Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja szkoleniowa (KS-1) 11 stycznia 2014 r. 1Maria M. Ferenc - konsultant ds. ewaluacji i oceniania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja szkoleniowa (KS-1) 11 stycznia 2014 r. 1Maria M. Ferenc - konsultant ds. ewaluacji i oceniania."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja szkoleniowa (KS-1) 11 stycznia 2014 r. 1Maria M. Ferenc - konsultant ds. ewaluacji i oceniania

2 2 Świadome zmiany mające na celu modyfikację istniejącego stanu rzeczy, zgodnie z określonymi potrzebami pedagogicznymi lub społecznymi. (R. Szultz, 1980) Zmiany o charakterze jakościowym przyczyniające się do rozwoju. Swoją wewnętrzną siłą potrafią naruszyć równowagę w danej dziedzinie. (B. Fiedor, 1979) Celowe zmiany, które wyrażają i wdrażają nowe idee. To efekt końcowy twórczej działalności. (Z. Pietrasiński, 1975) Maria M. Ferenc - konsultant ds. ewaluacji i oceniania Definicje nowatorstwa

3 3 Niezadowolenie z rezultatów własnej pracy, Niedogodności w funkcjonowaniu przedszkola. Narastanie niepokojących zjawisk. Chęć sprostania oczekiwaniom klientów. Aspiracje zawodowe. Potrzeba dotrzymania kroku zmianom zachodzącym w otoczeniu. Maria M. Ferenc - konsultant ds. ewaluacji i oceniania Podstawowe źródła inspiracji

4 4 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki. w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2011 r. Maria M. Ferenc - konsultant ds. ewaluacji i oceniania Podstawa prawna 1.

5 5 § 1. 1. Innowacją pedagogiczną … prowadzoną w publicznych szkołach … są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy szkoły. Definicja „prawna” 5Maria M. Ferenc - konsultant ds. ewaluacji i oceniania

6 6 przeniesione, zastosowanych przez innych, na grunt praktyki konkretnej placówki tych rozwiązań, które są adekwatne do jej potrzeb. wykorzystanie doświadczeń innych osób (instytucji) i zastosowanie ich w praktyce własnej placówki po uprzednim przetworzeniu stosownie do potrzeb i możliwości. Autorstwo innowacji 6Maria M. Ferenc - konsultant ds. ewaluacji i oceniania

7 7 Zmiana może dotyczyć całej szkoły/ placówki lub tylko oddziału czy grupy. Można objąć innowacją wszystkie lub tylko wybrane zajęcia edukacyjne. Udział nauczycieli w innowacji jest dobrowolny. Rekrutacja uczniów odbywa się na zasadzie powszechnej dostępności. Możliwości prowadzenia innowacji 7Maria M. Ferenc - konsultant ds. ewaluacji i oceniania

8 8  Należy zapewnić odpowiednie warunki kadrowe i organizacyjne.  Nie można zmienić typu szkoły/placówki.  Nie wolno naruszać uprawnień ucznia do bezpłatnej szkoły oraz w zakresie uzyskania wiadomości i umiejętności niezbędnych do ukończenia danego typu szkoły oraz warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianów. Ograniczenia w prowadzeniu innowacji 8Maria M. Ferenc - konsultant ds. ewaluacji i oceniania

9 9  Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji podejmuje rada pedagogiczna po uzyskaniu: 1) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji, 2) opinii rady szkoły, 3) pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie, w przypadku gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane. Decyzje 9Maria M. Ferenc - konsultant ds. ewaluacji i oceniania

10 10 1. Opis zasad innowacji. 2. Uchwała RP. 3. Zgoda autora/zespołu autorskiego na jej wprowadzenie w szkole. 4. Zgoda nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji. 5. Opinia Rady Szkoły/ w przypadku jej braku opinia Rady Pedagogicznej. 6. Zgoda organu prowadzącego, gdy wdrożenie innowacji wymaga nakładów finansowych. 7. Pismo dyrektora ze zgłoszeniem innowacji do KO i organu prowadzącego. Dokumentacja 10Maria M. Ferenc - konsultant ds. ewaluacji i oceniania

11 11 Np. innowacja programowa-metodyczna 11Maria M. Ferenc - konsultant ds. ewaluacji i oceniania Od czego zacząć?

12 12  opracować program samodzielnie bądź we współpracy z innymi nauczycielami,  przedstawić dyrektorowi program opracowany przez innego autora, jeśli uważa, że taki program najlepiej odpowiada potrzebom jego dzieci i warunkom, w jakich pracuje,  przedstawić program innego autora wraz z dokonanymi przez siebie modyfikacjami, wskazując zakres proponowanych zmian z uzasadnieniem, dlaczego je proponuje. Nauczyciel może: 12Maria M. Ferenc - konsultant ds. ewaluacji i oceniania

13 13 1.Diagnoza 2.Projektowanie 3.Ewaluacja Fazy prac programowych 13Maria M. Ferenc - konsultant ds. ewaluacji i oceniania

14 Program, w myśl nowych przepisów, staje się bardziej praktycznym a mniej teoretycznym dokumentem - nie jest już wymagane podanie założeń pedagogicznych, na jakich została oparta koncepcja programu. 14 Maria M. Ferenc - konsultant ds. ewaluacji i oceniania Współczesny program

15 15  powinien być spójny z innymi programami wchodzącymi w skład przedszkolnego zestawu programów;  musi uwzględniać misję placówki i przyjętą w niej koncepcję pracy/strategię rozwoju;  może określać przewidywane osiągnięcia dzieci w stopniu większym niż podstawa programowa – choć nie musi tego robić. Uwaga: podstawa programowa nie jest programem nauczania! Dobry program: 15Maria M. Ferenc - konsultant ds. ewaluacji i oceniania

16 16 1. Może być dopuszczony do użytku w danej placówce, jeżeli stanowi opis sposobu realizacji celów ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub zadań, które mogą być realizowane w ramach zajęć dodatkowych, określonych w przepisach o ramowym statucie. Wymagania prawne dotyczące programu 16Maria M. Ferenc - konsultant ds. ewaluacji i oceniania

17 17 2.Zawiera: szczegółowe cele kształcenia i wychowania, treści zgodne z zawartymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości dzieci, metody przeprowadzania analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) lub w szkole proponowane kryteria i metody oceniania osiągnięć uczniów. Wymagania prawne dotyczące programu 17Maria M. Ferenc - konsultant ds. ewaluacji i oceniania

18 18 3. Jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym. Wymagania prawne dotyczące programu 18Maria M. Ferenc - konsultant ds. ewaluacji i oceniania

19 19 I.Wniosek nauczyciela*- opinia Rady Pedagogicznej** -decyzja dyrektora o dopuszczeniu do użytku szkolnego***. II.Wniosek nauczyciela*- opinia innego nauczyciela, doradcy/konsultanta lub zespołu*- opinia Rady Pedagogicznej** - decyzja dyrektora o dopuszczeniu do użytku szkolnego***. * dyrektor szkoły ustala, jakie informacje znajdą się we wniosku i w opinii, jaką mają one formę, kiedy są składane, ** w formie uchwały, minimum dokumentacji to zapis w protokole z posiedzenia RP, *** dopuszczenie dokumentowane w formie przyjętej w szkole, np. zarządzenie, adnotacja na wydruku programu. Procedura dopuszczenia programu 19Maria M. Ferenc - konsultant ds. ewaluacji i oceniania

20 20 Przegląd zasobów strony internetowej www.kuratoriumbialystok.pl. www.kuratoriumbialystok.pl Analiza prezentacji multimedialnych oraz wykazu zarejestrowanych innowacji. Dobre praktyki w naszym województwie 20Maria M. Ferenc - konsultant ds. ewaluacji i oceniania

21 Dziękuję za uwagę ferenc@odnlomza.pl 21Maria M. Ferenc - konsultant ds. ewaluacji i oceniania


Pobierz ppt "Konferencja szkoleniowa (KS-1) 11 stycznia 2014 r. 1Maria M. Ferenc - konsultant ds. ewaluacji i oceniania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google