów, 2.poprawne zawieranie umów, 3.formy zabezpieczania zobowiązań wynikających z umów, 4.zasady wypełniania weksla, 5.odpowiedzialność poszczególnych rodzajów spółek za zaciągnięte zobowiązania. 2. Windykacja przedsądowa: 1. wezwania do zapłaty, 2. negocjacje, 3. windykacja własna, windykacja przez podmioty trzecie. 3. Postępowanie sądowe: 1. postępowanie nakazowe, 2. upominawcze, 3. sądowe, 4. zabezpieczenie powództwa, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki spraw gospodarczych. 3a. Podstawowe terminy z zakresu prawa cywilnego: 1. przedawnienie, 2. wymagalność, 3. potrącenie, 4. cesja wierzytelności, 5. obrót wierzytelnościami, 6. naliczanie odsetek. 4. Postępowanie egzekucyjne: 1. podstawowe błędy popełniane przy pisaniu wniosków egzekucyjnych, 2. sposoby poszukiwania majątku dłużnika, 3. koszty postępowania egzekucyjnego. 5. Egzekucja a upadłość.

85 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE
DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM NOWELIZACJI PRZEPISÓW

86 ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Z UWZGLĘDNIENIENIEM NOWELIZACJI PRZEPISÓW
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Z UWZGLĘDNIENIENIEM NOWELIZACJI PRZEPISÓW I.  Podstawy zamówień publicznych – omówienie   1.    Prawo zamówień publicznych jako element polskiego i europejskiego systemu prawnego 2. „Słowniczek ustawowy” 3.  Zakres obowiązywania przepisów uwzględnieniem  ustawowych wyłączeń 4.  Omówienie zasad udzielania zamówień publicznych  5. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 6. Zamawiający i wykonawca 7. Progi wartościowe 8. Tryby udzielania zamówień publicznych 9. Procedury szczególne udzielania zamówień publicznych

87 jako naruszenie dyscypliny finansów publicznych
II.    Procedury udzielania zamówień publicznych   1. Przygotowanie zamówienia publicznego               2. Przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne                                           3.  Środki ochrony prawnej 4.  Umowa o zamówienie publiczne umowy                   5.  Dokumentowanie czynności zamawiającego   III.       Zasady odpowiedzialności 1. System kontroli zamówień publicznych 2.  Naruszenie zasad udzielania zamówień publicznych jako naruszenie dyscypliny finansów publicznych 3. Odpowiedzialność karna 4.  Inne skutki naruszenia zasad udzielania zamówień publicznych

88 HR OD ADMINISTROWANIA DO ZARZĄDZANIA ROZWOJEM PRACOWNIKÓW
(HUMAN RESOURCES) ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE SZKOLENIAMI PSYCHOLOGICZNE STRATEGIE SZKOLENIA PRACOWNIKÓW SYSTEM OCENY PRACOWNIKÓW – MODEL 360 STOPNI TRUDNE ROZMOWY Z PRACOWNIKAMI I ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI

89 ROZWOJEM PRACOWNIKÓW (HUMAN RESOURCES)
OD ADMINISTROWANIA DO ZARZĄDZANIA ROZWOJEM PRACOWNIKÓW (HUMAN RESOURCES) I– wprowadzanie  · kierunki rozwoju zarządzania zasobami ludzkimi – formułowanie polityki personalnej firmy, · od administratora do partnera biznesowego – funkcja systemów HR - systemy ocen pracowników  · rola i charakterystyki efektywnego systemu oceny pracowników, · doświadczenia światowe – systemy ocen w firmach produkcyjnych, usługowych i handlowych, · narzędzia oceny: obserwacja, kwestionariusze, testy, skale wykonywania zadań, skale motywacyjne, AC, 360 stopni, technika zdarzeń krytycznych, · przeprowadzanie rozmowy oceniającej i rozwojowej – ustalanie scenariuszy i tworzenie dokumentacji, · systemy komunikacji pionowych (hierarchicznych )informacja zwrotna, · planowanie struktur dla Indywidualnych Planów Rozwoju, 

90 II – systemy motywacyjne · sens ekonomiczny motywacji, · rodzaje motywacji i sposoby wpływania na nią – narzędzia motywowania, · charakterystyka pracowników w kontekście motywacyjnym. · sposoby pobudzania automotywacji własnej pracowników, · polityka wynagrodzeń w firmie – finansowych i pozafinansowych, · zarządzanie motywacją w firmie – planowanie i ewaluacja systemów motywacyjnych, · konsekwencje wprowadzenia systemów motywacyjnych  III – polityka personalna · projektowanie przyszłych zadań pracowniczych i nastawienie prorozwojowe firmy, · systemy kompetencji – modele i projektowanie aplikacji dostosowanych do specyfiki firmy · budowanie strategii szkoleniowych; programowanie, przeprowadzanie i ewaluacja działań szkoleniowych · prowadzenie rozmów diagnozujących potencjał rozwojowy pracownika · dobór strategii szkoleniowych · narzędzia rozwoju: strategie szkoleniowe, coaching, mentoring, e-learning, talent management · rola menedżera w działaniach rozwojowych

91 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE SZKOLENIAMI
PANEL I   1.Wprowadzenie – proces szkolenia w otoczeniu, polityka organizacji w zakresie szkoleń, 2.Szkolenia jako działalność operacyjna i projekty 3.Analiza potrzeb szkoleniowych 4.Techniki analizy potrzeb szkoleniowych 5.Cele szkoleniowe. 6.Uzasadnienie biznesowe szkoleń – analiza opłacalności szkoleń. 7.Współpraca z firmami szkoleniowymi 8.Wybrane metody szkoleniowe i ich omówienie – dobór metody do rodzaju szkolenia. 9. Planowanie operacyjne szkoleń. 10.Ocena efektywności szkoleń – ankiety, testy, wywiady, obserwacje, przykłady ankiet. Omówienie źródeł informacji oraz sposobów ich zbierania. Ocena trenera Poziomy oceny szkolenia: a) Reakcja uczestników; b) Wiedza i umiejętności; c) Zastosowanie wiedzy i umiejętności; d) Rezultaty dla firmy i stosowane metody ewaluacji

92 PANEL I I 1.Czynniki krytyczne sukcesu procesu szkolenia 2.Zagrożenia i problemy w realizacji szkoleń 3.Komunikacja werbalna i niewerbalna 4.Modelowanie umiejętności interpersonalnych 5.Wpływ społeczny 6.Style negocjacji (miękki, twardy, rzeczowy etc.) 7.Reguły i etapy negocjacji. PANEL III 1.Techniki negocjacyjne 2.Warsztaty – wybór wykonawcy (przygotowanie zapytania ofertowego, wybór i negocjowanie kontraktu z wykonawcą) 3.Trudne sytuacje negocjacyjne – trudni negocjatorzy, manipulowanie emocjami, konflikty, niezgodność sposobów porozumiewania się, obrona przed atakiem werbalnym i przed powtarzającymi się zachowaniami inwazyjnymi 4.Umiejętności wspomagające negocjowanie (kontrolowanie przebiegu rozmowy, posługiwanie się pytaniami w przełamywaniu barier, przełamywanie impasu, asertywność, ustępstwa i radzenie sobie ze sprzeciwem, tworzenie konstruktywnego klimatu, zmiany i innowacje) 5.Podsumowanie negocjacji - omówienie stylów i technik negocjacyjnych zastosowanych przez uczestników podczas warsztatów

93 PSYCHOLOGICZNE STRATEGIE SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
1.Strategie organizowania szkoleń przez działy szkoleń: 2. Strategie ewaluacyjne w zakresie oceny szkoleń: 3.Strategie gospodarowania zasobami psychologicznymi słuchaczy szkoleń 4. Strategie aktywizacji słuchaczy: 5.Psychospołeczne kompetencje skutecznego wykładowcy:

94 SYSTEM OCENY PRACOWNIKÓW– MODEL 360 STOPNI
Tematyka: - rola i charakterystyki efektywnego systemu oceny 360 stopni - doświadczenia światowe – systemy ocen i motywacyjne w firmach produkcyjnych, usługowych i handlowych, - narzędzia oceny: obserwacja, kwestionariusze, testy, skale wykonywania zadań, skale motywacyjne, - przeprowadzanie rozmowy oceniającej  – ustalanie scenariuszy i tworzenie dokumentacji, - systemy komunikacji pionowych (hierarchicznych) informacja zwrotna, - planowanie struktur dla Indywidualnych Planów Rozwoju, - aspekty strategii rozwojowych. -konsekwencje wprowadzenia systemów ocen i motywacyjnych Rezultat: Uczestnicy poznają narzędzia stosowane w nowoczesnym HR, związane z ocenami pracowników i wpływem tych ocen na motywację. Po szkoleniu będą potrafili: - projektować i interpretować skale czynności wykonywanych na miejscu pracy - opracować system ocen wg. metody 360 stopni - dokonywać zobiektywizowanych obserwacji pracowników - stosować nowoczesne narzędzia ewaluacyjne – AC, diagnozę 360 stopni,  - przeprowadzać rozmowy oceniające, - udzielać rzetelnych informacji zwrotnych pracownikom.

95 TRUDNE ROZMOWY Z PRACOWNIKAMI I ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI
1. Pracodawca i pracownik – prawa, obowiązki i odpowiedzialność stron stosunku pracy 2. Czym jest trudna rozmowa i dlaczego jest „trudna” 3. Elementy komunikacji interpersonalnej, niezbędne w przypadku trudnych rozmów 4. Zasady przeprowadzania rozmów z pracownikami 5. Rozmowy oceniające i motywujące 6. Rozmowy dyscyplinujące 7. Komunikacja w procesie zwolnień 8. Współpraca pracodawcy ze związkami zawodowymi 9.Przebieg rozmów z partnerem społecznym 10. Postrozmowy: analiza wyników

96 - POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ
WYBRANEGO DZIAŁU - STRONA DO PRZODU POWRÓT NA POPRZEDNIĄ STRONĘ POPRZEDNIO WYŚWIETLANY SLAJD

97 PROF. DR HAB. ZBIGNIEW NĘCKI
Psycholog społeczny, dyrektor Instytutu Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Autor wielu prac z zakresu kierowania zespołami ludzkimi i technik negocjacji, a także osoba o wieloletnim doświadczeniu w prowadzeniu szkoleń menedżerskich.  Wygłaszał referaty i prowadził wykłady w wielu ośrodkach akademickich za granicą, min. w USA, Meksyku, Indiach. Stały uczestnik publicystycznych programów telewizyjnych, m.in. w TVN. 

98 DR ANNA FRIELING Doradca, trener i ekspert szkoleń międzykulturowych.
Jest specjalistą w zakresie analizowania procesów grupowych oraz budowania zespołów w firmach międzynarodowych. Ukończyła kulturoznawstwo ma UJ w Krakowie, europejskie studia podyplomowe w Bath i doktorat z nauk politycznych w Berlinie. Studiowała i pracowała we Włoszech, Wielkiej Brytanii i USA, m.in. jako koordynator projektów międzynarodowych i konsultant firm doradczych. Obecnie mieszka od 12 lat w Berlinie, gdzie zajmuje się działalnością szkoleniową i doradczą oraz pośrednictwem i organizacją projektów w ramach współpracy polsko-niemieckiej.

99 TADEUSZ REIMUS Trener umiejętności psychologicznych; absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego i stypendysta Uniwersytetu w Tilburgu, Holandia; doktorant psychologii. Trener mający za sobą siedmioletnie doświadczenie w pracy z grupami średniej i wyższej kadry menedżerskiej i na poziomie zarządów;  wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji i wdrażania programów szkoleniowych. Wielokrotnie koordynował szkolenia dotyczące rozwoju kadr; zarządzał dużymi grupami konsultantów do wprowadzenia zmian w firmach. W ramach stałej współpracy z Anvix Spółka z o.o. prowadzi szkolenia i programy konsultingowe dla firm i organizacji z zakresu społecznych umiejętności psychologicznych (komunikacja, zarządzanie stresem, zarządzanie zespołami, negocjacje i in.) oraz systemów zarządzania (zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie zmianą i konfliktem w firmie, systemy rozwoju, polityka zatrudnienia etc.) 

100 URSZULA SADOWIŃSKA Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, czynna aktorka, mistrz jogi ( International Sivananda Yoga Vedanta Center, Netala; Himalaje), doradca żywieniowy wg Ayurvedy (Shruti International Ayurveda Academy,Pune,India)  NLP Praktitioner,  uczestniczka i wykładowca wielu kursów i warsztatów z zakresu komunikacji, aktorstwa i impostacji głosu m.in. dla Arki, BASFa, Warty, PTU, Opla. Od dwóch lat prowadzi własną szkołę jogi Centrum Rozwoju Osobistego w Myślenicach, gdzie prowadzi zajęcia, warsztaty kulinarne wg Ayurvedy oraz wykłady z odmładzania i oczyszczania ciała. Obecnie także w Farmona Hotel Business & Sp

101 ANNA ZAJĄC Psycholog, trener, ukończyła psychologię stosowaną na UJ.
Warsztat trenerski doskonaliła w Szkole Trenerów i Doradców Personalnych oraz na warsztatach typu „Train the Trainer”. Specjalizuje się rozwijaniu umiejętności osobistych, zwłaszcza efektywnej komunikacji, asertywności, wzmacnianiu motywacji indywidualnej, prowadzenia negocjacji oraz budowania zespołu. Prowadziła szkolenia zarówno dla klientów korporacyjnych (w języku polskim i angielskim) jak i instytucji oświatowych. Uczestniczyła jako trenerka w projektach społecznych. W prowadzeniu szkoleń najważniejsze jest dla niej praktyczne podejście do poruszanych zagadnień; stosuje metodę aktywnego uczenia. Zawodowo zajmuje się także rekrutacją pracowników dla klientów z branży finansowej. Poza pracą czas spędza najchętniej na tańcu lub wędrówkach po górach. Ostatnio fascynuje się salsą kubańską i tangiem argentyńskim.

102 DR KATARZYNA SOLECKA Psycholog, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie zarządzania, trener NLP, prowadzi szkolenia dla firm, warsztaty i zajęcia dla studentów i osób indywidualnych oraz konsultacje, łącząc zagadnienia z dziedzin zarządzania, zarządzania zasobami ludzkimi, psychologii i edukacji

103 MONIKA JURCZYK Znana z mediów stylistka, pierwsza w Polsce personal shopper. Jest uznanym autorytetem w dziedzinie mody, o czym świadczy zaproszenie do jury „Newsweeka” wybierającego najlepiej i najgorzej ubranych Polaków oraz częste wypowiedzi jako eksperta od trendów, zakupów i stylu w programach telewizyjnych, radiowych oraz prasie. Oprócz sukcesów w stylizacji indywidualnych klientów ma na koncie także stylizację kampanii reklamowych (reklama telewizyjna kosmetyków Vidal Sassoon w Chinach) i sesji zdjęciowych (publikowanych między innymi w Totally Dublin”w Irlandii). Jest także dziennikarką modową, ekspertem z dziedziny stylizacji w branżowym piśmie „Moda Forum”, felietonistką Magazynu SMS oraz freelancerem pracującym na zlecenie innych redakcji. Jest stałym gościem na pokazach London Fashion Week oraz współpracownikiem krakowskiej Szkoły Artystycznego Projektowania Ubioru, dzięki czemu pozostaje zawsze na bieżąco ze wszelkimi zmianami w dziedzinie mody zarówno krajowej jak i światowej. W swojej pracy kieruje się jednak doświadczeniem oraz poczuciem stylu trendy s tawiając na ostatnim miejscu.

104 MGR INŻ. ADAM KORCZOWSKI
Absolwent Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Trener z kilkunastoletnim doświadczeniem, kierownik szeregu projektów teleinformatycznych i organizacyjnych, autor licznych publikacji i podręczników z dziedziny zarządzania projektami i informatyki. Wykładowca zarządzania projektami w oparciu o brytyjską rządową metodykę PRINCE2™. Współzałożyciel dwóch firm informatycznych. Posiada międzynarodowe tytuły: CompTIA CTT+ Certified Professional oraz PRINCE2 Registered Practitioner.

105 DR LESZEK WRONA Psycholog, współautor podręcznika Podstawy Psychologii,  autor skryptu Psychologiczne Strategie Zarządzania Zasobami Ludzkimi, od lat publikuje felietony o postawach magicznych ludzi

106 URSZULA ŚWITAJ Prawnik, ekspert z zakresu prawa pracy.
Obecnie Naczelnik Wydziału Kadr  w państwowej instytucji finansowej. Wieloletni trener i konsultant z zakresu gwarancji prawa pracy w zatrudnieniu, optymalizacji zatrudnienia, analizy efektywności i wydajności pracy, zarządzania systemami czasu pracy, zarządzania strategią zatrudnienia w oparciu o zmiany kwalifikacji umów, rozwiązywania indywidualnych i zbiorowych sporów pracy, zarządzania relacjami pracodawca-pracownik.  Doradca władz spółek w zakresie obowiązków i odpowiedzialności kadry zarządzającej. Wykładowca akademicki. Członek Instytutu Zarządzania oraz Zrzeszenia Prawników Polskich. 


Pobierz ppt "MAPA SZKOLEŃ ANVIX SP. Z O.O.."

Podobne prezentacje


Reklamy Google