Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I NWESTYCJE W INDEKSY & ZARZĄDZANIE AKTYWAMI Maciej Prusaczyk 325455 Paweł Skrętkowicz 328243.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I NWESTYCJE W INDEKSY & ZARZĄDZANIE AKTYWAMI Maciej Prusaczyk 325455 Paweł Skrętkowicz 328243."— Zapis prezentacji:

1 I NWESTYCJE W INDEKSY & ZARZĄDZANIE AKTYWAMI Maciej Prusaczyk 325455 Paweł Skrętkowicz 328243

2 F UNDUSZE P ORTFELOWE Są to fundusze zamknięte (FIZ), emitujące w sposób ciągły certyfikaty inwestycyjne. Nie posiadają subfunduszy. Stworzone głównie do inwestycji w indeksy lub grupy aktywów określone w statucie.

3 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004r. Nr 146, poz. 1546.) –dot. towarzystw funduszy inwestycyjnych. Kogo dotyczy: I nwestorów zainteresowanych stabilnym, niewielkim zyskiem oraz możliwością decydowania o przyszłości spółek wchodzących w skład portfela poprzez udział w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

4 S POSOBY INWESTYCJI FUNDUSZY PORTFELOWYCH : Portfel indeksowy Są to inwestycje w uznane indeksy giełdowe takie jak Dow Jones Industrial Avarage, Nikkei 225 czy rodzimy WIG 20. Portfel bazowy Inwestycje w grupy aktywów określone przez statut funduszu (np. surowce, akcje, obligacje).

5 Z MIANA SKŁADU PORTFELA Możliwa tylko w czterech przypadkach: 1. zmiany sposobu konstrukcji lub składu portfela papierów wartościowych, na którym oparty jest portfel indeksowy, 2. przekształcenia, połączenia, podziału lub innego zdarzenia o podobnym charakterze dotyczącego emitenta papierów wartościowych, które wchodzą w skład portfela bazowego, lub podziału, wymiany, zmiany wartości nominalnej lub innej zmiany warunków emisji takich papierów wartościowych lub zajścia innego zdarzenia o podobnym charakterze powodującego zmianę wartości lub praw z papierów wartościowych wchodzących w skład portfela bazowego, 3. wycofania z obrotu na regulowanym rynku urzędowym papierów wartościowych, w które zgodnie ze statutem fundusz dokonuje lokat, 4. zajścia innych zdarzeń określonych szczegółowo w statucie funduszu.

6 ETF- PRZYKŁAD INWESTYCJI W INDEKSY ETF (Exchange Traded Fund) na indeks WIG 20, którego emitentem jest LYXOR Asset Management to najbardziej znany na polskim rynku fundusz portfelowy odwzorowujący indeksy. Fundusz wykupuje akcje dokładnie odwzorowując indeks. W tym przypadku ETF ma wartość 1/10 indeksu. Każdy uczestnik funduszu otrzymuje certyfikat inwestycyjny odpowiadający proporcjonalnej liczbie akcji. ETF tylko naśladuje indeks nie próbując osiągnąć lepszego wyniku, jak ma to miejsce w funduszach inwestycyjnych. Dzięki temu ma bardzo małe koszty zarządzania.

7 Na polskim rynku następuje rozwój funduszy portfelowych jednak z powodu małych marż jest on opłacalny dla założycieli funduszy tylko przy emisji dużej ilości certyfikatów. Dlatego na kolejne ETF-y (po tych na S&P 500 i DAX) będziemy musieli jeszcze poczekać. Za granicą ten rodzaj inwestowania jest już rozwinięty i stale zwiększa swój udział.

8 ETF-y nie inwestują całego kapitału otrzymanego od klientów. Dlatego ich wrażliwość na wahania jest mniejsza niż samych indeksów. Dzięki temu w czasie spadków fundusz straci mniej, a w trakcie wzrostów zyska również mniej co zapewnia większą stabilność. ETF-y wypłacają klientom coroczna dywidendę (która nie jest uwzględniana przy indeksach). Od września 2010r. do końca stycznia 2012r. ETF Lyxor stracił 6,9 % podczas gdy sam WIG 20 stracił 10,8 %.

9 S TOPY ZWROTU

10 Z ARZĄDZANIE AKTYWAMI ( ASSET MANAGEMENT ) Jest to, oferowana przez: biura maklerskie, towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) oraz wyspecjalizowane podmioty inwestycyjne, usługa polegająca na indywidualnym zarządzaniu majątkiem klienta.

11 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ( Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538) – dot. firm inwestycyjnych Ustawa o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546) dot. towarzystw funduszy inwestycyjnych Kogo dotyczy: Z usługi zarządzania aktywami mogą korzystać zasobni klienci indywidualni ( >40 tys. Zł*) oraz klienci instytucjonalni.

12 R ÓŻNICE MIĘDZY FUNDUSZAMI INWESTYCYJNYMI, A USŁUGĄ ZARZĄDZANIA AKTYWAMI (FI) Inwestor lokuje swoje środki w jeden zbiorczy portfel, nabywając jednostki uczestnictwa. Dostępny dla każdego (ZA) Każdy klient ma swój odrębny indywidualny rachunek. Zarządzający rachunkiem mogą szybko reagować na zmiany na rynkach finansowych, bądź pod wpływem preferencji inwestora Klient posiada szczegółową wiedzę na temat składu portfela inwestycyjnego Prestiż Źródło: [http://wiedzaifinanse.pl/artykuly.php/103/135,wszystko,o,asset,management]

13 I NDYWIDUALNE PODEJŚCIE Klient określa swój profil pod względem: Horyzontu czasowego inwestycji Stopnia skłonności do ryzyka Preferencji co do stopnia zwrotu Wyboru aktywów w swoim portfelu (płynność środków) Źródło: [http://www.finanseosobiste.pl/artykuly/asset-management-zarzadzanie- aktywami-w-polsce-cz-1.html]

14 S TRATEGIE Każdy podmiot świadczący usługi „zarządzania aktywami” ma pewien wachlarz standardowych typów strategii od bezpiecznych (papiery dłużne), przez umiarkowane (kombinacje akcji i papierów dłużnych) do agresywnych ( głównie akcje) Niektóre podmioty dają możliwość tworzenia całkowicie indywidualnych strategii pod potrzeby klienta

15 STRATEGIE INWESTYCYJNE – SKARBIEC EXCELLENCE Źródło: http://www.skarbiec.pl/excellence/zarzadzanie_aktywami/strategie_inwestycyjnehttp://www.skarbiec.pl/excellence/zarzadzanie_aktywami/strategie_inwestycyjne

16 STOPY ZWROTU PORTFELI ZARZĄDZANYCH PRZEZ TFI SKARBIEC Źródło: [http://www.skarbiec.pl/repository/dokumenty/skarbiec- excellence/20130930_stopy_zwrotu_z_portfeli.pdf]http://www.skarbiec.pl/repository/dokumenty/skarbiec- excellence/20130930_stopy_zwrotu_z_portfeli.pdf

17 B ENCHMARK Źródło:[http://bossa.pl/oferta/zarzadzanie/wyniki/szczegolowe/]http://bossa.pl/oferta/zarzadzanie/wyniki/szczegolowe/ Czyli „stopa odniesienia”, pewnego rodzaju weryfikacja czy zarządzający majątkiem odnoszą ponadprzeciętny zysk.

18 O PŁATY Istnieją różne sposoby naliczania opłat w zależności od usługodawcy Występują pewne prawidłowości: Zasobniejszy portfel – opłaty niższe; Portfel bardziej „akcyjny” – wyższe opłaty w związku z prowizją, częstotliwością transakcji, podatkami od zysków kapitałowych Poza tym: kombinacja opłat stałych i zmiennych, lub tylko stałych.* Opłaty od zysku (success fee); ustalony procent od zysku netto lub procent od różnicy zysku od punktu odniesienia (benchmark’a). Źródło: [http://wiedzaifinanse.pl/artykuly.php/103/135,wszystko,o,asset,management]http://wiedzaifinanse.pl/artykuly.php/103/135,wszystko,o,asset,management

19 CD... - PODSUMOWANIE Brak pełnej informacji (jawności) wśród firm oferujących usługę zarządzania aktwami, co do kosztów i wyników. GIPS (Global Investment Performance Standards) globalne standardy prezentacji wyników. Istnieją badania, wskazujące niewielkie różnice w wynikach między usługą zarządzania aktywami, a funduszami inw.* Zasobniejszy klient ma większą siłę przetargową co do wielkości prowizji i opłat. *http://www.finanseosobiste.pl/artykuly/asset-management-zarzadzanie-aktywami- w-polsce-cz-1.htmlhttp://www.finanseosobiste.pl/artykuly/asset-management-zarzadzanie-aktywami- w-polsce-cz-1.html

20 D ZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "I NWESTYCJE W INDEKSY & ZARZĄDZANIE AKTYWAMI Maciej Prusaczyk 325455 Paweł Skrętkowicz 328243."

Podobne prezentacje


Reklamy Google