Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Fundusz Kredytu Technologicznego jako źródło finansowania nowych technologii Katowice, maj 2006 rok.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Fundusz Kredytu Technologicznego jako źródło finansowania nowych technologii Katowice, maj 2006 rok."— Zapis prezentacji:

1 1 Fundusz Kredytu Technologicznego jako źródło finansowania nowych technologii Katowice, maj 2006 rok

2 2 Podstawa prawna funkcjonowania Funduszu Kredytu Technologicznego Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. Nr 179, poz. 1484) Ustawa weszła w życie 20 października 2005 r.

3 3 Przesłanki umiejscowienia Fundusz Kredytu Technologicznego w BGK Bank Gospodarstwa Krajowego, zgodnie z ustawą o BGK oraz misją Banku: jest instytucją finansową wspierającą realizację rządowych programów społeczno-gospodarczych obsługuje fundusze zadaniowe prowadzi działalność jako agent Ministra Finansów prowadzi inne czynności realizowane z wykorzystaniem środków publicznych, określone umowami z organami administracji rządowej Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej lokuje Fundusz Kredytu Technologicznego w BGK

4 4 Cel utworzenia Funduszu Kredytu Technologicznego Zachęcenie przedsiębiorców do inwestowania w innowacyjne technologie, poprzez finansowe wsparcie w formie kredytu technologicznego Pogłębienie współpracy pomiędzy ośrodkami naukowo- badawczymi i przedsiębiorstwami Zwiększenie transferu nowych technologii z ośrodków naukowo-badawczych do przedsiębiorstw

5 5 Kredyt technologiczny Udzielany ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego, zasilanego dotacjami z budżetu państwa oraz innymi wpływami określonymi ustawą Przeznaczony dla przedsiębiorcy realizującego inwestycję technologiczną

6 6 Przeznaczenie kredytu technologicznego Finansowanie inwestycji technologicznej, którą jest: zakup nowej technologii, jej wdrożenie i uruchomienie w oparciu o nią produkcji nowych lub zmodernizowanych wyrobów lub świadczenie nowych lub zmodernizowanych usług wdrożenie własnej nowej technologii i uruchomienie w oparciu o nią produkcji nowych lub zmodernizowanych wyrobów lub świadczenie nowych lub zmodernizowanych usług

7 7 Czym jest nowa technologia? Nowa technologia to: wiedza technologiczna w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań naukowych i prac rozwojowych, która: umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług, jest stosowana na świecie nie dłużej niż 5 lat

8 8 Duża inwestycja, w której wydatki przekraczają równowartość w złotych 50 mln euro Inwestycja w sektorze hutnictwa żelaza i stali, włókien syntetycznych, górnictwa węgla i rybołówstwa Inwestycja związana z produkcją, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów, o których mowa w Załączniku nr 1 do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (tzn. produktów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, m.in. mięsa, ryb, produktów mleczarskich, owoców, warzyw, tłuszczów, cukru, alkoholu, tytoniu, lnu, konopi itp.) Inwestycje wyłączone z finansowania kredytem technologicznym

9 9 Warunki kredytowania Kredyt technologiczny jest kredytem inwestycyjnym, udzielanym na warunkach rynkowych, typowych dla finansowania przez BGK działalności gospodarczej, z możliwością częściowego umorzenia kwoty kapitału kredytu Okres kredytowania, oprocentowanie, prowizja z tytułu udzielenia kredytu, warunki uruchomienia i spłaty kredytu oraz prawne zabezpieczenia spłaty, są zgodne z warunkami, na jakich BGK udziela komercyjnych kredytów inwestycyjnych

10 10 Kwota kredytu technologicznego Kwota kredytu nie może przekroczyć równowartości w złotych 2 mln euro, przeliczanej według średniego kursu w NBP na dzień podjęcia decyzji o udzieleniu kredytu Kredyt udzielany jest w złotych polskich

11 11 Udział własny przedsiębiorcy w finansowaniu inwestycji technologicznej Udział własny w finansowaniu inwestycji technologicznej nie może być mniejszy niż 25% wartości netto tej inwestycji Udziału własnego nie mogą stanowić środki, które zostały uzyskane przez przedsiębiorcę w związku z udzieloną pomocą publiczną, w szczególności w formie kredytów, dopłat do oprocentowania kredytów, a także gwarancji lub poręczeń, na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku

12 12 Okres kredytowania Kredyt technologiczny udzielany jest na okres do 72 miesięcy Możliwa jest karencja w spłacie kapitału kredytu do 12 miesięcy Przed uruchomieniem kredytu, Kredytobiorca zobowiązany jest do ustanowienia prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu

13 13 Oprocentowanie kredytu i prowizja z tytułu udzielenia kredytu Oprocentowanie kredytu technologicznego jest zmienne i równe stawce WIBOR 3 M + marża banku (kwiecień 2006 r. - ok. 7,0%) Prowizja z tytułu udzielenia kredytu, w wysokości 1% kwoty kredytu, pobierana jest w dniu uruchomienia kredytu

14 14 Wniosek o kredyt technologiczny Wnioski o udzielenie kredytu technologicznego mogą być składane w danym roku kalendarzowym w terminach: 1 – 30 kwietnia 1 – 31 lipca października Wnioski o kredyt przyjmują wszystkie placówki operacyjne BGK

15 15 Wymagane dokumenty dołączane do wniosku o kredyt Dokumenty dotyczące inwestycji technologicznej: opinia jednostki naukowej, centrum badawczo-rozwojowego lub stowarzyszenia naukowo-technicznego o zasięgu ogólnopolskim zawierająca opis nowej technologii potwierdzająca, że technologia, w oparciu o którą będzie realizowana inwestycja jest nową technologią (tj. stosowaną na świecie nie dłużej niż 5 lat) dokumenty dotyczące wystawcy opinii (stwierdzające jego status) Dokumenty dotyczące Wnioskodawcy: odpis z rejestru przedsiębiorców, zaświadczenie o nadaniu numeru Regon i NIP, aktualne zaświadczenie z urzędu skarbowego oraz ZUS Inne dokumenty wymienione we wniosku o kredyt (biznes plan inwestycji)

16 16 Umorzenie części kredytu technologicznego Podstawą dokonania umorzenia jest poniesienie przez Kredytobiorcę wydatków, związanych z realizacją inwestycji technologicznej, przeznaczonych m.in. na: zakup na warunkach rynkowych nowych lub używanych środków trwałych rozbudowę lub modernizację istniejących środków trwałych prace przedrealizacyjne, studia, ekspertyzy, koncepcje, projekty techniczne zakup wartości niematerialnych i prawnych: patentów, licencji, nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej lub z zakresu organizacji i zarządzania

17 17 Kwota umorzenia kredytu technologicznego Całkowita kwota umorzenia części kredytu technologicznego nie może przekroczyć: równowartości w złotych 1 mln euro przeliczonej według średniego kursu w NBP na dzień dokonania umorzenia 50% kwoty wykorzystanego kapitału kredytu technologicznego w danym roku kalendarzowym - iloczynu 10% kwoty kapitału wykorzystanego kredytu technologicznego i liczby lat, które upłynęły od dnia udzielenia kredytu

18 18 Warunki umorzenia Umorzenie części kredytu technologicznego dokonywane jest: po uruchomieniu przez Kredytobiorcę sprzedaży towarów i usług powstałych w wyniku inwestycji technologicznej na podstawie przedłożonych faktur, dokumentujących sprzedaż towarów i usług w wysokości do 20% wartości netto wykazanej na złożonych fakturach w ratach, nie częściej niż dwa razy w roku po złożeniu przez Kredytobiorcę wniosku o umorzenie części kredytu wraz z wymaganymi dokumentami

19 19 Wniosek o umorzenie części kredytu Do wniosku o umorzenie Kredytobiorca załącza: opinię jednostki naukowej, centrum badawczo- rozwojowego lub stowarzyszenia naukowo-technicznego potwierdzającą zastosowanie nowej technologii przy produkcji towarów lub usług faktury dokumentujące sprzedaż towarów i usług powstałych w wyniku inwestycji technologicznej inne dokumenty określone ustawą

20 20 Umorzenie kredytu a pomoc publiczna Umorzenie części kredytu technologicznego stanowi pomoc publiczną uzyskaną przez przedsiębiorcę Kwota umorzenia podlega sumowaniu z inną pomocą publiczną uzyskaną przez tego przedsiębiorcę, przeznaczoną na inwestycję technologiczną lub na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z tą inwestycją

21 21 Umorzenie kredytu a kontynuacja działalności związanej z inwestycją technologiczną Kredytobiorca korzystający z umorzenia części kredytu technologicznego, zobowiązany jest do prowadzenia działalności gospodarczej, związanej z inwestycją finansowaną kredytem technologicznym, przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia tej inwestycji

22 22 Dotychczasowe rezultaty działalności Funduszu Kredytu Technologicznego Wnioski z października 2005 r wniosków złożonych - 18 wniosków zaakceptowanych pod względem kryterium nowej technologii - 12 zawartych umów kredytowych na kwotę 18,3 mln zł Wnioski złożone w Oddziałach BGK w kwietniu br. (w trakcie procedury kredytowej): wniosków na łączną kwotę 350 mln zł Planowane środki Funduszu w 2006 roku: - łącznie ok. 130,0 mln zł (aktualne środki Funduszu oraz planowane zasilenie z budżetu państwa)

23 23 Kontakt w sprawach kredytu technologicznego Bank Gospodarstwa Krajowego Departament Wspierania Przedsiębiorczości tel. (22) (22)


Pobierz ppt "1 Fundusz Kredytu Technologicznego jako źródło finansowania nowych technologii Katowice, maj 2006 rok."

Podobne prezentacje


Reklamy Google