Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Semestr letni roku akademickiego 2013/2014

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Semestr letni roku akademickiego 2013/2014"— Zapis prezentacji:

1 Semestr letni roku akademickiego 2013/2014
Wydział Elektrotechniki i Automatyki Kierunek: Automatyka i Robotyka Studia wielostopniowe, stopień II Studia niestacjonarne – rok I, semestr I Semestr letni roku akademickiego 2013/2014

2 MiI1: Modelowanie i identyfikacja
Z wykazu przedmiotów obowiązujących na I semestrze II stopnia kierunku AiR, cały kierunek MiI1: Modelowanie i identyfikacja Dyspozycje Programu Studiów: Wykłady: 30 godzin Ćwiczenia: 10 godzin Laboratorium: 10 godzin Liczba punktów ECTS: 7 Sposób zaliczenia: Zaliczenie Realizacja: Wykłady: 10x3godz. Ćwiczenia: 5x2 godz. - druga połowa semestru Laboratorium: 5x2 godz. – druga połowa semestru

3 Prowadzący: Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.
MiI1: Modelowanie i identyfikacja Semestr letni roku akademickiego 2013/2014 Prowadzący: Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. (odpowiedzialny za przedmiot) - wykład Michał Grochowski, dr inż. - ćwiczenia, laboratorium

4 MiI1: Modelowanie i identyfikacja
Semestr letni roku akademickiego 2013/2014 Szczegółowy program przedmiotu – zostanie przedstawiony i omówiony na dzisiejszym wykładzie i następnie umieszczony na stronie internetowej przedmiotu w okresie tygodnia Zasady zaliczenia przedmiotu: – zostaną przedstawione i omówione na dzisiejszym wykładzie i następnie umieszczone na stronie internetowej przedmiotu w okresie tygodnia Godziny konsultacji – do uzgodnienia. Propozycje prowadzących zostaną podane na stronie internetowej przedmiotu w okresie tygodnia

5 MiI1: Modelowanie i identyfikacja
Semestr letni roku akademickiego 2013/2014 Uczestnictwo w wykładach – będzie odnotowywane, pozwalając uzyskiwać punkty uwzględniane przy ustalaniu oceny zaliczenia przedmiotu

6 MiI1: Modelowanie i identyfikacja
Semestr letni roku akademickiego 2013/2014 Proszę wybranych starostów grup i starostę roku o przekazanie swoich danych po przeprowadzeniu wyborów

7 MiI1: Modelowanie i identyfikacja
Semestr letni roku akademickiego 2013/2014

8 Zaliczenie przedmiotu:
MiI1: Modelowanie i identyfikacja Semestr letni roku akademickiego 2013/2014 Zaliczenie przedmiotu: 1.Elementy brane pod uwagę: * uczestnictwo w zajęciach * przygotowanie i aktywność w czasie ćwiczeń * jakość wykonywanych prac pisemnych (sprawdziany, kolokwia) * terminowość wykonywanych prac pisemnych * samodzielność wykonywanych prac 2.System punktowy: * ocena poszczególnych elementów branych pod uwagę przy określaniu łącznej oceny zaliczenia przedmiotu odbywa się w punktach

9 3.Łączna ocena z przedmiotu:
MiI1: Modelowanie i identyfikacja Semestr letni roku akademickiego 2013/2014 3.Łączna ocena z przedmiotu: * łączna ocena z przedmiotu uzyskiwana jest ze złożenia ocen cząstkowych określanych jako: ocena uczestnictwa w wykładach, ocena zaliczenia kolokwium, ocena zaliczenia zajęć ćwiczeniowych, ocena zaliczenia zajęć laboratoryjnych * wagi stosowane przy składaniu oceny łącznej z przedmiotu wynoszą: uczestnictwo w wykładach – 0.05, zaliczenie kolokwium – 0.55, ocena zaliczenia zajęć ćwiczeniowych – 0.20, zaliczenie zajęć laboratoryjnych – 0.275

10 4.Ocena uczestnictwa w wykładach:
MiI1: Modelowanie i identyfikacja Semestr letni roku akademickiego 2013/2014 4.Ocena uczestnictwa w wykładach: * uczestnictwo w wykładzie pozwala uzyskiwać punkty do oceny końcowej zaliczenia przedmiotu * poziom procentowy oceny uczestnictwa w wykładach oblicza się następująco:

11 5.Ocena zaliczenia kolokwiów:
MiI1: Modelowanie i identyfikacja Semestr letni roku akademickiego 2013/2014 5.Ocena zaliczenia kolokwiów: * w trakcie semestru przewidziane jest 1 kolokwium * kolokwium obejmuje materiał przerabiany podczas wykładów oraz zajęć laboratoryjnych * każdy piszący kolokwium ma prawo wglądu do swojej pracy po ogłoszeniu wyników – w jego wyniku ocena kolokwium może ulec korekcie, jeżeli ustalone zostaną uchybienia w sprawdzaniu * pisanie kolokwium jest obowiązkowe; niepisanie kolokwium oznacza uzyskanie 0pkt. * nieobecność na kolokwium usprawiedliwia: choroba, ważny przypadek losowy, udział w wydarzeniach ważnych dla Uczelni lub Wydziału; nieobecność można usprawiedliwić u odpowiedzialnego za przedmiot na następnym zjeździe od daty ustania przyczyny nieobecności, po tym terminie usprawiedliwienia nie będą honorowane

12 5.Ocena zaliczenia kolokwiów – c.d.:
MiI1: Modelowanie i identyfikacja Semestr letni roku akademickiego 2013/2014 5.Ocena zaliczenia kolokwiów – c.d.: * studenci, którzy usprawiedliwią nieobecność na kolokwium mogą je odbyć w terminie uzgodnionym z odpowiedzialnym za przedmiot, nie późniejszym jednak niż dzień zakończenia sesji egzaminacyjnej podstawowej * poziom procentowy oceny zaliczenia kolokwiów oblicza się następująco:

13 6.Ocena zaliczenia zajęć ćwiczeniowych:
MiI1: Modelowanie i identyfikacja Semestr letni roku akademickiego 2013/2014 6.Ocena zaliczenia zajęć ćwiczeniowych: * szczegółowe zasady oceniania związane z zajęciami ćwiczeniowymi zostaną podane podczas pierwszych zajęć * poziom procentowy oceny zaliczenia zajęć ćwiczeniowych oblicza się następująco:

14 7.Ocena zaliczenia zajęć laboratoryjnych:
MiI1: Modelowanie i identyfikacja Semestr letni roku akademickiego 2013/2014 7.Ocena zaliczenia zajęć laboratoryjnych: * szczegółowe zasady oceniania związane z zajęciami laboratoryjnymi zostaną podane podczas pierwszych zajęć * poziom procentowy oceny zaliczenia zajęć laboratoryjnych oblicza się następująco:

15 7.Kary za niesamodzielność wykonywanych prac:
MiI1: Modelowanie i identyfikacja Semestr letni roku akademickiego 2013/2014 7.Kary za niesamodzielność wykonywanych prac: * wszelkie materiały przygotowane do realizacji tematu zajęć laboratoryjnych, odpowiedzi i rozwiązania dawane podczas kolokwiów, itp. muszą być własnego autorstwa * stwierdzenie naruszenia tego wymagania prowadzi do „wyzerowania” liczby punktów uzyskiwanych za dany element wnoszący wkład punktowy do zaliczania przedmiotu

16 8.Wyliczenie oceny zaliczenia przedmiotu
MiI1: Modelowanie i identyfikacja Semestr letni roku akademickiego 2013/2014 8.Wyliczenie oceny zaliczenia przedmiotu * ocenę procentową zaliczenia przedmiotu wylicza się następująco: * ocenę zaliczenia przedmiotu ustala się w oparciu o tabelę: Ocena% Ocena ≥ 0  ≤ 50 2 > 50  ≤ 60 3 > 60  ≤ 70 3.5 > 70  ≤ 80 4 > 80  ≤ 87,5 4.5 > 87,5  ≤ 95 5 > 95  ≤ 100 5.5

17 9. Zaliczenie poprawkowe:
MiI1: Modelowanie i identyfikacja Semestr letni roku akademickiego 2013/2014 9. Zaliczenie poprawkowe: * dla osób, które nie uzyskają zaliczenia w okresie trwania semestru i które będą spełniały następujące warunki:  uczestniczyły we wszystkich wymaganych zajęciach laboratoryjnych, a jeżeli nie uczestniczyły to usprawiedliwiły wszystkie nieobecności,  uczestniczyły w co najmniej połowie wykładów zostanie zorganizowane zaliczenie poprawkowe umożliwiające zdobycie dodatkowych punktów do zaliczenia przedmiotu * poziom procentowy oceny zaliczenia poprawkowego oblicza się następująco:

18 10. Wyliczenie oceny poprawkowego zaliczenia przedmiotu:
MiI1: Modelowanie i identyfikacja Semestr letni roku akademickiego 2013/2014 10. Wyliczenie oceny poprawkowego zaliczenia przedmiotu: * ocenę procentową poprawkowego zaliczenia przedmiotu wylicza się następująco: * ocenę zaliczenia przedmiotu ustala się w oparciu o tabelę podaną dla zaliczenia w okresie semestru wykorzystując wartość OCENY POPRAWIONEJ %

19 MiI1: Modelowanie i identyfikacja
Semestr letni roku akademickiego 2013/2014 Cele przedmiotu Celem przedmiotu jest prezentacja nowoczesnych metod modelowania systemów oraz estymacji ich parametrów. Na potrzeby tego przedmiotu modelowanie będzie rozumiane jako proces ustalania struktury modelu w oparciu o dostępną wiedzę i dostępne obserwacje. Przedstawione zostaną technologie analityczne, rozmyte i neuronowe, ze zwróceniem uwagi na źródła niepewności i sposoby ich ujmowania w modelach. Identyfikacja będzie rozumiana jako proces ustalania wartości parametrów modelu o wybranej strukturze, przy czym uwzględnione zostaną heurystyczne i ilościowe metody wyboru struktury. Zwrócona zostanie uwaga na możliwy iteracyjny charakter realizacji wymienionych procesów.

20 Na zakończenie semestru powinniście:
MiI1: Modelowanie i identyfikacja Semestr letni roku akademickiego 2013/2014 Na zakończenie semestru powinniście:  posiadać znajomość istotnych elementów procesu budowania modeli systemów dynamicznych o technicznej i nie technicznej naturze, wykorzystującego podstawowe prawa zachowania, dane pomiarowe lub informację lingwistyczną  posiadać znajomość technologii identyfikacji parametrów modeli systemów dynamicznych,  potrafić korzystać z nowoczesnych inżynierskich narzędzi modelowania i identyfikacji systemów dynamicznych

21 Szkic rozplanowania przedmiotu W1 W2-W4 W7-W8 W5-W6 W9 –W10
MiI1: Modelowanie i identyfikacja Semestr letni roku akademickiego 2013/2014 Szkic rozplanowania przedmiotu Organizacja i program przedmiotu. Wprowadzenie. Definicje pojęć związanych z modelowaniem matematycznym i z zakresem przedmiotu W1 Modele analityczne i ich identyfikacja W2-W4 Modele neuronowe i ich strojenie W7-W8 Modele rozmyte i ich strojenie W5-W6 Modele neuronowo-rozmyte W9 –W10 Kolokwium

22 26.I.2014r.(niedziela) Terminy kolokwiów Kolokwium
MiI1: Modelowanie i identyfikacja Semestr letni roku akademickiego 2013/2014 Terminy kolokwiów Kolokwium 26.I.2014r.(niedziela)

23  Strona internetowa przedmiotu
MiI1: Modelowanie i identyfikacja Semestr letni roku akademickiego 2013/2014  Strona internetowa przedmiotu Wszelkie informacje i materiały będą dostępne na stronie przedmiotu:

24 Przygotowując zajęcia będę korzystał m.in. z:
MiI1: Modelowanie i identyfikacja Semestr letni roku akademickiego 2013/2014  Źródła Przygotowując zajęcia będę korzystał m.in. z: Literatura: Roffel, B., Betlem, B. (2006). Process Dynamic and Control. Modelling for Control and Prediction. John Wiley & Sons, Ltd. Ljung, L., Glad, T. (1994). Modelling of Dynamic Systems. Prentice Hall. Nelles, O. (2001). Nonlinear Systems Identification. From Classical Approaches to Neural Networks and Fuzzy Models. Springer-Verlag. Zhang, H., Liu, D. (2006). Fuzzy Modelling and Fuzzy Control. Birkhäuser Crassidis, J.L. and Junkins, J.L. (2004). Optimal Estimation of Dynamic Systems. CHAPMAN & HALL. Isermann, R., Munchhof, M. (2011). Identification of Dynamic Systems An Introduction with Applications. Springer-Verlag.

25  Materiały  Narzędzia
MiI1: Modelowanie i identyfikacja Semestr letni roku akademickiego 2013/2014  Materiały Wykłady: kopie slajdów publikowane na stronie internetowej przedmiotu Laboratoria: opracowane dla poszczególnych tematów materiały do przygotowania do zajęć oraz zadania ćwiczeniowe publikowane na stronie internetowej  Narzędzia Oprogramowanie: MATLAB/Simulink - dostarczane przez Katedrę Inżynierii Systemów Sterowania

26 – koniec materiału prezentowanego podczas wykładu
Dziękuję – koniec materiału prezentowanego podczas wykładu


Pobierz ppt "Semestr letni roku akademickiego 2013/2014"

Podobne prezentacje


Reklamy Google