Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I Forum bezpośredniego dialogu. Zamówienia publiczne a proces inwestycyjny. Referujący: Bożena Hawrylczuk – Przewodnicząca Zachodniopomorskiego Klastra.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I Forum bezpośredniego dialogu. Zamówienia publiczne a proces inwestycyjny. Referujący: Bożena Hawrylczuk – Przewodnicząca Zachodniopomorskiego Klastra."— Zapis prezentacji:

1 I Forum bezpośredniego dialogu. Zamówienia publiczne a proces inwestycyjny. Referujący: Bożena Hawrylczuk – Przewodnicząca Zachodniopomorskiego Klastra Budowlanego Północnej Izby Gospodarczej

2 Ustawa Prawo Zamówień Publicznych implementuje dyrektywę europejską: DYREKTYWA 2004/18/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi. PRAWO ZAMÓWIE Ń PUBLICZNYCH A DYREKTYWA EUROPEJSKA

3 1. Uwagi dotyczące aspektów praktycznego stosowania przepisów przez zamawiających 2. Uwagi dotyczące uregulowań prawnych UWAGI WYKONAWCÓW DO PROCEDUR O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

4 1. Niemerytoryczna i eliminująca podmioty zdolne do wykonania zamówienia konkretyzacja warunków udziału w postępowaniu 1 (opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków) - art.22 ust.1 oraz art.22 ust.4. 2. Wadliwy sposób opisu przedmiotu zamówienia – art. 29-31 3. Zaniechania w zakresie żądania wyjaśnień od wykonawcy, w przypadku rażąco niskiej ceny, oraz w przypadku braku lub niewystarczających wyjaśnień zaniechanie odrzucenia oferty – art.89 ust.1 pkt 4) i art.90 ust.3 4. Postanowienia umowne naruszające zasadę równości stron i dobrych obyczajów. UWAGI DO ZAMAWIAJ Ą CYCH DOTYCZ Ą CE PRAKTYCZNEGO STOSOWANIA PZP

5 1. Zbyt wąsko określane warunki dotyczące wiedzy i doświadczenia, eliminujące z postępowania wykonawców w pełni zdolnych do wykonania zadania, lecz nie mogących wykazać się tożsamą robotą budowlaną lub usługą projektową. Zdaniem Wykonawców w większości typowych zamówień wystarczający byłby opis wymagań dot.wiedzy i doświadczenia korelujący ze specjalnościami budowlanymi określonymi w art. 14 Prawa Budowlanego. UWAGI WYKONAWCÓW DO OPISU SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA W ARUNKÓW UDZIA Ł U W POST Ę POWANIU ART. 22 PZP (ART. 36UST.1 PKT 5)

6 1) architektonicznej; 2) konstrukcyjno-budowlanej; 2a) drogowej; 2b) mostowej; 2c) kolejowej; 2d) wyburzeniowej; 2e) telekomunikacyjnej; 3) (uchylony); SPECJALNO Ś CI WG PRAWA BUDOWLANEGO 4) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; 5) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; 6) (uchylony). Art. 14. 1. Uprawnienia budowlane są udzielane w specjalnościach :

7 PIRAMIDA WARUNKU WIEDZY I DOŚWIADCZENIA Wykonanie 2 budynków użyteczności publicznej, 4-ro kondygnacyjnych, z WINDĄ o kub.3000m3 każdy, na wartość min. 24 mln.PLN Wykonanie 2 budynków UŻYTECZNOŚCI PUBL., 4-ro kondygnacyjnych o kub.3000m3, na wartość min. 24 mln.PLN Wykonanie 2 budynków, 4-RO KONDYGNACYJNYCH o kub.3000m3, na wartość min. 24 mln.PLN Wykonanie 2 budynków, o kub.3000m3, na wartość min. 24 mln.PLN

8 1. Nadużywanie wskazywania znaków towarowych 2. Wskazanie znaku towarowego i umieszczenie klauzuli lub równoważny nie jest wystarczające. Zamawiający powinien wskazać w SIWZ konkretne parametry, których spełnienie przesądzi o spełnieniu warunku równoważności. 3. Wskazywanie wizji lokalnej jako sposobu opisu robót budowlanych jest niedopuszczalne i nie może rodzić żadnych skutków dla wykonawcy (art.31 ust.1 opis przedmiotu zamówienia – dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) 4. W zamówieniach o cenie ryczałtowej przedmiar jest jedynie elementem pomocniczym UWAGI DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

9 Zamawiający ma obowiązek wezwać wykonawcę, który złożył ofertę o rażąco niskiej cenie do wyjaśnień w trybie art. 90 ust.1. Brak wyjaśnień lub gdy wyjaśnienia potwierdzają, że oferta zawiera rażąco niską cenę rodzi obowiązek odrzucenia oferty – art. 89 ust. 1 pkt 4 oraz art. 90 ust.3. Zamawiający nie wykonują swojego zobowiązania w tym zakresie. RA ŻĄ CO NISKA CENA - PZP

10 Artykuł 55 Rażąco niskie oferty 1) Jeżeli w przypadku danego zamówienia, oferty odnoszące się do świadczenia wydają się rażąco niskie, instytucja zamawiająca, przed odrzuceniem tych ofert, zwraca się na piśmie do oferenta o podanie szczegółów, dotyczących tych składowych elementów ofert, które uważa za istotne. Szczegóły te mogą dotyczyć głównie: a) ekonomiczności danej metody budowania, procesu produkcyjnego lub świadczonych usług; b) technicznych lub wszelkich wyjątkowo korzystnych warunków, którymi dysponuje` oferent, w celu realizacji robót budowlanych, dostawie produktów lub usług; c) oryginalności robót budowlanych, dostaw lub usług proponowanych przez oferenta; d) zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony zatrudnienia i warunków pracy, a także miejsca, w którym roboty budowlane, usługi lub dostawy te mają być realizowane; e) możliwości uzyskania przez oferenta pomocy państwowej. 2) Przez konsultacje z oferentem instytucja zamawiająca weryfikuje składowe elementy oferty, uwzględniając dostarczone dowody. RA ŻĄ CO NISKA CENA WG DYREKTYWY 2004/18/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dn. 31 marca 2004 r. RA ŻĄ CO NISKA CENA WG DYREKTYWY 2004/18/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dn. 31 marca 2004 r.

11 1. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia publicznego. 2. Niewywiązywanie się wykonawcy ze zobowiązań wobec dostawców i usługodawców- zatory płatnicze – łańcuch upadłości 3.Skutki społeczne - zatrudnianie na czarno - brak wpływów do ZUS – ludzie zatrudniani na czarno nie wypracowują swojego kapitału emerytalnego 4. Udaremnianie wygrania przetargu innym podmiotom zdolnym do wykonania zamówienia – pogorszenie sytuacji ekonomicznej tych podmiotów, brak zleceń prowadzi do redukcji zatrudnienia i często do upadku dobrych przedsiębiorców. 5. Przedsiębiorcy nie mogący wygrać kolejnych przetargów tracą z upływem czasu zdolność wykazania się doświadczeniem i wiedzą oraz odpowiednią sytuacją ekonomiczną w myśl art.22 ust.1 pkt 4) PZP SKUTKI ZANIECHANIA ODRZUCENIA OFERTY O RA ŻĄ CO NISKIEJ CENIE

12 1. Obawa przed ewentualnym zarzutem o niegospodarność ze strony organów kontrolnych 2. Brak kadry posiadającej dostateczną wiedzę i doświadczenie po stronie zamawiającego, uniemożliwiający dokonanie merytorycznego uzasadnienia odrzucenia oferty o rażąco niskiej cenie. (Porada :Można powierzyć przygotowanie i prowadzenie postępowania stronie trzeciej (art. 15 ust.2) lub powołać biegłych do komisji art.21 ust.4 ) 3. Brak zrozumienia problemu w szerokiej społecznej perspektywie DLACZEGO ZAMAWIAJ Ą CY NIE ODRZUCAJ Ą OFERT O RA ŻĄ CO NISKIEJ CENIE

13 1. Zachowywać zasadę równości stron w postanowieniach umownych (rażące dysproporcje np. w karach umownych) 2. Urealnić terminy wykonania zamówienia (zbyt długi termin oceny ofert – zbyt krótki termin na realizację zamówienia) 3. Żądanie od wykonawców, na urządzenia i materiały budowlane, gwarancji dłuższych niż udzielają producenci jest co najmniej naruszeniem dobrych obyczajów INNE UWAGI

14 §1.1.2) Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (...) §1.1.3)Wykaz wykonanych dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (...) ROZPORZ Ą DZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dn. 30 grudnia 2009 r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo ż e żą da ć zamawiaj ą cy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mog ą by ć sk ł adane

15 1. Odwołania przy zamówieniach podprogowych (< 4 845 000 euro dla robót budowlanych) – ograniczenie zakresu przedmiotowego odwołania do: a)wyboru trybu nbo, zzwr, zoc, b) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu c) wykluczenia odwołującego z postępowania d)odrzucenia oferty odwołującego 2. Informacja do zamawiającego o czynności niezgodnej z przepisami lub zaniechaniu czynności art.181 Wpis od odwołania dotyczącego robót budowlanych : – 10 000,00 zł (wartości poniżej progów…) - 20 000,00 zł (równe i powyżej progów…) Ś RODKI OCHRONY PRAWNEJ ODWO Ł ANIE ART.180, INFORMACJA ART.181

16 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "I Forum bezpośredniego dialogu. Zamówienia publiczne a proces inwestycyjny. Referujący: Bożena Hawrylczuk – Przewodnicząca Zachodniopomorskiego Klastra."

Podobne prezentacje


Reklamy Google