Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opodatkowanie spółek Wykład specjalizacyjny. Aporty Aporty w innej postaci niż przedsiębiorstwo i jego zorganizowana część.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opodatkowanie spółek Wykład specjalizacyjny. Aporty Aporty w innej postaci niż przedsiębiorstwo i jego zorganizowana część."— Zapis prezentacji:

1 Opodatkowanie spółek Wykład specjalizacyjny

2 Aporty Aporty w innej postaci niż przedsiębiorstwo i jego zorganizowana część

3 Aporty Podatnik wnosi aport : Dochód = przychód ( nominalna wartość objętych udziałów lub akcji) – koszty uzyskania przychodu Podatnik zbywa udziały lub akcje, które nabył za aport Dochód = przychód ze zbycia udziałów lub akcji – koszty uzyskania przychodu ( nominalna wartość objętych udziałów lub akcji)

4 Przedmiotem aportu są środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne  Dochód = nominalna wartość objętych udziałów (akcji) – (wartość początkowa przedmiotu wkładu zaktualizowana zgodnie z odrębnymi przepisami – suma dokonanych przed wniesieniem tego wkładu odpisów amortyzacyjnych)

5 Przykład W 2015 r. w styczniu A wniósł do spółki B budynek, którego wartość początkowa pomniejszona o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych wyniosła 100 j.p. A w zamian za ten wkład objął udziały spółki B o wartości nominalnej 150 j.p. W momencie objęcia udziałów powstaje u A dochód do opodatkowania w wysokości 50 j.p. A zbywa te udziały w marcu 2015 r. za 180 j.p., dochód do opodatkowania wynosi: 180 j.p. – 150 j.p. = 30 j.p.

6 Przedmiotem aportu są udziały (akcje) w spółce objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część Dochód = nominalna wartość objętych udziałów (akcji) – nominalna wartość wnoszonych udziałów (akcji)

7 Przykład W 2014 r. A wniósł do spółki B budynek, którego wartość początkowa pomniejszona o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych wyniosła 100 j.p. A w zamian za ten wkład objął udziały spółki B o wartości nominalnej 150 j.p. W momencie objęcia udziałów powstaje u A dochód do opodatkowania w wysokości 50 j.p. A w tym samym roku wniósł te udziały do spółki C i objął w zamian udziały tejże spółki o wartości nominalnej 150 j.p., dochód do opodatkowania wyniesie 0. A zbył udziały spółki C w 2015 r. za 160 j.p., dochód do opodatkowania wyniesie 10 j.p. (160 j.p. – 150 j.p.)

8 Przedmiotem aportu są udziały (akcje) nabyte za gotówkę Dochód = nominalna wartość objętych udziałów (akcji) – wydatki na nabycie wnoszonych udziałów (akcji)

9 Przykład W 2014 r. A nabył udziały w spółce B za 100 j.p. W 2015 r. A wniósł te udziały do spółki C i objął w zamian udziały tejże spółki o wartości nominalnej 120 j.p., dochód do opodatkowania wyniósł 20 j.p. A zbył udziały spółki C w 2015 r. za 120 j.p., dochód do opodatkowania na dzień zbycia wyniesie 0 j.p.

10 Przedmiotem aportu są udziały (akcje) objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części Dochód = nominalna wartość objętych udziałów (akcji) - Przyjęta dla celów podatkowych wartość składników przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wynikającej z ewidencji rachunkowej, określonej na dzień objęcia tych udziałów (akcji ) nie wyższa jednak niż ich wartość nominalna z dnia objęcia

11 Przykład W 2014 r. spółka A wniosła do spółki B przedsiębiorstwo, którego wartość podatkowa na dzień objęcia udziałów wyniosła 100 j.p. i objęła w zamian udziały tej spółki o wartości nominalnej 150 j.p. W momencie objęcia udziałów A nie płaci żadnego podatku. A w 2015 r. wniosła udziały spółki B do spółki C i objęła udziały tejże spółki o wartości 150 j.p., dochód do opodatkowania wyniósł 50 j.p. : 150 j.p. (wartość nominalna udziałów w spółce C) – 100 j.p. (wartość podatkowa przedsiębiorstwa)

12 Przedmiotem aportu są inne składniki majątku podatnika Dochód = nominalna wartość objętych udziałów (akcji) – faktycznie poniesione, nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodów wydatki na nabycie składników majątku będących przedmiotem wkładu.

13 Wyrok NSA z 7 grudnia 2012 r. II FSK 827/11 Zgodzić się należy z poglądem zawartym w skardze kasacyjnej, że ustawodawca, konstruując zamknięty katalog wydatków zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów z tytułu objęcia udziałów w spółce kapitałowej albo wkładów w spółdzielni, nie uwzględnił wierzytelności własnej, preferując wierzytelności nabyte od osób trzecich (albo wydatki związane z wykonaniem zobowiązania). Wykładnia art. 15 ust 1 i ust. 1j cytowanej ustawy, jaką zaprezentowano w zaskarżonym wyroku, uznać należy za błędną, gdyż wierzytelność własna nie jest w rozumieniu art. 15 ust. 1 j pkt 3 u.p.d.op. wierzytelnością nabytą. Trafnie wskazano w skardze kasacyjnej, iż warunkiem pomniejszonego przychodu w postaci nominalnej wartości udziałów objętych w zamian za inny, niż wymienione w art. 15 ust. 1j pkt 1 i 2 u.p.d.o.p., składnik majątku, jest wcześniejsze poniesienie wydatków na jego nabycie. Podany we wniosku o interpretację stan faktyczny nie wskazuje na poniesienie jakiegokolwiek wydatku.

14 Przedmiotem aportu jest składnik majątkowy otrzymany przez podatnika w związku z likwidacją spółki nie mającej osobowości prawnej lub z wystąpieniem z takiej spółki Nominalna wartość objętych udziałów (akcji) - Wydatki na nabycie lub wytworzenie składnika majątku, nie zaliczone do kup lub wartość początkowa pomniejszona o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych

15 Aport z agio Wspólnik wniósł do spółki aport w postaci nowego samochodu dostawczego, którego wartość rynkowa wynosi 150 j.p. i uzyskał w zamian udziały za 100 j.p. Agio wynosi 50 j.p. Spółka wykazuje ten samochód w ewidencji o wartości początkowej 150 j.p. Jeśli agio o wartości 50 j.p. wykaże na kapitale zapasowym, wartość ta nie będzie stanowiła przychodu, ale spółka będzie miała prawo do amortyzacji samochodu tylko do wartości 100 j.p.

16 Wycena i zbycie przedmiotu aportu przez spółkę Wspólnik wniósł do spółki A grunt, który nabył za 100 j.p. Otrzymał za to udziały o wartości nominalnej 120 j.p. Spółka wprowadziła ten grunt do swojej ewidencji po wartości rynkowej 120 j.p. Następnie spółka zbyła grunt za 130 j.p. Dochód spółki wynosi 130 j.p.-120 j.p. = 10 j.p.

17 Wycena aportu przez spółkę Wspólnik wniósł do spółki A akcje, które nabył za 100 j.p. Otrzymał za to udziały o wartości nominalnej 120 j.p. Spółka wprowadziła te akcje do swojej ewidencji po wartości rynkowej 120 j.p. Następnie spółka zbyła te akcje za 130 j.p. Dochód spółki wynosi 130 j.p.-120 j.p. = 10 j.p.

18 Aport w postaci przedsiębiorstwa i jego zorganizowanej części

19 Zorganizowana część przedsiębiorstwa Status zorganizowanej części przedsiębiorstwa posiada tylko taki zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań), który w ramach istniejącego przedsiębiorstwa spełnia łącznie następujące warunki: –jest wyodrębniony organizacyjnie, –jest wyodrębniony finansowo, –jest przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych (jest wyodrębniony funkcjonalnie) oraz –mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania gospodarcze

20 Dochód = przychód ze zbycia udziałów (akcji) – przyjęta dla celów podatkowych wartość składników przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wynikającej z ewidencji rachunkowej, określonej na dzień objęcia tych udziałów (akcji ) nie wyższa jednak niż ich wartość nominalna z dnia objęcia

21 Przykład W 2014 r. Spółka A wniosła do spółki B przedsiębiorstwo, którego wartość podatkowa na dzień objęcia wyniosła 100 j.p., i objęła w zamian udziały tej spółki o wartości nominalnej 150 j.p. W momencie objęcia udziałów A nie płaci żadnego podatku. A zbywa objęte udziały w 2015 r. za 150 j.p., dochód do opodatkowania wyniesie 50 j.p.

22 Aport w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Przykład : W skład przedsiębiorstwa wnoszonego aportem wchodzi grunt, którego wartość w ewidencji podmiotu wnoszącego wynosi 100 j.p. spółka powinna wykazać wartość gruntu w wysokości 100 j.p. i przy jego sprzedaży za cenę 200 j.p. wykazać dochód do opodatkowania w wysokości 100 j.p.

23 Aport w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Przyjęta dla celów podatkowych wartość składników przedsiębiorstwa wynikająca z ksiąg wynosi 80 j.p., wartość rynkowa przedsiębiorstwa – 100 j.p., wartość nominalna objętych udziałów (akcji) – 50 j.p., przychód ze zbycia tych udziałów (akcji) – 120 j.p. Dochód do opodatkowania wyniesie: 120 j.p. – 50 j.p. = 70 j.p. Agio powiększyło w ten sposób podstawę opodatkowania.

24 Prawo Podatkowe Przedsiębiorców Rozdział II Pkt 2.1.2.5. Pkt 2.2.6.1. Rozdział IV Pkt. 4.5.1. Pkt 4.5.3.1.


Pobierz ppt "Opodatkowanie spółek Wykład specjalizacyjny. Aporty Aporty w innej postaci niż przedsiębiorstwo i jego zorganizowana część."

Podobne prezentacje


Reklamy Google