Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rada Pedagogiczna 26 września 2012r..

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rada Pedagogiczna 26 września 2012r.."— Zapis prezentacji:

1 Rada Pedagogiczna 26 września 2012r.

2 Porządek obrad Zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia RP
2. Uchwała w sprawie opinii RP o kandydaturach do nagrody Starosty Powiatu Garwolińskiego 3. Analiza wypełniania dokumentacji pedagogicznej i wychowawczej (papierowej i elektronicznej) 4. Analiza porównawcza wyników egzaminu maturalnego (po sesji poprawkowej). 5. Analiza porównawcza wyników egzaminów zawodowych. 6. Sprawy różne 7. Wolne wnioski

3 Zatwierdzenie protokołu z ostatniego
posiedzenia R.P. 3

4 Uchwały wyrażające opinie RP o kandydatach do nagrody Starosty Powiatu Garwolińskiego
4

5

6

7 Analiza wypełniania dokumentacji pedagogicznej i wychowawczej (papierowej i elektronicznej)
7

8

9

10

11

12

13 Uwaga – apel do wychowawców i nauczycieli o uzupełnienie wszystkich danych w dzienniku zajęć (papierowym). 13

14 Uwaga wychowawcy klas wielozawodowych (I mpswz, I kwz, II wz, IIImpswz) proszę o wpisanie na stronie dziennika – NOTATKI (najlepiej ostatniej z tych stron) przy każdym uczniu nazwę zawodu . W przypadku klas I wz proszę sprawdzić poprawność nazwy i numer zawodu z klasyfikacją nową (z 2012 r.) W przypadku klas starszych (II wz, III wz) proszę sprawdzić poprawność nazwy i numer zwodu z klasyfikacją poprzednią (z 2007r.) 14

15 W Arkuszach Ocen na str.1 Specjalizacja – powinno być wypisane dla klas starszych: Technik geodeta – geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe i realizacyjne Technik mechanik – budowa, obsługa i naprawa samochodów Technik żywienia i gospodarstwa domowego – kuchnie różnych narodów Technik informatyki – aplikacje internetowe Technik ekonomista – ubezpieczenia i podatki Technik hotelarstwa –specjalizacja - wykreślamy Wszystkie klasy pierwsze technikum - specjalizacja – wykreślamy 15

16 W związku z rozpoczęciem stosowania Dziennika Elektronicznego ujawnił się problem numeracji (powtarzającej się) dla uczniów z różnych zawodów. Musimy zmienić numery z księgi uczniów dla zawodu technik ekonomista (wstecznie od roku 2012/ / /11) !!! Zmiana polega na dopisaniu po dotychczasowym numerze „/E”  Analogicznie dla wszystkich zawodów od b.r. szkolnego dodajemy: Technik geodeta „/ G” Technik mechanik „/ M” Technik żywienia i usług gastronomicznych „/ Z” Technik hotelarstwa „/H” Technik informatyk „/ I” mechanik pojazdów samochodowych „/ m” kucharz „/k” wielozawodowa „/w” 16

17 Uwaga do wszystkich wychowawców klas do których trafiają uczniowie z innych klas lub innych szkół !!! W sytuacji dopisywania do listy uczniów w dowolnym momencie (np. w trakcie II, III lub IV klasy) każdy wychowawca jest zobowiązany sprawdzić, czy uczeń ten miał lub będzie mógł mieć u nas wszystkie przedmioty przewidziane dla tej klasy w SZKOLNYNM RAMOWYM PLANIE NAUCZANIA. W przypadku stwierdzenie braku jakiegoś przedmiotu należy w trybie pilnym poinformować o tym fakcie dyrekcję szkoły. Jest to bardzo ważna procedura, która uniemożliwi powstanie sytuacji problemowych, kiedy to uczeń dochodzi do końca np. kl. IV Technikum, i okazuje się że nie miał on jakiegoś przedmiotu w cyklu nauczania!!! 17

18 w arkuszach i dziennikach.
Ponieważ szkoła nasza pierwszy raz wprowadza wybór przedmiotów do nauczania na poziomie rozszerzonym, pojawił się problem ze sposobem zapisów tych zajęć w arkuszach i dziennikach. Przedmioty nauczane w klasie I na poziomie rozszerzonym (prowadzone równolegle z poziomem podstawowym), czyli j.angielski oraz matematyka – powinny stanowić JEDEN PRZEDMIOT, KOŃCZĄCY SIĘ NA SEMESTR i NA KONIEC ROKU JEDNĄ OCENĄ. W związku z powyższym należy dla tych przedmiotów w dzienniku papierowym, dzienniku elektronicznym oraz arkuszach ocen wpisać nazwę np. matematyka – poziom rozszerzony. I każdy uczeń na koniec kl. I, II, III i IV technikum będzie miał ocenę z przedmiotu matematyka – poziom rozszerzony . 18

19 Natomiast w przypadku przedmiotów, które mogą być i będą realizowane w naszej szkole na poziomie rozszerzonym, ale dopiero po zrealizowaniu poziomu podstawowego (dotyczy to geografii, biologii, fizyki) należy w kl. I wpisywać w dzienniku i arkuszu ocen przedmiot bez dodawania poziomu (w domyśle poziom podstawowy), zaś od kl. II te same przedmioty należy wpisywać z dopiskiem – poziom rozszerzony. I tak na świadectwie ukończenia technikum, uczeń np. będzie miał oceny z przedmiotów: biologia i biologia – poziom rozszerzony. 19

20 Podsumowanie i uwagi o wdrażaniu Dziennika Elektronicznego
20

21 23 sierpnia 2012 – szkolenie kadry pedagogicznej
23 sierpnia 2012 – szkolenie administratorów szkolnych 30 sierpnia 2012 – przydział dla każdego nauczyciela i wychowawcy indywidualnego loginu i hasła. Przypominam, że przy pierwszym logowaniu należało zmienić hasło. Analogicznie należy zmieniać co miesiąc (system będzie wymuszał taką zmianę). Można na końcu hasła dopisywać numer miesiąca. 3 września 2012 – start systemu. 16 września 2012 – krótkie szkolenie dla rodziców kl. pierwszych. Rozdanie dla wszystkich rodziców obecnych na wywiadówce indywidualnych loginów i haseł. 21

22 Uwaga ponieważ na wywiadówce było obecnych tylko część rodziców (i tylko oni otrzymali dla siebie i swoich dzieci loginy i hasła) proszę wychowawców, aby pozostałe kartki z loginami i hasłami – rozdali (cz. dla ucznia) – uczniom, natomiast cz. dla rodziców należy wręczyć przy pierwszym spotkaniu z rodzicami !!! (lub można przekazać loginy i hasła w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z napisem - TYLKO DLA RODZICA). Przekazując te koperty poprzez uczniów, należy obowiązkowo odebrać podpis rodzica potwierdzający odbiór LOGINU I HASŁA !!! WYCHOWAWCA KLASY JEST ZOBOWIĄZANY dostarczyć do dyrektora potwierdzenia odbioru loginów i haseł przez RODZICÓW (podpisy). 22

23 Podsumowując ponad dwa tygodnie użytkowania systemu dziennika elektronicznego, należy stwierdzić, że w większości przypadków system ruszył sprawnie. Do dnia dzisiejszego zalogowało się: Spośród 66 pracowników pedagogicznych - 56 n-li i 7 pracowników nie prowadzących zajęć lekcyjnych (biblioteka, świetlica, internat). Co razem stanowi 95,5% uprawnionych. Nie zalogowało się 3 pracowników, którzy aktualnie nie prowadzą zajęć lekcyjnych. Spośród 651 rodziców – zalogowało się 171, co stanowi ponad 26 %. Najwięcej rodziców z klas: 1TŻ, 1TE, 1 TMI Spośród 651 uczniów – zalogowało się 248, co stanowi ponad 38 %. Najwięcej z klas: 4TH, 2TGb, 1TMI 23

24 24

25 25

26 Ankietę wypełniło: 32 użytkowników
Część z nauczycieli wypełniła już ankietę, którą administratorzy systemu zamieścili, w celu zbadania jakie były problemy z wdrażaniem dziennika elektronicznego. WYNIKI ANKIET: Ankietę wypełniło: 32 użytkowników 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 Uwagi do nauczycieli prowadzących zajęcia:
Proszę w dziennikach papierowych i elektronicznych uzupełnić wszystkie TEMATY oraz sprawdzenie FREKWENCJI. Należy zwracać uwagę na zgodność wpisów w wersji papierowej i elektronicznej. Częstym błędem w komputerowym DZIENNIKU jest wpis w złym czasie. Np. powinno być DATA – LEKCJA 2 – MATEMATYKA, KLASA 2SI, a przypadkowo ustawiliśmy złą datę lub nie tą godzinę i w okienku nie pojawia się nam właściwa klasa i lekcja – mimo tego robimy polecenie WYBIERZ, co powoduje na pewno zły wpis. Niektóre błędy ujawnione przez system wynikają też ze zmiany składu klas wirtualnych. Proszę to uzgodnić (sposób poprawienia) z w-ce dyrektorem. 32

33 Proszę o uzupełnienie nazw Programów Nauczania
33

34 Uwaga – każdy nauczyciel ma prawo określić wagę w poszczególnych kategoriach swoich ocen. Można to zrobić tylko dodając nowe kategorie ocen 34

35 Uwagi do wychowawców klas:
Proszę wszystkich wychowawców klas o uzupełnienie (POLECENIE – WIDOK DZIENNIKA) wszystkich właściwych dla siebie zakładek. 35

36 WAŻNIEJSZE WYDARZENIA Z ŻYCIA KLASY
36

37 KONTAKTY Z RODZICAMI 37

38 RADA KLASOWA RODZICÓW 38

39 SAMORZĄD KLASOWY 39

40 PRAWNI OPIEKUNOWIE 40

41 NOTATKI – UWAGI O UCZNIACH
Można już wstawiać uwagi uczniom (pozytywne i negatywne) – wybierając z listy punktowane opisane zachowania. (zgodnie ze statutem Technikum oraz ZSZ). Bardzo proszę o rozważne wpisywanie tych uwag, ponieważ mają one (zgodnie z zasadami ze statutu szkoły) bezpośredni wpływ na ocenę z zachowania dla ucznia (na semestr i koniec roku). System jest już zaplanowany na 100 pkt początkowych w każdym semestrze oraz zaprogramowane są progi punktowe (również zgodne ze statutem technikum i zsz) na poszczególne oceny z zachowania. 41

42 DYŻURNI 42

43 WYWIADÓWKI (obecność rodziców, tematyka, itp.)
43

44 Dziennik elektroniczny – inne uwagi:
Należy rozważyć utworzenie WIRTUALNEJ KLASY w skład, której wchodziliby tylko mieszkańcy INTERNATU. Wydaje się , że bardzo łatwo można by wtedy śledzić postępy wychowanków i szybko tworzyć statystyki o średnich ocen czy frekwencji tych uczniów. Proszę o wypróbowanie , w uzgodnieniu z wice dyr. M.Kostyrą. 44

45 Dziennik elektroniczny – inne uwagi:
Na organizację wycieczki musi być zgoda dyrektora !!! Proszę odpowiednio wcześniej organizować i dopilnować wszystkich dokumentów (w tym wpisania do dziennika elektronicznego opiekunów i kierownika). Najpóźniej 2 tyg. przed datą wycieczki !!! Należy sprawdzać czy nie ma dany dzień zaplanowanej innej wycieczki lub wyjazdu na zawody sportowe !!! Uwaga – aby zadziałał moduł WYCIECZKI należy uzupełnić wszystkie zakładki, w tym obowiązkowo HARMONOGRAM WYCIECZKI (godzinowy) Jest to konieczne, aby po zaznaczeniu obecności na wycieczce (zakładka FREKWENCJA) program automatycznie zaznaczał obecność ucznia na zajęciach (przy frekwencji klas – uczestników wycieczki ). 45

46 Nie będzie możliwości tzw. odpracowywania zajęć !!!
W związku z bardzo skomplikowanym planem lekcji i koniecznością oszczędności budżetowych wprowadza się możliwość zwolnień z pracy tylko na zasadzie zwolnień lekarskich lub urlopów bezpłatnych (cały dzień lub kilka godzin w dniu) !!! Nie będzie możliwości tzw. odpracowywania zajęć !!! 46

47 Polecam, aby uzupełnić te braki obowiązkowo do końca tego tygodnia !!!
Mimo wielokrotnych uwag dyrekcji, aby w dzienniku papierowym od 1 września b.r. obowiązkowo numerować każdą przeprowadzoną jednostkę lekcyjną nadal wielu n-li tego nie robi. Polecam, aby uzupełnić te braki obowiązkowo do końca tego tygodnia !!! 47

48 Egzaminy maturalne

49

50

51 Technikum nasze osiągnęło zdawalność 85,3% (po sesji poprawkowej).
Dla porównania w technikach w całym kraju zdało po tej sesji 78% absolwentów.

52

53 Egzaminy zawodowe

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67 W ostatnich dniach szkoła złożyła do OKE wniosek o przedłużenie upoważnienia do organizacji egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodach technik geodeta oraz technik informatyk (chodzi o egzaminy cz. praktyczna z tzw. wykonaniem). Nowe egzaminy zawodowe. Przesłane zostały do OKE pliki z wstępnymi deklaracjami, dotyczącymi nowych egzaminów na poszczególne kwalifikacje. (Osobne zgłoszenie przewidywanych terminów i liczby uczniów w ZSZ oraz w technikach). Proszę o sprawdzenie zgodności podanych do OKE przewidywanych terminów egzaminów na poszczególne kwalifikacje ze SZKOLNYMI RAMOWYMI PLANAMI NAUCZANIA oraz zmodyfikowanymi PROGRAMAMI NAUCZANIA w poszczególnych zawodach.

68 Sprawy różne

69 Sprawy organizacyjne - Dyżury nauczycieli – apeluję o systematyczne pełnienie – zgodnie z podanym harmonogramem. - czy wszyscy n-le wpłacili składkę do p. Niemirowskiej na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ! (2 zł) 16 września br. w trakcie wywiadówki rodzice uczniów z kl. I TG zgłosili prośbę o wystosowanie pisma do Zarządu PKS Łuków w sprawie zmiany (dostosowania) kursów na trasie Łuków – Krzywda - Żelechów. Pytanie czy wych. p. E.Zaczek przygotowała pismo w imieniu szkoły w tej sprawie?

70 Sprawy organizacyjne - Wszyscy wychowawcy klas maturalnych proszę o dopilnowanie prawidłowego wypełnienia wstępnych deklaracji maturalnych do dnia 30 września b.r. Bardzo apeluję do polonistów o dopilnowanie wyboru tematu z j.polskiego na ustny egzamin maturalny. - Uwaga, w związku z uchwała RP Garwolińskiego likwidującą Liceum Profilowane oraz II Liceum Ogólnokształcące w naszej szkole, pojawia się problem czy możemy zgodnie z prawem przyjmować deklarację i organizować egzaminy poprawkowe dla absolwentów tych szkół ? Sprawa będzie wyjaśniana w OKE. - 27 września 2012 w-ce dyr. M.Kostyra weźmie udział w szkoleniu na temat m.in. podsumowania wyników matury 2012, założeń organizacyjnych matury 2013 oraz matury od 2015r. (według nowej formuły). - 16 października 2012 kier. K.Zatyka weźmie udział w konferencji w Siedlcach poświęconej tematyce organizacji egzaminów zawodowych. (odbiór kluczy do systemu HERMES dla ZSZ)

71 Sprawy organizacyjne - Przypominam, kolejny raz koordynatorom projektów z POKL (A.Bienias, M.Rodak, A.Kalata, W.Mosior) o konieczności dostarczenia kompletu dokumentów z realizacji zadań !!! - Na stronie szkoły opublikowano: Zaktualizowane Ramowe Plany Nauczania wszystkich klas (w dziale AKTUALNOŚCI), ramowe plany dla klas I (w dziale KIERUNKI KSZTAŁCENIA), zaktualizowany ZESTAW PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH. Trwają prace nad zaktualizowaniem SZKOLNEGO ZESTAWU PROGRAMÓW NAUCZANIA.  - Przypominam, że powstał w okresie wakacji zarys dokumentu „KONCEPCJA PRACY ZSP W ŻELECHOWIE NA LATA ”. Proszę przew. Wszystkich komisji przedmiotowych oraz osoby odpowiedzialne za poszczególne agendy szkoły, o zgłaszanie do dyr. szkoły (w formie pisemnej) zadań, zamierzeń i pomysłów do realizacji w naszej szkole w latach Proszę o przedłożenie najpóźniej do końca września b.r.

72 Sprawy organizacyjne Przypominam, że w dniu 12 października 2012 akademia z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej. Projekt scenariusza uroczystości. E.Gula, H.Szaniawska. Osoby przygotowujące odpowiadają również za przygotowanie sali gimnastycznej, druk zaproszeń dla gości, nagłośnienie i ustawienie ławek i krzeseł w sali gimnastycznej. Pan K.Koźlak odpowiada za obsługę foto, ewentualnie projektor , ekran.

73 Czy umieszczone są Statuty naszych szkół w BIP-ie naszej szkoły?
Sprawy organizacyjne Czy umieszczone są Statuty naszych szkół w BIP-ie naszej szkoły? Pytanie do wszystkich opiekunów sal. Czy na wszystkich komputerach zaktualizowany jest program antywirusowy z aktualną bazą wirusów? Problemy z logowaniem się do dziennika w Sali 33?

74 Sprawy wychowawcze W ostatnich dniach złożono wniosek do Starosty Powiatu Garwolińskiego o przyznanie stypendium dla Pawła Bryzka – ucznia kl. IV TG. Szkoła wystąpiła z wnioskiem o przyznanie Stypendium Marszałka Woj. Mazowieckiego dla ucznia kl. I TG – Krystiana Rychlicy. Opiekunem stypendysty została p. Beata Długaszek. 24 września 2012 r. dyrektor z pedagogiem szkolnym uczestniczyli w debacie otwartej poświęconej bezpieczeństwu mieszkańców pow.garwolińskiego. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Wojewoda mazowiecki, Mazowiecki Komendant Policji, Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie, Dyrektorzy Szkół, mieszkańcy powiatu.

75 Sprawy wychowawcze Przypominam o konieczności respektowania zakazu wchodzenia na salę gimnastyczną bez zmiennego obuwia !!! Wszyscy wychowawcy powinni mobilizować do systematycznego (do dnia 10 każdego miesiąca) wpłat za dzierżawę szafek ubraniowych. Przy okazji przypominam, że to wychowawca decyduje o ewentualnym częściowym (do 50 %) zwolnieniu na uzasadnione podanie rodzica ucznia o zwolnienie z dzierżawy !!! W dniu 4 października 2012 uczniowie kl. I TG oraz uczniowie kl. I LO Żelechów, pod opieką p. E.Zaczek oraz p. T.Ekierta wezmą udział w Rajdzie Kościuszkowskim. RR dofinansuje koszty wyjazdu – 300 zł.

76 Sprawy wychowawcze Mam nadzieję, że wychowawcy klas pierwszych zapoznali rodziców, a klas starszych przypomnieli podstawowe zapisy Statutu Szkoły, SSO, Systemem oceniania zachowania i najważniejsze regulaminy. Sądzę, że wychowawcy zebrali podpisy od wszystkich obecnych na spotkaniach rodziców o zapoznaniu z tymi dokumentami. W przypadku rodziców Nb. proszę o wezwanie w celu poinformowania o możliwości zapoznania oraz w celu podpisu o zapoznaniu z tymi dokumentami. W niedzielę 23 września br. odbyły się zebrania rodziców delegatów klasowych do szkolnej Rady Rodziców. W wyniku ukonstytuowania w skład Zarządu RR weszli: Zarząd: Grzegorz Frankowski – Przewodniczący (I TŻ) Jolanta Gałązka – Z-ca Przewodniczącego (I TMI) Jarosław Wyglądała – Skarbnik (III TG) Beata Skwarek – sekretarz (II TPSI) Bożena Ciołek – członek Zarządu (IV b TG) Zbigniew Mazurek – członek Zarządu (IV TŻ) Komisja Rewizyjna: Aldona Padarz – Przewodnicząca (II TH) Urszula Szymanowska – Z-ca Przewodniczącej (I TH) Teresa Siwek – członek Komisji Rewizyjnej (II mps) W dniu dzisiejszym (26 września 2012r.) odbywa się równolegle I zebranie Zarządu RR. Uchwalony będzie plan pracy oraz założenia do Planu Finansowego RR na rok 2012/13.

77 Sprawy wychowawcze We wrześniu odbyła się Dyskoteka szkolna, zorganizowana przez Samorząd Szkolny. Zebrane środki przeznaczono w większości na dofinansowanie kosztów leczenia 2 uczennic z kl. II TŻE (po wypadku). Proszę opiekuna Samorządu o dostarczenie kopii protokołu ze zbiórki oraz dostarczenie potwierdzenia odbioru przez rodziców uczennic (pisemnego). Dyrektor wyraził zgodę na zorganizowanie w listopadzie 2-giej dyskoteki. Dyskotekę mogą zorganizować uczniowie klas maturalnych, a zebrane fundusze posłużą do sfinansowania kosztów dekoracji w trakcie zabawy studniówkowej. Przy okazji informacja, że w dniu 16 września br. odbyło się pierwsze zebranie Komitetu Studniówkowego. Przewodniczącym został pan Zbigniew Mazurek z kl. IV TŻ.

78 Remonty, zakupy Zakończono I etap remontów PZP. Podziękowanie dla pracowników PZP za prace porządkowe po remoncie (wewnątrz i na zewnątrz budynku). Złożono pismo do Zarządu Powiatu z prośbą o zarezerwowania środków w budżecie Starostwa Powiatowego na zamówienie projektu kolejnych prac remontowych w budynku PZP (instalacja centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotła, instalacja elektryczna w całym budynku, instalacja wodno-kanalizacyjna, elewacja budynku (termomodernizacja), pomieszczenia i sale lekcyjne. Do wykonania jest ponadto: odwodnienie budynku, instalacja monitoringowa, instalacja alarmowa, instalacja internetowa, instalacja nagłaśniająca).

79 Przy budynku PZP przycięto zwisające niebezpiecznie gałęzie.
Remonty, zakupy Przy budynku PZP przycięto zwisające niebezpiecznie gałęzie. Skoszono trawę na boisku piłkarskim przy PZP. Zainstalowano w Sali gimnastycznej (podziękowanie dla p. A.Sochackiego) naciąg do siatki do piłki siatkowej. Wkrótce rozpocznie się remont elewacji komina kotłowni szkolnej (ok.17 tys. zł).

80 Remonty, zakupy Planowany jest początek prac przy umocnieniu i uregulowaniu skarpy rzeczki biegnącej wzdłuż terenu szkoły. Zakończono montaż 8 zestawów komputerowych w Sali 49a – dla potrzeby zajęć z użyciem programów komputerowych dal klas technikum w zawodzie technik ekonomista. Zakupiono tu jednocześnie urządzenia niezbędne TP Link oraz 4 kości pamięci 1GB za łączną kwotę 540 zł. Zainstalowano 4 programy dla zawody technik ekonomista.

81 Remonty, zakupy Zakupiono (z pieniędzy pozyskanych za udział młodzieży w nagraniach programów TV- podziękowania dla organizatorów i opiekunów wyjazdów wakacyjnych p. K.Wieczorkiewicz, p. A.Sztelamach, p. H.Szaniawskiej, A.Bienias) na wyposażenie świetlicy notebook , wzmacniacz, okablowanie. System umożliwia wykorzystanie monitora telewizyjnego do prowadzenia konferencji z użyciem komputera czy też bezpośredniego pokazu z internetu. W ostatnich dniach szkoła nasza wysłała pismo do dyrekcji ZSP 2 Garwolin, z prośbą o nieodpłatne przekazanie maszyn z warsztatów tamtejszej szkoły, na rzecz naszej PZP. (Tokarka TUM, Frezarka F 1 250, Szlifierka typ 3I71, Nożyce gilotynowe, Aparat sprężarkowy VAN, Urządzenie do spawania Migomat 281)

82 Wolne wnioski


Pobierz ppt "Rada Pedagogiczna 26 września 2012r.."

Podobne prezentacje


Reklamy Google