Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FILIA INSTYTUTU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W BOLESŁAWCU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FILIA INSTYTUTU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W BOLESŁAWCU"— Zapis prezentacji:

1 FILIA INSTYTUTU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W BOLESŁAWCU
Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie

2 WYŻSZA SZKOŁA STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH i AMERYKANISTYKI
Oferta na rok akademicki 2015/2016 WYŻSZA SZKOŁA STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH i AMERYKANISTYKI POLITOLOGIA- STUDIA LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE specjalność I stopień II stopień czesne Doradztwo personalne i zarządzanie personelem 1580 zł za semestr studia I stopnia 1690 zł za semestr studia II stopnia Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe Administracja rządowa i samorządowa Ekonomia menedżerska Dziennikarstwo Dyplomacja i stosunki międzynarodowe Zarządzanie farmacją Polityka zdrowotna Edukacja publiczna Zarządzanie w administracji Turystyka rekreacyjno – zdrowotna

3 WYŻSZA SZKOŁA KOMUNIKOWANIA, POLITOLOGII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH
Oferta na rok akademicki 2015/2016 WYŻSZA SZKOŁA KOMUNIKOWANIA, POLITOLOGII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH PEDAGOGIKA-STUDIA LICENCJACKIE specjalność I stopień II stopień czesne Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna 1500 zł za semestr Pedagogika resocjalizacyjna Pedagogika opiekuńczo wychowawcza Pedagogika paliatywna i geriatrii Doradztwo zawodowe i bibliotekoznawstwo FILOLOGIA: ANGIELSKA, HISZPAŃSKA, NIEMIECKA- STUDIA LICENCJACKIE specjalność I stopień II stopień czesne Język w biznesie i turystyce 1950 zł za semestr Obsługa ruchu lotniczego i turystycznego W ramach czesnego studenci otrzymują przygotowanie pedagogiczne Za dodatkową opłatą 950 zł możliwość ukończenie studiów podyplomowych w zakresie wczesnego nauczania języka obcego (studia trwają tylko jeden semestr dłużej)

4 ORGANIZACJA TOKU STUDIÓW
Rok akademicki 2015/2016 ORGANIZACJA TOKU STUDIÓW Przedstawię wam X klasę i pokażę naszą salę lekcyjną. Jeśli podczas prezentacji ktoś będzie chciał zadać pytanie, proszę podnieść rękę i zaczekać na wywołanie. Organizacja toku studiów oparta jest o semestry (każdy z nich kończy się sesją egzaminacyjną w siedzibie uczelni). Kształcenie na wszystkich poziomach nauki jest wspomagane technikami kształcenia na odległość (e-learning). STUDIA FILOLOGICZNE Zajęcia z praktycznej nauki języka, słownictwa specjalistycznego i lektorat drugiego języka będą prowadzone w punktach konsultacyjno rekrutacyjnych WSKPiSM. Zajęcia metodyczne w siedzibie uczelni w Warszawie – dwie soboty w semestrze. Praca licencjacka powinna być napisana w języku wybranej filologii.

5 PEDAGOGIKA - STUDIA MAGISTERSKIE
Oferta na rok akademicki 2015/2016 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W WARSZAWIE KOLEGIUM JAGIELOŃSKIEGO – TORUŃSKA SZKOŁA WYŻSZA PEDAGOGIKA - STUDIA MAGISTERSKIE specjalność czesne Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna 375 zł miesięcznie Resocjalizacja i aktywizacja społeczna Pedagogika opiekuńczo wychowawcza Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień Poradnictwo i doradztwo zawodowe W ramach czesnego studenci otrzymują przygotowanie pedagogiczne Studenci dodatkowo w ramach czesnego mają do wyboru jeden kierunek studiów podyplomowych z oferty uczelni

6 Uzyskane kwalifikacje
PRZEBIEG STUDIÓW PEDAGOGIKA II STOPIEŃ Semestry Uzyskane kwalifikacje semestr I i II uprawnienia pedagogiczne semestr III kwalifikacje wynikające z wybranego kierunku studiów podyplomowych np. dot. administracji, zarządzania, służby zdrowia, oświaty semestr IV tytuł magistra pedagogiki w wybranej specjalności

7 ORGANIZACJA TOKU STUDIÓW
Rok akademicki 2015/2016 ORGANIZACJA TOKU STUDIÓW Przedstawię wam X klasę i pokażę naszą salę lekcyjną. Jeśli podczas prezentacji ktoś będzie chciał zadać pytanie, proszę podnieść rękę i zaczekać na wywołanie. Organizacja toku studiów oparta jest o semestry (każdy z nich kończy się sesją egzaminacyjną w siedzibie uczelni). Kształcenie jest wspomagane technikami kształcenia na odległość (e-learning). Zajęcia z zakresu studiów podyplomowych odbywają się w siedzibach PKR. KORZYŚCI wszechstronne wykształcenie uprawnienia pedagogiczne (już po drugim semestrze) dodatkowe kwalifikacje (już po trzecim semestrze) większa konkurencyjność na rynku pracy niższy koszt studiów – średnio o 35% jednoczesna realizacja zajęć z programu studiów magisterskich i podyplomowych krótszy czas nauki (nawet o 50% w stosunku do oferty tradycyjnej)

8 JĘZYKI OBCE E-KURSY

9 E - KURSY Angielski123 – poziomy A1-B2 Niemiecki123 – poziomy A1 – B2
Hiszpański123 – poziomy A1 – B2 Business English123 – język angielski dla biznesu Photoshop123 – szkoli z obsługi programu graficznego Czytaj123 – uczy szybkiego czytania KURSY WYKUPIONE DLA 1000 OSÓB - studenci podyplomowych studiów (Wczesne nauczanie języka obcego) oraz studenci studiów licencjackich

10 Rekrutacja na studia jest otwarta i trwa do końca listopada 2015 r.
Wymagane dokumenty: - oryginał lub odpis świadectwa ukończonej szkoły średniej - oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (dot. studiów II stopnia i studiów podyplomowych) - kserokopia dowodu osobistego; - 4 zdjęcia legitymacyjne (35 x 45 mm); podanie /formularz o przyjęcie na studia Zgłoszenia/ druki podań dostępne w na stronie w zakładce „ Pliki do pobrania”. Wypełnione proszę przesyłać na adres: Spotkanie organizacyjne , podczas którego będziecie Państwo mogli złożyć wszystkie dokumenty oraz uzyskać wszelkie niezbędne informacje odbędzie się we wrześniu- w wybraną sobotę- termin zostanie podany na stronie internetowej i mailowo- osobom, które już złożyły/ przesłały podania- zgłoszenia. Rekrutacja na studia jest otwarta i trwa do końca listopada 2015 r.

11 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016
INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 Instytutu Studiów Podyplomowych WSKPiSM

12 Praktyka zawodowa (wymagana na niektórych kierunkach)
INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych Programy studiów dla nauczycieli zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela: Kształcenie modułowe na studiach podyplomowych (przygotowanie psychologiczno – pedagogiczne, dydaktyczne i merytoryczne) Praktyka zawodowa (wymagana na niektórych kierunkach) Punktacja ECTS min. 60 punktów dla danego kierunku pedagogicznego (dla pozostałych 30 punktów)

13 WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Zaliczenie praktyki zawodowej Złożenie pracy dyplomowej (jeśli jest wymagane dla danego kierunku) Zdanie egzaminu dyplomowego Uiszczenie opłat czesnego (student nie powinien zostać dopuszczony do egzaminu dyplomowego bez potwierdzenia przez kwesturę uregulowania czesnego w całości)

14 PRAKTYKA ZAWODOWA INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych PRAKTYKA ZAWODOWA Terapia Pedagogiczna – 60 godzin Oligofrenopedagogika – 120 godzin Przygotowanie pedagogiczne – 150 godzin Logopedia – 60 godzin Socjoterapia – 120 godzin Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna – 100 godzin (40 godzin przedszkole i 60 godzin klasy I,II i III) Autyzm – 60 godzin Bibliotekoznawstwo – 60 godzin Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 60 godzin Pedagogika resocjalizacyjna – 120 godzin Pedagogika opiekuńczo wychowawcza – 120 godzin

15 ORGANIZACJA PRAKTYKI ZAWODOWEJ
INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych ORGANIZACJA PRAKTYKI ZAWODOWEJ 1. Student dokonuje wyboru placówki w której będzie odbywana praktyka. Organizacją miejsca praktyki i jej przebiegiem student zajmuje się samodzielnie. 2. Student pobiera DZIENNICZEK PRAKTYK i ewentualnie (jeśli jest wymagane przez placówkę) skierowanie na praktykę. 3. W czasie trwania praktyki student prowadzi systematycznie DZIENNIK PRAKTYK, w którym powinna być odzwierciedlona jego praca w ramach obowiązków praktykanta. 4. Student po odbyciu praktyki, powinien uzyskać w DZIENNIKU PRAKTYK: - potwierdzenie odbycia praktyki zawodowej w określonym wymiarze; - opisową ocenę o przebiegu praktyki i krótką charakterystykę postawy studenta (opinia) wyrażoną oceną w skali Nadzór nad wykonaniem przydzielonych studentowi zadań należy, na terenie placówki, do bezpośredniego opiekuna studenta, którym jest osoba wyznaczona przez organ kierowniczy placówki. Dyrektor placówki oraz opiekun praktykanta decydują o formie i zakresie obowiązków studenta. Konferencja – Ustroń grudnia 2014 r.

16 WARUNKI ZALICZENIA PRAKTYKI
INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych WARUNKI ZALICZENIA PRAKTYKI Po odbyciu praktyki student zobowiązany jest do złożenia DZIENNICZKA PRAKTYK oraz zaświadczenia o odbyciu praktyki studenckiej do filii instytutu, nie później jednak niż: - do 30 maja; Na podstawie złożonego przez studenta DZIENNICZKA PRAKTYK (m.in. zawartej w nim opinii i oceny praktyki) dokonuje się ich zaliczenia. Uwaga: Zwalnia się z odbywania praktyk pedagogicznych wszystkich studentów, którzy są aktualnie zatrudnieni na stanowiskach pracy wymagających wykonywania zadań ujętych w „treściach programowych” . Do zaliczenia praktyki wymagane jest zaświadczenie z zakładu pracy (wzór w zakładce „ PLIKI DO POBRANIA”). Decyzje o zwolnieniu z odbywania praktyk podejmuje Kierownik Studiów Podyplomowych lub dyrektor filii instytutu). Konferencja – Ustroń grudnia 2014 r.

17 Konferencja – Ustroń 12 - 14 grudnia 2014 r.
INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych EGZAMIN DYPLOMOWY 1. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołana przez kierownika studiów / dyrektora filii instytutu. W skład komisji wchodzą: przewodniczący komisji i dwóch nauczycieli prowadzących zajęcia na danych studiach podyplomowych. 2. Termin egzaminu końcowego wyznacza kierownik studiów/ dyrektor filii. 3. Egzamin dyplomowy może być w formie ustnej lub pisemnej. 4. Z egzaminu sporządza się protokół. 5. W przypadku uzyskania z egzaminu końcowego oceny niedostatecznej, lub niepodejścia do egzaminu w wyznaczonym terminie słuchaczowi przysługuje prawo powtórnego przystąpienia do tego egzaminu w ciągu jednego miesiąca od daty pierwszego egzaminu. 6. Egzamin dyplomowy jest bezpłatny. Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz otrzymuje świadectwo ich ukończenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku utraty oryginału świadectwa absolwent studiów podyplomowych może wystąpić do uczelni o wydanie duplikatu. Do wydania duplikatu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące dyplomów ukończenia studiów. Konferencja – Ustroń grudnia 2014 r.

18 Pedagogika sztuki – plastyka Wiedza o społeczeństwie Przyroda Biologia
INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych NOWE KIERUNKI. WYKAZ POZOSTAŁYCH KIERUNKÓW DOSTĘPNY NA STRONIE Język polski Przedsiębiorczość Geografia Historia Pedagogika sztuki – plastyka Wiedza o społeczeństwie Przyroda Biologia Pedagogika lecznicza Rewalidacja Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna Informatyka Technika w szkole Matematyka w szkole

19 PEDAGOGIKA LECZNICZA INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych PEDAGOGIKA LECZNICZA ABSOLWENCI studiów uzyskają uprawnienia do nauczania w klasach integracyjnych, szkołach sanatoryjnych i przyszpitalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz do prowadzenia nauczania indywidualnego. PLAN NAUCZANIA obejmuje m.in. następujące przedmioty: blok przedmiotów specjalnościowych - pedagogika specjalna, pedagogika lecznicza, opieka i terapia specjalistyczna (wczesna interwencja i logopedia), charakterystyka wybranych schorzeń dzieci i młodzieży, rewalidacja indywidualna, terapia pedagogiczna w teorii i praktyce, metodyka nauczania i wychowania dzieci w zakładzie leczniczym i w nauczaniu indywidualnym, trening umiejętności interpersonalnych, trening umiejętności wychowawczych, współpraca z rodziną dzieci chorych, drama; blok przedmiotów uzupełniających - technologia informacyjna w pedagogice leczniczej, higiena i emisja głosu, elementy prawa oświatowego; praktyki godzin (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowujacego do wykonywania zawodu nauczyciela); Koszt studiów: 3000 zł (3 x 1000 zł )

20 INFORMATYKA Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ
INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych INFORMATYKA Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ ABSOLWENCI studiów uzyskają kwalifikacje do nauczania informatyki we wszystkich typach szkół. PLAN NAUCZANIA obejmuje m.in. następujące przedmioty: blok przedmiotów specjalnościowych - metodyka nauczania informatyki i technologii informacyjnej, podstawy informatyki, techniczne środki informatyki, sieci komputerowe z elementami zarządzania pracownią komputerową, usługi internetowe, podstawy systemów informacyjnych, edycja i przetwarzanie tekstu, elementy arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i język SQL, prezentacje multimedialne, podstawy programowania, wprowadzenie do grafiki komputerowej, zastosowanie informatyki, bezpieczeństwo systemów informatycznych; blok przedmiotów uzupełniających - higiena i emisja głosu, elementy prawa oświatowego; praktyki - 60 godzin (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowujacego do wykonywania zawodu nauczyciela); Koszt studiów: 3000 zł (3 x 1000 zł )

21 PEDAGOGIKA SZTUKI - PLASTYKA
INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych PEDAGOGIKA SZTUKI - PLASTYKA ABSOLWENCI studiów uzyskają uprawnienia do nauczania plastyki w szkołach podstawowych i gimnazjach. PLAN NAUCZANIA obejmuje m.in. następujące przedmioty: przygotowanie w zakresie merytorycznym - współczesne tendencje w edukacji, wybrane zagadnienia psychologii rozwojowej i osobowości, elementy pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, historia sztuki, historia kultury, grafika i rzeźba, malarstwo i rysunek, psychologia twórczości; dydaktyka przedmiotu - dydaktyka plastyki; przedmioty uzupełniające - higiena i emisja głosu, technologia informacyjna w nauczaniu plastyki, elementy prawa oświatowego; praktyki - 60 godzin (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowujacego do wykonywania zawodu nauczyciela); Koszt studiów: 3000 zł (3 x 1000 zł )

22 TECHNIKA W SZKOLE INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych TECHNIKA W SZKOLE ABSOLWENCI studiów uzyskają uprawnienia do prowadzenia zajęć technicznych w szkolach podstawowych i gimnazjach.
 PLAN NAUCZANIA obejmuje m.in. następujące przedmioty: blok przedmiotów specjalnościowych - metodyka nauczania techniki, wychowanie komunikacyjne, maszynopisarstwo, pracownia techniczna, materiałoznawstwo i techniki wytwarzania, podstawy konstrukcji maszyn, elektrotechnika i elektronika, automatyka i robotyka, podstawy eksploatacji, ekonomika i organizacja przedsiębiorstw; blok przedmiotów uzupełniających - technologia informacyjna w programie nauczania techniki, higiena i emisja głosu, elementy prawa oświatowego; praktyki - 60 godzin (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela); Koszt studiów: 3000 zł (3 x 1000 zł )

23 MATEMATYKA W SZKOLE INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych MATEMATYKA W SZKOLE ABSOLWENCI studiów uzyskają uprawnienia do nauczania matematyki w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. PLAN NAUCZANIA obejmuje m.in. następujące przedmioty: blok przedmiotów specjalnościowych - algebra, geometria, analiza matematyczna, teoria mnogości, rachunek prawdopodobieństwa i kombinatoryka, kształtowanie umiejętności ponadprzedmiotowych w nauczaniu matematyki, metodyka matematyki, metodyka nauczania matematyki uczniów o specjalnych trudnościach edukacyjnych; blok przedmiotów uzupełniających - technologia informacyjna w nauczaniu matematyki, higiena i emisja głosu, elementy prawa oświatowego; praktyki - 60 godzin (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowujacego do wykonywania zawodu nauczyciela); Koszt studiów: 3000 zł (3 x 1000 zł )

24 JĘZYK POLSKI INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych JĘZYK POLSKI ABSOLWENCI studiów uzyskają uprawnienia do nauczania języka polskiego w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. PLAN NAUCZANIA obejmuje m.in. następujące przedmioty: blok przedmiotów specjalnościowych - tradycja literacka w szkole, motywy i tematy literatury współczesnej (od dwudziestolecia do najnowszej), teoretyczne podstawy interpretacji dzieła literackiego, poetyka i sztuka interpretacji, literatura dla dzieci i młodzieży, gramatyka opisowa języka polskiego, komunikacja językowa, historyczne i społeczne konteksty języka, lingwistyka a kształcenie językowe, sztuka czytania i redagowania, metodyka nauczania języka polskiego, planowanie i ewaluacja w nauczaniu języka polskiego, projekt jako metoda uczenia się; blok przedmiotów uzupełniających - technologia informacyjna w nauczaniu języka polskiego, higiena i emisja głosu, elementy prawa oświatowego; praktyki - 60 godzin (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowujacego do wykonywania zawodu nauczyciela); Koszt studiów: 3000 zł (3 x 1000 zł )

25 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ ABSOLWENCI studiów uzyskają uprawnienia do nauczania przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych. PLAN NAUCZANIA obejmuje m.in. następujące przedmioty: przygotowanie w zakresie merytorycznym - współczesne tendencje w edukacji, wybrane zagadnienia psychologii rozwojowej i osobowości, elementy pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, psychologia pracy, makroekonomia, mikroekonomia, podstawy przedsiębiorczości, marketing w przedsiębiorstwie, wprowadzenie na rynek pracy, komunikacja interpersonalna; dydaktyka przedmiotu - dydaktyka przedsiębiorczości; przedmioty uzupełniające - higiena i emisja głosu, technologia informacyjna w nauczaniu przedsiębiorczości, elementy prawa oswiatowego; praktyki - 60 godzin (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowujacego do wykonywania zawodu nauczyciela); Koszt studiów: 2400 zł (2 x 1200 zł )

26 GEOGRAFIA INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych GEOGRAFIA ABSOLWENCI studiów uzyskają kwalifikacje do nauczania geografii w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. PLAN NAUCZANIA obejmuje m.in. następujące przedmioty: blok przedmiotów specjalnościowych - geologia, prawne podstawy ochrony środowiska, astronomiczne podstawy geografii, geografia fizyczna, geografia społeczno-ekonomiczna, gleboznawstwo i geografia gleb, geografia regionalna z elementami geografii kultur, metodyka nauczania geografii; blok przedmiotów uzupełniających - technologia informacyjna w programie nauczania geografii, higiena i emisja głosu, elementy prawa oświatowego; praktyki - 60 godzin (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowujacego do wykonywania zawodu nauczyciela); Koszt studiów: 3000 zł (3 x 1000 zł )

27 HISTORIA INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych HISTORIA ABSOLWENCI studiów uzyskają formalne uprawnienia do nauczania historii w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. PLAN NAUCZANIA obejmuje m.in. następujące przedmioty: blok przedmiotów specjalnościowych - historia starożytna i średniowieczna, historia nowożytna powszechna i Polski, historia XIX wieku, historia najnowsza Polski, historia powszechna XX wieku, dzieje kultury, wybrane zagadnienia metodologii historii, analiza i interpretacja źródła historycznego w przekazie szklonym, metodyka historii, edukacja regionalna; blok przedmiotów uzupełniających - technologia informacyjna w programie nauczania historii, higiena i emisja głosu, elementy prawa oświatowego; praktyki - 60 godzin (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowujacego do wykonywania zawodu nauczyciela); Koszt studiów: 3000 zł (3 x 1000 zł )

28 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "FILIA INSTYTUTU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W BOLESŁAWCU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google