Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja i promocja Szwajcarsko-Polski Program Współpracy 14-16.03.2012 Muszyna opracowanie JEMS Architekci.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja i promocja Szwajcarsko-Polski Program Współpracy 14-16.03.2012 Muszyna opracowanie JEMS Architekci."— Zapis prezentacji:

1 Informacja i promocja Szwajcarsko-Polski Program Współpracy 14-16.03.2012 Muszyna opracowanie JEMS Architekci

2 INFORMACJA I PROMOCJA Działania promocyjne rozpoczynamy od dnia podpisania Umowy ws. Realizacji Projektu i przez cały okres jej obowiązywania. Zasady oznakowania projektów: Stosowanie systemu identyfikacji wizualnej Umieszczanie informacja o współfinansowaniu w ramach SPPW

3 SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ System identyfikacji wizualnej: Logotyp Swiss Contribution Logotyp Bundeslogo

4 ZASADY OZNAKOWANIA PROJEKTÓW - LOGOTYP SWISS CONTRIBUTION Logotyp Swiss Contribution Wszystkie materiały informacyjne i promocyjne muszą być oznakowane tym logotypem. Dotyczy: materiałów drukowanych, materiałów promocyjnych, stron internetowych, ogłoszeń, reklam, baz danych, filmów promocyjnych, prezentacji w programie PowerPoint, tablic i tabliczek informacyjnych, tablic pamiątkowych i naklejek, plakatów, bannerów, stanowisk wystawienniczych, itp.

5 ZASADY OZNAKOWANIA PROJEKTÓW - LOGOTYP SWISS CONTRIBUTION UWAGA! Przy logotypie Swiss Contribution można zamieścić logo Instytucji Realizującej, partnera projektu, symbole narodowe lub regionalne. W żadnym wypadku nie wolno zamieszczać logotypów wykonawców prywatnych realizujących działania w ramach projektu!!

6 ZASADY OZNAKOWANIA PROJEKTÓW - LOGOTYP BUNDESLOGO Logotyp Bundeslogo Obowiązkowo dotyczy: tablic i tabliczek informacyjnych, tablic pamiątkowych, naklejek informacyjnych.

7 ZASADY OZNAKOWANIA PROJEKTÓW - INFORMACJA O WSPÓŁFINANSOWANIU Informacja o współfinansowaniu w ramach SPPW Wersja polska: Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej Wersja angielska: Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

8 ZASADY OZNAKOWANIA PROJEKTÓW - INFORMACJA O WSPÓŁFINANSOWANIU Stosowana obowiązkowo w przypadku: tablic i tabliczek informacyjnych, tablic pamiątkowych, naklejek, publikacji (z wyjątkiem sytuacji, gdy rozmiar materiału tego nie umożliwia), artykułów sponsorowanych, materiałów audiowizualnych materiałów szkoleniowych i certyfikatów dla uczestników szkoleń

9 ZASADY OZNAKOWANIA PROJEKTÓW W zależności od rozmiaru i/lub typu, materiały informacyjne i promocyjne należy oznakować zgodnie z jednym z wariantów: podstawowy - logo Swiss Contribution i informacja o współfinansowaniu minimalny - logo Swiss Contribution (w przypadku mniejszych materiałów, gdy nie ma możliwości zamieszczenia informacji o współfinansowaniu, np., długopisy, pamięci USB, itp.)

10 ZASADY OZNAKOWANIA PROJEKTÓW Należy pamiętać, że w przypadku tablic, tabliczek i naklejek informacyjnych oraz tablic pamiątkowych należy obowiązkowo stosować Bundeslogo.

11 DZIAŁANIA OBOWIĄZKOWE Instytucje Realizujące są zobowiązane informować w jasny sposób grupy docelowe o otrzymanym wsparciu, o wynikach i korzyściach z tym związanych, o postępach projektu, etapach wdrażania projektu, np.: o podpisaniu Umowy ws. realizacji projektu, rozpoczęciu robót budowlanych, rozpoczęciu kampanii promocyjnej, zakończeniu budowy/ renowacji budynku, zakończeniu projektu itp.

12 DZIAŁANIA OBOWIĄZKOWE Tablice informacyjne (projekty infrastrukturalne lub budowlane) co najmniej jedna tablica zostanie umieszczona w dniu rozpoczęcia robót na terenie realizacji projektów infrastrukturalnych lub budowlanych Muszą zawierać następujące elementy: logotypy Swiss Contribution i Bundeslogo obejmujące około 25% powierzchni tablicy, informację o wsparciu w dwóch językach, wartość współfinansowania szwajcarskiego w CHF, tytuł projektu i nazwę beneficjenta, dopuszczalne są inne logotypy z wyjątkiem logotypów wykonawców prywatnych, realizujących działania w ramach projektu.

13 DZIAŁANIA OBOWIĄZKOWE Tablice pamiątkowe (projekty infrastrukturalne lub budowlane) w terminie 6 miesięcy od zakończenia robót inwestycyjnych, tablice informacyjne należy zastąpić stałymi tablicami pamiątkowymi Muszą zawierać następujące elementy: logotypy Swiss Contribution i Bundeslogo obejmujące około 25% powierzchni tablicy, informację o wsparciu w dwóch językach, wartość współfinansowania szwajcarskiego w CHF, dopuszczalne są inne logotypy z wyjątkiem logotypów wykonawców prywatnych, realizujących działania w ramach projektu.

14 DZIAŁANIA OBOWIĄZKOWE Tabliczki informacyjne Stosowane w celu oznakowania stanowisk pracy lub pomieszczeń, w których realizowane są projekty nieinwestycyjne, Stosowane w celu oznakowania pomieszczeń, w których prowadzone są roboty renowacyjne wewnątrz budynku (umieszczana przy wejściu do pomieszczenia, w którym prowadzone są prace).

15 DZIAŁANIA OBOWIĄZKOWE Tabliczki informacyjne Muszą zawierać następujące elementy: logotypy Swiss Contribution i Bundeslogo obejmujące około 25% powierzchni tablicy, informację o wsparciu w dwóch językach, wartość współfinansowania szwajcarskiego w CHF, dopuszczalne są inne logotypy z wyjątkiem logotypów wykonawców prywatnych, realizujących działania w ramach projektu.

16 DZIAŁANIA OBOWIĄZKOWE Naklejki informacyjne Stosowane w celu oznakowania środków trwałych (maszyn, urządzeń, komputerów, sprzętu biurowego, itp.) Stosowane w celu oznakowania wartości niematerialnych i prawnych (np. oprogramowanie)

17 DZIAŁANIA OBOWIĄZKOWE Naklejki informacyjne Muszą zawierać następujące elementy: logotypy Swiss Contribution i Bundeslogo obejmujące około 25% powierzchni tablicy, informację o wsparciu w języku polskim, dopuszczalne są inne logotypy z wyjątkiem logotypów wykonawców prywatnych, realizujących działania w ramach projektu.

18 DZIAŁANIA OBOWIĄZKOWE Oznakowanie dokumentów za pomocą logotypu Swiss Contribution, informacji o wsparciu (opcjonalnie) Oznaczeniu podlegają dokumenty dotyczące realizacji projektu, w szczególności: korespondencja papierowa w sprawie projektu ogłoszenia dotyczące przetargów, dokumentacja przetargowa, umowy zawarte z wykonawcami, certyfikaty, świadectwa, dyplomy itp. Nie należy znakować dokumentów wewnętrznych.

19 DZIAŁANIA OBOWIĄZKOWE Informacje prasowe należy sporządzić i rozpowszechnić co najmniej dwie informacje prasowe (w momencie rozpoczęcia i zakończenia projektu), należy dostarczyć je do wiodących mediów o zasięgu lokalnym i/lub ogólnokrajowym, w zależności od charakteru projektu, kopie informacji powinny być archiwizowane, KIK, IP, SDC powinny zostać poinformowane o publikacji informacji prasowej.

20 DZIAŁANIA OBOWIĄZKOWE Informacje prasowe powinny zawierać następujące elementy: nagłówek – tytuł skrócony, krótki wstęp, tekst główny (zawierający m.in. opis projektu, informację o kwocie wsparcia szwajcarskiego i współfinansowania IR (i/lub z innych źródeł), korzyści związane ze wsparciem), zakończenie (dane kontaktowe itp.).

21 DZIAŁANIA REKOMENDOWANE strona internetowa materiały drukowane i audiowizualne (broszury, foldery, ulotki, biuletyny, itp.) plakaty i bannery konferencje, warsztaty, imprezy informacyjne i promocyjne (targi, wystawy) inne materiały promocyjne (kubki, długopisy, pamięci USB) DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!


Pobierz ppt "Informacja i promocja Szwajcarsko-Polski Program Współpracy 14-16.03.2012 Muszyna opracowanie JEMS Architekci."

Podobne prezentacje


Reklamy Google