Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PREZENTACJA WYNIKÓW AUTOEWALUACJI 27 MAJA 2014 Szkoła Podstawowa Nr 149 z klasami integracyjnymi im. Obrońców Westerplatte W Łodzi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PREZENTACJA WYNIKÓW AUTOEWALUACJI 27 MAJA 2014 Szkoła Podstawowa Nr 149 z klasami integracyjnymi im. Obrońców Westerplatte W Łodzi."— Zapis prezentacji:

1 PREZENTACJA WYNIKÓW AUTOEWALUACJI 27 MAJA 2014 Szkoła Podstawowa Nr 149 z klasami integracyjnymi im. Obrońców Westerplatte W Łodzi

2 WYNIKI AUTOEWALUACJI w Szkole Promującej Zdrowie przeprowadzonej w roku szkolnym 2013/2014 Szkoła Podstawowa Nr 149 z klasami integracyjnymi im. Obrońców Westerplatte w Łodzi

3 AUTOEWALUACJA przeprowadzona została wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i niepedagogicznych pracowników szkoły, obejmowała również analizę dokumentów szkolnych

4 WymiarŚrednia liczba Punktów 1.Upowszechnianie koncepcji szkoły promującej zdrowie i znajomość tej koncepcji w społeczności szkolnej i lokalnej 4,1 2. Zrozumienie i akceptacja koncepcji szkoły promującej zdrowie w społeczności szkolnej 4,36 Ocena łączna 4,23 STANDARD PIERWSZY Szkoła promująca zdrowie pomaga członkom społeczności szkolnej ( w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie

5

6 Chcieliby otrzymywać więcej informacji na temat Szkoły Promującej Zdrowie: NAUCZYCIELE 76% UCZNIOWIE84% RODZICE86% NIEPEDAGOGICZNI PRACOWNICY SZKOŁY78% STANDARD PIERWSZY Szkoła promująca zdrowie pomaga członkom społeczności szkolnej ( w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie

7 Wnioski Mocne strony Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni posiadają dużą wiedzę na temat koncepcji Szkoły Promującej Zdrowie i w pełni ją akceptują Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni w bardzo wysokim stopniu znają swoją rolę i zadania w tworzeniu Szkoły Promującej Zdrowie Zdecydowana większość społeczności szkolnej deklaruje gotowość pogłębiania wiedzy o koncepcji Szkoły Promującej Zdrowie

8 STANDARD PIERWSZY Szkoła promująca zdrowie pomaga członkom społeczności szkolnej ( w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie Problemy priorytetowe wymagające rozwiązania Należy opracować materiały dla całej społeczności szkolnej w formie broszury i informacji na stronie internetowej dotyczące koncepcji Szkoły Promującej Zdrowie Należy rozważyć możliwość systematycznego szkolenia organizowanego dla całej Rady Pedagogicznej mającego na celu pogłębiania wiedzy i zrozumienia koncepcji Szkoły Promującej Zdrowie Należy zaplanować zajęcia warsztatowe dla rodziców dotyczące koncepcji Szkoły Promującej Zdrowie, które będą przeprowadzane każdego roku na początku I i IV klasy

9 STANDARD DRUGI Szkoła promująca zdrowie zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający: uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej, w tym rodziców i społeczności lokalnej oraz skuteczności i długofalowości działań. WymiarŚrednia liczba punktów 3. Działalność szkolnego koordynatora ds. promocji zdrowia. 4,66 4. Działalność szkolnego zespołu promocji zdrowia. 4,14 5. Miejsce promocji zdrowia w działalności (polityce) szkoły. 4,6 6. Diagnozowanie potrzeb społeczności szkolnej w zakresie promocji zdrowia. 4,86 7. Planowanie działań (w tym projektów) w zakresie promocji zdrowia. 4,17 8. Realizacja działań (w tym projektów) w zakresie promocji zdrowia. 4,52 9. Ewaluacja wyników działań (w tym projektów) w zakresie promocji zdrowia 4,25 Ocena łączna 4,45

10 STANDARD DRUGI Szkoła promująca zdrowie zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający: uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej, w tym rodziców i społeczności lokalnej oraz skuteczności i długofalowości działań.

11 Czy dostrzega Pan/Pani możliwość zwiększenia swojego udziału w podejmowanych w szkole działaniach w zakresie promocji zdrowia? TAK NIE Nauczyciele 93% 7% Rodzice 65% 35% STANDARD DRUGI Szkoła promująca zdrowie zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający: uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej, w tym rodziców i społeczności lokalnej oraz skuteczności i długofalowości działań.

12 Wnioski Mocne strony Szkolny Zespół promocji Zdrowia działa aktywnie, angażuje w działania prozdrowotne całą społeczność szkolną, a także współpracuje z różnymi organizacjami i instytucjami w społeczności lokalnej Działania związane z promocją zdrowia zajmują ważne miejsce w polityce szkoły Członkowie Szkolnego Zespołu promocji Zdrowia, nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni osiągają dużą satysfakcję z pracy na rzecz promocji zdrowia i deklarują dalszą aktywność w realizacji kolejnych przedsięwzięć. STANDARD DRUGI Szkoła promująca zdrowie zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający: uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej, w tym rodziców i społeczności lokalnej oraz skuteczności i długofalowości działań.

13 Problemy priorytetowe wymagające rozwiązania Należy włączać w skład Zespołów Promocji Zdrowia przedstawicieli środowiska lokalnego Rozwijać kompetencje członków Zespołu Promocji Zdrowia w zakresie coachingu grupowego i tutoringu Ujednolicić sposób przekazywania sprawozdań z ewaluacji działań na poziomie klas Aktywizować uczniów i rodziców w działania na rzecz promocji zdrowia, systematycznie i konsekwentnie przedstawiać im korzyści wynikające z podejmowanych działań Należy włączać przedstawicieli wszystkich grup społeczności szkolnej w budowanie planów działań w zakresie promocji zdrowia Należy dokładnie i szczegółowo, w różnych formach przedstawiać uczniom i rodzicom plan działań ( godziny wychowawcze, zebrania z rodzicami, informacja na szkolnej stronie internetowej) STANDARD DRUGI Szkoła promująca zdrowie zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający: uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej, w tym rodziców i społeczności lokalnej oraz skuteczności i długofalowości działań.

14 STANDARD TRZECI Szkoła promująca zdrowie prowadzi edukację zdrowotna uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększania jej jakości i skuteczności Wymiar Średnia liczba punktów 1. Polityka, warunki i organizacja życia szkoły sprzyjają edukacji zdrowotnej 4,2 2. Uczeń jest aktywnym uczestnikiem procesu realizacji edukacji zdrowotnej 3,63 3. Szkoła współpracuje ze środowiskiem i wykorzystuje jego zasoby 4,35 4. Szkoła prowadzi ewaluację i wykorzystuje jej wyniki dla podnoszenia jakości edukacji zdrowotnej 4,27 Ocena łączna 4,11

15 STANDARD TRZECI Szkoła promująca zdrowie prowadzi edukację zdrowotna uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększania jej jakości i skuteczności

16 Wnioski Mocne strony Szkoła jest dobrze przygotowana do promowania zdrowia we wszystkich jego aspektach Mamy wykwalifikowana kadrę Promocja zdrowia jest działaniem priorytetowym szkoły co ma swoje odzwierciedlenie w dokumentach strategicznych szkoły Szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym Nauczyciele angażują się w realizację edukacji zdrowotnej Szkoła prowadzi ewaluację podjętych działań

17 STANDARD TRZECI Szkoła promująca zdrowie prowadzi edukację zdrowotna uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększania jej jakości i skuteczności Problemy priorytetowe wymagające rozwiązania Należy doskonalenie Rady Pedagogicznej w zakresie edukacji zdrowotnej przenieść na teren szkoły Należy większy nacisk położyć na doskonalenie nauczycieli w zakresie metod przydatnych podczas moderowania spotkań klasowych Przy opracowaniu programu edukacji zdrowotnej i planowaniu działań prowadzić bardziej wnikliwą diagnozę uczniów i rodziców, jakie są ich potrzeby i zainteresowania Zmienić formę przekazu wyników ewaluacji tak aby była czytelna i zrozumiała dla wszystkich odbiorców Dążyć do zmiany roli nauczyciela z informatora na moderatora

18 STANDARD CZWARTY Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający: -satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, - uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej UCZNIOWIE Średnia liczba punktów 1. Satysfakcja ze szkoły 3,8 2. Stwarzanie uczniom możliwości uczestnictwa w życiu klasy 3,34 3. Wsparcie uczniów ze strony nauczycieli 3,22 4. Podejście uczniów do nauki i zachowania na lekcjach 2,97 5. Motywowanie do osiągania sukcesów 3,5 6. Przestrzeganie praw ucznia, znajomość reguł i ich ocena 3,68 7. Relacje między uczniami 3,61 Ocena łączna 3,44

19 STANDARD CZWARTY Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający: -satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, - uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej

20 Wnioski Uczniowie Mocne strony: Wykazują, że mają satysfakcję z chodzenia do tej szkoły Dostrzegają, że przestrzegane są prawa ucznia Doceniają działania nauczycieli w zakresie motywowania do osiągania sukcesów Zwracają uwagę na dobre relacje rówieśnicze

21 STANDARD CZWARTY Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający: -satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, - uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej W odpowiedziach uczniów zauważamy sprzeczności z jednaj strony są samokrytyczni i nisko oceniają swoje zaangażowanie do nauki i obowiązków szkolnych a równocześnie odczuwają stres w szkole i przeciążenie pracą szkolną Zauważono rozbieżność pomiędzy wynikami rodziców i uczniów, rodzice zdecydowanie mniej zauważają przeciążenie i stres niż uczniowie. Problemy priorytetowe wymagające rozwiązania: Należy przeprowadzić godziny wychowawcze, które pozwoliłyby zdiagnozować i zgłębić informacje podawane przez uczniów, co rozumieją przez stres szkolny i przeciążenie pracą w szkole Należy przedstawić wnioski z takich godzin rodzicom i dokonać konfrontacji zanim zostaną zaplanowane działania Dążyć do konsekwentnych działań w kierunku ograniczenia zachowań typu popychanie, szturchanie używanie wulgaryzmów

22 STANDARD CZWARTY Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający: -satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, - uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej NAUCZYCIELEŚrednia liczba punktów 1. Satysfakcja z pracy w szkole 4,4 2. Stwarzanie nauczycielom możliwości uczestnictwa w życiu i pracy szkoły oraz wsparcie ze strony dyrekcji 4,2 3. Wsparcie uczniów ze strony nauczycieli 4,3 4. Podejście uczniów do nauki i zachowania na lekcjach 3,9 5. Relacje nauczyciele - nauczyciele 4,2 6. Uczestnictwo rodziców uczniów z klasy wychowawczej w życiu klasy/szkoły 4,9 Ocena łączna 4,31

23 STANDARD CZWARTY Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający: -satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, - uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej

24 Wnioski Nauczyciele Mocne strony: Nauczyciele w porównaniu z innymi badanymi grupami najwyżej ocenili satysfakcję z pracy w tej szkole Wskazują, że relacje pomiędzy nauczycielami są bardzo dobre Wysoko ocenili uczestnictwo rodziców w życiu klasy, co nie jest jednoznaczne z zaangażowaniem rodziców w edukację zdrowotną Problemy priorytetowe wymagające rozwiązania: Należy podejmować systematyczne działania w celu motywowania uczniów do zmiany podejścia do nauki i obowiązków szkolnych

25 STANDARD CZWARTY Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający: -satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, - uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej Pracownicy szkoły Średnia liczba punktów 1. Satysfakcja z pracy w szkole oraz wsparcie ze strony dyrekcji 4,2 2. Stwarzanie pracownikom, którzy nie są nauczycielami, możliwości uczestnictwa w życiu i pracy szkoły 3,5 3. Relacje między pracownikami, którzy nie są nauczycielami 3,8 4. Stosunek uczniów do pracowników, którzy nie są nauczycielami 3,8 Ocena łączna 3,82

26 STANDARD CZWARTY Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający: -satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, - uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej

27 Wnioski Pracownicy szkoły, którzy nie są nauczycielami Mocne strony: Pracownicy szkoły, którzy nie są nauczycielami odczuwają satysfakcję z pracy w szkole i wsparcie ze strony dyrekcji Wskazują, że w szkole są dobre relacje między pracownikami Zauważają, że uczniowie z szacunkiem odnoszą się do pracowników szkoły Problemy priorytetowe wymagające rozwiązania: Należy stworzyć warunki do wymiany poglądów na temat wspólnych działań w zakresie edukacji zdrowotnej z pracownikami niepedagogicznymi Należy ustalić wspólne możliwości zmniejszenia stresu wynikającego z przeciążenia pracą w szkole

28 STANDARD CZWARTY Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający: -satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, - uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej Rodzice Średnia liczba punktów 1. Satysfakcja ze szkoły dziecka 4,14 2. Stwarzanie rodzicom możliwości uczestnictwa w życiu klasy/szkoły 4,17 3. Wsparcie uczniów ze strony nauczycieli 3,74 4. Uczestnictwo rodziców w życiu i pracy klasy/szkoły 3,63 5. Wsparcie dla rodziców 3,81 Ocena łączna 3.9

29 STANDARD CZWARTY Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający: -satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, - uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej

30 Wnioski Rodzice Rodzice mają poczucie możliwości włączania się w życie klasy/ szkoły, jednocześnie najniżej ocenili swoje uczestnictwo w tym obszarze Mocne strony: Rodzice odczuwają satysfakcję ze szkoły dziecka Problemy priorytetowe wymagające rozwiązania: Należy na początku roku szkolnego dokonać analizy w jakim stopniu rodzice mogą włączyć się w edukację zdrowotną w szkole Należy opracować system wsparcia dla rodziców i uczniów oraz zapoznać rodziców z takimi możliwościami na początku roku szkolnego STANDARD CZWARTY Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający: -satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, - uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej

31 Podsumowanie Średnia liczba punktów 1. Uczniowie 3,82 2. Nauczyciele 4,31 3. Pracownicy szkoły 3,82 4. Rodzice 3,94 Ocena łączna 3,96 STANDARD CZWARTY Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający: -satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, - uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej

32

33 STANDARD PIĄTY Szkoła promująca zdrowie tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników Wymiar Średnia liczba punktów 1. Budynek i teren szkoły 4,57 2. Warunki sanitarne, czystość i estetyka pomieszczeń 4,45 3. Mikroklimat, oświetlenie, ochrona przed hałasem 5,0 4. Meble dla uczniów i nauczycieli 3,95 5. Organizacja lekcji i przerw międzylekcyjnych 3,88 6. Warunki i organizacja zajęć ruchowych 4,75 7. Organizacja posiłków i dostępność napojów dla uczniów 4,89 8. Zabezpieczenie przed wypadkami, urazami i dostępność pierwszej pomocy 4,6 Ocena łączna 4,51

34 STANDARD PIĄTY Szkoła promująca zdrowie tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników

35 Wnioski Mocne strony: Warunki techniczne i sanitarne szkoły zostały ocenione bardzo wysoko Mikroklimat, oświetlenie oraz ochrona przed hałasem zostały ocenione maksymalnie Wszyscy uczniowie korzystają z doskonale wyposażonych sal i obiektów sportowych Wszyscy uczniowie korzystają z nauki pływania od pierwszej klasy W klasach młodszych organizowane są przerwy śniadaniowe Sklepik szkolny prowadzony jest przez nauczycieli Odbywają się pikniki rodzinne

36 STANDARD PIĄTY Szkoła promująca zdrowie tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników Problemy priorytetowe wymagające rozwiązania: Należy rozważyć rozszerzenie działań o elementy ekologii szczególnie w zakresie segregowania śmieci W celu zwiększenia kontroli nad przydzielaniem mebli dla uczniów w zależności od wzrostu zasadne byłoby wprowadzenie numeracji krzeseł Należy zobligować nauczycieli do systematycznego organizowania ćwiczeń śródlekcyjnych Należy wprowadzić przerwy śniadaniowe w klasach IV-VI wykorzystując sprawdzone rozwiązania z klas I-III

37 WYNIKI AUTOEWALUACJI STANDARDYWYNIKI 1. Szkoła promująca zdrowie pomaga członkom społeczności szkolnej ( w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie 4,23 2. Szkoła promująca zdrowie zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający: uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej, w tym rodziców i społeczności lokalnej oraz skuteczności i długofalowości działań 4,45 3. Szkoła promująca zdrowie prowadzi edukację zdrowotna uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększania jej jakości i skuteczności 4,11 4. Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający: -satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, - uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej 3,96 5. Szkoła promująca zdrowie tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników 4,51 Łącznie4,25

38 WYNIKI AUTOEWALUACJI

39 ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY BEZPIECZNEJ, ZDROWEJ, PRZYJAZNEJ Na przestrzeni ostatnich lat nasze działania w zakresie promocji zdrowia skupiły się przede wszystkim na edukacji w zakresie bezpieczeństwa oraz na promowaniu zdrowych nawyków żywieniowych. Możemy poszczycić się dużymi osiągnięciami, które wyróżniają nas w środowisku i są bodźcem do dalszej, wytężonej pracy

40 Mamy nowoczesną portiernię z monitoringiem wizyjnym i wideofonem

41 Bezpieczne, funkcjonalne szatnie.

42 Podłogi w całej szkole spełniają wymogi bezpieczeństwa i przepisów PPOŻ p

43 W OTOCZENIU SZKOŁY TEŻ JEST BEZPIECZNIE Odnowione ogrodzenie i przycięte gałęzie drzew Przejście dla pieszych przed szkołą

44 TYLKO U NAS EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA I RATOWNICTWO MEDYCZNE W każdej klasie jest apteczka i specjaliści od robienia opatrunków

45 Nasi uczniowie potrafią ratować ludzkie życie

46 DBAMY O NASZE ZDROWIE! Staramy się polubić surówki i jemy zdrowe, pełne witamin obiady

47 Mamy szkolną pracownię gastronomiczną

48 Tu powstają zdrowe i pyszne drugie śniadania

49 I desery owocowe

50 Sklepik uczniowski promuje zdrową żywność

51 Zapraszamy do naszej szkoły! Chętnie podzielimy się umiejętnościami i doświadczeniem.  Pokażemy, jak udzielać pierwszej pomocy  Zorganizujemy warsztaty kulinarne  Podpowiemy w jaki sposób można reaktywować szkolny sklepik


Pobierz ppt "PREZENTACJA WYNIKÓW AUTOEWALUACJI 27 MAJA 2014 Szkoła Podstawowa Nr 149 z klasami integracyjnymi im. Obrońców Westerplatte W Łodzi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google