Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ocenianie Pracowników

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ocenianie Pracowników"— Zapis prezentacji:

1 Ocenianie Pracowników
ZZL- Zajęcia nr 3

2 Źródło: http://www. google. pl/imgres. imgurl=http://www. wsz-pou. edu

3 Ocenianie pracowników
Proces oceniania pracowników- to każda procedura zmierzająca do zebrania, sprawdzenia, porównywania, aktualizacji i wykorzystywania informacji uzyskanych od pracowników i o pracownikach w celu określenia efektów ich pracy oraz potencjalnych możliwości przydatnych w organizacji. Wyrażany w formie ustnej lub pisemnej pogląd wartościujący , ich cechy osobowe, zachowania oraz efekty pracy

4 Ocenianie pracowników
Zadanie: Są Państwo Kierownikami jednego z działów w formie x. Z tego tytułu są Państwo zobowiązani do podejmowania cyklicznych ocen wyników pracowników. Proszę dobrać kryteria oceny i uzasadnić ich wybór

5 Ocenianie w służbie cywilnej
Art. 37ustawy o służbie cywilnej z 21 listopada 2008r. 1. Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, o której mowa w art. 35 ust. 3, podlega pierwszej ocenie w służbie cywilnej. 2. Pierwszej ocenie w służbie cywilnej, na zasadach określonych w art. 38, może podlegać osoba zatrudniona w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej. 3. Pierwszej ocenie w służbie cywilnej nie podlega absolwent Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, który złożył wniosek o mianowanie w służbie cywilnej.

6 Ocenianie w służbie cywilnej
Art. 38. 1. Pierwsza ocena w służbie cywilnej jest dokonywana nie wcześniej niż po upły-wie 8 miesięcy od nawiązania stosunku pracy i nie później niż miesiąc przed upływem okresu, na który została zawarta umowa o pracę ocenianego. 2. Bezpośredni przełożony ocenianego w porozumieniu z kierującym komórką or-ganizacyjną, w której pracownik jest zatrudniony, dokonuje pierwszej oceny w służbie cywilnej, biorąc pod uwagę: 1) postawę pracownika, jego zaangażowanie i postępy w pracy, relacje ze współpracownikami oraz terminowość wykonywania zadań; 2) wynik egzaminu ze służby przygotowawczej; 3) sporządzone przez ocenianego pracownika sprawozdanie dotyczące zadań realizowanych przez niego w trakcie przepracowanego okresu. 3. Po dokonaniu oceny kierujący komórką organizacyjną wnioskuje do dyrektora generalnego urzędu w przypadku: 1) przyznania oceny pozytywnej – o zawarcie z ocenionym umowy o pracę na czas nieokreślony albo 2) przyznania oceny negatywnej – o niezawieranie z ocenionym umowy o pra-cę na czas nieokreślony albo o rozwiązanie umowy o pracę na czas określony. 4. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób dokonywania pierwszej oceny w służbie cywilnej, w tym: 1) sposób i tryb dokonywania pierwszej oceny w służbie cywilnej, 2) wzór arkusza pierwszej oceny w służbie cywilnej, 3) zakres i wzór formularza sprawozdania dotyczącego zadań realizowanych przez ocenianego pracownika w trakcie przepracowanego okresu, 4) warunki przyznawania oceny pozytywnej lub negatywnej – kierując się potrzebą tworzenia profesjonalnego korpusu służby cywilnej oraz zapewnienia obiektywizmu dokonywanych ocen

7 Pojęcie systemu oceniania
System oceniania to spójny zbiór wzajemnie powiązanych ze sobą elementów, które tworzą: cele oceniania, zasady oceniania, kryteria oceniania, podmioty oceniania, techniki oceniania, częstotliwość oceniania, procedury oceniania.

8 Ocenianie pracowników
. Ocenianie pracowników Źródło: opracowanie dr Grażyny Maniak, funkcje-dokonywania-oceny-pracownikow

9 Dlaczego oceniamy? Dlaczego oceniamy?
Ocenianie podnosi efektywność oraz wydajność pracy Zaspokajanie potrzeby oceny własnej pracy Kształtowanie postawy społeczno-zawodowej Motywacja dla pracowników Wpływ na utożsamianie pracownika z przedsiębiorstwem Ocena stanowi element decyzji personalnej Pozwala na rejestrację osiagnięć pracowników

10 Podmioty oceniania, czyli kto i kogo ocenia?
Samoocena Bezpośredni Przełożony Przełożony wyższego szczebla Inni kierownicy Konsultant Klient wewnętrzny Klient zewnętrzny Podwładny

11 Zasady oceniania Zasada systemowości- elementy oceniania powinny być wzajemnie spójne Zasada systematyczności- stały charakter Zasada powszechności- obejmuje wszystkich Zasada konkretności- jasno mierzalne i powiązane z pracą kryteria oceny Zasada jawności- zaznajomienie z celami, kryteriami i procedura oceniania Zasada prostoty- system oceniania powinien być zrozumiały dla wszystkich

12 Kryteria oceniania Kryteria kompetencyjne- cechy i właściwości powiązane w sposób przyczynowo-skutkowy i osiągnięciami efektywnej pracy, a także postawy, wartości, zdolności, wiedzę, umiejętności, cechy psychiki człowieka Kryteria efektywnościowe- obejmuje wyniki pracy w ujęciu rzeczowym i wartościowym, które dotyczą całej organizacji, pojedynczego pracownika lub zespołu Kryteria behawioralne- ocenianie zachowania pracowników

13 Techniki oceniania Technika swobodnego opisu Techniki porównawcze
Technika wymuszonego rozkładu

14 Metody kompleksowe oceniania
Model 360 st.- pracownik otrzymuje informację zwrotną o swojej pracy od wielu osób, z którymi współpracuje Ocenianie przez określenie celów- cztery etapy: określenie celów, ocena i pomiar osiągniętych efektów, informacja zwrotna, generowane informacji Portofilio personalne- grupowanie pracowników w charakterystyczne kategorie

15 Na czym polega rozmowa oceniająca?

16 Korzyści wynikające z oceniania pracowników
Źródło: opracowanie dr Grażyny Maniak, funkcje-dokonywania-oceny-pracownikow/page-2

17 Błędy oceniania Efekt halo Zbyt surowa/pobłażliwa ocena
Uśrednianie ocen, Błąd ostatniego spostrzeżenia, Błąd projekcji Efekt hierarchii

18 Źródła: USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej ( Dz. U 2008 Nr 227, poz z późn. zm.) Zarządzanie kadrami, pod red. T. Listwan, Warszawa 2004. A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa 2011. opracowanie dr Grażyny Maniak, pracownikow pou.edu.pl/dane/Image/ocena%2520pracownikow.jpg&imgrefurl=http://www.wsz- pou.edu.pl/biuletyn/druk.php?p%3D%26strona%3Dbiul_stud29b%26nr%3D29&h=266&w=420&sz=22 &tbnid=OS__jL0wyvWwZM:&tbnh=90&tbnw=142&zoom=1&usg=__oGcL0ZnnzvcabmLIAON_6estIaA=& docid=DIMGZ__cRFewbM&sa=X&ei=ugSbUr-DNoTW4ASFsICIBg&sqi=2&ved=0CF0Q9QEwAg stenka%281%29.jpg&imgrefurl=http://portaldlasekretarek.pl/87,twoja-kariera/rozwoj- zawodowy,459/jak-przygotowac-sie-do-okresowej-rozmowy-oceniajacej- &h=179&w=268&sz=14&tbnid=7KA-tVEt_Dt- AM:&tbnh=90&tbnw=135&zoom=1&usg=__kdYqiKjIOvWJM15S6l3RVLQj2l4=&docid=Ae1K1YAJp89t _M&sa=X&ei=QgebUoDkLZSL4gSegoFw&ved=0CDAQ9QEwAQ content/uploads/2013/03/ranking.jpg&imgrefurl=http://gazetagdowianin.pl/category/bez- kategorii/&h=346&w=347&sz=13&tbnid=4npSjxoDE_C4BM:&tbnh=101&tbnw=101&zoom=1&usg=_ _n-K_9gP14V5lS10- 2FM_ZwARi_s=&docid=JIekZ1WipgtySM&sa=X&ei=mBCbUvPyLonD4wTW24HYAw&ved=0CDQQ9QE wAw


Pobierz ppt "Ocenianie Pracowników"

Podobne prezentacje


Reklamy Google