Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Główne założenia konkursu w ramach Działania 6.3.2 Podmioty Ekonomii Społecznej Konkurs numer: RPPM.06.03.02-IZ.00-22-001/16 Regionalny Program Operacyjny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Główne założenia konkursu w ramach Działania 6.3.2 Podmioty Ekonomii Społecznej Konkurs numer: RPPM.06.03.02-IZ.00-22-001/16 Regionalny Program Operacyjny."— Zapis prezentacji:

1 Główne założenia konkursu w ramach Działania 6.3.2 Podmioty Ekonomii Społecznej Konkurs numer: RPPM.06.03.02-IZ.00-22-001/16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gdańsk, 19.04.2016r.

2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 6.3.2 Podmioty Ekonomii Społecznej Konkurs numer: RPPM.06.03.02-IZ.00-22-001/16 Cel: zwiększone zatrudnienie w podmiotach ekonomii społecznej, poprzez projekty: realizowane przez akredytowane Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, zakładające realizację kompleksowego wsparcia obejmującego łącznie usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej (inkubacyjne), wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej służące ich profesjonalizacji (biznesowe), obejmujące swym zasięgiem obszar jednego subregionu województwa pomorskiego, tj. nadwiślańskiego (z wyłączeniem powiatu tczewskiego), słupskiego, południowego, Poddziałanie 6.3.2 Podmioty Ekonomii Społecznej Konkurs numer: RPPM.06.03.02-IZ.00-22-001/16 Cel: zwiększone zatrudnienie w podmiotach ekonomii społecznej, poprzez projekty: realizowane przez akredytowane Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, zakładające realizację kompleksowego wsparcia obejmującego łącznie usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej (inkubacyjne), wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej służące ich profesjonalizacji (biznesowe), obejmujące swym zasięgiem obszar jednego subregionu województwa pomorskiego, tj. nadwiślańskiego (z wyłączeniem powiatu tczewskiego), słupskiego, południowego,

3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 RPPM.06.03.02-IZ.00-22-001/16 przewidujące partnerską współpracę z instytucjami otoczenia biznesu, skutkujące wzrostem zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej osób o najmniejszych szansach na znalezienie zatrudnienia, tj. osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym w szczególności osób z niepełnosprawnościami. przewidujące partnerską współpracę z instytucjami otoczenia biznesu, skutkujące wzrostem zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej osób o najmniejszych szansach na znalezienie zatrudnienia, tj. osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym w szczególności osób z niepełnosprawnościami.

4 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Akredytacja Umowa o dofinansowanie projektu podpisana zostanie wyłącznie z OWES posiadającymi akredytację dla wszystkich typów usług wsparcia ekonomii społecznej wskazanych w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej.

5 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Akredytacja dla OWES przyznawana jest pojedynczym podmiotom lub partnerstwom różnych podmiotów, którym w ramach partnerstwa przypisano określone role (np. lider partnerstwa, partner) i zadania wynikające ze świadczenia usług wsparcia ekonomii społecznej. Akredytowany OWES może ubiegać się o środki w ramach RPO WP wyłącznie w takiej strukturze, w jakiej otrzymał akredytację. OWES są zobowiązane do regularnego poddawania się procesowi akredytacji. Konsekwencją niepoddania się kolejnej akredytacji lub nieuzyskania przez OWES kolejnej akredytacji w okresie realizacji projektu jest rozwiązanie umowy o dofinansowanie projektu,

6 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Warunek: Wniosek musi dotyczyć wyłącznie jednego subregionu i musi obejmować wszystkie powiaty na jego obszarze

7 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Montaż finansowy Poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi: ze środków EFS - 85%, krajowy wkład publiczny (budżet państwa) - 15%, przy czym kwota dofinansowania z budżetu państwa dotyczy wyłącznie kwoty przeznaczonej we wniosku o dofinansowanie projektu na udzielenie dotacji na tworzenie nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej. wkład własny beneficjenta wynosi 15% wartości projektu pomniejszonej o wartość dotacji na tworzenie nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej. Poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi: ze środków EFS - 85%, krajowy wkład publiczny (budżet państwa) - 15%, przy czym kwota dofinansowania z budżetu państwa dotyczy wyłącznie kwoty przeznaczonej we wniosku o dofinansowanie projektu na udzielenie dotacji na tworzenie nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej. wkład własny beneficjenta wynosi 15% wartości projektu pomniejszonej o wartość dotacji na tworzenie nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej.

8 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Typ projektów

9 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

10

11

12 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Główne założenia konkursu w ramach Działania 6.3.2 Podmioty Ekonomii Społecznej Konkurs numer: RPPM.06.03.02-IZ.00-22-001/16 Regionalny Program Operacyjny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google