Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2001-03-09(c)2001 Wacław Iszkowski1 X Walne Zgromadzenie Wacław Iszkowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2001-03-09(c)2001 Wacław Iszkowski1 X Walne Zgromadzenie Wacław Iszkowski."— Zapis prezentacji:

1 2001-03-09(c)2001 Wacław Iszkowski1 X Walne Zgromadzenie Wacław Iszkowski

2 2001-03-09(c)2001 Wacław Iszkowski2 Dane o Izbie Istnieje od 1993 roku Ponad 200 firm w Izbie Stabilność finansowa Znana w Polsce i na Świecie Sprawnie działająca Pierwsza kadencja 4 wiceprezesów Nowa działalność gospodarcza

3 2001-03-09(c)2001 Wacław Iszkowski3 Kadencja 4 Wiceprezesów Producenci i Dystrybutorzy Oprogramowanie i Usługi Usługi Dodane (Internet) Operatorzy Telekomunikacyjni

4 2001-03-09(c)2001 Wacław Iszkowski4 Produkcja & Dystrybucja Trudne czasy dla producentów Trudne czasy dla dystrybutorów Poprawianie postanowień Urzędu Celnego Ułatwienia w Urzędzie Celnym Okęcie Ochrona przed zakusami opłat od nośników multimedialnych (PC, dyski, drukarki,...)

5 2001-03-09(c)2001 Wacław Iszkowski5 Oprogramowanie & Usługi Zmiany na rynku oprogramowania Firmy wspomagania firm teleinformatycznych Wyjaśnianie ustaw podatkowych VAT od licencji (porażka przed sukcesem) Nowe wyzwania: –Prawo o działalności gospodarczej –Kodeks handlowy

6 2001-03-09(c)2001 Wacław Iszkowski6 Usługi Dodane Przyśpieszanie działalności –konsolidacja firm internetowych –konsolidacja ruchu internetowego (ISOC) –nowe firmy w Izbie Rozliczenia operatorskie Śledzenie ruchu internetowego Dyskusja o gospodarce domenami

7 2001-03-09(c)2001 Wacław Iszkowski7 Operatorzy Telekomunikacyjni Prawo Telekomunikacyjne Przetarg na UMTS Rozporządzenia do Prawa Urząd Regulacji Telekomunikacji Co dalej z Ministerstwem Łączności? Konsolidacja firm telekomunikacyjnych

8 2001-03-09(c)2001 Wacław Iszkowski8 Przykład działania Ważna ustawa – o podpisie elektronicznym Poszukiwanie wpływów na kształt ustawy Udział w przygotowaniu projektu Konsultacje ze środowiskiem (oddźwięk?) Wykorzystanie mediów do nacisków Aktywność w poszukiwaniu rozwiązań.

9 2001-03-09(c)2001 Wacław Iszkowski9 Ustawa o Podpisie Elektronicznym przykłady z wersji rządowej Wniosek o udzielenie akredytacji lub o dokonanie wpisu do rejestru kwalifikowanych podmiotów swiadczacych uslugi certyfikacyjne powinien zawierać: 5) imie i nazwisko osób, o których mowa w art. 9 ust. 2, które podmiot ten zatrudnia lub zamierza zatrudnic, 6) informacje o kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym oraz zaświadczenia o niekaralnosci osób, o których mowa w pkt 5, Odmowa gdy: 6) osoby, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 5, nie dają rekojmi należytego wykonywania powierzonych obowiązków.

10 2001-03-09(c)2001 Wacław Iszkowski10 Ustawa o Podpisie Elektronicznym przykłady z wersji rządowej 8) zobowiązanie do nieużwania danych służących do składania poświadczeń elektronicznych do wydawania zaswiadczeń certyfikacyjnych innym podmiotom świadczącym usługi certyfikacyjne, Oznacza to, że akredytacja lub wpis do rejestru pełnią rolę koncesji/zezwoleń a nie instrumentu podnoszenia jakości usług, gdyż ich brak jest równoważny z zakazem prowadzenia działalności gospodarczej w tym przedmiocie.

11 2001-03-09(c)2001 Wacław Iszkowski11 Ustawa o Podpisie Elektronicznym przykłady z wersji rządowej C.d. 10) dokumenty przedstawiajace sytuacje finansowa wnioskodawcy w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających datę złożenia wniosku, w tym dokumenty.... 11) plan organizacyjny i finansowy działalności wnioskodawcy na 3 lata, Odmowa: gdy przedstawiony przez podmiot plan organizacyjny i finansowy działalności na 3 lata nie zabezpiecza w należyty sposób interesów odbiorców usług certyfikacyjnych,

12 2001-03-09(c)2001 Wacław Iszkowski12 Ustawa o Podpisie Elektronicznym przykłady z wersji rządowej 1. Decyzja o cofnięciu akredytacji lub wykreśleniu wpisu w rejestrze akredytowanych lub kwalifikowanych podmiotów swiadczących usługi certyfikacyjne jest natychmiast wykonalna. 2. Jeżeli jest to uzasadnione koniecznością zapewnienia ochrony interesów odbiorców uslug certyfikacyjnych, minister wlasciwy do spraw wewnętrznych może wstrzymać natychmiastowe wykonanie decyzji o cofnięciu akredytacji lub skreśleniu wpisu z rejestru kwalifikowanych podmiotów swiadczących usługi certyfikacyjne, jednak na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc. 3. Wniesienie skargi do Naczelnego Sadu Administracyjnego nie wstrzymuje wykonalności decyzji, o której mowa w ust. 1. Przepisu art. 40 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U........, poz. 1008) nie stosuje się.

13 2001-03-09(c)2001 Wacław Iszkowski13 Ustawa o Podpisie Elektronicznym przykłady z wersji rządowej Art. 31. 1. Wydając decyzje, o której mowa w art. 30 ust. 1 lub dokonując wezwania, o którym mowa w art. 30 ust. 2, minister wlasciwy do spraw wewnetrznych moze nalozyc na podmiot karę pieniężną do wysokości 250.000 złotych, jeżeli stwierdzone nieprawidłowosci byly szczególnie rażące. Art. 67. 1. Kto świadczy usługi certyfikacyjne bez wymaganej akredytacji, podlega grzywnie do 5.000.000 złotych lub karze pozbawienia wolnosci do lat 5 albo obu tym karom łącznie.

14 2001-03-09(c)2001 Wacław Iszkowski14 Ustawa o Podpisie Elektronicznym przykłady z wersji rządowej Art. 37. 1. Kontrole przeprowadzają pracownicy komórki organizacyjnej ministerstwa obslugujacego ministra właściwego do spraw wewnetrznych w zakresie akredytacji podmiotów swiadczacych uslugi certyfikacyjne... z urzędu, nie rzadziej jednak niz raz na rok, – 1) kierownicy jednostek podlegających kontroli mają obowiązek przedkładać na zadanie kontrolera wszelkie dokumenty i materialy niezbędne do przygotowania i przeprowadzenia kontroli, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej, –2) kontrolerzy maja prawo do: –a) swobodnego wstepu do obiektów i pomieszczen jednostek kontrolowanych,.... f) korzystania z pomocy bieglych i specjalistów. Art.59.

15 2001-03-09(c)2001 Wacław Iszkowski15 Ustawa o Podpisie Elektronicznym przykłady z wersji rządowej Art. 60. (z 29 stycznia 2001r.) 1. Połowa z wpływów z opłat za akredytację, wpis do rejestru akredytowanych lub kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne prowadzonego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i dokonywanie ocen, o których mowa w art. 17 ust. 6, stanowią dochód środka specjalnego ministerstwa zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw wewnętrznych, z przeznaczeniem na usprawnienie pracy komórek organizacyjnych wykonujących zadania określone w niniejszej ustawie, podnoszenie kwalifikacji zawodowych i premie dla pracowników zatrudnionych w tych komórkach organizacyjnych. Pozostała część wpływów stanowi dochód budżetu państwa. 2. Szczegółowy sposób rozdysponowania wpływów stanowiących dochód środka specjalnego oraz zasady przyznawania premii pracownikom określa minister właściwy do spraw wewnętrznych, w drodze zarządzenia.

16 2001-03-09(c)2001 Wacław Iszkowski16

17 2001-03-09(c)2001 Wacław Iszkowski17 Ustawa o Podpisie Elektronicznym Wnioski: –Każda ustawa dotyczy wszystkich –Załatwianie prywatne prowadzi na manowce –Każdy głos jest istotny i ważny –Mamy szanse na skuteczne zmiany –Tylko wspólnie możemy coś zmienić –Wybór należy do Was

18 2001-03-09(c)2001 Wacław Iszkowski18 Nowe Ustawy O elektronicznych instrumentach płatniczych (karty chipowe tylko z banków) O handlu i usługach elektronicznych (Barta & Markiewicz) Opodatkowanie transakcji elektronicznych ? Opłaty od nosników multimedialnych ? Zapobieganie przestępstwom w sieci internetowej

19 2001-03-09(c)2001 Wacław Iszkowski19 Współpraca z Władzami Niezależność polityczna Skuteczny lobbying Udział w komisjach, komitetach – jako przedstawiciel Izby, Izba pośrednikiem pomiędzy biznesem a urzędami (urzędnikami) Czeka nas wymiana kadr politycznych i urzędniczych.

20 2001-03-09(c)2001 Wacław Iszkowski20 Współpraca z Rządem (-) Rada ds Informatyki przy Premierze RP (+-) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (+) Ministerstwo Łączności –Udział w pracach nad rozporządzeniem (?+) Urząd Regulacji Telekomunikacji (+) Komitet Badań Naukowych –Komitet ds. Społeczeństwa Informacyjnego (+!) Ministerstwo Gospodarki –Zespół ds Gospodarki Elektronicznej (+-) Ministerstwo Finansów (+) Główny Urząd Celny (-!) Główny Inspektor Danych Osobowych

21 2001-03-09(c)2001 Wacław Iszkowski21 Współpraca ze Światem WITSA (World IT Software Alliance) –1998 – byliśmy 20 organizacją –2001 – jest ponad 40 organizacji –Składka 200$ –Wpływ na Raporty (Digital Planet 2000) –Pomoc w spotkaniach – WTO, OECD –WorldCongress 2002 – Adelaide, Australia

22 2001-03-09(c)2001 Wacław Iszkowski22 Współpraca z UE Kontakty z UE –Bezpośrednie kontakty z pracownikami UE –Pomoc ze strony Ambasady RP przy UE –Konferencja Ministerialna w Warszawie (maj 2000) –Spotkanie z Errki Liikannennem –Zacieśnianie współpracy z innymi Organizacjami z krajów aplikujących do Unii. –Zwiększenie naszych wpływów w UE EICTA – rozwiązanie na przyszłość

23 Facts & Figures 22 associations from 16 European countries 10.000 companies represented 31 direct member companies 7 Main Committees incl. 17 issue groups 500+ ICT experts 85+ issues 40+ positions and statements in 2000 Consensus rule

24 2001-03-09(c)2001 Wacław Iszkowski24 Member Associations ANIE (I) ASSINFORM (I) ANIEL (E) SEDISI (E) GITEP (F) SFIB (F) FEI (UK) FEII (IRE) BITKOM (D) AGORIA (B) V-ICT (NL) IT Företagen (S) IKT Norge (N) TBL-ITF (N) ITEK (DK) ITB (DK) SET (FIN) FEEI (A) SWICO (CH) SWISSMEM (CH) IVSZ (HU) SPIS (CZ)

25 2001-03-09(c)2001 Wacław Iszkowski25 Direct Member Companies AgilentAlcatel AppleBull CiscoCompaq EricssonHP IBMICL IndraInfineon IntelItaltel LucentMarconi Matsuhsita MicrosoftMotorola NCRNEC NokiaNortel OlivettiLexikon PhilipsSiemens SonySun Thomson CSF Thomson Multimedia Xerox

26 7 Main Committees Information Society & Electronic Commerce Industry Policy Radio & Spectrum Policy Trade Policy Environmental Policy R&D and Education Policy Legal Affairs & Consumer Policy

27 2001-03-09(c)2001 Wacław Iszkowski27 Współpraca z UE - dlaczego ? Zbieranie informacji o naszych firmach, Brak informacji o firmach europejskich, Zapłacimy za ustępstwa w innych sektorach –z motoryzacji nic się już więcej nie wyciśnie ! Akceptujemy dyrektywy bez słowa, Nasz rynek będzie bardzo atrakcyjny, Dostęp do funduszów UE !!

28 2001-03-09(c)2001 Wacław Iszkowski28 Media Brak rzecznika Izby (trudna rola i zadanie) Pozytywny obraz Izby w mediach Przytyki ze strony prasy (a może konkurencji?) Forum i Seminaria promują Izbę Wzrost promocji Izby w Internecie Każdy członek Izby, a szczególnie każdy członek Władz Izby powinien promować Izbę !!! Nowe pisma – Tele.net.forum

29 2001-03-09(c)2001 Wacław Iszkowski29 Działalność Gospodarcza Trudna, ale konieczna decyzja Konsolidacja grup środowiskowych Uzyskiwanie opinii środowiska Pozyskiwanie funduszy (opłaty, sponsorowanie) Forum PIIT, Seminarium PIIT,... Raport PIIT, Opracowania PIIT,... Poszukiwanie własnej drogi firmy PIIT Wszelkie uwagi, opinie, rady – Welcome

30 2001-03-09(c)2001 Wacław Iszkowski30 Pytania & Odpowiedzi Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "2001-03-09(c)2001 Wacław Iszkowski1 X Walne Zgromadzenie Wacław Iszkowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google