Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POWIATOWA KONFERENCJA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POWIATOWA KONFERENCJA"— Zapis prezentacji:

1 POWIATOWA KONFERENCJA
INAUGURUJĄCA ROK SZKOLNY 2015/2016 W POWIECIE WOŁOWSKIM Wołów, 10 września 2015 r.

2 PROGRAM KONFERENCJI: Otwarcie konferencji
Wykład inaugurujący: „Możliwości rozwoju szkół oraz wspomagania nauczycieli i uczniów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata – dr Mariusz Mielcarek – dyrektor Biura Dotacji Rozwojowych we Wrocławiu Oferta edukacyjna Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie - Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie - Biblioteka Pedagogiczna w Wołowie - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wołowie - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brzegu Dolnym Krystyna Adaśko – dyrektor, Małgorzata Urban – wicedyrektor Oferta studiów podyplomowych – rozszerzenie oferty edukacyjnej PCEiPPP w Wołowie we współpracy z Wyższą Szkołą Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie – dr Rafał Kosmulski – dyrektor Instytutu Studiów Podyplomowych WSKPiSM w Warszawie Oferta Powiatowego Urzędu Pracy – dofinansowanie do studiów podyplomowych Robert Stępień – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wołowie

3 UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI

4 dr Mariusz Mielcarek – dyrektor Biura Dotacji Rozwojowych we Wrocławiu
WYKŁAD INAUGURUJĄCY „Możliwości rozwoju szkół oraz wspomagania nauczycieli i uczniów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata dr Mariusz Mielcarek – dyrektor Biura Dotacji Rozwojowych we Wrocławiu

5 OFERTA EDUKACYJNA POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI I POMOCY PSYCHOLOGICZNO–PEDAGOGICZNEJ W WOŁOWIE na rok szkolny 2015/2016 Krystyna Adaśko – dyrektor PCEiPPP Małgorzata Urban – wicedyrektor PCEiPPP

6 POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI I POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W WOŁOWIE
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie Biblioteka Pedagogiczna w Wołowie Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wołowie Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Brzegu Dolnym

7 PRIORYTETY MEN NA ROK SZKOLNY 2015/2016
Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych w dostosowywanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. 3. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. 4. Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym.

8 POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W WOŁOWIE
OFERTA EDUKACYJNA: POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W WOŁOWIE na rok szkolny 2015/2016

9 PRESTIŻOWE WYRÓŻNIENIE – AKREDYTACJA
DLA POWIATOWEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W WOŁOWIE Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie - Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie potwierdził jakość i rangę podejmowanych działań, otrzymując 9 lutego 2015 r. jako pierwsza placówka powiatowa w Polsce AKREDYTACJĘ – prestiżowy tytuł nadany przez DOLNOŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY WE WROCŁAWIU. Akredytacja jest jednym z zewnętrznych sposobów weryfikowania i zapewnienia jakości procesu doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz mierzenia jego efektów. Uzyskanie zewnętrznej akredytacji stanowi potwierdzenie, że placówka spełnia ustalone w systemie oświatowym wymagania i przyjęte kryteria jakości, określone w stosownym akcie prawnym.

10 POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
W WOŁOWIE KADRA: KINGA WOJNAROWSKA – specjalista ds. koordynacji i organizacji szkoleń ANNA KEMPIŃSKA – sekretarz DORADCY METODYCZNI – KADRA PEDAGOGICZNA: EWA KSIĄŻCZYK- doradca metodyczny nauczania języka polskiego BEATA GRYGA - doradca metodyczny nauczania matematyki i informatyki IZABELA MICHOŃSKA - doradca metodyczny nauczania przedmiotów zawodowych EWELINA GROSS - doradca metodyczny nauczania przedmiotów przyrodniczych EWA NOWAK - doradca metodyczny nauczania języków obcych DAGMARA GŁUSZCZYŃSKA - doradca metodyczny wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej DANUTA HALLER - doradca metodyczny nauczania historii

11 SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI POWIATU WOŁOWSKIEGO
SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO koordynator sieci: Ewa Książczyk SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI MATEMATYKI koordynator sieci: Beata Gryga SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH koordynator sieci: Izabela Michońska SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH koordynator sieci: Ewelina Gross SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH koordynator sieci: Ewa Nowak SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ koordynator sieci: Dagmara Głuszczyńska SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI HISTORII koordynator sieci: Danuta Haller

12 FORMY DOSKONALENIA WYNIKAJĄCE Z DIAGNOZY POTRZEB ŚRODOWISKA OŚWIATOWEGO POWIATU WOŁOWSKIEGO:
Doskonalenie umiejętności i kompetencji związanych z reformą oświaty. 2. Rozwój umiejętności metodycznych - szkolenia wzbogacające warsztat pracy. 3. Szkolenia doskonalące kompetencje osobiste oraz interpersonalne. 4. Doskonalenie nauczycieli w zakresie przedmiotowym i zawodowym.

13 OFERTA FORM DOSKONALENIA
SZKOLENIA WARSZTATY METODYCZNE SZKOLENIOWE RADY PEDAGOGICZNE KONSULTACJE INDYWIDUALNE I GRUPOWE KONFERENCJE, UROCZYSTOŚCI, SEMINARIA, PRZEDSIĘWZIĘCIA EDUKACYJNE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA KONKURSY PRZEDMIOTOWE I ARTYSTYCZNE WYSTAWY FORMY WSPOMAGANIA SZKÓŁ/PRZEDSZKOLI/PLACÓWEK OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2016 R. pn. Program Rozwoju Szkoły/Przedszkola/Placówki „KOMPLEKSOWY SYSTEM ROZWOJU SZKOŁY DROGĄ DO SUKCESU EDUKACYJNEGO UCZNIA”

14 BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W WOŁOWIE
OFERTA EDUKACYJNA: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W WOŁOWIE na rok szkolny 2015/2016 KADRA: URSZULA BAJEWICZ– kierownik biblioteki, nauczyciel bibliotekarz AGNIESZKA JAROSZ – nauczyciel bibliotekarz

15 ZADANIA BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W WOŁOWIE:
Udzielanie pomocy metodycznej i instruktażu metodycznego bibliotekom szkolnym. Gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów. Prowadzenie działalności popularyzacyjnej i dydaktycznej dla nauczycieli, studentów i uczniów. Prowadzenie działalności informacyjnej. Umożliwianie korzystania z nowoczesnych nośników informacji. Współpraca z placówkami kształcenia i doskonalenia nauczycieli i z innymi bibliotekami. Zadania Biblioteki Pedagogicznej w Wołowie w roku szkolnym 2015/2016 będą realizowane dodatkowo w zakresie kompleksowego systemu wspomagania pracy szkół.

16 OFERTA DLA NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY:
Warsztaty dla nauczycieli bibliotekarzy: - Tworzenie i edycja dokumentów w formacie pdf - Rewolucja w edukacji - wykorzystanie TIK w edukacji - Metodyka pracy bibliotekarskiej - Jak zrobić film instruktażowy w programie WINK Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy. Doradztwo indywidualne, wspierające nauczycieli bibliotekarzy w zakresie prac organizacyjno-technicznych, gromadzenia, ewidencji i opracowania zbiorów oraz organizacji warsztatu informacyjno bibliograficznego.

17 OFERTA DLA UCZNIÓW: Lekcje biblioteczne z edukacji czytelniczej i medialnej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych. Wyszukiwanie literatury przydatnej do matury przyjmowanie grup uczniowskich oraz pomoc indywidualna. Konkurs dla młodzieży szkolnej powiatu związany z patronem roku 2016. Zorganizowanie w bibliotece Powiatowego Tygodnia Kariery (projekcje filmów zawodoznawczych, rozwiązywanie testów, wystawa i zestaw bibliograficzny).

18 OFERTA DLA NAUCZYCIELI I ŚRODOWISKA LOKALNEGO:
Organizowanie spotkań autorskich z lokalnymi pisarzami, artystami, ciekawymi postaciami życia społeczno-kulturalnego. Przygotowywanie do druku kolejnych numerów Biuletynu PCE i PPP skład i formatowanie. Zamieszczanie w Biuletynie Informacyjnym PCE i PPP publikacji nauczycieli - dające możliwość zaprezentowania swego dorobku zawodowego. Mogą to być konspekty lekcji, scenariusze imprez szkolnych, programy i inne artykuły z zakresu wychowania i dydaktyki szkolnej. Prezentowanie na łamach Biuletynu Informacyjnego informacji o pracy Biblioteki Pedagogicznej: nowych zakupach książkowych, prenumerowanych czasopismach, sprawozdania z różnych form działalności biblioteki, tematyczne zestawienia bibliograficzne itp. Działalność wystawiennicza i popularyzatorska.

19 GODZINY PRACY BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W WOŁOWIE
poniedziałek wtorek środa czwartek – 1800 piątek sobota

20 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W WOŁOWIE
OFERTA EDUKACYJNA: PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W WOŁOWIE na rok szkolny 2015/2016

21 MARIA BUŚKO - ROLA – psycholog ALINA GREJNER – psycholog
PRACOWNICY ZATRUDNIENI W PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W WOŁOWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 MARIA BUŚKO - ROLA – psycholog ALINA GREJNER – psycholog ANNA DEREJCZYK – psycholog MAŁGORZATA KLEMENS - pedagog BARBARA ULATOWSKA – logopeda KRYSTYNA MARTYNIUK - logopeda MAŁGORZATA URBAN – terapeuta EEG - Biofeedback, logopeda EWA STRÓŻYK – psycholog MAŁGORZATA TOKARCZYK – pedagog MAŁGORZATA WCISŁO – pedagog BEATA LESIEWICZ - sekretarz

22 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W BRZEGU DOLNYM
OFERTA EDUKACYJNA: PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W BRZEGU DOLNYM na rok szkolny 2015/2016

23 PRACOWNICY ZATRUDNIENI W PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ
W BRZEGU DOLNYM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 KRYSTYNA ADAŚKO – pedagog ILONA DROGOŃ – psycholog IWONA GRABOWIECKA – pedagog DOROTA KASYCZ - BEJNAR – logopeda ELŻBIETA KOSMALA-ŁĄCZKA – psycholog ANNA PEREKIETKA – pedagog BEATA LESIEWICZ - sekretarz

24 PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ PORADNIE:
Szkoła dla Rodziców i Wychowawców Golden Five Ortograffiti Dogoterapia Programy komputerowe do badań przesiewowych: „Mówię” Programy komputerowe do badań przesiewowych: „Słyszę” Programy komputerowe do badań przesiewowych: „Widzę” Badanie platformą zmysłów Porozumienie w szkole Skala gotowości szkolnej 5 i 6 latków Szkoła dla wszystkich

25 SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW
Aktualnie trwają zapisy na zajęcia z kształtowania i doskonalenia umiejętności wychowawczych przeznaczone dla rodziców i wychowawców. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć swoje dziecko, poznać jego potrzeby, a także poznać sposoby radzenia sobie z trudnymi zachowaniami to z pewnością warto się zapisać.

26 Tydzień świadomości dysleksji: Ogólnopolski Tydzień Kariery:
REALIZACJA DODATKOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ EDUKACYJNYCH w Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych w Wołowie i w Brzegu Dolnym: Tydzień świadomości dysleksji: 05-11 października 2015r. Ogólnopolski Tydzień Kariery: 19-25 października 2015r.

27 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:
WYŻSZA SZKOŁA KOMUNIKOWANIA, POLITOLOGII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH W WARSZAWIE dr Rafał Kosmulski - dyrektor Instytutu Studiów Podyplomowych WSKPiSM w Warszawie

28 POWIATOWY URZĄD PRACY W WOŁOWIE
OFERTA EDUKACYJNA: POWIATOWY URZĄD PRACY W WOŁOWIE Robert Stępień - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wołowie

29 Z zaproszeniem do współpracy
Na progu rozpoczynającego się roku szkolnego życzymy całemu środowisku oświatowemu udanych poszukiwań ścieżek własnego rozwoju oraz służymy pomocą w ich odnajdywaniu. Z zaproszeniem do współpracy Krystyna Adaśko dyrektor PCE i PPP w Wołowie wraz z kadrą centrum


Pobierz ppt "POWIATOWA KONFERENCJA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google