Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak studiować w warunkach reformy szkolnictwa wyższego? prof. dr hab. Marek Wilczyński Kraków 1. 10. 2015 r. Zajęcia dla studentów I roku IH UP.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak studiować w warunkach reformy szkolnictwa wyższego? prof. dr hab. Marek Wilczyński Kraków 1. 10. 2015 r. Zajęcia dla studentów I roku IH UP."— Zapis prezentacji:

1 Jak studiować w warunkach reformy szkolnictwa wyższego? prof. dr hab. Marek Wilczyński Kraków 1. 10. 2015 r. Zajęcia dla studentów I roku IH UP

2 Podstawowe fakty Deklaracja Bolońska 1999 r. – podpisana przez 29 państw – założycieli, w tym przez Polskę Obecnie 47 krajów członkowskich (ostatnim przyjętym krajem - Kazachstan Regularnie co dwa lata odbywają się konferencje ministrów odpowiedzialnych za szkolnictwo wyższego. W okresie pomiędzy konferencjami prace koordynuje Bologna Follow Up Group – BFUG Na konferencji 2010 – Budapeszt – Wiedeń ogłoszono powstanie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (EOSW) – European Higher Education Area (EHEA)

3 Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbejdżan, Flamandzka Wspólnota Belgii, Francuska Wspólnota Belgii, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Republika Czeska, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gruzja, Grecja,, Węgry, Islandia, Irlandia, Kazachstan, Łotwa, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Malta, Mołdowa, Czarnogóra, Hiszpania, Holandia, Republika Federalna Niemiec, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Federacja Rosyjska, Serbia, Słowacja, Słowenia, Stolica Apostolska (Watykan), Szwecja, Szwajcaria, Macedonia, Turcja, Ukraina, Włochy, Zjednoczone Królestwo.

4 Polska w Procesie Bolońskim.

5 Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym 18. III 2011 r. Rozporządzenia MNiSW Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie warunków oceny programowej i oceny instytucjonalnej. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie wzorcowych efektów kształcenia Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do zawodu nauczyciela. 5 Zmiany wprowadzone w nowelizacji Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 11 lipca 2014 r.

6 Co czeka studenta ? Studia I, II i III stopnia, prócz tego podyplomowe Różnorodność wyboru (samodzielnego) kierunków/przedmiotów. Punkty ECTS – wymiar osiągania efektów uczenia się Studia w warunkach tworzonych przez wprowadzenie w życie europejskich (EQF) i krajowych (KRK) ram kwalifikacji – formułowanie i translacja efektów uczenia się Zamykanie poszczególnych etapów studiów dyplomem i suplementem do dyplomu Uczestnictwo w systemie zapewniania jakości w uczelni Możliwości stwarzane przez różne rodzaje mobilności Stałe uzupełnianie kwalifikacji, także po studiach

7 Matura Praca 2 Studia I stopnia Praca 1 Kursy, kolegia, szkoły policealne Praca 3 Studia II stopnia Studia III stopnia Studia podyplomowe Jednolite 5 letnie studia magisterskie Aktualne możliwości studiowania

8 Punkty ECTS – co to jest? Określamy efekty kształcenia dla kierunku i określonych modułów (przedmiotów, kursów). Ustalamy ile czasu pracy własnej potrzebuje „przeciętny” student, by osiągnąć założone dla modułu efekty kształcenia + + = Ilość godzin pracy własnej dzielimy przez liczbę z przedziału 25 – 30, Wynik to liczba punktów ECTS dla modułu Ilość uzyskanych punktów ECTS nie zależy od oceny, jaką uzyskało się zaliczając moduł. Kontaktowe Wykład, ćwiczenia itp.. Biblioteka Przygotowanie: -Projektu --Referatu -Prezentacji - Do egzaminu WL 8

9 Gradacja oceny Zofia – interpretuje dokument w powiązaniu z szerokim tłem historycznym epoki Agata – interpretuje dokument, rozwija opis faktów, których dokument dotyczy Barbara – odczytuje i streszcza dokument rękopiśmienny Moduł – Paleografia i neografia historyczna bdb db dst 3 ECTS

10 Studia 1 stopnia 180- 240 ECTS Studia III stopnia 45 -60 ECTS Studia II stopnia 60 – 120 ECTS Studia 1 stopnia 180- 240 ECTS Studia 1 stopnia 180- 240 ECTS Studia 1 stopnia 180- 240 ECTS Studia II stopnia 60 – 120 ECTS Studia II stopnia 60 – 120 ECTS Studia II stopnia 60 – 120 ECTS Jednolite studia magisterskie 300 – 360 ECTS Punkty ECTS a poziomy kwalifikacji

11 Kompetencje wg OECD 11 Użycie narzędzi Interakcja w grupie Działanie samodzielne

12 Za : Monika Domańska 12

13 Efekty kształcenia na miarę człowieka Renesansu 13 List Leonarda da Vinci do księcia Mediolanu, Lodovica Sforzy Poznawszy, dostojny Panie, i zbadawszy doświadczenia wszystkich tych, którzy mienią się być mistrzami w sztuce wynajdowania maszyn wojennych, i sprawdziwszy, że maszyny ich nie różnią się niczym od będących w powszechnym użyciu, postaram się, nie czyniąc nikomu krzywdy, odkryć Waszej Ekscelencji pewne tajemnice, będące moją osobistą własnością i pokrótce tu wyliczone: Znam sposób budowania mostów bardzo lekkich i mocnych i łatwo przenośnych W wypadku oblężenia wiem jak odprowadzić wodę z fos i budować różne [...] drabiny i inne przyrządy do szturmu […] Umiem sporządzać w potrzebie działa, moździerze, pociski ogniowe o kształcie praktycznym i pięknym i różne od będących w użyciu Tam, gdzie nie można posługiwać się działem, mogę zastąpić je przez katapulty i inne narzędzia do wyrzucania pocisków, o skutku zadziwiającym i dotychczas nieznane; wreszcie w jakimkolwiek bądź wypadku umiem znaleźć niezliczone środki do ataku i do obrony Jeżeli chodzi o bitwę morską to posiadam liczne maszyny o największej sile, tak dla ataku, jak dla obrony, i statki, które opierają się najżywszemu ogniowi, i prochy, i pary. W czasie pokoju mogę dorównać, jak wierzę, komukolwiek bądź w architekturze, wznoszeniu pomników prywatnych czy publicznych i przeprowadzaniu wody z miejsca na miejsce. Umiem wykonywać rzeźby w marmurze, brązie, terakocie; w malarstwie umiem zrobić to, co zrobiłby inny, ktokolwiek by on był. Poza tym podjąłbym się wykonać konia z brązu na wieczną pamiątkę waszego Ojca i dostojnego domu Sforzów. A jeśliby którakolwiek z powyżej wymienionych rzeczy wydawała się Wam niemożliwą lub niewykonalną, jestem gotów uczynić próbę w waszym parku lub wszelkim innym miejscu, wedle upodobania Waszej Ekscelencji, której polecam się z całą pokorą

14 Krajowa Rama Kwalifikacji https://www.youtube.com/watch?v=_2ML6Y7bfO4 Spójny i zrozumiały dla pracodawców/instytucji edukacyjnych w różnych krajach opis efektów uczenia się na kolejnych poziomach. Kwalifikacja – formalne potwierdzenie osiągnięcia efektów uczenia się na danym poziomie. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne 8 poziomów

15 8 7 6 5 4 3 2 1 ERK 7 6 5 4 3 2 1 Model - IBE 9 Irlandia „Translacja” kwalifikacji 8 10 7 6 5 4 3 2 1 8 Polska C C C C C C C C C C

16 Praca dyplomowa Art. 167 a 1.Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest pozytywna ocena z pracy dyplomowej 2.Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia naukowego lub artystycznego, lub dokonaniem artystycznym prezentującym ogólna wiedzę i umiejętności studenta związane z danym kierunkiem studiów, profilem i poziomem kształcenia oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania. 3.Pracę dyplomową może stanowić w szczególności praca pisemna, opublikowany artykuł, praca projektowa, w tym projekt i wykonanie programu lub systemu komputerowego, oraz praca konstrukcyjna, technologiczna lub artystyczna. 4.Uczelnia jest obowiązana do sprawdzania pisemnych prac dyplomowych przed egzaminem dyplomowym z wykorzystaniem programów antyplagiatowych współpracujących z ogólnopolskim repozytorium pisemnych prac dyplomowych Ustawa wprowadza obowiązek rejestracji prac dyplomowych w ogólnopolskiej bazie danych

17 Suplement do dyplomu  Suplement do dyplomu ułatwia mobilność pionową stanowiąc podstawę do uznawania kwalifikacji absolwenta w dalszym toku kształcenia  W suplemencie do dyplomu wymienione są wszystkie osiągnięcia absolwenta w dziedzinie uczenia się innych form aktywności podczas studiów.  Suplement do dyplomu jest dla przyszłego pracodawcy źródłem wiadomości o kompetencjach absolwenta. 17

18 Jakość  Ważnym elementem zachodzących zmian jest nieustanny monitoring i zapewnienie jakości  Dobra uczelnia powinna posiadać sprawny wewnętrzny system zapewniania jakości.  Oficjalnym polskim organem sprawdzającym jakość, uznawanym przez instytucje europejskie jest Polska Komisja Akredytacyjna 18

19

20 Mobilność LPP // ERASMUS UP // Kraków http://www.erasmus.org.pl/

21 Polityczny wymiar mobilności. Promowanie mobilności ponad granicami przyczynia się do kształtowania poczucie przynależności do Europy oraz budowania świadomości europejskiej, jak również umożliwia doskonalenie kwalifikacji zawodowych, a tym samym zwiększa konkurencyjność gospodarki europejskiej w porównaniu z resztą świata. Mobilność jest również sposobem na zdobycie pewności siebie oraz umiejętności wspólnego życia w wieloetnicznych i wielojęzycznych społeczeństwach – zarówno w Europie, jak i we własnym kraju. Raport Komisji Europejskiej „Mobilność i współpraca europejska” 2003 r.

22 Uczenie się przez całe życie (LLP) Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia Mobilność do 2020 r. planowane 20% studentów Europejska platforma walki z ubóstwem

23 Powstanie Jednolitego Europejskiego Rynku – mobilność zawodowa Mobilność edukacyjna: Mobilność pozioma – credit mobility Mobilność pionowa – degree mobility

24 Wybór uczelni i kierunku : Lokalizacja – koszty utrzymania Kontakt z biurami ds. studentów zagranicznych (koniecznie co najmniej rok wcześniej) Zasady rekrutacji – warunki rekrutacji, koszty aplikacji, kredyty. Czy kontakt z uczelnią, czy z organizacją krajową jak np. UK UCAS (Universities and College Admission Service), UNI-Assist w Niemczech, Central Application Office w Irlandii Egzaminy językowe – instytut Goethego, Austriacki, Francuski, Duński, British Council itp. Ubezpieczenia, możliwości pracy Poszukiwanie stypendium: British Council – Grants Register Portal PLOTEUS http://ec.europa.eu/ploteushttp://ec.europa.eu/ploteus www.mojestypendium.pl www.visegradfund.org.scholarships www.euroguidance.net

25 Mobilność wirtualna Studia w sieci, e-learning Korzystanie z zasobów bibliotek Uczestnictwo w życiu uczelni zagranicznych Kontakty ze studentami z całego świata „Archipelagi” różnych dyscyplin naukowych Doskonalenie sprawności językowej Szansa na przygotowanie drogi przyszłej realnej podróży na studia zagraniczne w formie wirtualnej jeszcze w szkole ponadgimnazjalnej

26

27 Erazm z Rotterdamu www.erasmus.org.pl Program pilotażowy 1981 – 1986 r. ERASMUS – European Region Action Scheme for the Mobility of University Students – rozpoczęty od 1987 r. Od 2007 r. program ERASMUS stał się składową Programu „Uczenie się przez Całe Zycie” obejmując swoim zasięgiem ponad 30 krajów uczestnictwo 3 milionów młodzieży 108 tys. polskich studentów 25 tys. pracowników uczelni z 315 uczelni polskich 2014 – 2020 Erasmus +

28  19 000 000 000 €  5 000 000 uczestników : 2 200 000 studentów 1 000 000 pracowników 735 000 praktyk zawodowych  115 000 instytucji Więcej informacji : http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/

29 Co zrobić, by z tego skorzystać? Na przygotowanie się do wymiany potrzeba sporo czasu. Na ogół dobrze zacząć nawet na rok przed planowanym terminem. Kolejno należy:  Zapoznać się dokładnie zasadami korzystania z oferty Erasmus np. na stronach programu lub FRSE  Odwiedzić uczelniane biuro ERASMUSa  Wysondować oferty uczelni zagranicznych  Zaplanować program studiów – wybierać przedmioty (moduły) których nie ma na rodzimej uczelni  EUC – ERASMUS University Charter) – Karta Uczelni Erasmusa  Zawrzeć umową z macierzystą uczelnią (stypendium)  Ustalić Learning agreement – porozumienie dotyczące kształcenia studentem, uczelnią macierzystą i uczelnią przyjmującą  Zadbać o Wykaz zaliczeń (Transcript of Records)  Koniecznie załatwić ubezpieczenie zdrowotne (EKUZ) i od NW

30 Kto to sfinansuje? Niestety w większości sam student. Stypendium ERSMUSA ma jedynie wyrównywać różnice w kosztach utrzymania między krajem macierzystym a krajem wyjazdu no ale … także w naszym kraju musimy gdzieś mieszkać i coś jeść, a ERASMUS nie jest sposobem zarobkowania, tylko formą dofinansowania studiów zagranicznych Wysokość stypendium ustala uczelnia macierzysta respektując progi wyznaczone przez Komisję Europejską i Narodową Agencje ERASMUSA

31 TEMPUS www.tempus.org.pl wspiera współpracę między uczelniami z krajów UE i spoza UE np. Europa Wschodniawww.tempus.org.pl ERASMUS Mundus www.erasmusmundus.org.pl promuje europejskie szkolnictwo wyższe poprzez współpracę z państwami spoza UE na całym świeciewww.erasmusmundus.org.pl Sciex-NMS ch http://sciex.pl Szwajcarski Fundusz Stypendialny – stypendia dla doktorantów i młodych pracowników nauki w uczelniach i instytutach Szwajcariihttp://sciex.pl VULCANUS IN JAPAN www.eu-japan.eu/global/vulcanus-in-japan.html praktyki w Japoniiwww.eu-japan.eu/global/vulcanus-in-japan.html INNE  Singapur – www.contactsingapore.sgwww.contactsingapore.sg  Nowa Zelandia – www.studyinnewzealand.comwww.studyinnewzealand.com  Australia – www.studyinaustralia.gov.auwww.studyinaustralia.gov.au

32

33 Art. 149 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską: 2. Działania Wspólnoty zmierzają do: … rozwoju wymiaru europejskiego w edukacji, zwłaszcza poprzez nauczanie i upowszechnianie języków Państw Członkowskich. Mimo tej deklaracji dominuje lingua franca XX w. czyli język angielski, lub przypominający angielski (IALSA) i jego znajomośc jest niezbędna Jednak człowiek nawet najlepiej władający językiem angielskim poliglotą oczywiście, z definicji, nie jest. Dla osiągnięcia celów Strategii Lizbońskiej konieczne jest: Opanowanie w stopniu komunikatywnym przynajmniej dwóch języków poza językiem ojczystym Nabycie umiejętności doskonalenia językowego Opanowanie umiejętności uczenia się języków obcych Nabycie umiejętności pracy, nauk i, współdziałania w kontekście międzynarodowym Zaznajomienie z innymi kulturami, opanowanie umiejętności międzykulturowych (za J. Urbanik, Europejska polityka językowa i jej implikacje dla polskich szkół wyższych ….)

34 Homo laborans Czyli employability

35 Employability – jeden z najważnieszych celów kształcenia

36 W RP prowadzi się politykę oświatową ery industrialnej z typowym dla tejże przywiązaniem do stałego miejsca pracy i planowania, podczas gdy obecny rynek pracy nie daje na to szans. W rozwiniętych społeczeństwach postindustrialnych rozwija się rynek usług i czasu wolnego, W Anglii sygnalizuje się nadwyżkę inżynierów a niedobór humanistów Tak naprawdę to wielu studentów kształcimy do zawodów, które jeszcze nie istnieję i dla technologii, których jeszcze nie wynaleziono – temu wyzwaniu sprostać może jedynie humanista!!! Mówmy o tym przy każdej okazji !!! Humanistyka - wybór straceńców?

37 Życzę wielu dróg i trafnych wyborów na studiach wilczynski.m@wp.pl


Pobierz ppt "Jak studiować w warunkach reformy szkolnictwa wyższego? prof. dr hab. Marek Wilczyński Kraków 1. 10. 2015 r. Zajęcia dla studentów I roku IH UP."

Podobne prezentacje


Reklamy Google