Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POWIATOWA KONFERENCJA INAUGURUJĄCA ROK SZKOLNY 2015/2016 W POWIECIE WOŁOWSKIM Wołów, 10 września 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POWIATOWA KONFERENCJA INAUGURUJĄCA ROK SZKOLNY 2015/2016 W POWIECIE WOŁOWSKIM Wołów, 10 września 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 POWIATOWA KONFERENCJA INAUGURUJĄCA ROK SZKOLNY 2015/2016 W POWIECIE WOŁOWSKIM Wołów, 10 września 2015 r.

2 PROGRAM KONFERENCJI: 1.Otwarcie konferencji 2.Wykład inaugurujący: „Możliwości rozwoju szkół oraz wspomagania nauczycieli i uczniów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 – dr Mariusz Mielcarek – dyrektor Biura Dotacji Rozwojowych we Wrocławiu 3. Oferta edukacyjna Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie - Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie - Biblioteka Pedagogiczna w Wołowie - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wołowie - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brzegu Dolnym Krystyna Adaśko – dyrektor, Małgorzata Urban – wicedyrektor 4. Oferta studiów podyplomowych – rozszerzenie oferty edukacyjnej PCEiPPP w Wołowie we współpracy z Wyższą Szkołą Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie – dr Rafał Kosmulski – dyrektor Instytutu Studiów Podyplomowych WSKPiSM w Warszawie 5. Oferta Powiatowego Urzędu Pracy – dofinansowanie do studiów podyplomowych - Robert Stępień – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wołowie

3 UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI

4 WYKŁAD INAUGURUJĄCY „Możliwości rozwoju szkół oraz wspomagania nauczycieli i uczniów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 dr Mariusz Mielcarek – dyrektor Biura Dotacji Rozwojowych we Wrocławiu

5 OFERTA EDUKACYJNA POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI I POMOCY PSYCHOLOGICZNO–PEDAGOGICZNEJ W WOŁOWIE na rok szkolny 2015/2016 Krystyna Adaśko – dyrektor PCEiPPP Małgorzata Urban – wicedyrektor PCEiPPP

6 POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI I POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W WOŁOWIE Biblioteka Pedagogiczna w Wołowie Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wołowie Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Brzegu Dolnym

7 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych. 2.Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych w dostosowywanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. 3. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. 4. Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym. PRIORYTETY MEN NA ROK SZKOLNY 2015/2016

8 OFERTA EDUKACYJNA: POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W WOŁOWIE na rok szkolny 2015/2016

9 Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie - Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie potwierdził jakość i rangę podejmowanych działań, otrzymując 9 lutego 2015 r. jako pierwsza placówka powiatowa w Polsce AKREDYTACJĘ – prestiżowy tytuł nadany przez DOLNOŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY WE WROCŁAWIU. Akredytacja jest jednym z zewnętrznych sposobów weryfikowania i zapewnienia jakości procesu doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz mierzenia jego efektów. Uzyskanie zewnętrznej akredytacji stanowi potwierdzenie, że placówka spełnia ustalone w systemie oświatowym wymagania i przyjęte kryteria jakości, określone w stosownym akcie prawnym. PRESTIŻOWE WYRÓŻNIENIE – AKREDYTACJA DLA POWIATOWEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W WOŁOWIE

10 KADRA: KINGA WOJNAROWSKA – specjalista ds. koordynacji i organizacji szkoleń ANNA KEMPIŃSKA – sekretarz DORADCY METODYCZNI – KADRA PEDAGOGICZNA: EWA KSIĄŻCZYK- doradca metodyczny nauczania języka polskiego BEATA GRYGA - doradca metodyczny nauczania matematyki i informatyki IZABELA MICHOŃSKA - doradca metodyczny nauczania przedmiotów zawodowych EWELINA GROSS - doradca metodyczny nauczania przedmiotów przyrodniczych EWA NOWAK - doradca metodyczny nauczania języków obcych DAGMARA GŁUSZCZYŃSKA - doradca metodyczny wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej DANUTA HALLER - doradca metodyczny nauczania historii POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W WOŁOWIE

11 SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO koordynator sieci: Ewa Książczyk SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI MATEMATYKI koordynator sieci: Beata Gryga SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH koordynator sieci: Izabela Michońska SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH koordynator sieci: Ewelina Gross SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH koordynator sieci: Ewa Nowak SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ koordynator sieci: Dagmara Głuszczyńska SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI HISTORII koordynator sieci: Danuta Haller SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI POWIATU WOŁOWSKIEGO

12 1.Doskonalenie umiejętności i kompetencji związanych z reformą oświaty. 2. Rozwój umiejętności metodycznych - szkolenia wzbogacające warsztat pracy. 3. Szkolenia doskonalące kompetencje osobiste oraz interpersonalne. 4. Doskonalenie nauczycieli w zakresie przedmiotowym i zawodowym. FORMY DOSKONALENIA WYNIKAJĄCE Z DIAGNOZY POTRZEB ŚRODOWISKA OŚWIATOWEGO POWIATU WOŁOWSKIEGO:

13 OFERTA FORM DOSKONALENIA SZKOLENIA WARSZTATY METODYCZNE SZKOLENIOWE RADY PEDAGOGICZNE KONSULTACJE INDYWIDUALNE I GRUPOWE KONFERENCJE, UROCZYSTOŚCI, SEMINARIA, PRZEDSIĘWZIĘCIA EDUKACYJNE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA KONKURSY PRZEDMIOTOWE I ARTYSTYCZNE WYSTAWY FORMY WSPOMAGANIA SZKÓŁ/PRZEDSZKOLI/PLACÓWEK OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2016 R. pn. Program Rozwoju Szkoły/Przedszkola/Placówki „KOMPLEKSOWY SYSTEM ROZWOJU SZKOŁY DROGĄ DO SUKCESU EDUKACYJNEGO UCZNIA”

14 OFERTA EDUKACYJNA: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W WOŁOWIE na rok szkolny 2015/2016 KADRA: URSZULA BAJEWICZ– kierownik biblioteki, nauczyciel bibliotekarz AGNIESZKA JAROSZ – nauczyciel bibliotekarz

15 1.Udzielanie pomocy metodycznej i instruktażu metodycznego bibliotekom szkolnym. 2.Gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów. 3.Prowadzenie działalności popularyzacyjnej i dydaktycznej dla nauczycieli, studentów i uczniów. 4.Prowadzenie działalności informacyjnej. 5.Umożliwianie korzystania z nowoczesnych nośników informacji. 6.Współpraca z placówkami kształcenia i doskonalenia nauczycieli i z innymi bibliotekami. Zadania Biblioteki Pedagogicznej w Wołowie w roku szkolnym 2015/2016 będą realizowane dodatkowo w zakresie kompleksowego systemu wspomagania pracy szkół. ZADANIA BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W WOŁOWIE:

16 Warsztaty dla nauczycieli bibliotekarzy: - Tworzenie i edycja dokumentów w formacie pdf - Rewolucja w edukacji - wykorzystanie TIK w edukacji - Metodyka pracy bibliotekarskiej - Jak zrobić film instruktażowy w programie WINK Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy. Doradztwo indywidualne, wspierające nauczycieli bibliotekarzy w zakresie prac organizacyjno-technicznych, gromadzenia, ewidencji i opracowania zbiorów oraz organizacji warsztatu informacyjno- bibliograficznego. OFERTA DLA NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY :

17 Lekcje biblioteczne z edukacji czytelniczej i medialnej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych. Wyszukiwanie literatury przydatnej do matury - przyjmowanie grup uczniowskich oraz pomoc indywidualna. Konkurs dla młodzieży szkolnej powiatu związany z patronem roku 2016. Zorganizowanie w bibliotece Powiatowego Tygodnia Kariery (projekcje filmów zawodoznawczych, rozwiązywanie testów, wystawa i zestaw bibliograficzny). OFERTA DLA UCZNIÓW :

18 Organizowanie spotkań autorskich z lokalnymi pisarzami, artystami, ciekawymi postaciami życia społeczno-kulturalnego. Przygotowywanie do druku kolejnych numerów Biuletynu PCE i PPP - skład i formatowanie. Zamieszczanie w Biuletynie Informacyjnym PCE i PPP publikacji nauczycieli - dające możliwość zaprezentowania swego dorobku zawodowego. Mogą to być konspekty lekcji, scenariusze imprez szkolnych, programy i inne artykuły z zakresu wychowania i dydaktyki szkolnej. Prezentowanie na łamach Biuletynu Informacyjnego informacji o pracy Biblioteki Pedagogicznej: nowych zakupach książkowych, prenumerowanych czasopismach, sprawozdania z różnych form działalności biblioteki, tematyczne zestawienia bibliograficzne itp. Działalność wystawiennicza i popularyzatorska. OFERTA DLA NAUCZYCIELI I ŚRODOWISKA LOKALNEGO :

19 poniedziałek 11 00 - 18 00 wtorek 11 00 - 18 00 środa 11 00 - 18 00 czwartek 11 00 – 18 00 piątek 9 00 - 16 00 sobota 9 00 - 13 00 GODZINY PRACY BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W WOŁOWIE

20 OFERTA EDUKACYJNA: PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W WOŁOWIE na rok szkolny 2015/2016

21 MARIA BUŚKO - ROLA – psycholog ALINA GREJNER – psycholog ANNA DEREJCZYK – psycholog MAŁGORZATA KLEMENS - pedagog BARBARA ULATOWSKA – logopeda KRYSTYNA MARTYNIUK - logopeda MAŁGORZATA URBAN – terapeuta EEG - Biofeedback, logopeda EWA STRÓŻYK – psycholog MAŁGORZATA TOKARCZYK – pedagog MAŁGORZATA WCISŁO – pedagog BEATA LESIEWICZ - sekretarz PRACOWNICY ZATRUDNIENI W PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W WOŁOWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

22 OFERTA EDUKACYJNA: PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W BRZEGU DOLNYM na rok szkolny 2015/2016

23 KRYSTYNA ADAŚKO – pedagog ILONA DROGOŃ – psycholog IWONA GRABOWIECKA – pedagog DOROTA KASYCZ - BEJNAR – logopeda ELŻBIETA KOSMALA-ŁĄCZKA – psycholog ANNA PEREKIETKA – pedagog BEATA LESIEWICZ - sekretarz PRACOWNICY ZATRUDNIENI W PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W BRZEGU DOLNYM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

24 Szkoła dla Rodziców i Wychowawców Golden Five Ortograffiti Dogoterapia Programy komputerowe do badań przesiewowych: „Mówię” Programy komputerowe do badań przesiewowych: „Słyszę” Programy komputerowe do badań przesiewowych: „Widzę” Badanie platformą zmysłów Porozumienie w szkole Skala gotowości szkolnej 5 i 6 latków Szkoła dla wszystkich PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ PORADNIE:

25 SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW Aktualnie trwają zapisy na zajęcia z kształtowania i doskonalenia umiejętności wychowawczych przeznaczone dla rodziców i wychowawców. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć swoje dziecko, poznać jego potrzeby, a także poznać sposoby radzenia sobie z trudnymi zachowaniami to z pewnością warto się zapisać.

26 REALIZACJA DODATKOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ EDUKACYJNYCH w Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych w Wołowie i w Brzegu Dolnym: Tydzień świadomości dysleksji: 05-11 października 2015r. Ogólnopolski Tydzień Kariery: 19-25 października 2015r.

27 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH : WYŻSZA SZKOŁA KOMUNIKOWANIA, POLITOLOGII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH W WARSZAWIE dr Rafał Kosmulski - dyrektor Instytutu Studiów Podyplomowych WSKPiSM w Warszawie

28 OFERTA EDUKACYJNA: POWIATOWY URZĄD PRACY W WOŁOWIE Robert Stępień - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wołowie

29 Na progu rozpoczynającego się roku szkolnego życzymy całemu środowisku oświatowemu udanych poszukiwań ścieżek własnego rozwoju oraz służymy pomocą w ich odnajdywaniu. Z zaproszeniem do współpracy Krystyna Adaśko dyrektor PCE i PPP w Wołowie wraz z kadrą centrum


Pobierz ppt "POWIATOWA KONFERENCJA INAUGURUJĄCA ROK SZKOLNY 2015/2016 W POWIECIE WOŁOWSKIM Wołów, 10 września 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google