Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AUTOEWALUACJA W ZAKRESIE PIĘCIU STANDARDÓW SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AUTOEWALUACJA W ZAKRESIE PIĘCIU STANDARDÓW SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015."— Zapis prezentacji:

1 AUTOEWALUACJA W ZAKRESIE PIĘCIU STANDARDÓW SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

2 STANDARD PIERWSZY Szkoła promująca zdrowie pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie.

3 Raport z ewaluacji Wymiar I - Upowszechnianie koncepcji szkoły promującej zdrowie i znajomość tej koncepcji w społeczności szkolnej i lokalnej II - Zrozumienie i akceptacja koncepcji szkoły promującej zdrowie w społeczności szkolnej Ocena łączna: Chcieliby otrzymywać więcej informacji na temat SzPZ Średnia liczba punktów 4,6 4,7 4,65 Nauczyciele TAK 38% Uczniowie TAK 47% Rodzice TAK 63% Inni pracownicy szkoły, którzy nie są nauczycielami TAK 30%

4 WNIOSKI -mocne strony Dobrze upowszechniona jest koncepcja szkoły promującej zdrowie i znajomość tej koncepcji w społeczności szkolnej i lokalnej, 45% ogółu badanych (N, U, R, P) wyraziła chęć poszerzenia wiedzy na temat SzPZ, satysfakcjonujący jest wynik 4,7 - dotyczący zrozumienia i akceptacji koncepcji SzPZ w społeczności szkolnej, nauczyciele biorą udział w szkoleniach i kursach dotyczących promocji zdrowia, szkoła posiada bogaty zbiór publikacji dotyczących promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

5 Problemy priorytetowe wymagające rozwiązania: Należy organizować spotkania informacyjno - szkoleniowe dla nowych członków społeczności szkolnej w tym nauczycieli, uczniów, rodziców oraz innych pracowników szkoły w celu edukowania w zakresie SzPZ.

6 STANDARD DRUGI Szkoła promująca zdrowie zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający:  uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej, w tym rodziców i społeczności lokalnej  skuteczności i długofalowości działań

7 Raport z ewaluacji Wymiar III – Działalność szkolnego koordynatora ds. promocji zdrowia IV – Działalność szkolnego zespołu promocji zdrowia V – Miejsce promocji zdrowia w działalności (polityce) szkoły VI – Diagnozowanie potrzeb społeczności szkolnej w zakresie promocji zdrowia VII – Planowanie działań (w tym projektów) w zakresie promocji zdrowia VIII – Realizacja działań (w tym projektów) w zakresie promocji zdrowia IX – Ewaluacja wyników działań (w tym projektów) w zakresie promocji zdrowia Ocena łączna: 4,8 4,7 5,0 4,5 4,8 4,3 4,8 4,7

8 Raport z ewaluacji Nauczyciele i rodzice dostrzegają możliwość zwiększenia swojego udziału w podejmowanych w szkole działaniach w zakresie promocji zdrowia Nauczyciele TAK 43%,NIE 57% Rodzice TAK 37%,NIE 63%

9 WNIOSKI -mocne strony Szkolny koordynator jest akceptowany i cieszy się sympatią i życzliwością społeczności szkolnej, dobrze układa się współpraca koordynatora ds. promocji zdrowia i całego szkolnego zespołu promocji zdrowia z dyrekcją, wysoki jest poziom doskonalenia zawodowego i edukacji nauczycieli w dziedzinie promocji zdrowia, nauczyciele czerpią dużo satysfakcji z działań na rzecz SzPZ, 40% nauczycieli i rodziców dostrzega możliwość zwiększenia swojego udziału w działaniach w zakresie promocji zdrowia podejmowanych w szkole.

10 Problemy priorytetowe wymagające rozwiązania: Pozyskać rodziców i społeczność lokalną do udziału w podejmowanych w szkole działaniach w zakresie promocji zdrowia, zwiększyć udział Samorządu Uczniowskiego w wyborze i realizacji działań związanych z promocją zdrowia, zachęcić rodziców (np. podczas wywiadówek, Drzwi Otwartych Szkoły) do korzystania z z publikacji na temat promocji zdrowia, które są dostępne w bibliotece szkolnej.

11 STANDARD TRZECI Szkoła promująca zdrowie prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności.

12 Raport z ewaluacji Wymiar I - Polityka, warunki i organizacja życia szkoły sprzyjają edukacji zdrowotnej II - Uczeń jest aktywnym uczestnikiem procesu realizacji edukacji zdrowotnej III - Szkoła współpracuje ze środowiskiem i wykorzystuje jego zasoby IV - Szkoła prowadzi ewaluację i wykorzystuje jej wyniki dla podnoszenia jakości edukacji zdrowotnej Ocena łączna: 4,6 4,0 4,3 4,5 4,35

13 WNIOSKI -mocne strony Dyrekcja oraz nauczyciele traktują edukację zdrowotną jako ważne zadanie szkoły, do realizacji wybranych zadań zaprasza się specjalistów (dietetyka, instruktorów, pielęgniarkę szkolną), rodzice są zapraszani do współpracy w organizacji i realizacji przedsięwzięć na rzecz zdrowia, nauczyciele regularnie uczestniczą w szkoleniach z zakresu edukacji zdrowotnej.

14 Problemy priorytetowe wymagające rozwiązania: Opracować materiały, arkusze obserwacji, dzienniczki umożliwiające przeprowadzenie przez uczniów samoobsrewacji w celu analizowania zmian w zachowaniu, umiejętnościach, postawach dotyczących zdrowia, przedstawić rodzicom ofertę zajęć edukacji zdrowotnej dostosowanej do potrzeb i zainteresowań dzieci.

15 STANDARD CZWARTY Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający:  satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników  zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników  uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej

16 Raport z ewaluacji Podskale i badane osoby UCZNIOWIE = 30 I - Satysfakcja ze szkoły. II - Stwarzanie uczniom możliwości i uczestnictwa w życiu klasy. III - Wsparcie uczniów ze strony nauczycieli. IV - Podejście uczniów do nauki i zachowania na lekcjach. V - Motywowanie do osiągania sukcesów. VI - Przestrzeganie praw ucznia, znajomość reguł i ich ocena. VII - Relacje między uczniami. -------------------------------------------------------------------------------- VIII - Poczucie przeciążenia pracą szkolną i stresu w szkole. IX - Występowanie przemocy i zachowań aspołecznych wśród uczniów We wszystkich badanych grupach osób podskale: Powyżej linii przerywanej zawierają sformułowania pozytywne – im większa średnia liczba punktów, tym korzystniejszy wynik Poniżej linii przerywanej zawierają sformułowania negatywne – im mniejsza średnia liczba punktów, tym korzystniejszy wynik 3,97 3,86 4,28 2,86 4,15 4,60 3,93 ------- 2,96 2,86

17 Raport z ewaluacji Podskale i badane osoby NAUCZYCIELE = 28 I - Satysfakcja z pracy w szkole. II - Stwarzanie nauczycielom możliwości i uczestnictwa w życiu i pracy szkoły oraz wsparcie ze strony dyrekcji. III - Wsparcie uczniów ze strony nauczycieli. IV - Podejście uczniów do nauki i zachowania na lekcjach. V - Relacje nauczyciele - nauczyciele. VI - Uczestnictwo rodziców uczniów z klasy wychowawczej w życiu klasy/szkoły. -------------------------------------------------------------------------- VII - Poczucie przeciążenia pracą szkolną i stres w pracy. VIII - Występowanie przemocy i zachowań aspołecznych wśród uczniów. We wszystkich badanych grupach osób podskale: Powyżej linii przerywanej zawierają sformułowania pozytywne – im większa średnia liczba punktów, tym korzystniejszy wynik Poniżej linii przerywanej zawierają sformułowania negatywne – im mniejsza średnia liczba punktów, tym korzystniejszy wynik 4,27 3,42 4,61 4,26 3,64 4,23 ------ 3,53 2.09

18 Raport z ewaluacji Podskale i badane osoby PRACOWNICY, KTÓRZY NIE SA NAUCZYCIELAMI N= 9 I - Satysfakcja z pracy w szkole oraz wsparcie ze strony dyrekcji. II - Stwarzanie pracownikom, którzy nie są nauczycielami, możliwości i uczestnictwa w życiu i pracy szkoły. III - Relacje między pracownikami, którzy nie są nauczycielami. IV - Stosunek uczniów do pracowników, którzy nie są nauczycielami. ----------------------------------------------------- V - Poczucie przeciążenia pracą szkolną i stres w pracy. VI - Występowanie przemocy i zachowań aspołecznych wśród uczniów. We wszystkich badanych grupach osób podskale: Powyżej linii przerywanej zawierają sformułowania pozytywne – im większa średnia liczba punktów, tym korzystniejszy wynik Poniżej linii przerywanej zawierają sformułowania negatywne – im mniejsza średnia liczba punktów, tym korzystniejszy wynik 4,55 4,03 4,76 4,15 ---------- 3,56 3,14

19 Raport z ewaluacji Podskale i badane osoby RODZICE N= 39 I - Satysfakcja ze szkoły dziecka. II - Stwarzanie rodzicom możliwości i uczestnictwa w życiu klasy/szkoły. III - Wsparcie uczniów ze strony nauczycieli. IV - Uczestnictwo rodziców w życiu i pracy klasy/szkoły. V - Wsparcie dla rodziców. ----------------------------------------------------------- VI - Poczucie przeciążenia pracą szkolną i stres w pracy. We wszystkich badanych grupach osób podskale: Powyżej linii przerywanej zawierają sformułowania pozytywne – im większa średnia liczba punktów, tym korzystniejszy wynik Poniżej linii przerywanej zawierają sformułowania negatywne – im mniejsza średnia liczba punktów, tym korzystniejszy wynik 4,35 3,90 3,75 4,10 --------- 2,75

20 WNIOSKI -mocne strony W grupie uczniów klas VI najwyższą ocenę i uznanie otrzymało przestrzeganie praw uczniów, a także znajomość reguł i zasad panujących w szkole, następny wysoki wskaźnik charakteryzuje stosunki na linii nauczyciel – uczeń. Badani oceniają nauczycieli jako osoby życzliwe, sprawiedliwe, dobrze traktujące uczniów, którzy mogą liczyć na pomoc w sytuacjach trudnych. Nauczyciele motywują dzieci do pracy, interesują się ich wynikami, odkrywają predyspozycje i dbają o odnoszenie sukcesów, wszystkie pozostałe wskaźniki typu satysfakcja ze szkoły, relacje między uczniami, stwarzanie uczniom możliwości, uczestniczenia w życiu klasy mieszczą się na poziomie około 4 punktów (wysoka ocena). uczniowie krytycznie odnoszą się do własnego zachowania i podejścia do nauki. Nie czują się nadmiernie przeciążeni nauką, nie są pewni co do oceny trudności, zmęczenia oraz stresu wynikającego z procesu uczenia, W grupie nauczycieli najwyższą ocenę otrzymał wskaźnik dotyczący wspierania uczniów. Wynika z tego, że nauczyciele starają się dobrze traktować uczniów, udzielają im dodatkowej pomocy, są sprawiedliwi i życzliwi, odbierają uczniów jako w większości zainteresowanych nauką, przykładających się do obowiązków, zachowujących się właściwie na lekcjach, wysokie jest też poczucie satysfakcji nauczycieli z pracy w naszej placówce. Na średnim poziomie odczuwane jest poczucie przeciążenia pracą i stres wynikający z obowiązków zawodowych. Nauczyciele pozytywnie oceniają też zachowanie uczniów, zauważają niski poziom występowania przemocy i agresji w szkole. Przeciętnie kształtują się relacje koleżeńskie między nauczycielami i wsparcie ze strony dyrekcji, pozytywnie natomiast oceniają nauczyciele współpracę z rodzicami.

21 WNIOSKI -mocne strony W grupie pozostałych pracowników niepedagogicznych pozytywnie wyróżniają się dwa składniki: relacje międzyludzkie oraz satysfakcja z pracy w szkole i wsparcie dyrekcji. Grupa ta chętnie współpracuje ze sobą, pomaga sobie wzajemnie i czuje się zadowolona z pracy w placówce, poczucie przeciążenia obowiązkami i stresem mieści się na średnim poziomie, pracownicy niepedagogiczni dobrze oceniają uczniów ale nie mają konkretnego zdania na temat nasilenia ich nieakceptowanych zachowań, W grupie badanych rodziców z dwóch klas wyróżnia się satysfakcja ze szkoły dziecka, zadowolenie ze sposobu traktowania i prowadzonego procesu dydaktyczno-wychowawczego, rodzice mają możliwości uczestniczenia w życiu klasy i szkoły, współpracy, opiniowania i zwrotnej informacji o postępach dziecka, wysoko cenią sobie wsparcie, jakie uzyskują od nauczycieli i specjalistów, którzy udzielają porad, wskazówek i innej wszechstronnej pomocy, rodzice mogą aktywnie uczestniczyć w życiu klasy, wykazać się pomocą w organizacji imprez szkolnych i innych przedsięwzięć, uważają, że ich pociechy raczej nie są przeciążone obowiązkami szkolnymi, ale też wielu rodziców nie ma na ten temat wyrobionego zdania.

22 Problemy priorytetowe wymagające rozwiązania: Zmniejszyć natężenie hałasu w szkole w czasie przerw, zapobiegać nieakceptowanym zachowaniom uczniów, zmniejszyć agresję słowną i fizyczną na poziomie klas młodszych i starszych, wzmacniać i utrwalać pozytywne relacje koleżeńskie wśród nauczycieli oraz komunikację z dyrekcją, zastanowić się nad sposobami zmniejszenia poczucia przeciążenia pracą i stresu wynikającego z obowiązków zawodowych w grupie nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

23 STANDARD PIĄTY Szkoła promująca zdrowie tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników.

24 Raport z ewaluacji Wymiar I - Budynek i teren szkoły. II - Warunki sanitarne, czystość i estetyka pomieszczeń. III - Mikroklimat, oświetlenie, ochrona przed hałasem. IV - Meble dla uczniów i nauczycieli. V - Organizacja lekcji i przerw międzylekcyjnych. VI - Warunki i organizacja zajęć ruchowych. VII - Organizacja posiłków i dostępność do napojów dla uczniów. VIII - Zabezpieczenie przed wypadkami, urazami i dostępność pierwszej pomocy. Ocena łączna: 4,14 4,55 4,20 4,50 4,88 4,30 5.00 4,50 4,51

25 WNIOSKI -mocne strony Budynek szkoły jest w dobrym stanie technicznym, szkoła dba o bezpieczeństwo. Teren jest ogrodzony, wyjście na nieruchliwą drogę nie stwarza zagrożeń, zainstalowany jest monitoring, szkoła posiada nową, pełnowymiarową salę gimnastyczną z odpowiednimi rozwiązaniami dla uczniów niepełnosprawnych ruchowo. Nowo wybudowany obiekt sprzyja intensywności organizowanych zajęć ruchowych skierowanych do dzieci, nauczycieli, rodziców, środowiska lokalnego, Na terenie szkoły znajduje się Miasteczko Ruchu Drogowego, które ma 55 na 40 metrów - 2200 metrów kwadratowych powierzchni. Alejki zajmują ponad tysiąc metrów kwadratowych powierzchni. Na placu jest rondo, skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną oraz ze strzałkami do warunkowej jazdy, ósemka, przejścia dla pieszych, znaki stop, ustąp pierwszeństwa przejazdu. Miasteczko umożliwia organizację egzaminów na kartę rowerową i motorowerową oraz różnego rodzaju turniejów z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szkole utrzymuje się czystość, dba o odpowiednie wyposażenie klas, właściwe oświetlenie, odpowiednią temperaturę pomieszczeń. Rolety w oknach zabezpieczają przed nadmiernym nasłonecznieniem, w szkole znajduje się stołówka serwująca zdrowe posiłki i ciepłe napoje oraz sklepik, w którym dostępne są produkty korzystne dla zdrowia( smaczne kanapki, owoce, warzywa, różne rodzaje wód mineralnych), higienistka szkolna zapewnia trzy razy w tygodniu opiekę lekarską. w szkole upowszechnia się wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy i edukacji uczniów do bezpieczeństwa,

26 Problemy priorytetowe wymagające rozwiązania: Pomysł budowy wielofunkcyjnego boiska zewnętrznego został zgłoszony do realizacji w ramach tzw. inicjatywy lokalnej, stworzyć w budynku szkoły odpowiednie warunki architektoniczne uczniom niepełnosprawnym, wprowadzić w szkole segregację odpadów.

27 Opracowanie: Magdalena Danielewicz Krystyna Herbik Zespół ewaluacyjny: nauczyciele, pedagog szkolny, pielęgniarka szkolna, pracownicy szkoły, uczniowie, rodzice


Pobierz ppt "AUTOEWALUACJA W ZAKRESIE PIĘCIU STANDARDÓW SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google