Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Walne zebranie cz ł onków Towarzystwa Przyjació ł Ziemi Pa ł uckiej w W ą growcu 22 kwietnia 2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Walne zebranie cz ł onków Towarzystwa Przyjació ł Ziemi Pa ł uckiej w W ą growcu 22 kwietnia 2013 r."— Zapis prezentacji:

1 Walne zebranie cz ł onków Towarzystwa Przyjació ł Ziemi Pa ł uckiej w W ą growcu 22 kwietnia 2013 r.

2 "Może na polskiej ziemi nie powstać wiele rzeczy, ta czy inna fabryka - to jeszcze nie będzie najważniejsza strata. Najważniejsza strata będzie wówczas, gdy naród stanie się niemy, zalękniony, oderwany od twórczości kulturalnej. Stefan kard. Wyszy ń ski (1901 - 1981)

3 Towarzystwo Przyjació ł Ziemi Pa ł uckiej ul. Opacka 15 62-100 W ą growiec tel. 67 26 85 911 mail: mail@tpzp.eu www.tpzp.eu REGON: 000807790 KRS: 0000074090 konto bankowe: 33 8959 0001 0000 2310 2000 0010 Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu

4 Rok sprawozdawczy 2012 / 2013 1.Festyn Cysterski 2.Kwesty 3.Warsztat sztuki ludowej Pa ł uk pt. Zdobnictwo wn ę trz 4.Wycieczki 5.Europejskie Dni Dziedzictwa 6.Benefis pani Gustawy Patro 7.Puchar Starosty 8.Strona Internetowa 9.Zmiany w Statucie TPZP w W ą growcu 10.Doroczna Nagroda Kulturalna Kozio ł ka 11.55- lecie TPZP w W ą growcu

5 XV FESTYN CYSTERSKI 28. 07. 2012 r.

6 Bogumi ł a NickielEwa Byczy ń skaJolanta Kaczmarek Zofia ZawolJoanna JeneralczykKrystyna Kopiejewska Ma ł gorzata FimiakBarbara PiechowiakLucyna Maciejewska-Naumczyk Hanna P ę kalaAdam SurdykBarbara Biega ń ska Zofia SzmaniaHalina JacekWies ł awa Ma ć kowiak Kinga BabiczBarbara JurgaMaria Marty ń ska El ż bieta Muszy ń skaHalina MagieraDanuta Milewska Wojciech Muszy ń skiAleksandra PodemskaMieczys ł aw Soroka Eugenia GrochowskaGrzegorz Grochowski W przygotowanie Festynu aktywnie w łą czyli si ę nast ę puj ą cy cz ł onkowie TPZP:

7 Pokazy dawnych rzemios ł

8 Pokazy rycerskie

9

10 Przemarsz korowodu ulicami miasta

11 Zwiedzanie klasztoru

12 Kwesty Podczas czterech kwest zebrali ś my 1847,06 z ł. Kwestowali: Bogumi ł a NickielJadwiga Mianowska Wies ł awa Ma ć kowiakJerzy Mianowski Aleksandra PodemskaEwa Byczy ń ska Barbara PiechowiakGra ż yna Magiera Marianna BanasikJolanta Kaczmarek Halina Sudrowicz-KwiatkowskaHalina Jacek Joanna JeneralczykMaria Marty ń ska Ma ł gorzata FimiakKinga Babicz Gra ż yna SzymczakKrystyna Kopiejewska Teresa GrajkowskaAdam Sandurski Zofia SzmaniaJoanna Smolej Łą cznie zebrali ś my na odnowienie grobowców 5. 282,36 z ł.

13

14 Wycieczka Towarzystwa Przyjació ł Ziemi Komornickiej

15 Nagroda - Towarzystwa Przyjació ł Ziemi Pa ł uckiej dla laureata XI Powiatowego Konkursu Wiedzy o Cystersach Wycieczka do Osieka i Piły, która odbędzie się dnia 15 września 2012 r.

16 Udany benefis Gustawy Patro W środę 14 listopada br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wągrowcu odbył się benefis dr Gustawy Michaliny Patro, którego organizatorem były: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Pałuckiej oraz Miejska Biblioteka Publiczna. W spotkaniu tym, które zostało zorganizowane dla uczczenia dorobku znanej i bardzo popularnej w naszym mieście regionalistki i twórczyni ludowej uczestniczyły prawdziwe tłumy jej przyjaciół i mieszkańców Wągrowca, którzy pragnęli podziękować popularnej Guci za Jej wieloletnią pracę na rzecz ocalenia dorobku kultury regionu Pałuk.

17 Pani Patro wyst ą pi ł a w stroju ludowym

18 Moim ulubionym zaj ę ciem jest twórczo ść ludowa. Pokocha ł am t ę kultur ę i j ą upowszechni ł am – dr Gustawy Michaliny Patro.

19 A go ś ci by ł o wielu… Nie mogło na tej uroczystości zabraknąć również władz, które w imieniu Burmistrza Wągrowca reprezentowali Wiceburmistrz Grzegorz Kamiński oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu dr Władysław Purczyński. Korzystając z okazji podziękowali dr Patro za Jej pracę i dorobek naukowy, które przyczyniły się do pogłębienia naszej wiedzy na temat historii naszego miasta, powiatu wągrowieckiego oraz regionu Pałuk. Wśród licznych delegacji nie zabrakło również przedstawicieli władz powiatu wągrowieckiego ze starostą Michałem Piechockim na czele oraz Gminy Wągrowiec w osobie wójta Przemysława Majchrzaka. Bohaterka spotkania zaprezentowała się na nim w tradycyjnym regionalnym stroju pałuckim. Podczas benefisu można było nabyć Jej publikacje dotyczące historii i tradycji Pałuk oraz wyroby rękodzieła wykonane przez dr Patro. Spotkanie uświetnił zespół wokalny z Dziennego Domu Seniora w Wągrowcu.

20

21 25 - lecie Muzeum Regionalnego w W ą growcu Wągrowiec, dnia 20 października 2012 r. Dyrekcja i Pracownicy Muzeum Regionalnego w Wągrowcu Muzeum to miejsce szczególne. Muzeum Regionalne w Wągrowcu to instytucja wyjątkowa, kulturotwórcza, gdzie można spędzić czas, zgłębić wiedzę ale i poznać interesujących ludzi, gdzie warto i trzeba bywać. Z okazji 25 – lecia Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Pałuckiej życzy wszystkim pracownikom kolejnych pięknych jubileuszy w zdrowiu i szczęściu. Wielu ciekawych wystaw i tłumów zwiedzających w nowym przestronnym wnętrzu. Życzliwości władz, przychylnych recenzji i wielu satysfakcji w pracy i z pracy.

22 25 października 2012 r. w poznańskim oddziale Polskiej Akademii Nauk odbyła się sesja naukowa pt. Biblia Jakuba Wujka w ż yciu i kulturze narodu polskiego. Sesja naukowa w Poznaniu była połączona z promocją reedycji Biblii Wujka (reprintu pierwodruku z 1599 r. wydanego w Niemczech w znanej serii Biblia Slavica).

23

24 Wzi ę li ś my udzia ł w niecodziennym wydarzeniu… W tym niecodziennym wydarzeniu wzięło udział wielu wągrowczan, którzy przyjechali do Poznania pod przewodnictwem burmistrza Wągrowca Stanisława Wilczyńskiego. W delegacji naszego miasta byli także ks. kanonik Piotr Kalinowski, młodzież z Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Powstańców Wlkp. pod opieką historyka Sebastiana Chosińskiego, przedstawiciele Muzeum Regionalnego i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu. Byli także księgarze oraz regionaliści i historycy, wśród których wymienić należy panią Leokadię Grajkowską, pana Zenona Muszyńskiego, prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Pałuckiej Kingę Babicz, a także prezes Wągrowieckiego Uniwersytetu III Wieku Zofię Zawol, która przyjechała posłuchać wykładów o ks. Wujku wraz z kilkuosobową grupą studentów WUTW skupionych wokół sekcji historii sztuki i regionalnej. Na tak doniosłym wydarzeniu naukowo- kulturalnym nie mogło również zabraknąć przedstawicieli Szkoły Podstawowej im. ks. Jakuba Wujka w Siennie, a także Głosu Wągrowieckiego i Urzędu Miejskiego w Wągrowcu.

25 Informacje na stron ę Internetow ą TPZP w W ą growcu przygotowuje pan Janusz Marczewski, a stron ę prowadzi pan Micha ł Marty ń ski.

26 Linki na stronie TPZP MUZEUM REGIONALNE W WĄGROWCU MIEJSKI DOM KULTURY W WĄGROWCU MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA URZĄD MIEJSKI STAROSTWO POWIATOWE URZĄD GMINY GŁOS WĄGROWIECKI

27 Wigilia 2012

28 Serdecznie dzi ę kujemy pani Hannie P ę kali ! - Cz ł onek TPZPa ł ucjkiej od 11 lat -Cz ł onek Zarz ą du TPZP trzeci ą kadencj ę -Skarbnik TPZPa ł uckiej od trzech lat - sumienna -niezawodna -zaanga ż owana

29 II Mi ę dzyszkolny Konkurs Wiedzy po has ł em Wielkopolska – mój region, w kr ę gu wielkopolskich legend i gwary Zostali ś my zaproszeni do udzia ł u w pracach jury konkursu, który zorganizowa ł Specjalny O ś rodek Szkolno – Wychowawczy w W ą growcu.

30 Zapami ę taj ten adres! adres internetowy: www.tpzp.eu www.tpzp.eu kontakt: tel. 67 26 85 911 e – mail: mail@tpzp.eu


Pobierz ppt "Walne zebranie cz ł onków Towarzystwa Przyjació ł Ziemi Pa ł uckiej w W ą growcu 22 kwietnia 2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google