Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Fundusz Kredytu Technologicznego jako źródło finansowania nowych technologii Katowice, maj 2006 rok.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Fundusz Kredytu Technologicznego jako źródło finansowania nowych technologii Katowice, maj 2006 rok."— Zapis prezentacji:

1 1 Fundusz Kredytu Technologicznego jako źródło finansowania nowych technologii Katowice, maj 2006 rok

2 2 Podstawa prawna funkcjonowania Funduszu Kredytu Technologicznego Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. Nr 179, poz. 1484) Ustawa weszła w życie 20 października 2005 r.

3 3 Przesłanki umiejscowienia Fundusz Kredytu Technologicznego w BGK Bank Gospodarstwa Krajowego, zgodnie z ustawą o BGK oraz misją Banku: jest instytucją finansową wspierającą realizację rządowych programów społeczno-gospodarczych obsługuje fundusze zadaniowe prowadzi działalność jako agent Ministra Finansów prowadzi inne czynności realizowane z wykorzystaniem środków publicznych, określone umowami z organami administracji rządowej Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej lokuje Fundusz Kredytu Technologicznego w BGK

4 4 Cel utworzenia Funduszu Kredytu Technologicznego Zachęcenie przedsiębiorców do inwestowania w innowacyjne technologie, poprzez finansowe wsparcie w formie kredytu technologicznego Pogłębienie współpracy pomiędzy ośrodkami naukowo- badawczymi i przedsiębiorstwami Zwiększenie transferu nowych technologii z ośrodków naukowo-badawczych do przedsiębiorstw

5 5 Kredyt technologiczny Udzielany ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego, zasilanego dotacjami z budżetu państwa oraz innymi wpływami określonymi ustawą Przeznaczony dla przedsiębiorcy realizującego inwestycję technologiczną

6 6 Przeznaczenie kredytu technologicznego Finansowanie inwestycji technologicznej, którą jest: zakup nowej technologii, jej wdrożenie i uruchomienie w oparciu o nią produkcji nowych lub zmodernizowanych wyrobów lub świadczenie nowych lub zmodernizowanych usług wdrożenie własnej nowej technologii i uruchomienie w oparciu o nią produkcji nowych lub zmodernizowanych wyrobów lub świadczenie nowych lub zmodernizowanych usług

7 7 Czym jest nowa technologia? Nowa technologia to: wiedza technologiczna w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań naukowych i prac rozwojowych, która: umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług, jest stosowana na świecie nie dłużej niż 5 lat

8 8 Duża inwestycja, w której wydatki przekraczają równowartość w złotych 50 mln euro Inwestycja w sektorze hutnictwa żelaza i stali, włókien syntetycznych, górnictwa węgla i rybołówstwa Inwestycja związana z produkcją, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów, o których mowa w Załączniku nr 1 do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (tzn. produktów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, m.in. mięsa, ryb, produktów mleczarskich, owoców, warzyw, tłuszczów, cukru, alkoholu, tytoniu, lnu, konopi itp.) Inwestycje wyłączone z finansowania kredytem technologicznym

9 9 Warunki kredytowania Kredyt technologiczny jest kredytem inwestycyjnym, udzielanym na warunkach rynkowych, typowych dla finansowania przez BGK działalności gospodarczej, z możliwością częściowego umorzenia kwoty kapitału kredytu Okres kredytowania, oprocentowanie, prowizja z tytułu udzielenia kredytu, warunki uruchomienia i spłaty kredytu oraz prawne zabezpieczenia spłaty, są zgodne z warunkami, na jakich BGK udziela komercyjnych kredytów inwestycyjnych

10 10 Kwota kredytu technologicznego Kwota kredytu nie może przekroczyć równowartości w złotych 2 mln euro, przeliczanej według średniego kursu w NBP na dzień podjęcia decyzji o udzieleniu kredytu Kredyt udzielany jest w złotych polskich

11 11 Udział własny przedsiębiorcy w finansowaniu inwestycji technologicznej Udział własny w finansowaniu inwestycji technologicznej nie może być mniejszy niż 25% wartości netto tej inwestycji Udziału własnego nie mogą stanowić środki, które zostały uzyskane przez przedsiębiorcę w związku z udzieloną pomocą publiczną, w szczególności w formie kredytów, dopłat do oprocentowania kredytów, a także gwarancji lub poręczeń, na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku

12 12 Okres kredytowania Kredyt technologiczny udzielany jest na okres do 72 miesięcy Możliwa jest karencja w spłacie kapitału kredytu do 12 miesięcy Przed uruchomieniem kredytu, Kredytobiorca zobowiązany jest do ustanowienia prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu

13 13 Oprocentowanie kredytu i prowizja z tytułu udzielenia kredytu Oprocentowanie kredytu technologicznego jest zmienne i równe stawce WIBOR 3 M + marża banku (kwiecień 2006 r. - ok. 7,0%) Prowizja z tytułu udzielenia kredytu, w wysokości 1% kwoty kredytu, pobierana jest w dniu uruchomienia kredytu

14 14 Wniosek o kredyt technologiczny Wnioski o udzielenie kredytu technologicznego mogą być składane w danym roku kalendarzowym w terminach: 1 – 30 kwietnia 1 – 31 lipca 1 - 31 października Wnioski o kredyt przyjmują wszystkie placówki operacyjne BGK

15 15 Wymagane dokumenty dołączane do wniosku o kredyt Dokumenty dotyczące inwestycji technologicznej: opinia jednostki naukowej, centrum badawczo-rozwojowego lub stowarzyszenia naukowo-technicznego o zasięgu ogólnopolskim zawierająca opis nowej technologii potwierdzająca, że technologia, w oparciu o którą będzie realizowana inwestycja jest nową technologią (tj. stosowaną na świecie nie dłużej niż 5 lat) dokumenty dotyczące wystawcy opinii (stwierdzające jego status) Dokumenty dotyczące Wnioskodawcy: odpis z rejestru przedsiębiorców, zaświadczenie o nadaniu numeru Regon i NIP, aktualne zaświadczenie z urzędu skarbowego oraz ZUS Inne dokumenty wymienione we wniosku o kredyt (biznes plan inwestycji)

16 16 Umorzenie części kredytu technologicznego Podstawą dokonania umorzenia jest poniesienie przez Kredytobiorcę wydatków, związanych z realizacją inwestycji technologicznej, przeznaczonych m.in. na: zakup na warunkach rynkowych nowych lub używanych środków trwałych rozbudowę lub modernizację istniejących środków trwałych prace przedrealizacyjne, studia, ekspertyzy, koncepcje, projekty techniczne zakup wartości niematerialnych i prawnych: patentów, licencji, nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej lub z zakresu organizacji i zarządzania

17 17 Kwota umorzenia kredytu technologicznego Całkowita kwota umorzenia części kredytu technologicznego nie może przekroczyć: równowartości w złotych 1 mln euro przeliczonej według średniego kursu w NBP na dzień dokonania umorzenia 50% kwoty wykorzystanego kapitału kredytu technologicznego w danym roku kalendarzowym - iloczynu 10% kwoty kapitału wykorzystanego kredytu technologicznego i liczby lat, które upłynęły od dnia udzielenia kredytu

18 18 Warunki umorzenia Umorzenie części kredytu technologicznego dokonywane jest: po uruchomieniu przez Kredytobiorcę sprzedaży towarów i usług powstałych w wyniku inwestycji technologicznej na podstawie przedłożonych faktur, dokumentujących sprzedaż towarów i usług w wysokości do 20% wartości netto wykazanej na złożonych fakturach w ratach, nie częściej niż dwa razy w roku po złożeniu przez Kredytobiorcę wniosku o umorzenie części kredytu wraz z wymaganymi dokumentami

19 19 Wniosek o umorzenie części kredytu Do wniosku o umorzenie Kredytobiorca załącza: opinię jednostki naukowej, centrum badawczo- rozwojowego lub stowarzyszenia naukowo-technicznego potwierdzającą zastosowanie nowej technologii przy produkcji towarów lub usług faktury dokumentujące sprzedaż towarów i usług powstałych w wyniku inwestycji technologicznej inne dokumenty określone ustawą

20 20 Umorzenie kredytu a pomoc publiczna Umorzenie części kredytu technologicznego stanowi pomoc publiczną uzyskaną przez przedsiębiorcę Kwota umorzenia podlega sumowaniu z inną pomocą publiczną uzyskaną przez tego przedsiębiorcę, przeznaczoną na inwestycję technologiczną lub na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z tą inwestycją

21 21 Umorzenie kredytu a kontynuacja działalności związanej z inwestycją technologiczną Kredytobiorca korzystający z umorzenia części kredytu technologicznego, zobowiązany jest do prowadzenia działalności gospodarczej, związanej z inwestycją finansowaną kredytem technologicznym, przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia tej inwestycji

22 22 Dotychczasowe rezultaty działalności Funduszu Kredytu Technologicznego Wnioski z października 2005 r. - 30 wniosków złożonych - 18 wniosków zaakceptowanych pod względem kryterium nowej technologii - 12 zawartych umów kredytowych na kwotę 18,3 mln zł Wnioski złożone w Oddziałach BGK w kwietniu br. (w trakcie procedury kredytowej): - 120 wniosków na łączną kwotę 350 mln zł Planowane środki Funduszu w 2006 roku: - łącznie ok. 130,0 mln zł (aktualne środki Funduszu oraz planowane zasilenie z budżetu państwa)

23 23 Kontakt w sprawach kredytu technologicznego Bank Gospodarstwa Krajowego Departament Wspierania Przedsiębiorczości www.bgk.com.pl e-mail: kredyt.technologiczny.@bgk.com.pl tel. (22) 522 95 52 (22) 596 59 66


Pobierz ppt "1 Fundusz Kredytu Technologicznego jako źródło finansowania nowych technologii Katowice, maj 2006 rok."

Podobne prezentacje


Reklamy Google