Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków tel. 12 39 21 527, 39 21 200 fax 12 422 72 08 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA [ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków tel. 12 39 21 527, 39 21 200 fax 12 422 72 08 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA [ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej."— Zapis prezentacji:

1 ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków tel. 12 39 21 527, 39 21 200 fax 12 422 72 08 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA [ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255), zwana dalej ustawą]

2 Podmioty uprawnione do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej to osoby fizyczne, które: w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej miały przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny lub uzyskały zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego lub posiadają ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa lub nie ukończyły 26 lat, lub ukończyły 65 lat, lub w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty. [art. 4 ustawy]

3 Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej może polegać na: poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w powyższych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym. [art. 3 ust. 1 ustawy]

4 Wyłączenia przedmiotowe z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej: sprawy podatkowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej; sprawy z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego; sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności. [art. 3 ust. 2 ustawy]

5 Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela: adwokat lub radca prawny (w szczególnie uzasadnionych przypadkach aplikant - z ich upoważnienia) na podstawie umowy zawartej z powiatem, organizacja pozarządowa, prowadząca działalność pożytku publicznego, wyłoniona przez powiat w otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. [art. 5, art. 11 ustawy]

6 Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, realizowanym przez powiat w porozumieniu z gminami albo samodzielnie. [art. 8 ustawy]

7 Powiat, realizując zadanie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, może zawierać porozumienia z gminami na obszarze tego powiatu, określające w szczególności: gminne lub powiatowe lokale, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej; harmonogram wskazujący dni i godziny, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna; zasady współpracy w zakresie zapewnienia warunków lokalowych adwokatom i radcom prawnym udzielającym nieodpłatnej pomocy prawnej. [art. 9 ust. 1 ustawy]

8 Stosownie do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej lokal, w którym będzie udzielana pomoc prawna zapewnia: dostęp do sieci energetycznej, telefonicznej, teleinformatycznej, właściwe warunki oczekiwania osób ubiegających się o uzyskanie pomocy prawnej, wyodrębnione pomieszczenie umożliwiające zachowanie dyskrecji przy udzielaniu pomocy prawnej, dostęp dla osób niepełnosprawnych.

9 Stosownie do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej lokal, w którym będzie udzielana pomoc prawna musi być także oznaczony w sposób wskazujący na udzielanie w nim nieodpłatnej pomocy prawnej oraz wskazujący dni i godziny, w których pomoc ta jest udzielana. W pomieszczeniu przeznaczonym dla osób oczekujących udostępnia się informację o zasadach udzielania pomocy prawnej, osobach uprawnionych do jej otrzymania, sposobach wykazywania uprawnień do otrzymania pomocy, a także o wszystkich punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu i informację, które z nich zostały powierzone do prowadzenia przez organizację pozarządową, ze wskazaniem danych tej organizacji oraz czy udzielana przez nią pomoc świadczona jest przez adwokata, radcę prawnego, czy przez osobę wymienioną w art. 11 ust. 3 ustawy.

10 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków tel. 12 39 21 527, 39 21 200 fax 12 422 72 08 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA [ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google