Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. EDMUNDA WOJNOWSKIEGO W WĄBRZEŹNIE PLAN PRACY SZKOŁY ROK SZKOLNY 2015/2016.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. EDMUNDA WOJNOWSKIEGO W WĄBRZEŹNIE PLAN PRACY SZKOŁY ROK SZKOLNY 2015/2016."— Zapis prezentacji:

1 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. EDMUNDA WOJNOWSKIEGO W WĄBRZEŹNIE PLAN PRACY SZKOŁY ROK SZKOLNY 2015/2016

2 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009 r. Nr 16 poz132 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 97 poz. 624 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 225 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 83 poz. 562 ze zm.), Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zm.), Statut Szkoły Podstawowej nr 3 im. Edmunda Wojnowskiego w Wąbrzeźnie, Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 3 im. Edmunda Wojnowskiego w Wąbrzeźnie, Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 3 im. Edmunda Wojnowskiego w Wąbrzeźnie Plan opracowany został w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2015/2016. 2. Plan nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty na rok szkolny 2015/2016. 3. Koncepcję pracy Szkoły Podstawowej nr3 im. Edmunda Wojnowskiego w Wąbrzeźnie 4. Wnioski sformułowane na posiedzeniu Rady Pedagogicznej podsumowującym rok szkolny 2014/2015.

3 ZadaniaOsoba odpowiedzialnaTermin realizacji Przydział obowiązków służbowych wszystkim pracownikom Dyrekcja szkołyDo końca sierpnia Opracowanie rocznego Planu pracy szkoły Dyrekcja szkoły i Rada Pedagogiczna Do końca sierpnia Cele do zrealizowania *Zwiększenie motywacji uczniów do nauki *Podnoszenie osiągnięć uczniów * Rozwój zainteresowań uczniów * Wdrażanie wartości i dobrych manier * Wzmocnienie bezpieczeństwa Spis treści zawartych w planie: I.Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły. II. Kalendarz na rok szkolny 2015/2016 III. Harmonogram posiedzeń Rady Pedagogicznej III. Harmonogram imprez i uroczystości szkolnych I. Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły Zarządzanie i organizacja

4 Modyfikacja Programu wychowawczego i Programu profilaktyki Rada Pedagogiczna, zespoły ewaluacyjne Do końca sierpnia Opracowanie Planu nadzoru pedagogicznego Dyrekcja szkołyDo 15 września Opracowanie planów pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz planów pracy: świetlicy, pedagogów, psychologa, biblioteki, logopedy, powołanych w szkole zespołów, SU Wszyscy nauczyciele, przewodniczący zespołów Do 14 września Sprawowanie nadzoru pedagogicznegoDyrektor szkołyCały rok Awans zawodowy nauczycieliDyrektor szkoły, opiekunowie stażuCały rok Promocja szkoły w środowisku lokalnymWszyscy nauczyciele, Z. Kurek, B. Łamek Cały rok ZadaniaOsoba odpowiedzialnaTermin realizacji Realizacja podstawy programowejWszyscy nauczycieleCały rok Przeprowadzenie sprawdzianu dla uczniów klas szóstych (także próbnych), analiza oraz opracowanie wyników, wdrażanie wniosków do realizacji Dyrekcja, wychowawcy klas VI, R. Wartecki, wszyscy nauczyciele Cały rok Organizacja pracy powołanych w szkole zespołów Wicedyrektor, przewodniczący zespołówCały rok Nauczanie

5 Współpraca z pedagogami, psychologiem, logopedą, poradniami psychologiczno- pedagogicznymi i rodzicami w celu rozpoznania indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów Wszyscy nauczycieleCały rok Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów przez indywidualizowanie stawianych im zadań oraz przygotowanie do udziału w konkursach i zawodach sportowych Wszyscy nauczycieleCały rok Organizacja konkursów szkolnych, międzyszkolnych i powiatowych oraz turniejów sportowych Nauczyciele Zgodnie z kalendarzem konkursów Praca z uczniami mającymi trudności w nauce Wszyscy nauczyciele (szczeg. prowadz. zajęcia dyd.-wyr., pedagodzy, nauczyciele świetlicy) Cały rok Wypracowanie szkolnego systemu motywacji uczniów Wszyscy nauczycieleCały rok Badanie wyników nauczaniaWicedyrektor, nauczycieleWg planu nadzoru Analiza wyników nauczania, realizacja Programu podnoszenia efektów kształcenia Wszyscy nauczycieleCały rok Kontrola właściwego i systematycznego oceniania uczniów przez nauczycieli, DyrektorWicedyrektorRaz w miesiącu Obserwacje lekcjiDyrektor, WicedyrektorWg harmonogramu

6 ZadaniaOsoba odpowiedzialnaTermin realizacji Realizacja Programu wychowawczego i Programu profilaktyki szkoły, nowelizacja tych programów, Wszyscy nauczycieleCały rok Diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów, nowelizacja Regulaminu szkoły Wszyscy nauczycieleCały rok Organizacja uroczystości i imprez kulturalnych, artystycznych oraz wycieczek Wszyscy nauczycieleCały rok Współpraca wychowawców z rodzicami, pedagogami szkolnymi, PPP Wszyscy nauczycieleCały rok Doskonalenie pracy Samorządu Uczniowskiego Opiekun Samorządu UczniowskiegoCały rok Wychowanie przez sport, promocję zdrowego stylu życia, rozwijanie aktywności fizycznej, kształtowanie postaw prozdrowotnych Nauczyciele w-f, wychowawcy,Cały rok Wychowanie ekologiczneNauczyciele przyrody, wychowawcyCały rok Kształtowanie tożsamości patriotycznej, regionalnej i funkcjonowanie w środowisku lokalnym, wychowanie do wartości, wdrażanie Programu dobrych manier NauczycieleCały rok Edukacja czytelniczaNauczyciel bibliotekarzCały rok Wychowanie

7 ZadaniaOsoba odpowiedzialnaTermin realizacji Organizacja opieki pedagogicznejPedagodzy szkolni, wszyscy nauczycieleCały rok Zapewnienie pomocy psychologiczno- pedagogicznej Koordynator (K. Wagner), wychowawcyCały rok Objęcie opieką świetlicową wszystkich potrzebujących uczniów Nauczyciele świetlicy, wychowawcyCały rok Organizacja pomocy materialnej i rzeczowej dla uczniów potrzebujących Pedagodzy, wychowawcyCały rok Zapewnienie obiadów w szkoleWychowawcy klasCały rok Zadania opiekuńcze

8 1 Rozpoczęcie roku szkolnego 1 wrzesień 2015 r. (podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) 2 Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2015 r. (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) 3 Ferie zimowe 18—29 stycznia 2016 r. (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.) 4 Wiosenna przerwa świąteczna 24-29 marca 2016 r. (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) 5 Termin sprawdzianu dla klas 6 5 kwietnia 2016 r. (środa), Termin dodatkowy-2 czerwca 2016r. (podstawa prawna: § 33 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.) II. Kalendarz na rok szkolny 2014/2015

9 6 Dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych (święta państwowe i kościelne) 11.11.2015 ( środa) 1.01.2016 (piątek) 6.01.2016 (Trzech Króli - środa) 26.05.2016 (Boże Ciało - czwartek) Dni wolne od zajęć dydaktycznych zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. W tych dniach w szkole odbywają się zajęcia opiekuńcze (czynna świetlica) 5 kwietnia 2016 - sprawdzian szóstoklasisty 2 maja 2016r. (poniedziałek) 27 maja 2016r. (piątek) 3 czerwca 2016r. (piątek) (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. §5 pkt. 2 w sprawie organizacji roku szkolnego. Dz. U. Nr. 46, poz. 432, z późn. zm.) 7 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych 24 czerwca 2016 r. (podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) 8 Ferie letnie 25 czerwca - 31 sierpnia 2016 r. (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)


Pobierz ppt "SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. EDMUNDA WOJNOWSKIEGO W WĄBRZEŹNIE PLAN PRACY SZKOŁY ROK SZKOLNY 2015/2016."

Podobne prezentacje


Reklamy Google