Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Interesariusze przedsiębiorstwa Majster-Plus s.c.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Interesariusze przedsiębiorstwa Majster-Plus s.c."— Zapis prezentacji:

1 Interesariusze przedsiębiorstwa Majster-Plus s.c.
Autorzy: Rafał Kwol Marcin Nyga

2 Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa
ZARZĄD Jacek Jarocki Ilona Jarocka Dział zamówień i zakupów 1 pracownik Dział napraw i reklamacji 2 pracowników Dział produkcji i sprzedaży 2 pracowników

3 Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa
Przedsiębiorstwo korzysta z struktury liniowej Składa się z dwóch stanowisk kierowniczych oraz pięciu stanowisk robotniczych Zaprzeczenie zasady jedności rozkazodawstwa

4 Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa
Do wad należy zaliczyć: Potrzebna duża wiedza w części kierowniczej – rekrutacja, płace, ocena pracowników Duża centralizacja władzy i uprawnień Ryzyko „paraliżu” firmy w przypadku nieobecności kadry kierowniczej

5 Interesariusze przedsiębiorstwa
Grupa interesariuszy Ilość Opis Zarząd (Jacek Jarocki, Ilona Jarocka - Pracownicy) 2 Są to osoby zajmujące się prowadzeniem firmy i są jednocześnie jej właścicielami. Zajmują się rekrutacją, kontrola pracowników, negocjacją kontraktów, marketingiem oraz rozliczaniem płac. Dział zamówień i zakupów (Pracownicy) 1 To pracownik odpowiedzialny za zamawianie niezbędnych materiałów oraz ich dbanie o ich terminową dostawę w celu zapewnienia ciągłości działalności. Dział napraw i reklamacji To pracowniczy zajmujący się oceną i ewentualnym uwzględnianiem zgłoszonych przez klientów reklamacji. Do ich zadań należy także usługowa część właściwej działalności przedsiębiorstwa – naprawy.

6 Interesariusze przedsiębiorstwa
Grupa interesariuszy Ilość Opis Dział produkcji i sprzedaży (Pracownicy) 2 Są to pracownicy odpowiedzialni za rozliczanie sprzedanych produktów z końcowymi odbiorcami oraz zajmują się także montażem zamówionych towarów w domu/siedzibie klienta. Klienci indywidualni (Klienci) /m-sc Jest to głównie ludność lokalna z Rudy Śląskiej i okolicznych miast. Przeciętny klient firmy to osoba w wieku od 25 do 45 lat z dochodami na poziomie złotych brutto. Klienci instytucjonalni 5 – 10 /m-sc Są to głównie instytucje publiczne (Urząd Miasta, Urząd Skarbowy itp.) oraz firmy prywatne, które mają zamiar wyposażyć swoje siedziby.

7 Interesariusze przedsiębiorstwa
Grupa interesariuszy Ilość Opis Firmy Drewmax, Soma, Senator (Dostawcy) 3+ To firmy współpracujące z przedsiębiorstwem zajmujące się dostarczaniem materiałów, gotowych produktów, a nawet gotowych zestawów do montażu. Pełnią oni też rolę podwykonawców firmy, która zajmuje się jedynie pośrednictwem. Firmy Caution, Meble Falke, Kega (Konkurenci) Są to przedsiębiorstwa konkurujące bezpośrednio z firmą na lokalnym rynku. Działają z firmą w wspólnie w zakresie B+R oraz organizują wspólne działania promocyjne. Ich udział w rynku jest podobny do Masjter-Plus. Urząd Skarbowy w Rudzie Śląskiej (Instytucje państwowe) 1 To instytucja zajmująca się rozliczaniem zeznań podatkowych firmy i regulowaniem jej zobowiązań wobec państwa.

8 Interesariusze przedsiębiorstwa
Grupa interesariuszy Ilość Opis Bank Zachodni WBK (Instytucje zewnętrzne) 1 Bank zajmujący się prowadzeniem rachunku firmy oraz jej kredytowaniem. Biuro rachunkowe „Ekspert” Firma zewnętrzna, której zadaniem jest prowadzenie księgowości firmy. Telewizja kablowa Sileman (Media) Firma zajmująca się działalności na rynku mediów. Jest ona głównym współpracownikiem firmy przy prowadzeniu kampanii reklamowych, a także partnerem w akcjach sponsoringu rozmaitych wydarzeń na terenie miasta.

9 Systemy zarządzania interesariuszami
Grupa interesariuszy Wejście Wyjście Zarząd Poświęcanie czasu i wysiłku na prowadzenie działalności firmy i załatwianie spraw z tym związanych. Wypracowywanie zysku, który przewyższa alternatywne opcje zarobkowania oraz możliwość samorealizacji. Pracownicy wykonawczy Praca na rzecz firmy w ramach ustalonych godzin. Wynagrodzenie uzyskiwane za efekty pracy oraz możliwość korzystania z oferty firmy „po kosztach”. Klienci Zapłata za zakupione produkty oraz wykonane usługi, która jest przychodem firmy. Uzyskanie zamówionych produktów na czas oraz gwarancja wysokiej jakości usług.

10 Systemy zarządzania interesariuszami
Grupa interesariuszy Wejście Wyjście Dostawcy Podwykonawstwo produktów dla firmy oraz dostarczanie zamówionych dóbr. Terminowe realizowanie płatności oraz hurtowe ilości zamawianych produktów. Konkurenci Wspólna praca w zakresie B+R oraz organizacja wspólnych działań promocyjnych. Partycypacja w programach organizowanych przez konkurentów oraz częściowe ponoszenie kosztów wymienionych wcześniej działań. Instytucje państwowe Rozliczanie firmy z jej zaległości podatkowych oraz dbanie o terminowość ich regulacji. Podatki płacone przez firmę są przekazywane na rzecz państwa, a z nich regulowane są płace dla pracowników instytucji.

11 Systemy zarządzania interesariuszami
Grupa interesariuszy Wejście Wyjście Bank Zachodni WBK Umożliwia działalność firmy dzięki prowadzeniu jej rachunku bankowego oraz pozwala na finansowanie inwestycji dzięki kredytowaniu. Prowizja dla banku za wykonywanie usług dla firmy oraz odsetki z udzielonych kredytów. Biuro rachunkowe „Ekspert” Zajmuje się rachunkami firmy co daje właścicielom więcej czasu na realizację innych zadań związanych z firmą. Miesięczna opłata dla biura za prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa. Media Ułatwia i umożliwia prowadzenie kampanii reklamowej, a także pokrywa część kosztów związanych ze sponsoringiem. Pokrycie części kosztów związanych ze sponsoringiem oraz przychody ze sprzedaży czasu antenowego oraz miejsc na ogłoszenia.

12 Analiza interesariuszy
Interesariuszy firmy można podzielić ze względu na trzy najistotniejsze kryteria Podział ze względu na możliwość oddziaływania na interesy firmy Możliwość oddziaływania na interesy firmy Mała Średnia Duża - Biuro rachunkowe - Telewizja kablowa Sileman - Urząd Skarbowy - Konkurenci - Pracownicy - Dostawcy - Zarząd - Bank Zachodni WBK - Klienci

13 Analiza interesariuszy
Podział interesariuszy ze względu na artykulację ich własnych interesów Artykulacja własnych interesów Mała Średnia Duża - Telewizja kablowa Sileman - Konkurenci - Pracownicy - Bank Zachodni WBK - Biuro rachunkowe - Dostawcy - Zarząd - Klienci - Urząd Skarbowy

14 Analiza interesariuszy
Podział interesariuszy za względu na stopień istotności dla interesów organizacji Stopień istotności dla organizacji Interesariusze operacyjni Interesariusze taktyczni Interesariusze strategiczni - Klienci - Biuro rachunkowe - Pracownicy - Konkurenci - Telewizja kablowa Sileman - Dostawcy - Zarząd - Urząd Skarbowy - Bank Zachodni WBK

15 Analiza interesariuszy
Przedsiębiorstwo i jego działania są bardzo zdywersyfikowane pod względem oddziaływania na swoich interesariuszy Żadna z omówionych grup interesariuszy nie jest pomijana przy planowaniu taktycznym i strategicznym przyszłej działalności przedsiębiorstwa

16 Analiza interesariuszy
Największy nacisk kładzie się na dbanie o wartości i cele klientów, dostawców, zarządu oraz banku przedsiębiorstwa Wynika to z ich bardzo dużego wpływu na ciągłość działania i rozwoju firmy Mniej istotne dla firmy są wartości i cele konkurencji oraz mniej znaczących partnerów (biura rachunkowego i telewizji kablowej Sileman)

17 Wartości interesariuszy
Zarząd: Możliwość samozatrudnienia Niezależność Realizacja marzeń Dostawcy: Terminowość opłat za produkty Długotrwała współpraca Zaufanie do kontrahentów Pracownicy: Bezpieczeństwo zatrudnienia Dobre warunki pracy Wkład w rozwój firmy Wspólne wartości: Ciągłość działania firmy Rozrost i rozwój przedsiębiorstwa

18 Konkurenci: Współpraca nad wspólnymi projektami Mobilizacja do rozwoju Możliwość szybszego wdrażania innowacji Wspólne wartości: Zwiększenie efektywności działania Inwestycje i projekty Media: Promocja lokalnych produktów Rozwój regionu Bank Zachodni WBK: Współpraca z lojalnym i wypłacalnym klientem Wspieranie rozwoju polskiej przedsiębiorczości Stabilizacja wpływów Biuro rachunkowe: Stabilizacja na rynku poprzez długoterminowe umowy z klientami Dostarczanie rzetelnego produktu Urząd Skarbowy: Regulacja rozliczeń między firmą a państwem Utrzymanie płynności budżetu państwa Ograniczenie „szarej strefy”

19 Cele działalności przedsiębiorstwa
Zarząd: Generowanie zysku Zapewnienie stabilizacji i bezpieczeństwa egzystencji Pracownicy: Zapewnienie wynagrodzenia za pracę Kształtowanie warunków samorozwoju i samorealizacji Dostawcy: Kształtowanie dobrego wizerunku Zapewnienie ciągłości dostaw Regulowanie płatności bez generowania kosztów Wspólne cele: Rozwój i wzrost zyskowności firmy Ekspansja na nowe rynki

20 Konkurenci: Wspólny rozwój w zakresie nowych technologii Uzyskanie przewagi konkurencyjnej Obniżenie kosztów rozwoju i promocji Wspólne cele: Wzrost płynności finansowej przedsiębiorstwa Kontynuacja współpracy z dotychczasowymi interesatiuszami Media: Realizacja wspólnych projektów sponsorskich Uzyskanie korzystnych warunków dla działań marketingowych Bank Zachodni WBK: Uzyskanie nowych źródeł finansowania Wykorzystanie efektu dźwigni finansowej Biuro rachunkowe: Uzyskanie usługi zapewniającej większą efektywność działania kierownictwa firmy Minimalizacja kosztów związanych z obsługą finansów firmy Urząd Skarbowy: Regulacja zobowiązań wobec państwa Działanie w ramach prawnych określonych przez kodeks cywilny

21 Łańcuch wartości M.E. Portera
Infrastruktura firmy A ) nacisk na przywództwo na rynku lokalnym B ) stałe wsparcie kierownictwa dla rozwoju firmy C ) słaba dywersyfikacja profilu działalności D ) połączenie tradycji i nowych technologii w procesie działań firmy

22 Łańcuch wartości M.E. Portera
Zarządzanie zasobami ludzkimi A ) prowadzenie szkoleń dla pracowników w zakresie rozwoju ich kompetencji i znajomości rynku B ) zapewnienie przestrzegania zasad BHP na terenie miejsca pracy C ) organizacja systemu wynagrodzeń opartego na efektach

23 Łańcuch wartości M.E. Portera
Rozwój technologiczny A ) współpraca z lokalnymi firmami na rzecz nowych metod obróbki drewna B ) monitorowanie zapotrzebowania rynkowego C ) inwestycje w nowe, innowacyjne produkty

24 Łańcuch wartości M.E. Portera
Zaopatrzenie A ) wykorzystanie ekonomiki skali w realizacji usług B ) efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów C ) prowadzenie systemu monitorowania zapotrzebowania na dostawy

25 Łańcuch wartości M.E. Portera
Logistyka zewnętrzna i wewnętrzna A ) system monitorowania dostawy do klienta B ) rezygnacja z magazynowania zbyt dużej ilości produktów na rzecz zmniejszenia kosztów C ) system transportu zorganizowany w własnym zakresie

26 Łańcuch wartości M.E. Portera
Działania operacyjne i usługi posprzedażowe A ) nastawienie działań firmy na maksymalizowanie poziomu jakości oferty B ) program gwarancji na udzielane usługi C ) oferta montażowa oraz naprawcza skierowana do klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych

27 Łańcuch wartości M.E. Portera
Marketing i sprzedaż A ) stałe kontakty z klientami za pomocą spotkań osobistych oraz strony internetowej B ) działania promocyjne przy współdziałaniu z lokalną telewizją C ) wykorzystanie sieci marketingu szeptanego

28 Społeczne warunki zewnętrzne
Dostępność zasobów A ) wysoki poziom podaży pracy na lokalnym rynku w razie rozwoju firmy B ) łatwy dostęp do materiałów i gotowych produktów C ) słabe bariery dostępu do nowych rozwiązań technologicznych

29 Społeczne warunki zewnętrzne
Zapotrzebowanie lokalne A ) duża różnorodność i szczegółowość potrzeb klientów B ) niski poziom ekstrawagancji w wyborze produktów – trzymanie się powszechnie uznanych standardów C ) zapotrzebowanie na produkty z różnych przedziałów cenowych

30 Społeczne warunki zewnętrzne
Branże wspierające A ) rozwój inicjatywy reprezentantów branży mającej na celu utworzenie ciała pełniącego funkcję łącznika z rządem B ) łatwość w nawiązywaniu nowych kontaktów handlowych z dostawcami

31 Społeczne warunki zewnętrzne
Kontekst dla realizacji strategii firmy i rywalizacji na rynku A ) rynek silnie konkurencyjny oparty na poszanowaniu przeciwników B ) wspólne inicjatywy badawcze C ) współpraca na rzecz ograniczenia kosztów promocji branży

32 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Interesariusze przedsiębiorstwa Majster-Plus s.c."

Podobne prezentacje


Reklamy Google