Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OCENIANIE PRACOWNIKÓW ZZL- Zajęcia nr 3. Źródło: pou.edu.pl/dane/Image/ocena%2520pracownikow.jpg&imgrefurl=http://www.wsz-

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OCENIANIE PRACOWNIKÓW ZZL- Zajęcia nr 3. Źródło: pou.edu.pl/dane/Image/ocena%2520pracownikow.jpg&imgrefurl=http://www.wsz-"— Zapis prezentacji:

1 OCENIANIE PRACOWNIKÓW ZZL- Zajęcia nr 3

2 Źródło: http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.wsz- pou.edu.pl/dane/Image/ocena%2520pracownikow.jpg&imgrefurl=http://www.wsz- pou.edu.pl/biuletyn/druk.php?p%3D%26strona%3Dbiul_stud29b%26nr%3D29&h=266&w=420&sz=22&tbnid=OS__jL0wyvWwZM:&tbnh=90 &tbnw=142&zoom=1&usg=__oGcL0ZnnzvcabmLIAON_6estIaA=&docid=DIMGZ__cRFewbM&sa=X&ei=ugSbUr- DNoTW4ASFsICIBg&sqi=2&ved=0CF0Q9QEwAg

3 Ocenianie pracowników  Proces oceniania pracowników- to każda procedura zmierzająca do zebrania, sprawdzenia, porównywania, aktualizacji i wykorzystywania informacji uzyskanych od pracowników i o pracownikach w celu określenia efektów ich pracy oraz potencjalnych możliwości przydatnych w organizacji.  Wyrażany w formie ustnej lub pisemnej pogląd wartościujący, ich cechy osobowe, zachowania oraz efekty pracy

4 Ocenianie pracowników Zadanie: Są Państwo Kierownikami jednego z działów w formie x. Z tego tytułu są Państwo zobowiązani do podejmowania cyklicznych ocen wyników pracowników. Proszę dobrać kryteria oceny i uzasadnić ich wybór

5 Ocenianie w służbie cywilnej Art. 37ustawy o służbie cywilnej z 21 listopada 2008r. 1. Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, o której mowa w art. 35 ust. 3, podlega pierwszej ocenie w służbie cywilnej. 2. Pierwszej ocenie w służbie cywilnej, na zasadach określonych w art. 38, może podlegać osoba zatrudniona w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej. 3. Pierwszej ocenie w służbie cywilnej nie podlega absolwent Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, który złożył wniosek o mianowanie w służbie cywilnej.

6 Ocenianie w służbie cywilnej  Art. 38. 1. Pierwsza ocena w służbie cywilnej jest dokonywana nie wcześniej niż po upły-wie 8 miesięcy od nawiązania stosunku pracy i nie później niż miesiąc przed upływem okresu, na który została zawarta umowa o pracę ocenianego. 2. Bezpośredni przełożony ocenianego w porozumieniu z kierującym komórką or-ganizacyjną, w której pracownik jest zatrudniony, dokonuje pierwszej oceny w służbie cywilnej, biorąc pod uwagę: 1) postawę pracownika, jego zaangażowanie i postępy w pracy, relacje ze współpracownikami oraz terminowość wykonywania zadań; 2) wynik egzaminu ze służby przygotowawczej; 3) sporządzone przez ocenianego pracownika sprawozdanie dotyczące zadań realizowanych przez niego w trakcie przepracowanego okresu. 3. Po dokonaniu oceny kierujący komórką organizacyjną wnioskuje do dyrektora generalnego urzędu w przypadku: 1) przyznania oceny pozytywnej – o zawarcie z ocenionym umowy o pracę na czas nieokreślony albo 2) przyznania oceny negatywnej – o niezawieranie z ocenionym umowy o pra-cę na czas nieokreślony albo o rozwiązanie umowy o pracę na czas określony. 4. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób dokonywania pierwszej oceny w służbie cywilnej, w tym: 1) sposób i tryb dokonywania pierwszej oceny w służbie cywilnej, 2) wzór arkusza pierwszej oceny w służbie cywilnej, 3) zakres i wzór formularza sprawozdania dotyczącego zadań realizowanych przez ocenianego pracownika w trakcie przepracowanego okresu, 4) warunki przyznawania oceny pozytywnej lub negatywnej – kierując się potrzebą tworzenia profesjonalnego korpusu służby cywilnej oraz zapewnienia obiektywizmu dokonywanych ocen

7 Pojęcie systemu oceniania System oceniania to spójny zbiór wzajemnie powiązanych ze sobą elementów, które tworzą:  cele oceniania,  zasady oceniania,  kryteria oceniania,  podmioty oceniania,  techniki oceniania,  częstotliwość oceniania,  procedury oceniania.

8 Źródło: opracowanie dr Grażyny Maniak, http://hrmobilny.pl/artykuly-hr/cele-i- funkcje-dokonywania-oceny-pracownikow Ocenianie pracowników.

9 Dlaczego oceniamy?  Ocenianie podnosi efektywność oraz wydajność pracy  Zaspokajanie potrzeby oceny własnej pracy  Kształtowanie postawy społeczno-zawodowej  Motywacja dla pracowników  Wpływ na utożsamianie pracownika z przedsiębiorstwem  Ocena stanowi element decyzji personalnej  Pozwala na rejestrację osiagnięć pracowników

10 Podmioty oceniania, czyli kto i kogo ocenia?  Samoocena  Bezpośredni Przełożony  Przełożony wyższego szczebla  Inni kierownicy  Konsultant  Klient wewnętrzny  Klient zewnętrzny  Podwładny

11 Zasady oceniania  Zasada systemowości- elementy oceniania powinny być wzajemnie spójne  Zasada systematyczności- stały charakter  Zasada powszechności- obejmuje wszystkich  Zasada konkretności- jasno mierzalne i powiązane z pracą kryteria oceny  Zasada jawności- zaznajomienie z celami, kryteriami i procedura oceniania  Zasada prostoty- system oceniania powinien być zrozumiały dla wszystkich

12 Kryteria oceniania  Kryteria kompetencyjne- cechy i właściwości powiązane w sposób przyczynowo-skutkowy i osiągnięciami efektywnej pracy, a także postawy, wartości, zdolności, wiedzę, umiejętności, cechy psychiki człowieka  Kryteria efektywnościowe- obejmuje wyniki pracy w ujęciu rzeczowym i wartościowym, które dotyczą całej organizacji, pojedynczego pracownika lub zespołu  Kryteria behawioralne- ocenianie zachowania pracowników

13 Techniki oceniania  Technika swobodnego opisu  Techniki porównawcze  Technika wymuszonego rozkładu

14 Metody kompleksowe oceniania  Model 360 st.- pracownik otrzymuje informację zwrotną o swojej pracy od wielu osób, z którymi współpracuje  Ocenianie przez określenie celów- cztery etapy: określenie celów, ocena i pomiar osiągniętych efektów, informacja zwrotna, generowane informacji  Portofilio personalne- grupowanie pracowników w charakterystyczne kategorie

15 Na czym polega rozmowa oceniająca? Rozmowa oceniająca

16 Źródło: opracowanie dr Grażyny Maniak, http://hrmobilny.pl/artykuly-hr/cele-i- funkcje-dokonywania-oceny-pracownikow/page-2 Korzyści wynikające z oceniania pracowników

17 Błędy oceniania  Efekt halo  Zbyt surowa/pobłażliwa ocena  Uśrednianie ocen,  Błąd ostatniego spostrzeżenia,  Błąd projekcji  Efekt hierarchii

18 Źródła:  USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej ( Dz. U 2008 Nr 227, poz. 1505 z późn. zm.)  Zarządzanie kadrami, pod red. T. Listwan, Warszawa 2004.  A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa 2011.  opracowanie dr Grażyny Maniak, http://hrmobilny.pl/artykuly-hr/cele-i-funkcje-dokonywania-oceny- pracownikow  http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.wsz- pou.edu.pl/dane/Image/ocena%2520pracownikow.jpg&imgrefurl=http://www.wsz- pou.edu.pl/biuletyn/druk.php?p%3D%26strona%3Dbiul_stud29b%26nr%3D29&h=266&w=420&sz=22 &tbnid=OS__jL0wyvWwZM:&tbnh=90&tbnw=142&zoom=1&usg=__oGcL0ZnnzvcabmLIAON_6estIaA=& docid=DIMGZ__cRFewbM&sa=X&ei=ugSbUr-DNoTW4ASFsICIBg&sqi=2&ved=0CF0Q9QEwAg  http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://portaldlasekretarek.pl/zlecenia/sekretarki/files/szef_i_asy stenka%281%29.jpg&imgrefurl=http://portaldlasekretarek.pl/87,twoja-kariera/rozwoj- zawodowy,459/jak-przygotowac-sie-do-okresowej-rozmowy-oceniajacej- &h=179&w=268&sz=14&tbnid=7KA-tVEt_Dt- AM:&tbnh=90&tbnw=135&zoom=1&usg=__kdYqiKjIOvWJM15S6l3RVLQj2l4=&docid=Ae1K1YAJp89t _M&sa=X&ei=QgebUoDkLZSL4gSegoFw&ved=0CDAQ9QEwAQ  http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://gazetagdowianin.pl/wp- content/uploads/2013/03/ranking.jpg&imgrefurl=http://gazetagdowianin.pl/category/bez- kategorii/&h=346&w=347&sz=13&tbnid=4npSjxoDE_C4BM:&tbnh=101&tbnw=101&zoom=1&usg=_ _n-K_9gP14V5lS10- 2FM_ZwARi_s=&docid=JIekZ1WipgtySM&sa=X&ei=mBCbUvPyLonD4wTW24HYAw&ved=0CDQQ9QE wAw


Pobierz ppt "OCENIANIE PRACOWNIKÓW ZZL- Zajęcia nr 3. Źródło: pou.edu.pl/dane/Image/ocena%2520pracownikow.jpg&imgrefurl=http://www.wsz-"

Podobne prezentacje


Reklamy Google