Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna wspomaga szkołę w realizacji zadań wychowawczych Opracował zespół w składzie: Joanna Brzoskowska PP-P Nr 2 Gdańsk,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna wspomaga szkołę w realizacji zadań wychowawczych Opracował zespół w składzie: Joanna Brzoskowska PP-P Nr 2 Gdańsk,"— Zapis prezentacji:

1 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna wspomaga szkołę w realizacji zadań wychowawczych
Opracował zespół w składzie: Joanna Brzoskowska PP-P Nr 2 Gdańsk, Ewa Czech PP-P „Osiek” Gdańsk, Aldona Czyżewska PP-P Kwidzyn, Monika Gołubiew KO Gdańsk, Anna Kamińska PP-P Kościerzyna, Elżbieta Kotlewska – Mokwa KO Gdańsk, Lucyna Lewandowska PP-P Nr 1Gdynia, Ewa Liszewska PP-P Nr3 Gdańsk, Małgorzata Sędziak PP-P Wejherowo, Urszula Szyca – Modras PP-P Bytów, Barbara Tocha PP-P Tczew

2 Podstawa prawna w oparciu, o którą poradnia psychologiczno – pedagogiczna wspiera wychowawczą funkcję szkoły: rozporządzenie MENiS z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2003 roku Nr 5, poz. 46) rozporządzenie MENiS z dnia 7 stycznia 2003 roku w sprawie zasad działania i organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 roku Nr 11, poz. 114) rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003 roku w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz.U. z 2003 roku Nr 26, poz. 226)

3 W ramach swoich zadań poradnie psychologiczno - pedagogiczne przygotowują i realizują kompleksową ofertę adresowaną do trzech grup odbiorców: uczniów, rodziców i nauczycieli. Działania w ramach tej oferty są ze sobą powiązane i tworzą system pomocy psychologiczno - pedagogicznej, w którym podmiotem oddziaływań jest dziecko. Celem podejmowanych działań jest poprawa funkcjonowania dziecka w środowisku przedszkolnym, szkolnym oraz rodzinnym.

4 Oferta pomocy psychologiczno – pedagogicznej opracowywana jest co roku z uwzględnieniem:
diagnozy potrzeb środowiska możliwości kompetencyjnych standardów udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom priorytetów określonych przez Ministra Edukacji Narodowej i Pomorskiego Kuratora Oświaty

5 Wspomaganie wychowawczej funkcji szkoły przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną realizowane jest na dwóch płaszczyznach: działania ogólnowychowawcze skierowane do wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli – praca poradni jest uzupełnieniem działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły; działania pomocowe i interwencyjne podejmowane wobec dzieci i młodzieży ujawniającej zachowania problemowe – praca poradni ukierunkowana jest na bezpośrednią pomoc konkretnym osobom czy grupom

6 W ramach wspomagania szkół na pierwszej płaszczyźnie poradnia podejmuje działania wynikające ze szkolnego programu wychowawczego i szkolnego programu profilaktyki oraz wspierania rodziców i nauczycieli w rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych. Formy realizacji to: grupy wsparcia dla pedagogów szkolnych, psychologów i nauczycieli wychowawców spotkania psychoedukacyjne dla rodziców i nauczycieli – realizacja programu „Szkoła dla rodziców i wychowawców” spotkania tematyczne dla rad pedagogicznych szkół i placówek oraz grup rodziców zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży z zakresu komunikacji, rozwiązywania konfliktów, rozumienia siebie, radzenia sobie ze stresem, umiejętności podejmowania decyzji, radzenia sobie z emocjami

7 W ramach wspomagania szkół na pierwszej płaszczyźnie poradnia podejmuje działania wynikające ze szkolnego programu wychowawczego i szkolnego programu profilaktyki oraz wspierania rodziców i nauczycieli w rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych. Formy realizacji to (cd.) programy profilaktyczne realizowane na terenie szkół i placówek przez pracowników poradni współpraca ze szkołami w zakresie opracowywania diagnozy problemowej środowiska szkolnego indywidualne konsultacje udzielane uczniom, rodzicom, nauczycielom upowszechnianie wiedzy z zakresu psychologii wychowawczej i rozwojowej

8 W ramach wspomagania szkół na drugiej płaszczyźnie poradnia: a) wspiera rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Formy realizacji to: diagnozowanie, opiniowanie i orzekanie w sprawach uczniów zagrożonych niedostosowaniem i zagrożonych uzależnieniem zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka indywidualne konsultacje udzielanie rodzicom i nauczycielom w kontakcie osobistym oraz poprzez telefon zaufania indywidualna psychoterapia

9 W ramach wspomagania szkół na drugiej płaszczyźnie poradnia: b) podejmują działania interwencyjne. Najczęstsze przyczyny działań interwencyjnych to: kryzysy rozwojowe uwarunkowane trudną sytuacją rodzinną i niepowodzeniami szkolnymi samobójstwa dzieci i młodzieży zdarzenia traumatyczne o charakterze lokalnym: powodzie, pożary i inne klęski żywiołowe oraz wypadki, którym ulegają dzieci i młodzież

10 Wnioski: zwiększenie liczby specjalistów w szkołach i placówkach, zwłaszcza psychologów i socjoterapeutów w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych oraz ustalenie standardów zatrudnianych specjalistów udzielających pomocy psychologiczno – pedagogicznej tak, aby te standardy odpowiadały autentycznym potrzebom dzieci i młodzieży wymagających pomocy i stymulacji rozwoju

11 Wnioski: powoływanie zespołów interdyscyplinarnych w poradniach złożonych ze specjalistów, nauczycieli i rodziców w celu rozwiązywania określonych problemów uczniów

12 Wnioski: podjęcie pracy z rodziną w szerszym zakresie, także uregulowanie prawne obligujące rodziców do korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w poradni w sytuacjach trudnych oraz opracowanie procedur postępowania w sytuacjach, gdy rodzice odmawiają współpracy ze szkołą i poradnią, a tym samym działają na szkodę dziecka

13 Wnioski: w ramach działań profilaktycznych zwiększenie liczby świetlic profilaktycznych w szkołach i placówkach, zajęć pozalekcyjnych i bezpłatnych zajęć pozaszkolnych

14 Wnioski: zwiększenie oferty zajęć psychoedukacyjnych dla nauczycieli podnoszących ich kompetencje wychowawcze

15 Wnioski: odciążenie poradni od zadań formalnych, takich jak np.: opiniowanie w sprawie dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego dla uczniów z dysleksją

16 Zapraszamy do współpracy.


Pobierz ppt "Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna wspomaga szkołę w realizacji zadań wychowawczych Opracował zespół w składzie: Joanna Brzoskowska PP-P Nr 2 Gdańsk,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google