Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KURATORIUM OŚWIATY JAKO INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROGRAMY RZĄDOWE I INNE DZIAŁANIA W OBSZARZE OŚWIATY W 2009 R.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KURATORIUM OŚWIATY JAKO INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROGRAMY RZĄDOWE I INNE DZIAŁANIA W OBSZARZE OŚWIATY W 2009 R."— Zapis prezentacji:

1 KURATORIUM OŚWIATY JAKO INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROGRAMY RZĄDOWE I INNE DZIAŁANIA W OBSZARZE OŚWIATY W 2009 R.

2 1. Monitoring w szkołach i placówkach oświatowych 2. Sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach w ramach, Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – Radosna szkoła 3. Wyprawka szkolna dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych 4. Dofinansowanie pracodawcom koszt przygotowania zawodowego pracowników młodocianych 5. Pomoc materialna dla uczniów Spis treści Spis treści

3 6.Sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za prowadzenie ustnego egzaminu maturalnego 7.Sfinansowanie składek na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne uczniów i wychowanków 8. Dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających o wyższy stopień awansu zawodowego 9. Dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa wielkopolskiego 10. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin o niskich dochodach z terenu województwa wielkopolskiego 11.Sfinansowanie wypoczynku letniego dzieci z terenów wiejskich, pochodzących z rodzin o niskich dochodach (rezerwa celowa nr 34) pochodzących z rodzin o niskich dochodach (rezerwa celowa nr 34)

4 Podstawa prawna programu Uchwała Nr 156/2007 Rady Ministrów z dnia 5 września 2007 r. w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach zmieniona Uchwałą Nr 104/2008 z dnia 12 maja 2008 r. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2007 r. w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 163, poz. 1155 ze zmianami) Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach oświatowych

5 Cele programu Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży w szkołach oraz placówkach oświatowych poprzez wsparcie finansowe, udzielone na: 1) zakup i instalację w szkołach oraz placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego w wersji standardowej lub w wersji z dodatkowym wyposażeniem; 2) modernizację lub rozszerzenie działających w szkołach i placówkach oświatowych urządzeń do monitoringu wizyjnego lub sieci monitoringu wizyjnego;

6 Beneficjenci programu Program kierowany jest do publicznych szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży, zespołów tych szkół oraz szkół i placówek artystycznych - liczących nie mniej niż 200 uczniów lub wychowanków oraz publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, burs oraz szkół w zakładach poprawczych i szkół w schroniskach dla nieletnich

7 Zasady finansowania Wsparcia finansowego udziela się organom prowadzącym publiczne szkoły i placówki: 1) jednostkom samorządu terytorialnego; 2) osobom prawnym nie będącym jednostkami samorządu terytorialnego; 3) osobom fizycznym; 4) ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Sprawiedliwości, ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa, ministrowi właściwemu do spraw środowiska;

8 Wysokość dofinansowania dla województwa: 661 000 zł Liczba podmiotów, którym przyznano dofinansowanie: 104 Wykorzystana kwota dotacji w województwie: 660 835,34 zł

9 Radosna szkoła Podstawa prawna programu Art. 90u ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami). Uchwała Rady Ministrów Nr 112/2009 z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2009- 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - Radosna szkoła. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie form zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - Radosna szkoła.

10 Cele programu:Cele programu: stworzenie uczniom sześcio – i siedmioletnim rozpoczynającym spełnianie obowiązku szkolnego warunków w zakresie nauczania, wychowania i opieki w szkole porównywalnych ze standardami edukacji przedszkolnej; wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły przez doposażenie ogródków szkolnych w sprzęt rekreacyjny oraz klas szkolnych i świetlicowych w pomoce dydaktyczne; stworzenie warunków organizacyjnych umożliwiających realizowanie nowej podstawy programowej, w tym w zakresie wychowania fizycznego; stworzenie bezpiecznych warunków w zakresie realizowania podstawy programowej kształcenia ogólnego edukacji wczesnoszkolnej i organizowania zajęć świetlicowych.

11 Beneficjenci programu: Beneficjenci programu: beneficjentami pośrednimi programu są organy prowadzące szkoły podstawowe i ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia, którymi są jednostki samorządu terytorialnego, osoby prawne i osoby fizyczne; beneficjentami końcowymi programu są uczniowie edukacji wczesnoszkolnej, w szczególności rozpoczynający w latach 2009-2014 naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

12 Zasady finansowania w 2009 r. program sfinansowany zostanie z środków zaplanowanych w rezerwie celowej budżetu państwa pozycja 62 Dofinansowanie zadań wynikających z obniżenia wieku szkolnego; organy prowadzące szkoły są zobowiązane wykazać finansowy wkład własny w wysokości 50 % kosztów urządzenia szkolnego placów zabaw. Wsparcie finansowe dla organów prowadzący na urządzenie szkolnych placów zabaw wynosi do kwoty 63 850 zł lub do kwoty 115 450 zł w zależności od liczby uczniów w klasach I-III; zakup pomocy dydaktycznych będzie finansowany w 100% z budżetu państwa do kwoty 6 000 zł lub do kwoty 12 000 zł w zależności od liczby uczniów w klasach I-III;

13 w pierwszej kolejności wsparcie finansowe dla organów prowadzących szkoły będzie przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, natomiast wsparcie finansowe na urządzenie szkolnych placów zabaw organy prowadzące będą mogły otrzymać pod warunkiem, że w następstwie podziału środków budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoce dydaktyczne, środki budżetu państwa nie zostaną wyczerpane; w okresie trwania programu każda szkoła może otrzymać tylko jeden raz wsparcie finansowe na sprzęt rekreacyjny do szkolnego placu zabaw i tylko jeden raz wsparcie finansowe do miejsc zabaw w szkole.

14 Wysokość dofinansowania dla województwa: 3 746 428 zł Liczba podmiotów, którym przyznano dofinansowanie: 462 Wykorzystana kwota dotacji w województwie: 3 719 711,33 zł

15 Podstawa prawna programu Rozdział 8a ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) zgodnie z którym uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie jednostki samorządu terytorialnego, Uchwała Nr 57/2009 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. – Wyprawka szkolna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U. Nr 76, poz. 642) Wyprawka szkolna dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych

16 Cele programu Program służy rozszerzaniu podstawowej oferty pomocy materialnej udzielanej uczniom. Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2009/2010 naukę: w klasach I-III szkoły podstawowej oraz w klasie I gimnazjum. Beneficjenci programu Program kierowany jest do dzieci rozpoczynających naukę na określonym etapie edukacyjnym

17 Zasady finansowania 1) 1) przyznanie pomocy w formie dofinansowania następuje na wniosek rodziców ucznia, jego opiekuna prawnego, rodziców zastępczych, a także dyrektora szkoły, nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby - za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych; 2) 2) wniosek, o którym mowa w pkt 1, składa się w szkole, do której uczeń uczęszcza; 3) 3) dyrektor szkoły dokonuje wypłaty kwoty dofinansowania w wysokości: 150 zł dla ucznia klasy I i II szkoły podstawowej, 170 zł dla ucznia klasy III szkoły podstawowej, 280 zł dla ucznia klasy I gimnazjum.

18 Wysokość dotacji przyznanej dla województwa: 6 645 722 zł Wysokość wykorzystanych środków w województwie: 4 085 820,68 zł W województwie z pomocy skorzystało 22 113 uprawnionych uczniów.

19 Podstawa prawna programu 1. 1. art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zmianami), 2. 2. art. 108 ust. 1 pkt 55 i 109c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r., Nr 69, poz. 415 ze zmianami), 3. 3. umowa z 17 kwietnia 2009 r. pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Wojewodą Wielkopolskim. Cele programu Dofinansowanie przeznaczone jest na pokrycie pracodawcom kosztów kształcenia zawodowego pracowników młodocianych Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych

20 Beneficjenci programu Dofinansowanie przeznaczone jest dla pracodawców o ile spełnili warunki określone w art. 70b ustawy o systemie oświaty: 1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych (§ 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 113 poz. 988 ze zmianami); 2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin;

21 Zasady finansowania Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i wynosi: 1) w przypadku nauki zawodu: - 4 848,46 zł – przy okresie kształcenia wynoszącym 24 miesiące; - - 8 080,77 zł – przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; 2) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 253,68 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia;

22 Wysokość środków pochodzących z Funduszu Pracy zgodnie z umową z 17 kwietnia 2009 r. 38 800 000 zł Wysokość dodatkowych środków pochodzących z Funduszu Pracy zgodnie z aneksem z 16 grudnia 2009 r. do umowy: 4 500 000 zł Wysokość wykorzystanych środków: 43 300 000 zł

23 Podstawa prawna programu Rozdział 8a ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zmianami), zgodnie, z którym uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie jednostki samorządu terytorialnego, Cele programu Pomoc materialna dla uczniów z najbiedniejszych rodzin ma na celu wyrównywania szans edukacyjnych i umożliwienie im lepszego startu w dorosłe życie. Celem tych działań jest także zapobieganie segregacji uczniów ze względu na sytuację materialną oraz stworzenie im możliwości równego uczestnictwa w życiu społeczności szkolnej. Pomoc materialna dla uczniów

24 Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym Stypendium szkolne – może je otrzymać uczeń, w którego rodzinie miesięczna wysokość dochodu na osobę nie przekracza kwoty 351zł netto, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Stypendium to może być udzielane uczniom w formie: całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, a w uzasadnionych przypadkach także w formie świadczenia pieniężnego. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym. Wniosek ten składa się do 15 września danego roku szkolnego do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

25 Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym Zasiłek szkolny – może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Przyznawany jest w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. O tę formę pomocy można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły lub z urzędu.

26 Zasady finansowania Naliczenia i podziału środków pochodzących z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2009 w części 83. poz. 30, przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy systemie oświaty dokonuje centralnie minister właściwy do spraw oświaty. Wysokość dofinansowania dla województwa: 24 554 866 zł Wysokość wykorzystanej dotacji w województwie : 23 708 603,68 zł

27 Stypendia Prezesa Rady Ministrów Art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz.U. Nr 106 poz. 890). Świadczenia pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym

28 Cele programu Uzyskanie stypendium umożliwia uczniom rozwijanie swoich pasji, zainteresowań oraz dalszą edukację. Uzyskane dofinansowanie rozdysponowywane jest indywidualnie przez każdego ze stypendystów. Beneficjenci programu Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

29 Zasady finansowania Stypendium przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym. Stypendium wypłacane jest w dwóch ratach; pierwsza - do 30 listopada (za okres od września do grudnia), druga - do 30 kwietnia (za okres od stycznia do czerwca) Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest wypłacane ze środków budżetu państwa i wynosi 258 zł miesięcznie Wysokość dofinansowania dla województwa: 852 432,00 zł Liczba podmiotów, którym przyznano dofinansowanie: 332 (2008/2009), 328 (2009/2010)

30 Art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz.U. Nr 106 poz. 890). Stypendia ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

31 Stypendium może być przyznane uczniowi uzyskującemu wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności: laureatowi międzynarodowej olimpiady lub laureatowi i finaliście olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju; laureatowi konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe; uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej uzyskującemu najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki; uczniowi uczestniczącemu w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów; uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

32 Cele programu Uzyskanie stypendium umożliwia uczniom/absolwentom rozwijanie swoich pasji, zainteresowań oraz dalszą edukację. Uzyskane dofinansowanie rozdysponowywane jest indywidualnie przez każdego ze stypendystów. Liczba uczniów/absolwentów, którym przyznano Stypendium Ministra Edukacji Narodowej: w roku szkolnym 2008/2009 - 14 w roku szkolnym 2009/2010 - 10

33 Podstawa prawna art. 42 ust. 2 pkt 1 i art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami) Sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za prowadzenie ustnego egzaminu maturalnego

34 Cele programu Celem jest wypłata wynagrodzenia dla nauczycieli za pracę dydaktyczną w godzinach ponadwymiarowych związaną z przeprowadzeniem egzaminów maturalnych w formie ustnej Beneficjenci programu Beneficjentami programu są nauczyciele szkół publicznych przeprowadzający ustne egzaminy maturalne

35 Zasady finansowania Środki na pokrycie skutków finansowych wypłaty wynagrodzeń za udział w części ustnej egzaminu maturalnego zostały zaplanowane w rezerwie celowej Nr 11 ustawy budżetowej na rok 2009 Dofinansowanie kosztów podnoszenia jakości oświaty i zostały przekazane jednostkom samorządu terytorialnego prowadzącym szkoły, w których był przeprowadzany egzamin maturalny. W przypadku nauczycieli szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, nauczycieli szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, nauczycieli akademickich i emerytowanych nauczycieli przeprowadzających część ustną egzaminu maturalnego, wynagrodzenie tak jak w roku ubiegłym wypłaciła Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu.

36 Wysokość dofinansowania dla województwa: 1 238 695 zł Wysokość wykorzystanej dotacji w województwie: 1 235 047,15 zł

37 Podstawa prawna programu Art. 66 pkt 17 i 18 i art. 86 ust. 1 pkt 4 oraz ust 3 ustawy z 24 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 ze zmianami) Sfinansowanie składek na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne uczniów i wychowanków

38 Cele programu Zapewnienie możliwość korzystania przez dzieci i młodzież oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli z powszechnej służby zdrowia (dotyczy osoby nie pozostającej na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu) Beneficjenci programu Dzieci, uczniowie szkół oraz słuchacze zakładów kształcenia nauczycieli

39 Zasady finansowania 9% kwoty zasiłku stałego wypłacanego przez pomoc społeczną Wysokość dofinansowania dla województwa: 627 000,00 zł Wysokość wykorzystanej dotacji w województwie: 543 171,88 zł

40 Dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających o wyższy stopień awansu zawodowego Zasady finansowania Środki niezbędne na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych ds. awansu zawodowego nauczycieli zostały zaplanowane w rezerwie celowej Nr 11- Dofinansowanie kosztów podnoszenia jakości oświaty - ustawy budżetowej na rok 2009 W roku 2009 przyjęto, że koszt rozpatrzenia jednego wniosku przez komisję egzaminacyjną w postępowaniu o uzyskanie awansu na stopień nauczyciela mianowanego wynosi 132 zł, natomiast koszt rozpatrzenia jednego wniosku przez komisje kwalifikacyjną w postępowaniu o uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego wynosi 198 zł

41 Wysokość dofinansowania prac komisji egzaminacyjnych dla województwa: 213 180, 00 zł Wykorzystana kwota dotacji w województwie: 185 371,73 zł Wysokość dofinansowania prac komisji kwalifikacyjnych dla województwa: 384 516,00 zł Wykorzystana kwota dotacji w województwie: 380 617,52 zł

42 Podstawa prawna programu art. 31 ust. 1, pkt 13 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami ); Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami); Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67, ze zmianami). Dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa wielkopolskiego

43 Cele programu Dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej - kolonie, obozy i inne formy wypoczynku Beneficjenci programu Dzieci i młodzież szkolna z terenu województwa wielkopolskiego.

44 Wysokość dofinansowania dla województwa: 850 000,00 zł Wykorzystanie środków przez organizacje pożytku publicznego, które otrzymały dofinansowanie: 849 459,23 zł Z różnych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa wielkopolskiego skorzystało : 11 354 uczestników

45 Podstawa prawna programu art. 31 ust. 1, pkt 13 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami); Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami); Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami); Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67 ze zmianami). Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej, pochodzących z rodzin o niskich dochodach z terenu województwa wielkopolskiego

46 Cele programu Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej, pochodzących z rodzin o niskich dochodach z terenu województwa wielkopolskiego Beneficjenci programu Dzieci i młodzież szkolna w wieku 7-16 lat, pochodzące z rodzin o niskich dochodach z terenu województwa wielkopolskiego.

47 Wykorzystanie środków finansowych: 1 731 159,90 zł. Z bezpłatnego wypoczynku letniego skorzystało 2 238 uczestników.

48 Podstawa prawna programu art. 31 ust. 1, pkt 13 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami); Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67 ze zmianami). Sfinansowanie wypoczynku letniego dzieci z terenów wiejskich, pochodzących z rodzin o niskich dochodach (rezerwa celowa nr 34)

49 Cele programu Organizacja bezpłatnego wypoczynku letniego dla dzieci, pochodzących z terenów wiejskich z rodzin o niskich dochodach z terenu województwa wielkopolskiego. Beneficjenci programu Dzieci w wieku 7-16 lat, pochodzące z terenów wiejskich z rodzin o niskich dochodach, zamieszkałe na terenie województwa wielkopolskiego.

50 Wysokość środków finansowych dla województwa: 124 356,00 zł Wykorzystanie środków finansowych: 122 276,68 zł Z bezpłatnego wypoczynku letniego skorzystało: 167 uczestników

51 WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-FINANSOWY ZESPÓŁ DS. OBSŁUGI PROGRAMÓW I INNYCH SZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ W OBSZARZE OŚWIATY Katarzyna Zarzyńska e-mail: k.zarzynska@ko.poznan.pl tel. 061 85 41 572 Beata Rokus – Stawińska e-mail: brokus@ko.poznan.pl tel. 061 85 41 562 Katarzyna Lisek e-mail: k.lisek@ko.poznan.pl tel. 061 85 41 572

52 Dziękuję


Pobierz ppt "KURATORIUM OŚWIATY JAKO INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROGRAMY RZĄDOWE I INNE DZIAŁANIA W OBSZARZE OŚWIATY W 2009 R."

Podobne prezentacje


Reklamy Google