Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wsparcie Lokalnych Grup Działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 23 września 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wsparcie Lokalnych Grup Działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 23 września 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 Wsparcie Lokalnych Grup Działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 23 września 2015 r.

2 Akceptacja RPOWŚ 2014-2020 przez KE 12 luty 2015

3 UKŁAD RPOWŚ 2014 - 2020 11 JEDNOFUNDUSZOWYCH OSI PRIORYTETOWYCH OŚ 1. Innowacje i nauka OŚ 2. Konkurencyjna gospodarka OŚ 3. Efektywna i zielona energia OŚ 4. Dziedzictwo naturalne i kulturowe OŚ 5. Nowoczesne komunikacja OŚ 6. Rozwój miast OŚ 7. Sprawne usługi publiczne EFRR OŚ 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo OŚ 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem OŚ 10. Otwarty rynek pracy OŚ 11. Pomoc techniczna EFS ALOKACJA 1 364 mln EUR EFRR 980 mln EUR EFS 383 mln EUR

4

5 OŚ PRIORYTETOWA 4. DZIEDZICTWO NATURALNE I KULTUROWE alokacja: 176,65 mln € Oś zakłada realizację inwestycji mających na celu ochronę terenów cennych przyrodniczo, różnorodności biologicznej, promocję i rozwój zasobów przyrodniczo-kulturowych. Wspierane także będą działania ukierunkowane na przeciwdziałanie klęskom żywiołowym. PI 5b Działanie 4.1 Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków Alokacja: 20,45 mln EURO PI 6a Działanie 4.2 Gospodarka odpadami Alokacja: 24,87 mln EURO PI 6b Działanie 4.3 Gospodarka wodno - ściekowa Alokacja: 86,99 mln EURO PI 6c Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Alokacja: 37,41 mln EURO PI 6d Działanie 4.5 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo Alokacja: 6,82 mln EURO

6 Cel szczegółowy: Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu OŚ PRIORYTETOWA 4. DZIEDZICTWO NATURALNE I KULTUROWE alokacja - 176 560 369 mln € Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego – 37 412 210 EUR Typy przedsięwzięć: - zabezpieczenie, ochrona, konserwacja obiektów dziedzictwa kulturowego i obiektów zabytkowych, - przystosowanie infrastruktury obiektów dziedzictwa kulturowego do funkcji turystycznych, kulturowych, - promowanie obiektów dziedzictwa kulturowego i naturalnego, - tworzenie i promocja produktów tradycyjnych i regionalnych oraz kompleksowych produktów turystycznych (w tym tworzenie szlaków kulturowych); działania informacyjno-promocyjne będą wspierane jedynie jako element szerszego działania w ramach projektu; - organizacja wydarzeń, imprez kulturalnych, - przebudowa, renowacja instytucji kultury, - konserwacja muzealiów, starodruków, materiałów archiwalnych. Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego, samorządowe wojewódzkie osoby prawne, instytucje kultury, instytucje ochrony dziedzictwa narodowego, kulturowego (w tym archiwum państwowe), ROT i lokalne organizacje turystyczne, organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną, związki i stowarzyszenia jst, kościelne osoby prawne, przedsiębiorcy prowadzący działalność lub deklarujący prowadzenie działalności na terenie województwa świętokrzyskiego, związki wyznaniowe, szkoły i uczelnie artystyczne.

7 Cel szczegółowy: Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w kreowaniu nowych miejsc pracy. OŚ PRIORYTETOWA 9 WŁACZENIE SPOŁECZNE I WALKA Z UBÓSTWEM alokacja - 99 574 181 mln € Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej – 8 764 577 mln € Typy przedsięwzięć: Wsparcie sektora ekonomii społecznej realizowane przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej zapewniające w sposób kompleksowy i łączny działania : - kompleksowe usługi inkubacyjne, animacyjne, biznesowe, - udzielanie dotacji na tworzenie miejsc pracy w nowych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych, - tworzenie lokalnych i regionalnych partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, - podnoszenie kwalifikacji kadry podmiotów ekonomii społecznej. Beneficjenci: podmioty ekonomii społęcznej i organizacje pozarządowe, podmioty działające na rzecz włączenia społecznego i walki z umóstwem, Lokalne Grupy Działania.

8 Cel szczegółowy: Wzrost aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, które poszukują zatrudnienia. OŚ PRIORYTETOWA 10 OTWARTY RYNEK PRACY - 125 080 035 mln € Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy. – 17 850 398 mln € Typy przedsięwzięć: - Identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia. - Realizację programów aktywizacji zawodowej. - Przyznawanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. - Zatrudnienie wspomagane dla osób z niepełnosprawnością. - Wsparcie adaptacyjne pracowników. - Jednorazowe dodatki relokacyjne. Beneficjenci: Lokalne Grupy Działania, podmioty świadczące usługi z zakresu aktywizacji zawodowej.

9 Cel szczegółowy: Zwiększenie liczby mikroprzedsiębiorstw tworzonych przez osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, osoby odchodzące z rolnictwa. OŚ PRIORYTETOWA 10 OTWARTY RYNEK PRACY - 125 080 035 mln € Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych. – 37 919 904 mln € Typy przedsięwzięć: - Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, przez wyspecjalizowane instytucje oraz zgodnie z wypracowanymi i obowiązującymi standardami świadczenia usług. - Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej tj. dotacje wraz ze wsparciem pomostowym, dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy (pozostających bez zatrudnienia) i nieaktywnych zawodowo, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Beneficjenci: Lokalne Grupy Działania, podmioty świadczące usługi dla przedsiębiorców, w tym Instytucje Otoczenia Biznesu, podmioty wdrażające instrumenty finansowe.

10 Na terenie woj. świętokrzyskiego wyznaczono 5 tzw. obszarów strategicznej inwestycji (OSI). To miejsca o szczególnym potencjale lub barierach rozwojowych, wymagające najpilniejszego wsparcia finansowego, co uwzględniono w RPO WŚ 2014-2020. Kielecki Obszar Funkcjonalny (KOF) miasta północy regionu tracące swoje funkcje społeczno-gospodarcze (Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice, Skarżysko-Kamienna) gminy skupione wokół Gór Świętokrzyskich (Nowa Słupia, Pawłów, Łagów LGD Wokół Łysej Góry, Bodzentyn, Bieliny Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej) obszary wiejskie o najgorszym dostępie do usług publicznych obszar uzdrowiskowy (okolice Buska-Zdroju i Solca-Zdroju) Projekty w ramach OSI nie będą realizowane przez pojedyncze samorządy, ale ich partnerstwa. Obszary strategicznej interwencji (OSI)

11 HARMONOGRAM NABORU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W TRYBIE KONKURSOWYM NA ROK 2015 RPOWŚ 2014-2020 LIPIEC/ SIERPIEŃ Poddziałanie 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej - 7 000 000 zł Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU - 15 000 000 zł Podziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia - 20 000 000 zł Podziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych - 35 000 000 zł SIERPIEŃ/ WRZESIEŃ Podziałanie 8.1.1 Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 - 4 000 000 zł

12 HARMONOGRAM NABORU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W TRYBIE KONKURSOWYM NA ROK 2015 RPOWŚ 2014-2020 PAŹDZIERNIK/ LISTOPAD Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych - 16 750 000 zł Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej 10 750 000 zł Działanie 10.5 Przygotowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian – 25 000 000 zł *pod warunkiem opublikowania Rozporządzeń wykonawczych w zakresie pomocy publicznej

13 HARMONOGRAM NABORU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W TRYBIE KONKURSOWYM NA ROK 2015 RPOWŚ 2014-2020 GRUDZIEŃ Działanie 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości* – 60 000 000,00 zł Działanie 2.2 Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych – 16 044 136, 00 zł Działanie 4.4 konkurs dedykowany dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Obszar Gór Świętokrzyskich Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego - konkurs dedykowany dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Obszar Gór Świętokrzyskich – 11 000 000, 00 zł Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego - konkurs dedykowany dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Obszar Uzdrowiskowy – 11 000 000, 00 zł Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego – 35 000 000, 00 zł konkurs dedykowany dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Obszar Gór Świętokrzyskich Działanie 4.5 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo- konkurs dedykowany dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Obszar Gór Świętokrzyskich – 4 153 500, 00 zł Działanie 4.5 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo - konkurs dedykowany dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Obszar Uzdrowiskowy - 4 153 500, 00 zł Działanie 4.5 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo – 20 026 279,00 zł Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie - 11 000 000, 00 zł *pod warunkiem opublikowania Rozporządzeń wykonawczych w zakresie pomocy publicznej

14 W lipcu 2015 roku Instytucja Zarządzająca RPOWŚ 2014-2020 uruchomiła nową stronę internetową poświęconą procesom wdrażania RPO. W celu wykorzystania popularności domeny www.rpo-swietokrzyskie.pl główny adres pozostaje niezmieniony.www.rpo-swietokrzyskie.pl W związku z potrzebą utrzymania jeszcze dotychczasowej strony poświęconej RPOWŚ 2007-2013 przygotowano „rozdzielnik” dzięki któremu Beneficjenci mogą z łatwością dokonać wyboru między stosownymi portalami. Strona internetowa

15 Rozdzielnik portali IZ RPOWŚ

16 Wygląd portalu poświęconego RPOWŚ 2014 – 2020 Layout strony został przygotowany na podstawie wytycznych MIiR. Wszystkie portale internetowe poświęcone perspektywie 2014 - 2020 w tym strona www.funduszeeuropejskie.gov.pl zostały przygotowane w podobnej konwencji. www.funduszeeuropejskie.gov.pl Na portalu będą zamieszczone wszystkie informacje dotyczące: -Wiadomości; -Harmonogramu naborów; -Samych naborów; -Wyników; -Dokumentów i wytycznych; -Zdjęcia projektów;

17 Lokalny System Informatyczny Lokalny System Informatyczny do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 jest aplikacją internetową, która umożliwia tworzenie wniosków o dofinansowanie, a tym samym ubiegania się o środki w ramach RPOWŚ 2014-2020. LSI dostępny jest wyłącznie z poziomu przeglądarki internetowej, pod adresem: http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/ W zakładce „Zobacz ogłoszenia o naborach wniosków” należy wybrać jeden z ogłoszonych naborów wniosków, po dokonaniu wyboru następuje automatyczne przekierowanie do strony logowania LSI. LSI jest dostosowany do obsługi przez osoby z różnego rodzaju dysfunkcjami.

18 Wnioski o płatność Zgodnie z e-cohesion policy beneficjenci RPOWŚ 2014-2020 swoje wnioski o płatność będą składać jedynie w wersji elektronicznej. Składanie wniosków o płatność będzie odbywać się za pomocą systemu przygotowanego przez MIiR-SL2014. W momencie, gdy MIiR przygotuje instrukcje dla posługiwania się modułem wniosków o płatność dla beneficjentów, stosowna informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej IZ RPOWS 2014-2020 WAŻNE: Beneficjenci będą zobligowani do założenia konta na platformie ePUAP. Inną formą zalogowania do systemu SL2014 będzie certyfikat kwalifikowalny lub, gdy obie ww. opcje nie będą działały prawidłowo wtedy będzie potrzebny login oraz hasło.

19 Strona logowania do modułu Wnioski o płatność po stronie beneficjenta

20 System instytucjonalny realizacji RPOWŚ 2014 - 2020

21 System instytucji zaangażowanych w realizację RPO WŚ 2014-2020 Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (DWEFRR, ul. Sienkiewicza 63 – Dyr. Irena Sochacka) realizuje zadania w ramach Osi 1-7 RPO WŚ 2014-2020. W praktyce jest to, m.in. przygotowywanie propozycji kryteriów do oceny składanych wniosków, ocena formalna i merytoryczna, tzw. „twardych” projektów oraz ich kontrola. Analogicznie Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego (DWEFS, ul. Sienkiewicza 27 – Dyr. Aleksandra Marcinkowska) realizuje takie same zadania w odniesieniu do tzw. projektów „miękkich” w ramach EFS wspólnie z Wojewódzkim Urzędem Pracy, który wdraża Oś. 10 RPO WŚ. Proponowane przez obydwa Departamenty kryteria do oceny projektów oraz inne kluczowe rozwiązania muszą być zaakceptowane przez jeden, wspólny Komitet Monitorujący RPO WŚ 2014-2020, który regularnie obraduje w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach.

22 System instytucji zaangażowanych w realizację RPO WŚ 2014-2020, c.d. W ramach obowiązującego w całym kraju rozwiązania, Urzędom Marszałkowskim został przypisany obowiązek finalnej certyfikacji i potwierdzania płatności na linii Region – Komisja Europejska. W perspektywie 2007-2013 zadanie to wykonywały Urzędy Wojewódzkie. Obecnie w strukturach Urzędu Marszałkowskiego działania te realizuje Biuro Certyfikacji (BC, ul. Sienkiewicza 63 – Dyr. Dorota Szymkiewicz). Za całościową koordynację RPO WŚ 2014-2020, zarówno w aspekcie programowania (przygotowanie kolejnych wersji roboczych dokumentu do dalszych prac, udział w negocjacjach z KE, opracowania komplementarne), jak i rozliczania jego efektów (realizacja wskaźników, okresowe raporty) oraz działania systemowe (kampanie informacyjno-promocyjne, koordynacja działań w ramach Pomocy Technicznej) odpowiada Departament Polityki Regionalnej (DPR – ul. Sienkiewicza 63 – Dyr. Grzegorz Orawiec).

23 System instytucji zaangażowanych w realizację RPO WŚ 2014-2020, c.d. Jeśli ktokolwiek z Państwa zagubiłby się w tym labiryncie, lub potrzebował jakichkolwiek informacji dotyczących funduszy unijnych 2014-2020 serdecznie zapraszamy do Punków Informacji o Funduszach Europejskich (PIFE) w ramach DPR: Kielce – ul. Św. Leonarda 1 Busko Zdrój – ul. Mickiewicza 15 Sandomierz – ul. Mickiewicza 34. Nasze punkty terenowe w Busku Zdroju i Sandomierzu mieszczą się w budynkach Starostw Powiatowych (zawsze na parterze, zawsze po lewej stronie od wejścia)

24 PUNKTY INFORMACYJNE O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

25 Zakres: - diagnoza możliwości - informacja nt. aplikowania o środki - informacja nt. zasad rozliczania projektów Rodzaje usług: - konsultacje w siedzibie Punktu - dyżury w gminach - dojazd do osób niepełnosprawnych Spotkania informacyjne i szkolenia Współpraca i udział w lokalnych wydarzeniach BEZPŁATNEUSŁUGI USŁUGI W ZAKRESIE PIFE

26 Główny Punkt Informacyjny KIELCE ul. Św. Leonarda 1 Czynny: Pn.-Pt. 8.00-18.00 - Sobota 10.00-14.00 Infolinia: 800-800-440 tel. (41) 343 22 95, (41) 340 30 25 e-mail. PIFE@sejmik.kielce.pl www.gpi-swietokrzyskie.plPIFE@sejmik.kielce.plwww.gpi-swietokrzyskie.pl Lokalny Punkt Informacyjny BUSKO-ZDRÓJ Al. Mickiewicza 15 Czynny: poniedziałek 7.30-17.30 wt.-pt. 7.30-15.30 tel. (41) 378 12 06; 41 370 97 17 e-mail. PIFE@sejmik.kielce.pl; www.gpi-swietokrzyskie.plPIFE@sejmik.kielce.plwww.gpi-swietokrzyskie.pl Lokalny Punkt Informacyjny SANDOMIERZ ul. Mickiewicza 34 Czynny: poniedziałek 7.00-17.00 wt.-pt. 7.00-15.00 tel. (15) 832 33 54; (15) 864 20 74 e-mail. PIFE@sejmik.kielce.pl; www.gpi-swietokrzyskie.plPIFE@sejmik.kielce.plwww.gpi-swietokrzyskie.pl

27 Dziękuję za uwagę Departament Polityki Regionalnej Oddział Zarządzania RPO


Pobierz ppt "Wsparcie Lokalnych Grup Działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 23 września 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google