Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Modelowanie i identyfikacja 2013/2014Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii Systemów Sterowania1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Modelowanie i identyfikacja 2013/2014Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii Systemów Sterowania1."— Zapis prezentacji:

1 Modelowanie i identyfikacja 2013/2014Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii Systemów Sterowania1 Wydział Elektrotechniki i Automatyki Kierunek: Automatyka i Robotyka Studia wielostopniowe, stopień II Studia niestacjonarne – rok I, semestr I Semestr letni roku akademickiego 2013/2014

2 Modelowanie i identyfikacja 2013/2014Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii Systemów Sterowania2 Z wykazu przedmiotów obowiązujących na I semestrze II stopnia kierunku AiR, cały kierunek MiI1: Modelowanie i identyfikacja Dyspozycje Programu Studiów: Wykłady: 30 godzin Ćwiczenia: 10 godzin Laboratorium: 10 godzin Liczba punktów ECTS: 7 Sposób zaliczenia: Zaliczenie Realizacja: Wykłady: 10x3godz. Ćwiczenia: 5x2 godz. - druga połowa semestru Laboratorium: 5x2 godz. – druga połowa semestru

3 Modelowanie i identyfikacja 2013/2014Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii Systemów Sterowania3 Prowadzący: Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. (odpowiedzialny za przedmiot) - wykład Michał Grochowski, dr inż. - ćwiczenia, laboratorium MiI1: Modelowanie i identyfikacja Semestr letni roku akademickiego 2013/2014

4 Modelowanie i identyfikacja 2013/2014Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii Systemów Sterowania4 MiI1: Modelowanie i identyfikacja Semestr letni roku akademickiego 2013/2014 Szczegółowy program przedmiotu – zostanie przedstawiony i omówiony na dzisiejszym wykładzie i następnie umieszczony na stronie internetowej przedmiotu w okresie tygodnia Zasady zaliczenia przedmiotu: – zostaną przedstawione i omówione na dzisiejszym wykładzie i następnie umieszczone na stronie internetowej przedmiotu w okresie tygodnia Godziny konsultacji – do uzgodnienia. Propozycje prowadzących zostaną podane na stronie internetowej przedmiotu w okresie tygodnia

5 Modelowanie i identyfikacja 2013/2014Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii Systemów Sterowania5 MiI1: Modelowanie i identyfikacja Semestr letni roku akademickiego 2013/2014 Uczestnictwo w wykładach – będzie odnotowywane, pozwalając uzyskiwać punkty uwzględniane przy ustalaniu oceny zaliczenia przedmiotu

6 Modelowanie i identyfikacja 2013/2014Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii Systemów Sterowania6 Proszę wybranych starostów grup i starostę roku o przekazanie swoich danych po przeprowadzeniu wyborów MiI1: Modelowanie i identyfikacja Semestr letni roku akademickiego 2013/2014

7 Modelowanie i identyfikacja 2013/2014Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii Systemów Sterowania7 MiI1: Modelowanie i identyfikacja Semestr letni roku akademickiego 2013/2014

8 Modelowanie i identyfikacja 2013/2014Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii Systemów Sterowania8 Zaliczenie przedmiotu: 1.Elementy brane pod uwagę: 2.System punktowy: * uczestnictwo w zajęciach * przygotowanie i aktywność w czasie ćwiczeń * jakość wykonywanych prac pisemnych (sprawdziany, kolokwia) * terminowość wykonywanych prac pisemnych * samodzielność wykonywanych prac * ocena poszczególnych elementów branych pod uwagę przy określaniu łącznej oceny zaliczenia przedmiotu odbywa się w punktach MiI1: Modelowanie i identyfikacja Semestr letni roku akademickiego 2013/2014

9 Modelowanie i identyfikacja 2013/2014Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii Systemów Sterowania9 3.Łączna ocena z przedmiotu: * łączna ocena z przedmiotu uzyskiwana jest ze złożenia ocen cząstkowych określanych jako: ocena uczestnictwa w wykładach, ocena zaliczenia kolokwium, ocena zaliczenia zajęć ćwiczeniowych, ocena zaliczenia zajęć laboratoryjnych * wagi stosowane przy składaniu oceny łącznej z przedmiotu wynoszą: uczestnictwo w wykładach – 0.05, zaliczenie kolokwium – 0.55, ocena zaliczenia zajęć ćwiczeniowych – 0.20, zaliczenie zajęć laboratoryjnych – 0.275 MiI1: Modelowanie i identyfikacja Semestr letni roku akademickiego 2013/2014

10 Modelowanie i identyfikacja 2013/2014Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii Systemów Sterowania10 4.Ocena uczestnictwa w wykładach: * uczestnictwo w wykładzie pozwala uzyskiwać punkty do oceny końcowej zaliczenia przedmiotu * poziom procentowy oceny uczestnictwa w wykładach oblicza się następująco: MiI1: Modelowanie i identyfikacja Semestr letni roku akademickiego 2013/2014

11 Modelowanie i identyfikacja 2013/2014Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii Systemów Sterowania11 5.Ocena zaliczenia kolokwiów: * w trakcie semestru przewidziane jest 1 kolokwium * kolokwium obejmuje materiał przerabiany podczas wykładów oraz zajęć laboratoryjnych * każdy piszący kolokwium ma prawo wglądu do swojej pracy po ogłoszeniu wyników – w jego wyniku ocena kolokwium może ulec korekcie, jeżeli ustalone zostaną uchybienia w sprawdzaniu * pisanie kolokwium jest obowiązkowe; niepisanie kolokwium oznacza uzyskanie 0pkt. * nieobecność na kolokwium usprawiedliwia: choroba, ważny przypadek losowy, udział w wydarzeniach ważnych dla Uczelni lub Wydziału; nieobecność można usprawiedliwić u odpowiedzialnego za przedmiot na następnym zjeździe od daty ustania przyczyny nieobecności, po tym terminie usprawiedliwienia nie będą honorowane MiI1: Modelowanie i identyfikacja Semestr letni roku akademickiego 2013/2014

12 Modelowanie i identyfikacja 2013/2014Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii Systemów Sterowania12 5.Ocena zaliczenia kolokwiów – c.d.: * studenci, którzy usprawiedliwią nieobecność na kolokwium mogą je odbyć w terminie uzgodnionym z odpowiedzialnym za przedmiot, nie późniejszym jednak niż dzień zakończenia sesji egzaminacyjnej podstawowej * poziom procentowy oceny zaliczenia kolokwiów oblicza się następująco: MiI1: Modelowanie i identyfikacja Semestr letni roku akademickiego 2013/2014

13 Modelowanie i identyfikacja 2013/2014Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii Systemów Sterowania13 6.Ocena zaliczenia zajęć ćwiczeniowych: * szczegółowe zasady oceniania związane z zajęciami ćwiczeniowymi zostaną podane podczas pierwszych zajęć * poziom procentowy oceny zaliczenia zajęć ćwiczeniowych oblicza się następująco: MiI1: Modelowanie i identyfikacja Semestr letni roku akademickiego 2013/2014

14 Modelowanie i identyfikacja 2013/2014Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii Systemów Sterowania14 7.Ocena zaliczenia zajęć laboratoryjnych: * szczegółowe zasady oceniania związane z zajęciami laboratoryjnymi zostaną podane podczas pierwszych zajęć * poziom procentowy oceny zaliczenia zajęć laboratoryjnych oblicza się następująco: MiI1: Modelowanie i identyfikacja Semestr letni roku akademickiego 2013/2014

15 Modelowanie i identyfikacja 2013/2014Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii Systemów Sterowania15 7.Kary za niesamodzielność wykonywanych prac: * wszelkie materiały przygotowane do realizacji tematu zajęć laboratoryjnych, odpowiedzi i rozwiązania dawane podczas kolokwiów, itp. muszą być własnego autorstwa * stwierdzenie naruszenia tego wymagania prowadzi do wyzerowania liczby punktów uzyskiwanych za dany element wnoszący wkład punktowy do zaliczania przedmiotu MiI1: Modelowanie i identyfikacja Semestr letni roku akademickiego 2013/2014

16 Modelowanie i identyfikacja 2013/2014Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii Systemów Sterowania16 8.Wyliczenie oceny zaliczenia przedmiotu * ocenę procentową zaliczenia przedmiotu wylicza się następująco: * ocenę zaliczenia przedmiotu ustala się w oparciu o tabelę: MiI1: Modelowanie i identyfikacja Semestr letni roku akademickiego 2013/2014 Ocena % Ocena 0 502 > 50 603 > 60 703.5 > 70 804 > 80 87,54.5 > 87,5 955 > 95 1005.5

17 Modelowanie i identyfikacja 2013/2014Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii Systemów Sterowania17 9. Zaliczenie poprawkowe: * poziom procentowy oceny zaliczenia poprawkowego oblicza się następująco: * dla osób, które nie uzyskają zaliczenia w okresie trwania semestru i które będą spełniały następujące warunki: uczestniczyły we wszystkich wymaganych zajęciach laboratoryjnych, a jeżeli nie uczestniczyły to usprawiedliwiły wszystkie nieobecności, uczestniczyły w co najmniej połowie wykładów zostanie zorganizowane zaliczenie poprawkowe umożliwiające zdobycie dodatkowych punktów do zaliczenia przedmiotu MiI1: Modelowanie i identyfikacja Semestr letni roku akademickiego 2013/2014

18 Modelowanie i identyfikacja 2013/2014Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii Systemów Sterowania18 10. Wyliczenie oceny poprawkowego zaliczenia przedmiotu: * ocenę zaliczenia przedmiotu ustala się w oparciu o tabelę podaną dla zaliczenia w okresie semestru wykorzystując wartość OCENY POPRAWIONEJ % * ocenę procentową poprawkowego zaliczenia przedmiotu wylicza się następująco: MiI1: Modelowanie i identyfikacja Semestr letni roku akademickiego 2013/2014

19 Modelowanie i identyfikacja 2013/2014Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii Systemów Sterowania19 Celem przedmiotu jest prezentacja nowoczesnych metod modelowania systemów oraz estymacji ich parametrów. Na potrzeby tego przedmiotu modelowanie będzie rozumiane jako proces ustalania struktury modelu w oparciu o dostępną wiedzę i dostępne obserwacje. Przedstawione zostaną technologie analityczne, rozmyte i neuronowe, ze zwróceniem uwagi na źródła niepewności i sposoby ich ujmowania w modelach. Identyfikacja będzie rozumiana jako proces ustalania wartości parametrów modelu o wybranej strukturze, przy czym uwzględnione zostaną heurystyczne i ilościowe metody wyboru struktury. Zwrócona zostanie uwaga na możliwy iteracyjny charakter realizacji wymienionych procesów. Cele przedmiotu MiI1: Modelowanie i identyfikacja Semestr letni roku akademickiego 2013/2014

20 Modelowanie i identyfikacja 2013/2014Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii Systemów Sterowania20 Na zakończenie semestru powinniście: posiadać znajomość istotnych elementów procesu budowania modeli systemów dynamicznych o technicznej i nie technicznej naturze, wykorzystującego podstawowe prawa zachowania, dane pomiarowe lub informację lingwistyczną posiadać znajomość technologii identyfikacji parametrów modeli systemów dynamicznych, potrafić korzystać z nowoczesnych inżynierskich narzędzi modelowania i identyfikacji systemów dynamicznych MiI1: Modelowanie i identyfikacja Semestr letni roku akademickiego 2013/2014

21 Modelowanie i identyfikacja 2013/2014Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii Systemów Sterowania21 Szkic rozplanowania przedmiotu Organizacja i program przedmiotu. Wprowadzenie. Definicje pojęć związanych z modelowaniem matematycznym i z zakresem przedmiotu W1 Modele analityczne i ich identyfikacjaW2-W4 Modele neuronowe i ich strojenieW7-W8 Modele rozmyte i ich strojenieW5-W6 Modele neuronowo-rozmyteW9 –W10 Kolokwium MiI1: Modelowanie i identyfikacja Semestr letni roku akademickiego 2013/2014

22 Modelowanie i identyfikacja 2013/2014Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii Systemów Sterowania22 Terminy kolokwiów Kolokwium 26.I.2014r.(niedziela) MiI1: Modelowanie i identyfikacja Semestr letni roku akademickiego 2013/2014

23 Modelowanie i identyfikacja 2013/2014Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii Systemów Sterowania23 Strona internetowa przedmiotu Wszelkie informacje i materiały będą dostępne na stronie przedmiotu: http://www.eia.pg.gda.pl/kiss/dydaktyka/mii MiI1: Modelowanie i identyfikacja Semestr letni roku akademickiego 2013/2014

24 Modelowanie i identyfikacja 2013/2014Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii Systemów Sterowania24 Źródła Literatura: 1.Roffel, B., Betlem, B. (2006). Process Dynamic and Control. Modelling for Control and Prediction. John Wiley & Sons, Ltd. 2.Ljung, L., Glad, T. (1994). Modelling of Dynamic Systems. Prentice Hall. 3.Nelles, O. (2001). Nonlinear Systems Identification. From Classical Approaches to Neural Networks and Fuzzy Models. Springer-Verlag. 4.Zhang, H., Liu, D. (2006). Fuzzy Modelling and Fuzzy Control. Birkhäuser 5.Crassidis, J.L. and Junkins, J.L. (2004). Optimal Estimation of Dynamic Systems. CHAPMAN & HALL. 6.Isermann, R., Munchhof, M. (2011). Identification of Dynamic Systems An Introduction with Applications. Springer-Verlag. Przygotowując zajęcia będę korzystał m.in. z: MiI1: Modelowanie i identyfikacja Semestr letni roku akademickiego 2013/2014

25 Modelowanie i identyfikacja 2013/2014Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii Systemów Sterowania25 Materiały Wykłady: kopie slajdów publikowane na stronie internetowej przedmiotu Laboratoria: opracowane dla poszczególnych tematów materiały do przygotowania do zajęć oraz zadania ćwiczeniowe publikowane na stronie internetowej Oprogramowanie: MATLAB/Simulink - dostarczane przez Katedrę Inżynierii Systemów Sterowania Narzędzia MiI1: Modelowanie i identyfikacja Semestr letni roku akademickiego 2013/2014

26 Modelowanie i identyfikacja 2013/2014Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii Systemów Sterowania26 Dziękuję – koniec materiału prezentowanego podczas wykładu


Pobierz ppt "Modelowanie i identyfikacja 2013/2014Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii Systemów Sterowania1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google