Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych."— Zapis prezentacji:

1 Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie FILIA INSTYTUTU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W BOLESŁAWCU Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie

2 Oferta na rok akademicki 2015/2016 WYŻSZA SZKOŁA STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH i AMERYKANISTYKI

3 WYŻSZA SZKOŁA KOMUNIKOWANIA, POLITOLOGII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH Oferta na rok akademicki 2015/2016 W ramach czesnego studenci otrzymują przygotowanie pedagogiczne Za dodatkową opłatą 950 zł możliwość ukończenie studiów podyplomowych w zakresie wczesnego nauczania języka obcego (studia trwają tylko jeden semestr dłużej)

4 ORGANIZACJA TOKU STUDIÓW Przedstawię wam X klasę i pokażę naszą salę lekcyjną.Przedstawię wam X klasę i pokażę naszą salę lekcyjną. Jeśli podczas prezentacji ktoś będzie chciał zadać pytanie, proszę podnieść rękę i zaczekać na wywołanie.Jeśli podczas prezentacji ktoś będzie chciał zadać pytanie, proszę podnieść rękę i zaczekać na wywołanie. Rok akademicki 2015/2016 STUDIA FILOLOGICZNE  Organizacja toku studiów oparta jest o semestry (każdy z nich kończy się sesją egzaminacyjną w siedzibie uczelni).  Kształcenie na wszystkich poziomach nauki jest wspomagane technikami kształcenia na odległość (e-learning).  Zajęcia z praktycznej nauki języka, słownictwa specjalistycznego i lektorat drugiego języka będą prowadzone w punktach konsultacyjno rekrutacyjnych WSKPiSM.  Zajęcia metodyczne w siedzibie uczelni w Warszawie – dwie soboty w semestrze.  Praca licencjacka powinna być napisana w języku wybranej filologii.

5 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W WARSZAWIE KOLEGIUM JAGIELOŃSKIEGO – TORUŃSKA SZKOŁA WYŻSZA Oferta na rok akademicki 2015/2016 W ramach czesnego studenci otrzymują przygotowanie pedagogiczne Studenci dodatkowo w ramach czesnego mają do wyboru jeden kierunek studiów podyplomowych z oferty uczelni

6

7 ORGANIZACJA TOKU STUDIÓW Przedstawię wam X klasę i pokażę naszą salę lekcyjną.Przedstawię wam X klasę i pokażę naszą salę lekcyjną. Jeśli podczas prezentacji ktoś będzie chciał zadać pytanie, proszę podnieść rękę i zaczekać na wywołanie.Jeśli podczas prezentacji ktoś będzie chciał zadać pytanie, proszę podnieść rękę i zaczekać na wywołanie. Rok akademicki 2015/2016 KORZYŚCI  Organizacja toku studiów oparta jest o semestry (każdy z nich kończy się sesją egzaminacyjną w siedzibie uczelni).  Kształcenie jest wspomagane technikami kształcenia na odległość (e- learning). Zajęcia z zakresu studiów podyplomowych odbywają się w siedzibach PKR.  wszechstronne wykształcenie  uprawnienia pedagogiczne (już po drugim semestrze)  dodatkowe kwalifikacje (już po trzecim semestrze)  większa konkurencyjność na rynku pracy  niższy koszt studiów – średnio o 35%  jednoczesna realizacja zajęć z programu studiów magisterskich i podyplomowych  krótszy czas nauki (nawet o 50% w stosunku do oferty tradycyjnej )

8 http://angielski123.pl/account/in dex/E-KURSY JĘZYKI OBCE

9 E - KURSY Angielski123 – poziomy A1-B2 Niemiecki123 – poziomy A1 – B2 Hiszpański123 – poziomy A1 – B2 Business English123 – język angielski dla biznesu Czytaj123 – uczy szybkiego czytania KURSY WYKUPIONE DLA 1000 OSÓB - studenci podyplomowych studiów (Wczesne nauczanie języka obcego) oraz studenci studiów licencjackich Photoshop123 – szkoli z obsługi programu graficznego

10 Wymagane dokumenty: - oryginał lub odpis świadectwa ukończonej szkoły średniej - oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości - oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (dot. studiów II stopnia i studiów podyplomowych) - kserokopia dowodu osobistego; - 4 zdjęcia legitymacyjne (35 x 45 mm); -podanie /formularz o przyjęcie na studia Zgłoszenia/ druki podań dostępne w na stronie w zakładce „ Pliki do pobrania”. Wypełnione proszę przesyłać na adres: studiaboleslawiec@gmail.comstudiaboleslawiec@gmail.com Spotkanie organizacyjne, podczas którego będziecie Państwo mogli złożyć wszystkie dokumenty oraz uzyskać wszelkie niezbędne informacje odbędzie się we wrześniu- w wybraną sobotę- termin zostanie podany na stronie internetowej i mailowo- osobom, które już złożyły/ przesłały podania- zgłoszenia. Rekrutacja na studia jest otwarta i trwa do końca listopada 2015 r.

11 INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 Instytutu Studiów Podyplomowych WSKPiSM

12 INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych Programy studiów dla nauczycieli zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela:  Kształcenie modułowe na studiach podyplomowych (przygotowanie psychologiczno – pedagogiczne, dydaktyczne i merytoryczne)  Praktyka zawodowa (wymagana na niektórych kierunkach)  Punktacja ECTS min. 60 punktów dla danego kierunku pedagogicznego (dla pozostałych 30 punktów) WWW.PODYPLOMOWE.INFO

13 INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH  Zaliczenie praktyki zawodowej  Złożenie pracy dyplomowej (jeśli jest wymagane dla danego kierunku)  Zdanie egzaminu dyplomowego  Uiszczenie opłat czesnego (student nie powinien zostać dopuszczony do egzaminu dyplomowego bez potwierdzenia przez kwesturę uregulowania czesnego w całości) WWW.PODYPLOMOWE.INFO

14 INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych PRAKTYKA ZAWODOWA  Terapia Pedagogiczna – 60 godzin  Oligofrenopedagogika – 120 godzin  Przygotowanie pedagogiczne – 150 godzin  Logopedia – 60 godzin  Socjoterapia – 120 godzin  Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna – 100 godzin (40 godzin przedszkole i 60 godzin klasy I,II i III)  Autyzm – 60 godzin  Bibliotekoznawstwo – 60 godzin  Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 60 godzin  Pedagogika resocjalizacyjna – 120 godzin  Pedagogika opiekuńczo wychowawcza – 120 godzin

15 INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych ORGANIZACJA PRAKTYKI ZAWODOWEJ Konferencja – Ustroń 12 - 14 grudnia 2014 r. 1. Student dokonuje wyboru placówki w której będzie odbywana praktyka. Organizacją miejsca praktyki i jej przebiegiem student zajmuje się samodzielnie. 2. Student pobiera DZIENNICZEK PRAKTYK i ewentualnie (jeśli jest wymagane przez placówkę) skierowanie na praktykę. 3. W czasie trwania praktyki student prowadzi systematycznie DZIENNIK PRAKTYK, w którym powinna być odzwierciedlona jego praca w ramach obowiązków praktykanta. 4. Student po odbyciu praktyki, powinien uzyskać w DZIENNIKU PRAKTYK: - potwierdzenie odbycia praktyki zawodowej w określonym wymiarze; - opisową ocenę o przebiegu praktyki i krótką charakterystykę postawy studenta (opinia) wyrażoną oceną w skali 2 - 5. Nadzór nad wykonaniem przydzielonych studentowi zadań należy, na terenie placówki, do bezpośredniego opiekuna studenta, którym jest osoba wyznaczona przez organ kierowniczy placówki. Dyrektor placówki oraz opiekun praktykanta decydują o formie i zakresie obowiązków studenta.

16 INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych WARUNKI ZALICZENIA PRAKTYKI Konferencja – Ustroń 12 - 14 grudnia 2014 r. Po odbyciu praktyki student zobowiązany jest do złożenia DZIENNICZKA PRAKTYK oraz zaświadczenia o odbyciu praktyki studenckiej do filii instytutu, nie później jednak niż: - do 30 maja; Na podstawie złożonego przez studenta DZIENNICZKA PRAKTYK (m.in. zawartej w nim opinii i oceny praktyki) dokonuje się ich zaliczenia. Uwaga: Zwalnia się z odbywania praktyk pedagogicznych wszystkich studentów, którzy są aktualnie zatrudnieni na stanowiskach pracy wymagających wykonywania zadań ujętych w „treściach programowych”. Do zaliczenia praktyki wymagane jest zaświadczenie z zakładu pracy (wzór w zakładce „ PLIKI DO POBRANIA”). Decyzje o zwolnieniu z odbywania praktyk podejmuje Kierownik Studiów Podyplomowych lub dyrektor filii instytutu).

17 INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych EGZAMIN DYPLOMOWY Konferencja – Ustroń 12 - 14 grudnia 2014 r. 1. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołana przez kierownika studiów / dyrektora filii instytutu. W skład komisji wchodzą: przewodniczący komisji i dwóch nauczycieli prowadzących zajęcia na danych studiach podyplomowych. 2. Termin egzaminu końcowego wyznacza kierownik studiów/ dyrektor filii. 3. Egzamin dyplomowy może być w formie ustnej lub pisemnej. 4. Z egzaminu sporządza się protokół. 5. W przypadku uzyskania z egzaminu końcowego oceny niedostatecznej, lub niepodejścia do egzaminu w wyznaczonym terminie słuchaczowi przysługuje prawo powtórnego przystąpienia do tego egzaminu w ciągu jednego miesiąca od daty pierwszego egzaminu. 6. Egzamin dyplomowy jest bezpłatny. Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz otrzymuje świadectwo ich ukończenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku utraty oryginału świadectwa absolwent studiów podyplomowych może wystąpić do uczelni o wydanie duplikatu. Do wydania duplikatu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące dyplomów ukończenia studiów.

18 INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych NOWE KIERUNKI. WYKAZ POZOSTAŁYCH KIERUNKÓW DOSTĘPNY NA STRONIE www.studia.boleslawiec.pl  Pedagogika lecznicza  Rewalidacja  Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna  Informatyka  Technika w szkole  Matematyka w szkole  Język polski  Przedsiębiorczość  Geografia  Historia  Pedagogika sztuki – plastyka  Wiedza o społeczeństwie  Przyroda  Biologia

19 INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych PEDAGOGIKA LECZNICZA ABSOLWENCI studiów uzyskają uprawnienia do nauczania w klasach integracyjnych, szkołach sanatoryjnych i przyszpitalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz do prowadzenia nauczania indywidualnego. PLAN NAUCZANIA obejmuje m.in. następujące przedmioty: blok przedmiotów specjalnościowych - pedagogika specjalna, pedagogika lecznicza, opieka i terapia specjalistyczna (wczesna interwencja i logopedia), charakterystyka wybranych schorzeń dzieci i młodzieży, rewalidacja indywidualna, terapia pedagogiczna w teorii i praktyce, metodyka nauczania i wychowania dzieci w zakładzie leczniczym i w nauczaniu indywidualnym, trening umiejętności interpersonalnych, trening umiejętności wychowawczych, współpraca z rodziną dzieci chorych, drama; blok przedmiotów uzupełniających - technologia informacyjna w pedagogice leczniczej, higiena i emisja głosu, elementy prawa oświatowego; praktyki - 120 godzin (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowujacego do wykonywania zawodu nauczyciela); Koszt studiów: 3000 zł (3 x 1000 zł ) Www.podyplomowe.info

20 INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych INFORMATYKA Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ ABSOLWENCI studiów uzyskają kwalifikacje do nauczania informatyki we wszystkich typach szkół. PLAN NAUCZANIA obejmuje m.in. następujące przedmioty: blok przedmiotów specjalnościowych - metodyka nauczania informatyki i technologii informacyjnej, podstawy informatyki, techniczne środki informatyki, sieci komputerowe z elementami zarządzania pracownią komputerową, usługi internetowe, podstawy systemów informacyjnych, edycja i przetwarzanie tekstu, elementy arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i język SQL, prezentacje multimedialne, podstawy programowania, wprowadzenie do grafiki komputerowej, zastosowanie informatyki, bezpieczeństwo systemów informatycznych; blok przedmiotów uzupełniających - higiena i emisja głosu, elementy prawa oświatowego; praktyki - 60 godzin (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowujacego do wykonywania zawodu nauczyciela); Koszt studiów: 3000 zł (3 x 1000 zł )

21 INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych PEDAGOGIKA SZTUKI - PLASTYKA ABSOLWENCI studiów uzyskają uprawnienia do nauczania plastyki w szkołach podstawowych i gimnazjach. PLAN NAUCZANIA obejmuje m.in. następujące przedmioty: przygotowanie w zakresie merytorycznym - współczesne tendencje w edukacji, wybrane zagadnienia psychologii rozwojowej i osobowości, elementy pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, historia sztuki, historia kultury, grafika i rzeźba, malarstwo i rysunek, psychologia twórczości; dydaktyka przedmiotu - dydaktyka plastyki; przedmioty uzupełniające - higiena i emisja głosu, technologia informacyjna w nauczaniu plastyki, elementy prawa oświatowego; praktyki - 60 godzin (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowujacego do wykonywania zawodu nauczyciela); Koszt studiów: 3000 zł (3 x 1000 zł ) Www.podyplomowe.info

22 INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych TECHNIKA W SZKOLE ABSOLWENCI studiów uzyskają uprawnienia do prowadzenia zajęć technicznych w szkolach podstawowych i gimnazjach. PLAN NAUCZANIA obejmuje m.in. następujące przedmioty: blok przedmiotów specjalnościowych - metodyka nauczania techniki, wychowanie komunikacyjne, maszynopisarstwo, pracownia techniczna, materiałoznawstwo i techniki wytwarzania, podstawy konstrukcji maszyn, elektrotechnika i elektronika, automatyka i robotyka, podstawy eksploatacji, ekonomika i organizacja przedsiębiorstw; blok przedmiotów uzupełniających - technologia informacyjna w programie nauczania techniki, higiena i emisja głosu, elementy prawa oświatowego; praktyki - 60 godzin (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela); Koszt studiów: 3000 zł (3 x 1000 zł )

23 INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych MATEMATYKA W SZKOLE ABSOLWENCI studiów uzyskają uprawnienia do nauczania matematyki w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. PLAN NAUCZANIA obejmuje m.in. następujące przedmioty: blok przedmiotów specjalnościowych - algebra, geometria, analiza matematyczna, teoria mnogości, rachunek prawdopodobieństwa i kombinatoryka, kształtowanie umiejętności ponadprzedmiotowych w nauczaniu matematyki, metodyka matematyki, metodyka nauczania matematyki uczniów o specjalnych trudnościach edukacyjnych; blok przedmiotów uzupełniających - technologia informacyjna w nauczaniu matematyki, higiena i emisja głosu, elementy prawa oświatowego; praktyki - 60 godzin (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowujacego do wykonywania zawodu nauczyciela); Koszt studiów: 3000 zł (3 x 1000 zł ) Www.podyplomowe.info

24 INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych JĘZYK POLSKI ABSOLWENCI studiów uzyskają uprawnienia do nauczania języka polskiego w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. PLAN NAUCZANIA obejmuje m.in. następujące przedmioty: blok przedmiotów specjalnościowych - tradycja literacka w szkole, motywy i tematy literatury współczesnej (od dwudziestolecia do najnowszej), teoretyczne podstawy interpretacji dzieła literackiego, poetyka i sztuka interpretacji, literatura dla dzieci i młodzieży, gramatyka opisowa języka polskiego, komunikacja językowa, historyczne i społeczne konteksty języka, lingwistyka a kształcenie językowe, sztuka czytania i redagowania, metodyka nauczania języka polskiego, planowanie i ewaluacja w nauczaniu języka polskiego, projekt jako metoda uczenia się; blok przedmiotów uzupełniających - technologia informacyjna w nauczaniu języka polskiego, higiena i emisja głosu, elementy prawa oświatowego; praktyki - 60 godzin (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowujacego do wykonywania zawodu nauczyciela); Koszt studiów: 3000 zł (3 x 1000 zł )

25 INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ ABSOLWENCI studiów uzyskają uprawnienia do nauczania przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych. PLAN NAUCZANIA obejmuje m.in. następujące przedmioty: przygotowanie w zakresie merytorycznym - współczesne tendencje w edukacji, wybrane zagadnienia psychologii rozwojowej i osobowości, elementy pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, psychologia pracy, makroekonomia, mikroekonomia, podstawy przedsiębiorczości, marketing w przedsiębiorstwie, wprowadzenie na rynek pracy, komunikacja interpersonalna; dydaktyka przedmiotu - dydaktyka przedsiębiorczości; przedmioty uzupełniające - higiena i emisja głosu, technologia informacyjna w nauczaniu przedsiębiorczości, elementy prawa oswiatowego; praktyki - 60 godzin (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowujacego do wykonywania zawodu nauczyciela); Koszt studiów: 2400 zł (2 x 1200 zł )

26 INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych GEOGRAFIA ABSOLWENCI studiów uzyskają kwalifikacje do nauczania geografii w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. PLAN NAUCZANIA obejmuje m.in. następujące przedmioty: blok przedmiotów specjalnościowych - geologia, prawne podstawy ochrony środowiska, astronomiczne podstawy geografii, geografia fizyczna, geografia społeczno-ekonomiczna, gleboznawstwo i geografia gleb, geografia regionalna z elementami geografii kultur, metodyka nauczania geografii; blok przedmiotów uzupełniających - technologia informacyjna w programie nauczania geografii, higiena i emisja głosu, elementy prawa oświatowego; praktyki - 60 godzin (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowujacego do wykonywania zawodu nauczyciela); Koszt studiów: 3000 zł (3 x 1000 zł )

27 INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych HISTORIA ABSOLWENCI studiów uzyskają formalne uprawnienia do nauczania historii w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. PLAN NAUCZANIA obejmuje m.in. następujące przedmioty: blok przedmiotów specjalnościowych - historia starożytna i średniowieczna, historia nowożytna powszechna i Polski, historia XIX wieku, historia najnowsza Polski, historia powszechna XX wieku, dzieje kultury, wybrane zagadnienia metodologii historii, analiza i interpretacja źródła historycznego w przekazie szklonym, metodyka historii, edukacja regionalna; blok przedmiotów uzupełniających - technologia informacyjna w programie nauczania historii, higiena i emisja głosu, elementy prawa oświatowego; praktyki - 60 godzin (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowujacego do wykonywania zawodu nauczyciela); Koszt studiów: 3000 zł (3 x 1000 zł ) Www.podyplomowe.info

28 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google