Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Utworzenie miejsca rekreacji w Dąbrówce Górnej poprzez zagospodarowanie terenu wokół stawu wraz z regulacją linii brzegowej i elementami małej architektury”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Utworzenie miejsca rekreacji w Dąbrówce Górnej poprzez zagospodarowanie terenu wokół stawu wraz z regulacją linii brzegowej i elementami małej architektury”"— Zapis prezentacji:

1 „Utworzenie miejsca rekreacji w Dąbrówce Górnej poprzez zagospodarowanie terenu wokół stawu wraz z regulacją linii brzegowej i elementami małej architektury”

2  Projekt pn. „Utworzenie miejsca rekreacji w Dąbrówce Górnej poprzez zagospodarowanie terenu wokół stawu wraz z regulacją linii brzegowej i elementami małej architektury”, o wartości 43 259,40 zł, zrealizowany został głównie dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności.  Beneficjentem była Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrówce Górnej, która na realizację zadania uzyskała dofinansowanie w kwocie 22 540,00 zł, w ramach Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.  Inwestycja pozwoliła na zagospodarowanie terenu wokół stawu, tworząc tym samym ogólnodostępne miejsce rekreacji, do którego mają dostęp swobodny i bezpłatny nie tylko wszyscy mieszkańcy sołectwa, ale również całej Gminy. Innowacyjność i wzorcowy charakter projektu

3

4

5  Realizacja projektu objęła:  wykarczowanie, plantowanie i uporządkowanie terenu wokół stawu,  oczyszczenie stawu z roślin,  regulację linii brzegowej stawu polegającą na wykarczowaniu drzew i krzewów (będących w znacznej części samosiejkami), wykonanie faszynowania linii brzegowej, wzmocnienia skarpy linii brzegowej matą słomianą 350 g i obsianiu trawą,  dostawę i montaż gotowych elementów małej architektury, w tym:  wiaty ogrodowej o wymiarach 3 x 6 m, typu Orlean z impregnowanego drewna, kryta papą nawierzchniową, z prefabrykowanymi betonowymi fundamentami,  ławki betonowo-drewniane - 9 szt.,  kosze betonowe sześciokątne z metalowym i wkład ami - 6 szt. Realizacja projektu

6

7  W realizację projektu zostały zaangażowane osoby i podmioty tj. Rada S ołecka Dąbrówki Górnej, OSP Dąbrówka Górna, LZS Dąbrówka Górna, Stowarzyszenie CIS oraz Rada Sołeck a z Gwoździc (1 osoba).  Dzięki ich zaangażowaniu sprawnie przebiegły prace nad uporządkowaniem i wykarczowaniem terenu, oczyszczeniem stawu głównie ze śmieci i roślin oraz rozbiórką starego murku.  M ieszkańcy sołectwa obecni byli na każdym etapie realizacji inwestycji. Ich determinacja i dokładność przyczyniła się w konsekwencji do powstania miejsca użyteczności publicznej, z którego są dumni nie tylko na terenie Gminy, ale również w całym województwie.  Realizacja inwestycji miała na terenie Krainy Św. Anny innowacyjny charakter oraz przyczyniła się do wzbogacenia oferty kulturowej i rekreacyjnej przy optymalnym wykorzystaniu istniejących walorów w miejscu realizacji operacji. Realizacja projektu

8  Inwestycja pozwoliła na zagospodarowanie terenu wokół stawu, tworząc tym samym ogólnodostępne miejsce rekreacji, do którego ma swobodny dostęp cała społeczność lokalna. Funkcjonalność i poziom wykorzystania projektu po jego realizacji

9  Powstały obiekt wraz z elementami małej architektury podwyższył walory estetyczne tego miejsca, uatrakcyjnił sołectwo, ale przede wszystkim stworzył warunki do organizacji różnego rodzaju spotkań i imprez plenerowych.  Cyklicznie odbywają się m.in.:  turnieje wędkarskie dla dzieci i dorosłych „Taaka ryba”,  festyny rodzinne, imprezy dla dzieci,  indywidualne wędkowanie nad stawem,  wspólne grillowanie wszystkich mieszkańców sołectwa. Funkcjonalność i poziom wykorzystania projektu po jego realizacji

10  Zagospodarowanie tej części wsi zgodnie z założeniami projektu przyczyniło się do: zwiększenia aktywności lokalnej społeczności, powstania centrum spotkań mieszkańców i miejsca rekreacji dla turystów, w tym uprawiających turystykę rowerową.  Obecnie jest to miejsce odpoczynku i integracji mieszkańców, a poprawa wizerunkowa sołectwa prowadzi do konkurencyjności miejscowości pod względem mieszkaniowym, szczególnie dla ludzi młodych. Korzyści z realizacji projektu

11  Zagospodarowanie terenu wokół stawu wykonane zostało z najwyższej jakości materiałów, w zgodzie ze sztuką budowlaną, na podstawie szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Zrealizowana inwestycja zgodna jest również z Planem Odnowy miejscowości, który zawiera działania między innymi wpływające na rozwój miejscowości z uwzględnieniem:  tożsamości wsi i wartości życia wiejskiego – realizowane poprzez upiększanie otoczenia,  standardu życia - poprzez tworzenie i modernizację infrastruktury technicznej i społecznej sołectwa,  jakości życia - poprzez tworzenie strefy aktywnego wypoczynku. Zatem Plan zakłada wielofunkcyjny rozwój wsi poprzez realizację projektów, które przyczyniają się w głównej mierze do aktywizacji mieszkańców. Jakość wykonania projektu z uwzględnieniem jego spójności charakteru wsi

12  Dla mieszkańców sołectwa realizacja tego projektu okazała się wspaniałym rozpoczęciem szeregu inicjatyw, które integrując społeczność poprawiają jakość ich życia, a co za tym idzie wizerunek całej wsi.  W Dąbrówce Górnej mieszkają ludzie aktywni, pragnący aktywnie spędzać czas wolny.  Pierwszy projekt pn. „Utworzenie miejsca rekreacji w Dąbrówce Górnej poprzez zagospodarowanie terenu wokół stawu wraz z regulacją linii brzegowej i elementami małej architektury” zmotywował mieszkańców i przyczynił się do realizacji czterech kolejnych projektów, wszystkie związane z aktywnym wypoczynkiem. W związku z powyższym zauważalny jest fakt, iż sołectwo tworzy spójny kierunek rozwoju swojej miejscowości. Korzyści z realizacji projektu

13  W sołectwie Dąbrówka Górna występują zwierzęta chronione takie jak: borsuk, jenot, wydra, bocian biały, jastrząb, krogulec.  Zaobserwowano również licznie występujące rośliny chronione, szczególnie zawilce. Wieś od zachodniej części graniczy z Borami Niemodlińskimi, czyli największego kompleksu leśnego w zachodniej części górnej Odry.  Korzystając ze ścieżek rowerowych mieszkańcy mogą aktywnie spędzać czas wolny na łonie natury. Fauna i flora

14  Staw, który został zniszczony albo na skutek działania człowieka, albo na skutek naturalnego procesu zaniku stanowi teren cenny przyrodniczo. Poprawa warunków istniejącego siedliska, korekta struktury i funkcjonowania siedliska wodnego zdegradowanego przyczyniło się do odtworzenia naturalnych walorów przyrodniczych sołectwa Dąbrówka Górna.  Odnowiony zbiornik wodny, płytka i żyzna woda, a także okalające je trzcinowiska stanowią idealne siedlisko dla płazów, ryb, roślinności oraz ptaków wodnych. Korzyści z realizacji projektu

15  Na uwagę zasługuje również fakt, iż w trakcie realizacji projektu nawiązano współpracę z Opolskim Stowarzyszeniem Ekologiczno-Kulturowym „Cis” w zakresie działań proekologicznych, które umożliwiły w prawidłowy i sprawny sposób uporządkować staw oraz tereny zielone. W ten sposób prace porządkowe przebiegały w zgodzie z przyrodą. Korzyści z realizacji projektu

16

17  Mieszkańcy Dąbrówki Górnej dbają o ekologię i ochronę środowiska, dowodem tego jest skutecznie prowadzona segregacja odpadów komunalnych, na terenie wsi, prowadzona „u źródła”.  Na terenie sołectwa selekcją objęte są odpady tj.: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło opakowaniowe, opakowania wielomateriałowe, popiół, odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, odpady zielone, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia, akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony. Wykorzystanie przyrody jako waloru rozwojowego wsi

18  Realizacja przez mieszkańców pierwszego dużego projektu, jakim było „Utworzenie miejsca rekreacji w Dąbrówce Górnej poprzez zagospodarowanie terenu wokół stawu wraz z regulacją linii brzegowej i elementami małej architektury”, również podkreśliło, iż otaczająca przyroda jest ważnym elementem ich funkcjonowania.  Powstały ogólnodostępny teren wokół stawu obecnie spełnia funkcje wypoczynkowe, rekreacyjne, zdrowotne i estetyczne. Przyczynia się do poprawy jakości życia i utrzymania bioróżnorodności.  Zastosowana w nim zieleń jest elementem kompozycyjnym i nawiązuje do zieleni naturalnie występującej w okolicy, dodatkowo wpływa na charakter i wygląd ulicy, kształtuje i porządkuje wnętrze sołectwa. Wykorzystanie przyrody jako waloru rozwojowego wsi

19  Mieszkańcy Dąbrówki Górnej na zebraniu wiejskim 18 marca i Rada Miejska w Krapkowicach 17 kwietnia 2013 r., podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi. W związku z tym powołano Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Dąbrówka Górna, które posiada osobowość prawną.  Działalność Stowarzyszenia wytycza przyjęty przez Komitet Założycielski Stowarzyszenia Statut. Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Dąbrówka Górna

20  W związku z tym powołano Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Dąbrówka Górna, które posiada osobowość prawną.  Działalność Stowarzyszenia wytycza przyjęty przez Komitet Założycielski Stowarzyszenia Statut.  Mieszkańcy Dąbrówki Górnej na zebraniu wiejskim 18 marca i Rada Miejska w Krapkowicach 17 kwietnia 2013 r., podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi. Organizacja procesu odnowy wsi

21 Plan odnowy miejscowości Dąbrówka Górna – przedsięwzięcia w 2014 roku

22  Zgodnie z zasadami uczestnictwa w Programie Odnowy Wsi jednym z wymogów w stosunku do sołectwa jest ustalenie i przyjęcie Planu Odnowy Miejscowości, a następnie konsekwentnej jego realizacji i aktualizacji.  W związku z powyższym 23 kwietnia 2014 roku przyjęto uchwałą nr XXVIII/442/2014 "Plan odnowy miejscowości Dąbrówka Górna na lata 2014-2020”.  Plan zakłada wielofunkcyjny rozwój wsi poprzez realizację projektów, które przyczyniają się do aktywizacji mieszkańców. Mimo tak krótkiego okresu uczestnictwa w programie Odnowa Wsi Województwa Opolskiego mieszkańcy sołectwa we współpracy z UMiG w Krapkowicach wykonali szereg prac na rzecz swojej miejscowości mających na celu poprawę stanu infrastruktury wiejskiej oraz jakości życia mieszkańców. Organizacja procesu odnowy wsi

23  Hasło: „Dąbrówka Górna – zintegrowana wieś z tradycjami, otwarta na nowoczesność. Kiedyś położona na starożytnym szlaku bursztynowym – dzisiaj przy węźle autostrady A-4, przyjazna dla inwestorów”  Zawiera działania wpływające na rozwój miejscowości z uwzględnieniem zgodności z jej charakterem i krajobrazem kulturowym:  Obszar tożsamość wsi i wartości życia wiejskiego:  Kultywowanie tradycji.  Upiększenie otoczenia.  Odnowienie małej architektury sakralnej. Plan odnowy miejscowości Dąbrówka Górna na lata 2014 - 2020

24  Obszar standard życia:  Poprawa infrastruktury technicznej i społecznej.  Obszar jakość życia:  Strefa aktywnego wypoczynku.  Ścieżki rowerowe.  Centrum Integracji Społeczności Lokalnej wraz z Regionalną Izbą Multimedialną.  Obszar byt:  Promocja wsi poprzez utworzenie strony internetowej.  Uświadomienie konieczności dostosowania się do potrzeb rynku. Plan odnowy miejscowości Dąbrówka Górna na lata 2014 – 2020 c.d.

25  Mimo tak krótkiego okresu uczestnictwa w programie Odnowa Wsi Województwa Opolskiego mieszkańcy sołectwa we współpracy z UMiG w Krapkowicach wykonali szereg prac na rzecz swojej miejscowości mających na celu poprawę stanu infrastruktury wiejskiej oraz jakości życia mieszkańców.  „Utworzenie miejsca rekreacji w Dąbrówce Górnej poprzez zagospodarowanie terenu wokół stawu wraz z regulacją linii brzegowej i elementami małej architektury” – beneficjent: OSP w Dąbrówce Górnej;  Utworzenie strefy aktywnego wypoczynku w Dąbrówce Górnej”- beneficjent: Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Dąbrówka Górna;  To co nas trzyma razem to aktywna wieś - rozszerzenie oferty sportowo- rekreacyjnej w Dąbrówce Górnej” - beneficjent: LZS Dąbrówka Górna; Wykorzystanie instrumentów wsparcia

26  Sołectwo organizuje różnego rodzaju imprezy i spotkania integrujące mieszkańców wsi tj.:  Wodzenie Niedźwiedzia – tradycyjny korowód z okazji zakończenia karnawału,  zabawa karnawałowa dla mieszkańców wsi,  organizacja imprezy „Babski Comber”,  w każdą Wielką Środę, wspólne ognisko dla wszystkich mieszkańców z „Paleniem Żuru” połączone z pieczeniem ziemniaków i kiełbasek,  Jarmark Wielkanocy połączony z kiermaszem kroszonkarskim,  koncert dzieci z okazji „Dnia Matki”,  doroczny festyn z okazji Dnia Dziecka,  festyn sportowy na boisku wraz z zawodami i konkursami sportowymi, Imprezy oraz spotkania organizowane w Dąbrówce Górnej

27  organizacja wakacyjnego festynu „Lato pod Chmurką” nad Stawem,  turniej wędkarski dla dzieci i dorosłych „Taaka ryba”,  organizacja dożynek wiejskich wraz z dekoracją wsi,  organizacja turnieju piłki nożnej o puchar Burmistrza Krapkowic,  organizacja turnieju siatkówki plażowej o puchar Burmistrza Krapkowic,  organizacja turnieju tenisa stołowego o puchar Burmistrza Krapkowic,  coroczna pielgrzymka mieszkańców wsi do Złotych Hor  pochód przez wieś połączony z festynem z okazji Św. Marcina,  coroczny wyjazd mieszkańców wsi do operetki do Gliwic,  odbywający się w pierwszą niedzielę adwentu Jarmark Adwentowy dla dzieci, połączony z imprezą mikołajkową,  planowe spotkania przedświąteczne dla osób samotnych i starszych. Imprezy oraz spotkania organizowane w Dąbrówce Górnej c.d

28

29  W realizację projektu zostały zaangażowane nieodpłatnie osoby i podmioty:  Rada sołecka Dąbrówki Górnej,  Ochotnicza Straż Pożarna,  LZS Dąbrówka Górna,  Stowarzyszenie „Cis”,  Członek Rady Sołeckiej z Gwoździc.  W ramach pracy świadczonej nieodpłatnie wykonane zostało odmulanie i udrożnienie odpływu stawu. Osoby te dokonały częściowego opróżnienia stawu, co umożliwiło wykonanie dalszych prac tj. odmulenia, udrożnienia odpływu oraz dokonania ewentualnych drobnych napraw przy użyciu własnego, ręcznego sprzętu i narzędzi. Zaangażowanie lokalnej społeczności w realizację projektu

30

31 Mieszkańcy sołectwa obecni byli na każdym etapie realizacji inwestycji, pragnąc tym samym wpłynąć na zmianę terenu wokół stawu.

32

33

34

35  Reasumując realizacja przedsięwzięcia przyczyniła się do pobudzenia i zwiększenia zaangażowania społeczności lokalnej jak również wzmocnienia więzi z miejscem zamieszkania, przy wykorzystaniu lokalnych zasobów kulturowych i przyrodniczych, poprzez tworzenie miejsc do wspólnego spędzenia czasu wolnego, dla społeczności w różnym wieku.

36  Obecnie w czasie imprez i spotkań integracyjnych wokół stawu spotyka się zdecydowanie większa część mieszkańców, która przez wspólne spędzenie czasu wolnego rozmawia i bawi się, co w konsekwencji prowadzi do integracji społeczności lokalnej. Wokół stawu cyklicznie odbywają się m.in.:  turnieje wędkarskie dla dzieci i dorosłych „Taaka ryba”,  festyny rodzinne,  imprezy dla dzieci,  indywidualne wędkowanie mieszkańców,  wspólne grillowanie mieszkańców sołectwa.  Wszystkie wymienione wyżej imprezy są oczekiwane przez wszystkich mieszkańców sołectwa. Wykorzystanie obiektu

37

38

39

40

41  Najważniejszą wartością, w trakcie prac nad projektem i aranżacją przestrzeni publicznej miejscowości okazały się lokalne zasoby społeczne. Dzięki nim powstał wniosek, który uzyskał dofinansowanie w kwocie 22 540,00 zł. Zatem nieocenioną wartością w czasie realizacji inwestycji była praca ludzka, która dzięki zaufaniu społecznemu, wyłonionym liderom przedsięwzięcia pozwoliła trwale i silnie wzmocnić więzi społecznych, a tym samym przebudować przestrzeń publiczną, tak ważną dla lokalnej społeczności.

42  Realizacja inwestycji przyczyniła się do wykorzystania dziedzictwa przyrodniczo- kulturowego, który obecnie został odnowiony i otoczony piękną zielenią.  Realizacja projektu przyczyniła się do wzrostu zaangażowania społecznego i partnerstwa, ponieważ partnerami w realizacji operacji byli mieszkańcy oraz przedstawiciele podmiotów wiejskich.  W realizacji operacji udział brały partnerstwa: Rada Sołecka Dąbrówka Górna, OSP Dąbrówka Górna, Rada Sołecka Gwoździc, LZS Dąbrówka Górna, Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Dąbrówka Górna, Stowarzyszenie CIS oraz osoby fizyczne.  Wspólne działania zintegrowały społeczeństwo co miało pozytywny wpływ na stosunki międzyludzkie mieszkańców, lepsze poznanie, wspólne spędzenie czasu i aktywny wypoczynek.  Wspólny wysiłek lokalnej społeczności przyczynił się również w konsekwencji do wzmocnienia więzi mieszkańców z ich miejscem zamieszkania. Korzyści z realizacji projektu

43 Jest nam bardzo miło gościć szanowną komisję w naszych skromnych progach ZAPRASZAMY DO ZWIEDZANIA NASZEJ MIEJSCOWOŚCI

44 Mieszkańcy sołectwa Dąbrówka Górna DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "„Utworzenie miejsca rekreacji w Dąbrówce Górnej poprzez zagospodarowanie terenu wokół stawu wraz z regulacją linii brzegowej i elementami małej architektury”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google