Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Bliżej siebie. Trzy kultury, jedna Europa – współpraca instytucji kultury, organizacji pozarządowych i animatorów, współfinansowany przez Unię

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Bliżej siebie. Trzy kultury, jedna Europa – współpraca instytucji kultury, organizacji pozarządowych i animatorów, współfinansowany przez Unię"— Zapis prezentacji:

1 Projekt Bliżej siebie. Trzy kultury, jedna Europa – współpraca instytucji kultury, organizacji pozarządowych i animatorów, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś Ukraina ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa. Lublin, 4-6 kwietnia 2013 r.

2 Projekt Bliżej siebie. Trzy kultury, jedna Europa – współpraca instytucji kultury, organizacji pozarządowych i animatorów, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś Ukraina ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa. Wyrównywanie poziomu wiadomości między nadawcą i odbiorcą, przekazywanie informacji (wymiana znaczeń), a także budowanie porozumienia, łączności, współudziału, krótko mówiąc – tworzenie wspólnoty. [Homo communicans. Wprowadzenie do teorii masowego komunikowania, Lublin 2003, M. Filipak]

3 Projekt Bliżej siebie. Trzy kultury, jedna Europa – współpraca instytucji kultury, organizacji pozarządowych i animatorów, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś Ukraina ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa. dzięki któremu jednostka przekazuje i otrzymuje informacje w bezpośrednim kontakcie z inną osobą, zachodzi nieustannie, bowiem przez cały czas swoją postawą ciała, mimiką, gestykulacją, no i wreszcie słowami przekazujemy określone informacje.

4 Projekt Bliżej siebie. Trzy kultury, jedna Europa – współpraca instytucji kultury, organizacji pozarządowych i animatorów, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś Ukraina ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa. 1.nadawca, czyli osoba, która przesyła określoną informację; 2. odbiorca, czyli osoba, do której daną informację kierujemy; 3. kod, czyli sposób przekazu tej informacji – obraz, gest, słowo etc.

5 Projekt Bliżej siebie. Trzy kultury, jedna Europa – współpraca instytucji kultury, organizacji pozarządowych i animatorów, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś Ukraina ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa. 1. intrapsychiczne- czyli doświadczane wewnętrznie; 2. interpersonalne- czyli dotyczące dwóch osób pozostających ze sobą w bezpośrednim kontakcie; 3. grupowe- obejmującego porozumiewanie się członków grupy, zajmujących w tej strukturze określone pozycje; 4. społeczne - gdzie komunikacja ma charakter interakcji między grupami lub dużymi liczebnościami osób o tożsamości anonimowej.

6 Projekt Bliżej siebie. Trzy kultury, jedna Europa – współpraca instytucji kultury, organizacji pozarządowych i animatorów, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś Ukraina ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa. Prawdopodobnie najsilniejszym narzędziem jakim dysponujemy w sytuacjach trudnych jest DOBRE SŁUCHANIE. Beverly Cole

7 Projekt Bliżej siebie. Trzy kultury, jedna Europa – współpraca instytucji kultury, organizacji pozarządowych i animatorów, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś Ukraina ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa. a) Informacyjna – w procesie tym pozyskiwane są informacje niezbędne do podejmowania decyzji regulujących interakcje społeczne, osiąganie celów i temu podobne b) Motywacyjna – elementem komunikowania jest przekazywanie zachęt do osiągania różnego rodzaju celów c) Kontrolna – treści komunikowania społecznego zawierają informacje o sferze powinności obowiązkach ludzi, grup, organizacji i społeczeństw względem siebie. Określają zarazem podmiot, normy i zakres kontroli społecznej. d) Emotywna – możliwość wyrażania emocji i uczuć a tym samym zaspokajanie istotnych psychospołecznych potrzeb ludzkich.

8 Projekt Bliżej siebie. Trzy kultury, jedna Europa – współpraca instytucji kultury, organizacji pozarządowych i animatorów, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś Ukraina ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa. Ze względu na liczbę uczestników intrapersonalna interpersonalna grupowa masowa/społeczna Ze względu na kod werbalna niewerbalna parawerbalna

9 Projekt Bliżej siebie. Trzy kultury, jedna Europa – współpraca instytucji kultury, organizacji pozarządowych i animatorów, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś Ukraina ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa. inter – między dotyczy umiejętności dochodzenia do kompromisów, negocjacji, tworzenia zwartej, zintegrowanej grupy i dbałości o atrakcyjność dla innych oraz empatii emocjonalnej i poznawczej.

10 Projekt Bliżej siebie. Trzy kultury, jedna Europa – współpraca instytucji kultury, organizacji pozarządowych i animatorów, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś Ukraina ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa. Proces wymiany Składają się na nią znaki i symbole Tworzy znaczenia Przebiega w interakcji Bierze w niej udział niewiele osób Opiera się na tworzeniu i wykorzystywaniu relacji Przyczynia się do tworzenia związków międzyludzkich Przebiega etapami

11 Projekt Bliżej siebie. Trzy kultury, jedna Europa – współpraca instytucji kultury, organizacji pozarządowych i animatorów, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś Ukraina ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa. jest związana z umiejętnościami komunikacyjnymi intra i inter członków grupy i otwartą komunikacją. W tym kontekście komunikację można zdefiniować jako wszystkie środki, za pomocą których między członkami grupy przekazywane są informacje.

12 Projekt Bliżej siebie. Trzy kultury, jedna Europa – współpraca instytucji kultury, organizacji pozarządowych i animatorów, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś Ukraina ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa. 1. Styl pasywny - brak bezpośredniej ekspresji uczuć, myśli i życzeń; - podporządkowywanie swoich potrzeb, potrzebom innych; - nastawione na słuchanie, pomniejszają znaczenie swych wypowiedzi, trudności z proszeniem; - oczekiwanie, że inne osoby domyślą się, czego się chce; - zgadzanie się na coś nawet wtedy, gdy nie jest to na rękę;

13 Projekt Bliżej siebie. Trzy kultury, jedna Europa – współpraca instytucji kultury, organizacji pozarządowych i animatorów, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś Ukraina ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa. Taka osoba: - nie wygląda na taką która mówi to, co myśli. - uczucia wyraża poprzez: : marszczenie czoła, płacz, mamrotanie pod nosem, całkowite tłumienie, komunikację pośrednia (brak zwracania się wprost) Sposób komunikacji: cichy, słaby i niepewny głos, pauzy, wahanie, szukanie właściwych słów, przeskakiwanie z tematu na temat, niejasności i wyrażenia typu: to znaczy; wiesz; Tendencja do ciągłego uśmiechania się.

14 Projekt Bliżej siebie. Trzy kultury, jedna Europa – współpraca instytucji kultury, organizacji pozarządowych i animatorów, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś Ukraina ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa. 2. Styl agresywny osoba - dobrze wyraża to, co myśli, czuje i czego chce, często dzieje się to kosztem praw i uczuć innych ludzi; - ma tendencje do poniżania innych przez sarkastyczne i rzekomo zabawne uwagi; - komunikacja polega na częstym atakowaniu innych, kierowanie pod adresem innych oskarżeń i żalu; - wyniosły styl bycia i manifestowanie siły;

15 Projekt Bliżej siebie. Trzy kultury, jedna Europa – współpraca instytucji kultury, organizacji pozarządowych i animatorów, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś Ukraina ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa. 3. Styl asertywny Jasne wypowiedzi na temat uczuć, myśli i życzeń; osoba : - dba o poszanowanie swoich praw oraz szanuje prawa i uczucia innych; - słucha uważnie i daje innym poznać, że ich wysłuchała; - jest otwarta na negocjacje i gotowa na ustępstwa, ale nie kosztem swoich praw i godności; - umie zaczynać i kończyć rozmowy; - skutecznie radzi sobie z krytyką – bez konieczności uciekania się do wrogiego czy obronnego nastawienia;

16 Projekt Bliżej siebie. Trzy kultury, jedna Europa – współpraca instytucji kultury, organizacji pozarządowych i animatorów, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś Ukraina ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa. SŁOWO mówienie, czytanie, pisanie

17 Projekt Bliżej siebie. Trzy kultury, jedna Europa – współpraca instytucji kultury, organizacji pozarządowych i animatorów, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś Ukraina ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa. nadawca komunikat odbiorca

18 Projekt Bliżej siebie. Trzy kultury, jedna Europa – współpraca instytucji kultury, organizacji pozarządowych i animatorów, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś Ukraina ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa. intra-wewnątrz umiejętności dotyczące samego siebie rozbudzanie i pielęgnowanie poczucia własnej wartości, wiary w siebie i swoje możliwości, pozytywnej samooceny, autoprezentacji mocnych stron, przyjmowania komplementów i dbałości o swoją atrakcyjność interpersonalną, swój wizerunek, życia w zgodzie ze sobą i samorealizacji.

19 Projekt Bliżej siebie. Trzy kultury, jedna Europa – współpraca instytucji kultury, organizacji pozarządowych i animatorów, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś Ukraina ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa. 1. Wyrażanie swoich uczuć i emocji (jestem zły/szczęśliwy/smutny/rozczarowany) 2. Opis faktów do których się odnosimy – opis konkretnego zachowania, które wzbudziło w nas wcześniej wymienione uczucia, bez oceny, bez etykietek, tylko konkrety. 3. Wyrażenie swoich potrzeb – czyli wyjaśnienie co w tej sytuacji spowodowało, że tak się poczuliśmy 4. Przekazanie swoich oczekiwań – czyli zwykła prośba o konkretne zachowanie w przyszłości

20 Projekt Bliżej siebie. Trzy kultury, jedna Europa – współpraca instytucji kultury, organizacji pozarządowych i animatorów, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś Ukraina ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa. Złościsz mnie / Jestem zły; Spotkanie było beznadziejne/ Jestem niezadowolona ze spotkania; Musiałem to zrobić/ Zrobiłem to; Nie liczysz się z moimi uczuciami/ Czuję się urażona; Zachowujesz się okropnie. / Nie podoba mi się kiedy...

21 Projekt Bliżej siebie. Trzy kultury, jedna Europa – współpraca instytucji kultury, organizacji pozarządowych i animatorów, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś Ukraina ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa. Myślę Czuję Chcę

22 Projekt Bliżej siebie. Trzy kultury, jedna Europa – współpraca instytucji kultury, organizacji pozarządowych i animatorów, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś Ukraina ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa. 1. ruchy ciała: mimika, kontakt wzrokowy, gesty, pozycja ciała, dotyk. 2. zależności przestrzenne: dystans, jaki utrzymujemy z rozmówca w czasie interakcji.

23 Projekt Bliżej siebie. Trzy kultury, jedna Europa – współpraca instytucji kultury, organizacji pozarządowych i animatorów, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś Ukraina ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa. 1. Mimika twarzy stanowi źródło informacji na temat stanów emocjonalnych i postaw, takich jak sympatia czy wrogość. Naukowcy stwierdzili, że istnieje sześć głównych rodzajów mimiki odpowiadających następującym emocjom: szczęście, zdziwienie, strach, smutek, gniew, pogarda. 2. Proksemika dostarcza informacji o partnerach interakcji na podstawie przestrzennej odległości miedzy nimi, sposobu strukturyzowania i wykorzystania mikroprzestrzeni.

24 Projekt Bliżej siebie. Trzy kultury, jedna Europa – współpraca instytucji kultury, organizacji pozarządowych i animatorów, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś Ukraina ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa. 3. Kinezjetyka analizuje postawy ciała, gesty i inne ruchy ciała. Jest to zjawisko nieuchronne. Można przestać mówić w sensie wokalnym ale nie można w ogóle wstrzymać emitowania informacji- intencjonalnie lub nieintencjonalnie ciało stale wysyła sygnały poprzez postawę, pochylenie, rozluźnienie, napięcie, gesty. 4. Parajęzyk - źródłem informacji są cechy głosu- wysokość, natężenie, tempo mówienia, wahania i inne zakłócenia płynności mowy.

25 Projekt Bliżej siebie. Trzy kultury, jedna Europa – współpraca instytucji kultury, organizacji pozarządowych i animatorów, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś Ukraina ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa. Wyróżnia się cztery strefy używane przez nas nieświadomie podczas interakcji z innymi ludźmi. Są to: strefa intymna (0-45cm), strefa osobista ( cm), strefa społeczna (1,2-3,6 m), strefa publiczna (3,6-6m). Bliskość przestrzenna jest wskaźnikiem lubienia, sympatii. Im mniejszy dystans, tym bliższa relacja.


Pobierz ppt "Projekt Bliżej siebie. Trzy kultury, jedna Europa – współpraca instytucji kultury, organizacji pozarządowych i animatorów, współfinansowany przez Unię"

Podobne prezentacje


Reklamy Google