Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Teoria sterowania 2014/2015Organizacja prowadzenia i program przedmiotu  Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii Systemów Sterowania1 Wydział.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Teoria sterowania 2014/2015Organizacja prowadzenia i program przedmiotu  Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii Systemów Sterowania1 Wydział."— Zapis prezentacji:

1 Teoria sterowania 2014/2015Organizacja prowadzenia i program przedmiotu  Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii Systemów Sterowania1 Wydział Elektrotechniki i Automatyki Kierunek: Automatyka i Robotyka Studia wielostopniowe, stopień II – rok I, semestr I (rok, bez specjalności Przetwarzanie sygnałów) Semestr letni roku akademickiego 2014/2015 Jesteśmy zobowiązani przestrzegać:

2 Teoria sterowania 2014/2015Organizacja prowadzenia i program przedmiotu  Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii Systemów Sterowania2 W szczególności: Z wykazu przedmiotów obowiązujących na I semestrze kierunku AiR, cały kierunek TS1: Teoria sterowania Dyspozycje Programu Studiów: Wykłady: 45 godzin (śr. 3godz/tyg.) Laboratorium: 15 godzin (śr. 1godz/tyg.) Liczba punktów ECTS: 5 Sposób zaliczenia: Egzamin Realizacja: Wykłady: 11x4godz./tyg. + 1godz./tyg. w pierwszej części semestru Laboratorium: 5x3godz/tyg. w drugiej części semestru

3 Teoria sterowania 2014/2015Organizacja prowadzenia i program przedmiotu  Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii Systemów Sterowania3 Prowadzący: Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. (odpowiedzialny za przedmiot) - wykład Robert Piotrowski, dr inż. - laboratorium Tomasz Nowak, mgr inż. doktorant KISS - laboratorium

4 Teoria sterowania 2014/2015Organizacja prowadzenia i program przedmiotu  Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii Systemów Sterowania4 Harmonogram laboratoriów:

5 Teoria sterowania 2014/2015Organizacja prowadzenia i program przedmiotu  Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii Systemów Sterowania5 Zakres tematyczny przedmiotu – zostanie przedstawiony i omówiony na dzisiejszym wykładzie i następnie umieszczony na stronie internetowej przedmiotu przed następnym wykładem tygodnia Zasady zaliczenia przedmiotu: – zostaną przedstawione i omówione na dzisiejszym wykładzie i następnie umieszczone na stronie internetowej przedmiotu w okresie tygodnia Wykaz literatury przedmiotu – zostanie przedstawiony na dzisiejszym wykładzie i następnie umieszczony na stronie internetowej przedmiotu przed następnym wykładem tygodnia

6 Teoria sterowania 2014/2015Organizacja prowadzenia i program przedmiotu  Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii Systemów Sterowania6 Godziny konsultacji – do uzgodnienia. Propozycje prowadzących zostaną podane na stronie internetowej przedmiotu w okresie tygodnia

7 Teoria sterowania 2014/2015Organizacja prowadzenia i program przedmiotu  Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii Systemów Sterowania7 Proszę wybranych starostów grup i starostę roku o przekazanie swoich danych (nazwisko i imię, e-mail, telefon, … ) po przeprowadzeniu wyborów

8 Teoria sterowania 2014/2015Organizacja prowadzenia i program przedmiotu  Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii Systemów Sterowania8 Uczestnictwo w wykładach – będzie odnotowywane, pozwalając uzyskiwać punkty uwzględniane przy ustalaniu oceny zaliczenia przedmiotu

9 Teoria sterowania 2014/2015Organizacja prowadzenia i program przedmiotu  Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii Systemów Sterowania9

10 Teoria sterowania 2014/2015Organizacja prowadzenia i program przedmiotu  Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii Systemów Sterowania10 Zaliczenie przedmiotu: 1.Elementy brane pod uwagę: 2.System punktowy: * uczestnictwo w zajęciach * przygotowanie i aktywność w czasie ćwiczeń laboratoryjnych * jakość wykonywanych prac pisemnych (sprawdziany, kolokwia, egzaminy) * terminowość wykonywanych prac pisemnych * samodzielność wykonywanych prac * ocena poszczególnych elementów branych pod uwagę przy określaniu łącznej oceny zaliczenia przedmiotu odbywa się w punktach

11 Teoria sterowania 2014/2015Organizacja prowadzenia i program przedmiotu  Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii Systemów Sterowania11 3.Łączna ocena z przedmiotu: * łączna ocena z przedmiotu uzyskiwana jest ze złożenia ocen cząstkowych określanych jako: ocena uczestnictwa w wykładach, ocena zaliczenia kolokwium, ocena zaliczenia laboratoriów, ocena zaliczenia egzaminu * wagi stosowane przy składaniu oceny łącznej z przedmiotu wynoszą: uczestnictwo w wykładach – 0.075, zaliczenie kolokwium – 0.225, zaliczenie laboratoriów – 0.200. zaliczenie egzaminu – 0.500

12 Teoria sterowania 2014/2015Organizacja prowadzenia i program przedmiotu  Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii Systemów Sterowania12 4.Ocena uczestnictwa w wykładach: * uczestnictwo w wykładzie pozwala uzyskiwać punkty do oceny końcowej zaliczenia przedmiotu * poziom procentowy oceny uczestnictwa w wykładach oblicza się następująco:

13 Teoria sterowania 2014/2015Organizacja prowadzenia i program przedmiotu  Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii Systemów Sterowania13 5.Ocena zaliczenia kolokwiów: * w trakcie semestru przewidziane jest 1 kolokwium * kolokwium obejmuje materiał przerabiany podczas wykładów * każdy piszący kolokwium ma prawo wglądu do swojej pracy po ogłoszeniu wyników – w jego wyniku ocena kolokwium może ulec korekcie, jeżeli ustalone zostaną uchybienia w sprawdzaniu * pisanie kolokwium jest obowiązkowe; niepisanie kolokwium oznacza uzyskanie 0pkt. * nieobecność na kolokwium usprawiedliwia: choroba, ważny przypadek losowy, udział w wydarzeniach ważnych dla Uczelni lub Wydziału; nieobecność można usprawiedliwić u odpowiedzialnego za przedmiot w okresie tygodnia od daty ustania przyczyny nieobecności, po tym terminie usprawiedliwienia nie będą honorowane

14 Teoria sterowania 2014/2015Organizacja prowadzenia i program przedmiotu  Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii Systemów Sterowania14 5.Ocena zaliczenia kolokwiów – c.d.: * studenci, którzy usprawiedliwią nieobecność na kolokwium mogą je odbyć w terminie uzgodnionym z odpowiedzialnym za przedmiot, nie późniejszym jednak niż termin zakończenia semestru * poziom procentowy oceny zaliczenia kolokwiów oblicza się następująco:

15 Teoria sterowania 2014/2015Organizacja prowadzenia i program przedmiotu  Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii Systemów Sterowania15 6.Ocena zaliczenia zajęć laboratoryjnych: * szczegółowe zasady oceniania związane z zajęciami laboratoryjnymi zostaną podane podczas pierwszych ćwiczeń * poziom procentowy oceny zaliczenia zajęć laboratoryjnych oblicza się następująco:

16 Teoria sterowania 2014/2015Organizacja prowadzenia i program przedmiotu  Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii Systemów Sterowania16 7.Ocena zaliczenia egzaminu: * każdy termin egzaminu przewidzianego regulaminem studiów może mieć dwie części – pisemną i ustną * każdy zdający egzamin ma prawo wglądu do swojej pracy po ogłoszeniu wyników – w jego wyniku ocena egzaminu może ulec korekcie, jeżeli ustalone zostaną uchybienia w sprawdzaniu * do ewentualnego egzaminu ustnego mogą przystąpić osoby, które zaliczyły część pisemną * egzamin obejmuje materiał przerabiany podczas wykładów oraz laboratoriów * nie przystąpienie do egzaminu w żadnym terminie oznacza uzyskanie 0pkt.

17 Teoria sterowania 2014/2015Organizacja prowadzenia i program przedmiotu  Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii Systemów Sterowania17 7.Ocena zaliczenia egzaminu – c.d.: * poziom procentowy zaliczenia egzaminu w terminie podstawowym lub poprawkowym wylicza się następująco: * sumaryczny poziom procentowy zaliczenia egzaminu przy n-krotnym jego zdawaniu wynosi: (n=1 – egz. w terminie podstawowym ; n=2 … – egz. w terminie poprawkowym) - dla n=1: - dla n=2:

18 Teoria sterowania 2014/2015Organizacja prowadzenia i program przedmiotu  Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii Systemów Sterowania18 8.Kary za niesamodzielność wykonywanych prac: * wszelkie materiały przygotowane do realizacji tematu zajęć laboratoryjnych, odpowiedzi i rozwiązania dawane podczas kolokwiów, egzaminów, itp. muszą być własnego autorstwa * stwierdzenie naruszenia tego wymagania prowadzi do „wyzerowania” liczby punktów uzyskiwanych za dany element wnoszący wkład punktowy do zaliczania przedmiotu

19 Teoria sterowania 2014/2015Organizacja prowadzenia i program przedmiotu  Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii Systemów Sterowania19 9.Wyliczenie oceny zaliczenia przedmiotu * ocenę procentową zaliczenia przedmiotu wylicza się następująco: * ocenę zaliczenia przedmiotu ustala się w oparciu o tabelę: Ocena % Ocena ≥ 0  ≤ 502 > 50  ≤ 603 > 60  ≤ 703.5 > 70  ≤ 804 > 80  ≤ 87.54.5 > 87.5  ≤ 955 > 95  ≤ 1005.5

20 Teoria sterowania 2014/2015Organizacja prowadzenia i program przedmiotu  Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii Systemów Sterowania20 Celem przedmiotu jest prezentacja aktualnego dorobku teorii sterowania dla różnych kategorii systemów sterowania: ciągłe – dyskretne, liniowe - nieliniowe, stacjonarne - niestacjonarne, jednowymiarowe – wielowymiarowe, deterministyczne – stochastyczne. Przedstawione zostaną wyniki nowoczesnej teorii sterowania, wzbogacone następnie o najważniejsze rezultaty teorii sterowania krzepkiego, optymalnego, adaptacyjnego, predykcyjnego. Zwrócona zostanie uwaga na możliwości zastosowania metod zaliczanych do grupy technologii inteligencji obliczeniowej – metod rozmytych, neuronowych oraz neuronowo - rozmytych Cele przedmiotu

21 Teoria sterowania 2014/2015Organizacja prowadzenia i program przedmiotu  Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii Systemów Sterowania21 Na zakończenie semestru powinniście: posiadać znajomość aktualnych i podstawowych podejść do projektowania systemów sterowania różnych kategorii posiadać umiejętność wyboru technologii sterowania do rozważanego zadania potrafić korzystać z nowoczesnych inżynierskich narzędzi analizy i projektowania systemów sterowania

22 Teoria sterowania 2014/2015Organizacja prowadzenia i program przedmiotu  Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii Systemów Sterowania22 Szkic rozplanowania przedmiotu Organizacja i program przedmiotu. Przygotowanie do teorii sterowania. 6 godzin Projektowanie sterowania w przestrzeni stanu. Elementy teorii obserwatorów 24 godziny Sterowanie optymalne3 godziny Sterowanie adaptacyjne i predykcyjne5 godzin Sterowanie krzepkie5 godzin Kolokwium2 godziny Termin kolokwium 24.IV.2015r.(piątek)

23 Teoria sterowania 2014/2015Organizacja prowadzenia i program przedmiotu  Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii Systemów Sterowania23  Strona internetowa przedmiotu Wszelkie informacje i materiały będą dostępne na stronie przedmiotu: http://eia.pg.edu.pl/kiss/dydaktyka i potem wybór przedmiotu z listy (menu)

24 Teoria sterowania 2014/2015Organizacja prowadzenia i program przedmiotu  Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii Systemów Sterowania24  Źródła Literatura: 1.Ostertag, E. (2011). Mono- and Multivariable Control and Estimation. Springer – Verlag. 2.Fen, L. (2007). Robust Control Design - An Optimal Control Approach. John Wiley & Sons. 3.Hendricks, E., Jannerup, O., Sorensen, P.H. (2008). Linear Systems Control, Deterministic and Stochastic Methods. Springer – Verlag. 4.Zhang, H., Liu, D. (2006). Fuzzy Modelling and Fuzzy Control. Birkhäuser 5.Kouvaritakis, B. Cannon, M. (2008). Nonlinear Predictive Control. IET Publishing. 6.Astrom, K.J., Wittenmark, B. (2001). Adaptive Control. Przygotowując zajęcia będę korzystał m.in. z:

25 Teoria sterowania 2014/2015Organizacja prowadzenia i program przedmiotu  Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii Systemów Sterowania25  Materiały Wykłady: kopie slajdów publikowane na stronie internetowej przedmiotu Laboratoria: opracowane dla poszczególnych tematów materiały do przygotowania do zajęć oraz zadania ćwiczeniowe publikowane na stronie internetowej Oprogramowanie: MATLAB/Simulink - dostarczane przez Katedrę Inżynierii Systemów Sterowania  Narzędzia

26 Teoria sterowania 2014/2015Organizacja prowadzenia i program przedmiotu  Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii Systemów Sterowania26 Dziękuję – koniec materiału prezentowanego podczas wykładu


Pobierz ppt "Teoria sterowania 2014/2015Organizacja prowadzenia i program przedmiotu  Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii Systemów Sterowania1 Wydział."

Podobne prezentacje


Reklamy Google