Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

IM. EDMUNDA WOJNOWSKIEGO W WĄBRZEŹNIE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "IM. EDMUNDA WOJNOWSKIEGO W WĄBRZEŹNIE"— Zapis prezentacji:

1 IM. EDMUNDA WOJNOWSKIEGO W WĄBRZEŹNIE
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. EDMUNDA WOJNOWSKIEGO W WĄBRZEŹNIE PLAN PRACY SZKOŁY ROK SZKOLNY 2015/2016

2 Podstawa prawna: • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz ze zm.), • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009 r. Nr 16 poz132 ze zm.), • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 97 poz. 624 ze zm.), • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 225 ze zm.), • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 83 poz. 562 ze zm.), • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zm.), • Statut Szkoły Podstawowej nr 3 im. Edmunda Wojnowskiego w Wąbrzeźnie, • Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 3 im. Edmunda Wojnowskiego w Wąbrzeźnie , • Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 3 im. Edmunda Wojnowskiego w Wąbrzeźnie Plan opracowany został w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2015/2016. 2. Plan nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty na rok szkolny 2015/2016. 3. Koncepcję pracy Szkoły Podstawowej nr3 im. Edmunda Wojnowskiego w Wąbrzeźnie 4. Wnioski sformułowane na posiedzeniu Rady Pedagogicznej podsumowującym rok szkolny 2014/2015.

3 Cele do zrealizowania Spis treści zawartych w planie:
*Zwiększenie motywacji uczniów do nauki *Podnoszenie osiągnięć uczniów * Rozwój zainteresowań uczniów * Wdrażanie wartości i dobrych manier * Wzmocnienie bezpieczeństwa Spis treści zawartych w planie: I.Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły. II. Kalendarz na rok szkolny 2015/2016 III. Harmonogram posiedzeń Rady Pedagogicznej III. Harmonogram imprez i uroczystości szkolnych I. Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły Zarządzanie i organizacja Zadania Osoba odpowiedzialna Termin realizacji Przydział obowiązków służbowych wszystkim pracownikom Dyrekcja szkoły Do końca sierpnia Opracowanie rocznego Planu pracy szkoły Dyrekcja szkoły i Rada Pedagogiczna

4 Nauczanie Modyfikacja Programu wychowawczego i Programu profilaktyki
Rada Pedagogiczna, zespoły ewaluacyjne Do końca sierpnia Opracowanie Planu nadzoru pedagogicznego Dyrekcja szkoły Do 15 września Opracowanie planów pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz planów pracy: świetlicy, pedagogów, psychologa, biblioteki, logopedy, powołanych w szkole zespołów, SU Wszyscy nauczyciele, przewodniczący zespołów Do 14 września Sprawowanie nadzoru pedagogicznego Dyrektor szkoły Cały rok Awans zawodowy nauczycieli Dyrektor szkoły, opiekunowie stażu Promocja szkoły w środowisku lokalnym Wszyscy nauczyciele, Z. Kurek, B. Łamek Nauczanie Zadania Osoba odpowiedzialna Termin realizacji Realizacja podstawy programowej Wszyscy nauczyciele Cały rok Przeprowadzenie sprawdzianu dla uczniów klas szóstych (także próbnych), analiza oraz opracowanie wyników, wdrażanie wniosków do realizacji Dyrekcja, wychowawcy klas VI, R. Wartecki, wszyscy nauczyciele Organizacja pracy powołanych w szkole zespołów Wicedyrektor, przewodniczący zespołów

5 Współpraca z pedagogami, psychologiem , logopedą, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i rodzicami w celu rozpoznania indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów Wszyscy nauczyciele Cały rok Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów przez indywidualizowanie stawianych im zadań oraz przygotowanie do udziału w konkursach i zawodach sportowych Organizacja konkursów szkolnych , międzyszkolnych i powiatowych oraz turniejów sportowych Nauczyciele Zgodnie z kalendarzem konkursów Praca z uczniami mającymi trudności w nauce Wszyscy nauczyciele (szczeg. prowadz. zajęcia dyd.-wyr., pedagodzy, nauczyciele świetlicy) Wypracowanie szkolnego systemu motywacji uczniów Badanie wyników nauczania Wicedyrektor, nauczyciele Wg planu nadzoru Analiza wyników nauczania, realizacja Programu podnoszenia efektów kształcenia Kontrola właściwego i systematycznego oceniania uczniów przez nauczycieli, DyrektorWicedyrektor Raz w miesiącu Obserwacje lekcji Dyrektor, Wicedyrektor Wg harmonogramu

6 Wychowanie Zadania Osoba odpowiedzialna Termin realizacji Realizacja Programu wychowawczego i Programu profilaktyki szkoły, nowelizacja tych programów, Wszyscy nauczyciele Cały rok Diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów, nowelizacja Regulaminu szkoły Organizacja uroczystości i imprez kulturalnych, artystycznych oraz wycieczek Współpraca wychowawców z rodzicami, pedagogami szkolnymi, PPP Doskonalenie pracy Samorządu Uczniowskiego Opiekun Samorządu Uczniowskiego Wychowanie przez sport, promocję zdrowego stylu życia, rozwijanie aktywności fizycznej, kształtowanie postaw prozdrowotnych Nauczyciele w-f, wychowawcy, Wychowanie ekologiczne Nauczyciele przyrody, wychowawcy Kształtowanie tożsamości patriotycznej, regionalnej i funkcjonowanie w środowisku lokalnym, wychowanie do wartości, wdrażanie Programu dobrych manier Nauczyciele Edukacja czytelnicza Nauczyciel bibliotekarz

7 Zadania opiekuńcze Zadania Osoba odpowiedzialna Termin realizacji Organizacja opieki pedagogicznej Pedagodzy szkolni, wszyscy nauczyciele Cały rok Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej Koordynator (K. Wagner), wychowawcy Objęcie opieką świetlicową wszystkich potrzebujących uczniów Nauczyciele świetlicy, wychowawcy Organizacja pomocy materialnej i rzeczowej dla uczniów potrzebujących Pedagodzy, wychowawcy Zapewnienie obiadów w szkole Wychowawcy klas

8 II. Kalendarz na rok szkolny 2014/2015
Rozpoczęcie roku szkolnego  1 wrzesień 2015 r. (podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) 2 Zimowa przerwa świąteczna   grudnia 2015 r. (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) 3 Ferie zimowe   18—29 stycznia 2016 r. (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.) 4 Wiosenna przerwa świąteczna  24-29 marca 2016 r. (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)  Termin sprawdzianu dla klas 6  5 kwietnia 2016 r. (środa), Termin dodatkowy-2 czerwca 2016r. (podstawa prawna: § 33 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)

9 6 Dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych (święta państwowe i kościelne)   ( środa)   (piątek) (Trzech Króli - środa)   (Boże Ciało - czwartek)  Dni wolne od zajęć dydaktycznych zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. W tych dniach w szkole odbywają się zajęcia opiekuńcze (czynna świetlica) 5 kwietnia sprawdzian szóstoklasisty 2 maja 2016r. (poniedziałek) 27 maja 2016r. (piątek) 3 czerwca 2016r. (piątek) (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. §5 pkt. 2 w sprawie organizacji roku szkolnego. Dz. U. Nr. 46, poz. 432, z późn. zm.) 7 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych  24 czerwca 2016 r. (podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) 8 Ferie letnie  25 czerwca - 31 sierpnia 2016 r. (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)


Pobierz ppt "IM. EDMUNDA WOJNOWSKIEGO W WĄBRZEŹNIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google