Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: ""— Zapis prezentacji:

1 http://www.google.pl/imgres?hl=pl&biw=1440&bih=703&tbm=isch&tbnid=pUag8NCBJ9Xz4M:&imgrefurl=http://www.bryk.pl/teksty/pozosta%25C5%2582e/pedagogika/15375- komunikacja_interpersonalna.html&docid=IH2khgHxGVOdWM&imgurl=http://www.bryk.pl/teksty/pozosta%2525C5%252582e/pedagogika/img/00019753.jpg&w=452&h=360&ei= Yw2CUrbTDOfw4gSKy4GQCw&zoom=1&iact=hc&vpx=1011&vpy=383&dur=719&hovh=200&hovw=252&tx=137&ty=112&page=1&tbnh=143&tbnw=180&start=0&ndsp=27&ved= 1t:429,r:12,s:0,i:124

2 Komunikacja międzyludzka ma niewątpliwie charakter społeczny, dlatego mówimy także o komunikowaniu społecznym. Uczestnikami komunikacji są członkowie różnych grup społecznych, dlatego mówimy o komunikowaniu społecznym jako o najszerszym zbiorze procesów porozumiewania się jednostek i zbiorowości. Procesy komunikacyjne przebiegają na różnych poziomach w zależności od kontekstu społecznego. Najniższym poziomem komunikowania interpersonalnego jest komunikowanie dwóch jednostek, kolejnym komunikowanie w grupie, następnie komunikowanie instytucjonalne, jeszcze wyżej komunikowanie publiczne, w tym także komunikowanie o charakterze politycznym oraz najwyżej ulokowane czyli komunikowanie masowe. Komunikacja międzyludzka http://www.google.pl/imgres?hl =pl&biw=1440&bih=703&tbm=i sch&tbnid=pUag8NCBJ9Xz4M:&i mgrefurl=http://www.bryk.pl/te ksty/pozosta%25C5%2582e/peda gogika/15375- komunikacja_interpersonalna.ht ml&docid=IH2khgHxGVOdWM&i mgurl=http://www.bryk.pl/tekst y/pozosta%2525C5%252582e/pe dagogika/img/00019753.jpg&w =452&h=360&ei=Yw2CUrbTDOf w4gSKy4GQCw&zoom=1&iact=h c&vpx=1011&vpy=383&dur=71 9&hovh=200&hovw=252&tx=13 7&ty=112&page=1&tbnh=143&t bnw=180&start=0&ndsp=27&ve d=1t:429,r:12,s:0,i:124

3 Komunikacja społeczna to przepływ informacji między grupami lub jednostkami zajmującymi w określonej hierarchii społecznej lub strukturze organizacyjnej zbliżone lub takie samo miejsce. Jest to tak zwana komunikacja horyzontalna. Komunikacja społeczna http://www.google.pl/imgres?um =1&hl=pl&biw=1440&bih=703&t bm=isch&tbnid=ULkEJ9sGOwO1m M:&imgrefurl=http://www.poczyta j.pl/79998&docid=K1u0SXPcBs7rA M&imgurl=http://www.poczytaj.pl /okl/79000/79998.jpg&w=300&h =423&ei=aA6CUoH7BeXx4QT_8Y CAAw&zoom=1&iact=hc&dur=77 81&page=1&tbnh=149&tbnw=10 6&start=0&ndsp=32&ved=1t:429, r:16,s:0,i:134&tx=54&ty=290&vp x=2&vpy=286&hovh=267&hovw= 189

4

5 kiedy mówimy o komunikacji pomiędzy grupami lub jednostkami zajmującymi różnorodne pozycje http://www.google.pl/imgres?hl=pl&biw=1440&bih=703&tbm=isch&tbnid=qc8jLOaCnhfzdM:&imgrefurl=http://www.wychowawca.org.pl/miesiecznik_nowy/ 2010/05-2010/01.html&docid=aF-AdxI9rhhVDM&imgurl=http://www.wychowawca.org.pl/miesiecznik_nowy/2010/05- 2010/foto/1_1.jpg&w=444&h=270&ei=2g6CUr3EF4PY4wSY0oD4BQ&zoom=1&iact=hc&vpx=409&vpy=195&dur=7359&hovh=175&hovw=288&tx=44&ty=20 2&page=1&tbnh=124&tbnw=184&start=0&ndsp=28&ved=1t:429,r:2,s:0,i:87

6 to komunikacja przy pomocy języka Komunikacja werbalna http://www.google.pl/imgres?hl=pl&biw=1440&bi h=703&tbm=isch&tbnid=wvAcHhcD9aI9TM:&imgr efurl=http://www.womkat.edu.pl/files/standaryzac ja/grupa43/Koziol_komunikacja_interpersonalna/k omunikacja_werbalna.html&docid=VhOiH--Ssj- ooM&imgurl=http://www.womkat.edu.pl/files/stan daryzacja/grupa43/Koziol_komunikacja_interperso nalna/12.jpg&w=699&h=291&ei=ARCCUr2vINDb4 QTRooGIBw&zoom=1&iact=rc&dur=125&page=1& tbnh=120&tbnw=288&start=0&ndsp=28&ved=1t: 429,r:1,s:0,i:91&tx=98&ty=55

7 wyraża się za pomocą symboli Komunikacja symboliczna http://www.google.pl/imgres?hl=pl&biw=1440&bih= 703&tbm=isch&tbnid=OTYWfMwNkO1yqM:&imgrefurl =http://www.archiwistyka.pl/artykuly/artykuly_i_feliet ony/komunikacja_w_archiwum_zakladowym&docid=v sl6Ko1BQEgI6M&imgurl=http://www.archiwistyka.pl/ download/zalacznik_462.jpg&w=100&h=100&ei=SBC CUqP_OsqJ4gSDuoDACQ&zoom=1&iact=hc&page=1& tbnh=80&tbnw=80&start=0&ndsp=31&ved=1t:429,r: 7,s:0,i:104&tx=54&ty=104&vpx=2&vpy=425&dur=15 31&hovh=80&hovw=80

8 to komunikacja przy udziale gestów lub innych form http://www.google.pl/imgres?hl=pl&biw=1440&bih=703&tbm=isch&tbnid=PpweQgSJepFfxM:&i mgrefurl=http://www.b2cmanager.com/blog/tag/komunikacja- niewerbalna/&docid=dJZgvUxkomb7KM&imgurl=http://www.b2cmanager.com/blog/wp- content/uploads/2012/04/komunikacja-niewerbalna- 180x160.jpg&w=180&h=160&ei=jhCCUrefNsbi4QTLn4HoBg&zoom=1&iact=hc&vpx=359&vpy=4 56&dur=2562&hovh=128&hovw=144&tx=96&ty=152&page=1&tbnh=123&tbnw=122&start=0& ndsp=32&ved=1t:429,r:26,s:0,i:169

9  Każde słowo oraz gest w procesie komunikacyjnym ma wielkie znaczenie. Człowiek porozumiewa się w każdej sytuacji z drugim człowiekiem. Każde zachowanie stanowi komunikat który nie zawsze jest czytelny. Do takich komunikatów zaliczamy wypowiadane słowa, i również myśli powstające w głowie partnera w czasie procesu komunikacji. Na przykład na podstawie spojrzenia, brzmienia głosu, gestykulacji, postawy ciała i wyrazu twarzy, a także bezczynności lub milczenia. Te zachowania dostarczają odbiorcy informacji, pod jednym warunkiem, że potrafi on we właściwy sposób ją zinterpretować.  Każdy komunikat składa się z treści oraz relacji. Celem relacji jest określanie charakteru pomiędzy osobami uczestniczącymi w procesie komunikacyjnym.  W komunikacie wyodrębniamy poziomy:  a) poziom rzeczowy - informuje nas o treściach które są zawarte w wiadomościach  b) poziom ekspresji "ja" - osoby wyrażają własne uczucia  c) poziom apelu - mamy do czynienia z odwołaniem się do działań partnera w akcie komunikacyjnym  d) poziom relacji - poziom ten zakreśla wzajemne relacje między partnerami rozmowy  Zasadniczą rolą relacji między dwoma komunikującymi miedzy sobą osobami jest nieustająca wymiana ról między odbiorcą komunikatu i jego nadawcą. Wymieniają oni w sposób ciągły wzajemne sekwencje skierowanych do siebie informacji.  Każdą z informacji zawartą w komunikacie osoby można potraktować jako odzew na wcześniejszy komunikat partnera lub wzmocnienie uprzedniego zachowania swojego rozmówcy, albo jako czynnik do następnego zachowania partnera. http://www.bryk.pl/te ksty/pozosta%C5%82e /pedagogika/23979- komunikacja_mi%C4% 99dzyludzka_wiadom o%C5%9Bci_podstawo we.html

10  Interakcje międzyludzkie posiadają charakter wzajemnie się komplementarny lub symetryczny.  a) Interakcje komplementarne - to te interakcje, w których zachowanie jednego z uczestników rozmowy wyzwalają odmienne zachowania w partnerze interakcji. W tej interakcji pierwszy z uczestników zachowuje pozycję dominującą, w czasie gdy drugi z uczestników podporządkowuje się pierwszemu.  b) Interakcje symetryczne - to takie interakcje, w których zachowanie pierwszego uczestnika biorącego udział w komunikacji, są odzwierciedleniem zachowań towarzysza interakcji.  http://www.bryk.pl/teksty/pozosta%C5%82e/pedagogika/23979- komunikacja_mi%C4%99dzyludzka_wiadomo%C5%9Bci_podstawowe.html

11  a) komunikacja interpersonalna - jej istotną cechą jest bezpośredni kontakt nadawcy z odbiorcą.  b) komunikacja masowa - korzysta ze środków masowego przekazu, charakter tej komunikacji jest pośredni czyli inaczej impersonalny, osoby biorące udział w akcie komunikacyjnym nie muszą być się w tym miejscu i czasie  c) komunikacja specyficzna - społeczna - jest efektem procesu komunikacyjnego na poziomie moralnym i interpersonalnym. Występuje zawsze tam gdzie są organizacje zamknięte.

12  a) formy werbalne - najczęściej dotyczą języka są one używane, w celu określania, etykietowania, wyznaczania oraz definiowania uczuć, myśli, przedmiotów oraz wymiany ich z innymi osobami.  b) formy niewerbalne - dotyczy kontaktów międzyludzkich opartych na zachowaniach, gestach, są uwarunkowane względami kulturowymi.  Mówiąc o komunikacji interpersonalnej porusza się zagadnienia:  a) kinezjetyka - jest to mowa ciała, mimika twarzy, gestykulacja rękoma oraz wzrok.  b) parajęzyk - poruszane są tu cechy głosu takie jak barwa, ton, głośność oraz modulacja. Interferencje wokalne czyli wzajemne oddziaływania na siebie kilku cech głosu, a także wszystkie dźwięki pozajęzykowe.  c) autoprezentacja człowieka - jego wygląd, strój, fryzura.  d) dotyk - w czasie komunikacji często dochodzi do dotyku między rozmówcami. Ma to zabarwienie emocjonalne. Jest uwarunkowane kulturalnie, w jednej kulturze może świadczyć o wysokiej kulturze osobistej w innej o jej braku.  e) prosemika - zajmuje się dystansem w komunikacji. Każdy człowiek potrzebuje dystansu względem drugiego człowieka.  Mówimy o sferze intymnej - jest ona bardzo istotna dla człowieka uważa się że wynosi ona około 0,5 metra. Sfera osobista to odległość dzieląca osoby znające się i darzące sympatią, w czasie spotkań zawodowych i towarzyskich.  Sfera społeczna to odległość w stosunku do osób nieznajomych lub takich, z którymi dochodzi do kontaktów bardzo rzadko lub z konieczności.  Sfera publiczna to odległość osoby od całej grupy ludzi, lub kilka kręgów społecznych o przeciwstawnych interesach.  f) chronemika - zajmuje się wykorzystywaniem czasu jako sygnału komunikacyjnego http://www. bryk.pl/teks ty/pozosta% C5%82e/pe dagogika/2 3979- komunikacj a_mi%C4%9 9dzyludzka _wiadomo% C5%9Bci_po dstawowe.h tml

13 Pracę wykonał Jakub Biskupek z klasy 1 i


Pobierz ppt ""

Podobne prezentacje


Reklamy Google