Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Grzegorz Raniszewski Analiza strategiczna. Analiza SWOT kręgielni - przykład Mocne strony (S) S1 – szeroka grupa odbiorców S2 – dobra lokalizacja S3 –

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Grzegorz Raniszewski Analiza strategiczna. Analiza SWOT kręgielni - przykład Mocne strony (S) S1 – szeroka grupa odbiorców S2 – dobra lokalizacja S3 –"— Zapis prezentacji:

1 Grzegorz Raniszewski Analiza strategiczna

2 Analiza SWOT kręgielni - przykład Mocne strony (S) S1 – szeroka grupa odbiorców S2 – dobra lokalizacja S3 – aktywna działalność reklamowa S4 – wysoki stopień automatyzacji S5 – posiadanie certyfikatu jakości

3 Analiza SWOT kręgielni - przykład Słabe strony (W) W1 – nierówne wykorzystanie torów w ciągu dnia W2 – zbyt mały lokal W3 – brak doświadczenia w prowadzenia tego rodzaju biznesu W4 – stosunkowo wysokie ceny W5 – brak stałych klientów W6 – kredyt do spłacenia

4 Analiza SWOT kręgielni - przykład Szanse (O) O1 – wysokie bariery wejścia O2 – mała konkurencja O3 – wzrost popularności branży bowlingowej O4 – możliwość poszerzenia o usługi edukacyjne (nauka gry w kręgle)

5 Analiza SWOT kręgielni - przykład Zagrożenia (T) T1 – kryzys ekonomiczny T2 – wyższe zapotrzebowanie na dobra podstawowe niż luksusowe T3 – trudności w uzyskaniu kredytu obrotowego w przypadku konieczności poprawy płynności firmy T4 – uzależnienie od hotelu T5 – duże centra sportowe przy/w galeriach handlowych

6 Analiza powiązań SWOT/TOWS S1 – szeroka grupa odbiorców (waga 0,2) W1 – nierówne wykorzystanie torów w ciągu dnia (waga 0,15) O1 – wysokie bariery wejścia (waga 0,2) T1 – kryzys ekonomiczny (waga 0,15)

7 Analiza powiązań SWOT Czy okre ś lona mocna strona pozwala wykorzysta ć dan ą szans ę ? (S x O) Czy okre ś lona mocna strona pozwala ograniczy ć dane zagro ż enie? (S x T) Czy okre ś lona słaba strona ogranicza mo ż liwo ść wykorzystania danej szansy? (W x O) Czy okre ś lona słaba strona pot ę guje dane zagro ż enie? (W x T)

8 Analiza powiązań TOWS Czy okre ś lona szansa pot ę guje dan ą siln ą stron ę ? (O x T) Czy okre ś lone zagro ż enie ogranicza dan ą siln ą stron ę ? (T x S) Czy okre ś lona szansa pozwala osłabi ć (przezwyci ęż y ć ) dan ą słab ą stron ę ? (O x W) Czy okre ś lone zagro ż enie wzmacnia dan ą słab ą stron ę ? (T x W)

9 Analiza powiązań SWOT Szanse (O) wagal. interakcji Iloczyn wag ranga Mocne strony (S) O1… S110,21 1 … waga 0,2 l. interakcji 1 Iloczyn wag 0,2 ranga 1 Czy określona mocna strona pozwala wykorzystać daną szansę? S1 – szeroka grupa odbiorców (waga 0,2) O1 – wysokie bariery wejścia (waga 0,2)

10 Analiza powiązań SWOT Zagro ż enia (T) wagal. interakcji Iloczyn wag ranga Mocne strony (S) T1… S110,21 1 … waga 0,15 l. interakcji 1 Iloczyn wag 0,15 ranga 1 Czy określona mocna strona pozwala ograniczyć dane zagrożenie? S1 – szeroka grupa odbiorców (waga 0,2) T1 – kryzys ekonomiczny (waga 0,15)

11 Analiza powiązań SWOT Szanse (O) wagal. interakcji Iloczyn wag ranga Słabe strony (W) O1… W100,151 1 … waga 0,2 l. interakcji 1 Iloczyn wag 0,2 ranga 1 Czy określona słaba strona ogranicza możliwość wykorzystania danej szansy? W1 – nierówne wykorzystanie torów w ciągu dnia (waga 0,15) O1 – wysokie bariery wejścia (waga 0,2)

12 Analiza powiązań SWOT Szanse (O) wagal. interakcji Iloczyn wag ranga Mocne strony (S) O1… S110,151 1 … waga 0,15 l. interakcji 1 Iloczyn wag 0,15 ranga 1 Czy określona słaba strona potęguje dane zagrożenie? W1 – nierówne wykorzystanie torów w ciągu dnia (waga 0,15) T1 – kryzys ekonomiczny (waga 0,15)

13 Analiza powiązań SWOT Dla ka ż dej tabeli – pytania – sumujemy liczb ę interakcji Dla ka ż dej tabeli – pytania – sumujemy iloczyn wag interakcji Dla ka ż dej tabeli – pytania – ustalamy kolejno ść wa ż no ś ci interakcji (ranga) w kolejno ś ci od najwa ż niejszej, ż eby wyodr ę bni ć najwa ż niejsze czynniki

14 Analiza powiązań TOWS Mocne strony (S) wagal. interakcji Iloczyn wag ranga Szansa (O) S1… O110,21 1 … waga 0,2 l. interakcji 1 Iloczyn wag 0,2 ranga 1 Czy określona szansa potęguje daną silną stronę? S1 – szeroka grupa odbiorców (waga 0,2) O1 – wysokie bariery wejścia (waga 0,2)

15 Analiza powiązań TOWS Mocne strony (S) wagal. interakcji Iloczyn wag ranga Zagro ż e nie (T) S1… T110,151 1 … waga 0,2 l. interakcji 1 Iloczyn wag 0,2 ranga 1 Czy określone zagrożenie ogranicza daną silną stronę? S1 – szeroka grupa odbiorców (waga 0,2) T1 – kryzys ekonomiczny (waga 0,15)

16 Analiza powiązań TOWS Słabe strony (W) wagal. interakcji Iloczyn wag ranga Szanse (O) W1… O110,21 1 … waga 0,15 l. interakcji 1 Iloczyn wag 0,15 ranga 1 Czy określona szansa pozwala osłabić (przezwyciężyć) daną słabą stronę? W1 – nierówne wykorzystanie torów w ciągu dnia (waga 0,15) O1 – wysokie bariery wejścia (waga 0,2)

17 Analiza powiązań TOWS Słabe strony (W) wagal. interakcji Iloczyn wag ranga Zagro ż e nie (T) W1… T110,151 1 … waga 0,15 l. interakcji 1 Iloczyn wag 0,15 ranga 1 Czy określone zagrożenie wzmacnia daną słabą stronę? W1 – nierówne wykorzystanie torów w ciągu dnia (waga 0,15) T1 – kryzys ekonomiczny (waga 0,15)

18 Analiza powiązań TOWS Dla ka ż dej tabeli – pytania – sumujemy liczb ę interakcji Dla ka ż dej tabeli – pytania – sumujemy iloczyn wag interakcji Dla ka ż dej tabeli – pytania – ustalamy kolejno ść wa ż no ś ci interakcji (ranga) w kolejno ś ci od najwa ż niejszej, ż eby wyodr ę bni ć najwa ż niejsze czynniki Wykonujemy tabel ę zbiorcz ą


Pobierz ppt "Grzegorz Raniszewski Analiza strategiczna. Analiza SWOT kręgielni - przykład Mocne strony (S) S1 – szeroka grupa odbiorców S2 – dobra lokalizacja S3 –"

Podobne prezentacje


Reklamy Google