Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krzysztof Kolumb.  (ur. prawdopodobnie mi ę dzy 25 sierpnia a 31 pa ź dziernika 1451 w Ge nui, zm. 20 maja 1506 w Valladolid) – europejski ż eglarz,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krzysztof Kolumb.  (ur. prawdopodobnie mi ę dzy 25 sierpnia a 31 pa ź dziernika 1451 w Ge nui, zm. 20 maja 1506 w Valladolid) – europejski ż eglarz,"— Zapis prezentacji:

1 Krzysztof Kolumb

2  (ur. prawdopodobnie mi ę dzy 25 sierpnia a 31 pa ź dziernika 1451 w Ge nui, zm. 20 maja 1506 w Valladolid) – europejski ż eglarz, podró ż nik i nawigator.25 sierpnia31 pa ź dziernika1451Ge nui20 maja1506Valladolid  Kapitan wyprawy, która p ł yn ęł a na trzech statkach: „Santa María”, „Niña” i „Pinta” pod flag ą Kastylii w poszukiwaniu zachodniej drogi morskiej do wschodniej Azji.Santa MaríaNiñaPintaKastylii

3  By ł synem genue ń skiego tkacza i drobnego kupca, Domenico Colombo. Zacz ął prac ę w lizbo ń skiej filii banku Centurionich. W celach handlowych wyp ł ywa ł na swe pierwsze oceaniczne podró ż e do Anglii, na Mader ę i do Gwinei. W 1479 roku Kolumb o ż eni ł si ę z Felip ą Perestrello de Moniz, córk ą dawnego gubernatora Porto Santo, wysepki w pobli ż u Madery. Rok pó ź niej urodzi ł im si ę syn, Diego Colón, a pi ęć lat pó ź niej Felipa zmar ł aAngliiMader ęGwineiFelip ą Perestrello de MonizPorto SantoMaderyDiego Colón

4  Podczas czterech udanych podró ż y przez ś rodkowy Ocean Atlantycki w latach 1492- 1504 Kolumb – jako pierwszy z Europejczyków – op ł yn ął, zbada ł i opisa ł rejon Morza Karaibskiego, w tym ś rodkow ą cz ęść Bahamów, Kub ę, Haiti (1492), wi ę kszo ść Ma ł ych Antyli, Jamajk ę (1493) oraz sta ł y l ą d Ameryki Po ł udniowej w okolicach uj ś cia rzeki Orinoko (1498) i brzegi Ameryki Pó ł nocnej na po ł udniowo- zachodnim wybrze ż u Morza Karaibskiego (1502), cho ć niektórzy badacze uznaj ą, ż e tu móg ł go ubiec Amerigo Vespucci. Ocean AtlantyckiMorza KaraibskiegoBahamówKub ęHaitiMa ł ych AntyliJamajk ęAmeryki Po ł udniowejOrinokoAmeryki Pó ł nocnejAmerigo Vespucci

5  „Santa María” by ł a ma łą karak ą, o d ł ugo ś ci oko ł o 21 metrów [a] i by ł a okr ę tem flagowym podczas pierwszej ekspedycji. Za ł og ę statku stanowi ł o 40 marynarzy. Okr ę t pocz ą tkowo nazywa ł si ę „La Gallega” (z hiszp. „Galicyjka”), przypuszczalnie dlatego, ż e zbudowano j ą w Galicji. Przed wypraw ą zmieniono jednak jej nazw ę.karak ą [a]okr ę tem flagowymhiszp.Galicji

6  najszybszy z trzech statków podczas pierwszej wyprawy Krzysztofa Kolumba przez Ocean Atlantycki w 1492 roku.Krzysztofa KolumbaOcean Atlantycki  „Pinta” by ł a karawel ą, wa żą c ą w przybli ż eniu 60 ton o d ł ugo ś ci 20 metrów i szeroko ś ci 7 metrów. Za ł oga sk ł ada ł a si ę z 26 ludzi. By ł a mniejsza od flagowego statku wyprawy „Santa María”. Kapitanem „Pinty” by ł Martín Alonso Pinzón.karawel ąMartín Alonso Pinzón

7  eden z trzech statków bior ą cych udzia ł w pierwszej wyprawie Krzysztofa Kolumba w poszukiwaniu nowej drogi do Indii w 1492 roku. Prawdziwa nazwa statku to „Santa Clara”. Imi ę „Niña” by ł o przypuszczalnie nawi ą zaniem do nazwiska w ł a ś ciciela - Juana Niño. Okr ę t by ł karawel ą i pocz ą tkowo posiada ł trzy maszty z ż aglami ł aci ń skimi, jednak na Azorachzast ą piono je o ż aglowaniem rejowym, które lepiej nadawa ł o si ę na podró ż oceaniczn ą.statkówKrzysztofa KolumbaIndii1492karawel ą ż aglami ł aci ń skimiAzoracho ż aglowaniem rejowym

8  Zupe ł nie nowe oblicze Krzysztofa Kolumba wy ł ania si ę z w ł a ś nie opublikowanej po polsku ksi ąż ki portugalskiego historyka Manuela Rosy, który uwa ż a, ż e odkrywca Ameryki by ł synem polskiego króla z dynastii Jagiellonów, W ł adys ł awa III Warne ń czyka.

9  3 sierpnia 1492 karaka „Santa María” (280 ton) oraz dwie karawele – „Pinta” i „Niña”. 5 wrze ś nia eskadra statków ruszy ł a na zachód. Po ponad dwumiesi ę cznej ż egludze, 12 pa ź dziernika o drugiej nad ranem jeden z marynarzy dostrzeg ł l ą d. Wyprawa wyl ą dowa ł a prawdopodobnie na Wyspie Watlinga. Wnioskuj ą c z tego, ż e znajduje si ę na pó ł noc od g ł ównego l ą du, Kolumb obra ł nowy kurs na po ł udniowy zachód i 28 pa ź dziernika odkry ł Kub ę, a 6 grudnia Haiti (Hispaniol ę ). 15 marca 1493 roku zawin ął do portu w Palos, sk ą d w triumfalnym pochodzie uda ł si ę na dwór królewski do Barcelony ze sprawozdaniem dla kastylijskich monarchów.karakaSanta MaríaPintaNiñaWyspie WatlingaKub ęHaitiPalosBarcelony

10  Druga wyprawa wyruszy ł a 25 wrze ś nia 1493. Tym razem Kolumb wybra ł bardziej po ł udniow ą tras ę i w zwi ą zku z tym l ą d osi ą gn ął w okolicy Ma ł ych Antyli. Odkry ł kolejno wyspy Dominik ę, Marie- Galante, Gwadelup ę, Antigu ę iPorto ryko. 22 listopada Kolumb ponownie dotar ł na. Jak si ę domy ś lono, wszyscy wygin ę li w walce z krajowcami – Indios (Indianami). W dalszej podro ż y Kolumb pop ł yn ął wzd ł u ż po ł udniowych wybrze ż y Kuby i odkry ł Jamajk ę.Ma ł ych AntyliDominik ęMarie- GalanteGwadelup ęAntigu ęPorto rykoIndianamiKubyJamajk ę  19 marca wyruszy ł w drog ę powrotn ą do Hiszpanii, gdzie przyby ł 11 czerwca.

11  Na zorganizowanie nast ę pnej, trzeciej wyprawy musia ł czeka ć a ż do 1498 roku. 30 maja wyruszy ł sze ś cioma statkami na zachód. Do brzegu dotar ł na po ł udnie od uj ś cia Orinoko. P ł yn ą c dalej na zachód, wzd ł u ż wybrze ż a, odkry ł wysp ę Trynidad. Nast ę pnie zwróci ł si ę na pó ł nocny zachód i po ż eglowa ł na Haiti, gdzie w mi ę dzyczasie za ł o ż one zosta ł o pierwsze hiszpa ń skie sta ł e osiedle w Indiach Zachodnich, Santo Domingo.OrinokoTrynidadIndiach ZachodnichSanto Domingo

12  9 maja 1502 flotyll ą z ł o ż on ą z czterech okr ę tów i w towarzystwie 150 osób za ł ogi Kolumb ponownie wyruszy ł na zachód. Kolumba by ł o znalezienie przej ś cia na wody, które ostatecznie mia ł y go doprowadzi ć do Indii. Spodziewa ł si ę go na zachód od Kuby i tam w ł a ś nie si ę skierowa ł. Wkrótce dotar ł do wybrze ż y Hondurasu i Wybrze ż a Moskitów na wschodnim wybrze ż u Nikaragui. W mi ę dzyczasie Kolumb ci ęż ko zachorowa ł i w takim stanie odtransportowano go do Hiszpanii, gdzie przyby ł w listopadzie 1504.HondurasuWybrze ż a MoskitówNikaragui

13  o powrocie z czwartej wyprawy schorowany Kolumb stara ł si ę o pos ł uchanie na dworze królewskim. Jednak jego najwi ę ksza protektorka – królowa Izabela – ju ż nie ż y ł a. Nie zosta ł tak ż e wype ł niony ż aden z nadanych mu wcze ś niej przywilejów. Opuszczony, zgorzknia ł y i rozgoryczony Kolumb zmar ł 20 maja 1506 roku w Valladolid i spocz ął najpierw tam, a trzy lata pó ź niej w Sewilli. Jego ż yczeniem by ł o jednak zosta ć pochowanym w Ameryce, dlatego w 1537 roku trumna ze zw ł okami Kolumba trafi ł a do katedry w Santo Domingo w Dominikanie.ValladolidSewilliSanto Domingo

14  Kolumna Krzysztofa Kolumba w Barcelonie – to jeden z najbardziej charakterystycznych punktów miasta a zarazem doskona ł y punkt orientacyjny. Jest to te ż najwy ż szy pos ą g (pomnik) w mie ś cie, liczy sobie oko ł o 60 metrów.

15  Prezentacje wykonała Kinga Gruba z kl. 1D


Pobierz ppt "Krzysztof Kolumb.  (ur. prawdopodobnie mi ę dzy 25 sierpnia a 31 pa ź dziernika 1451 w Ge nui, zm. 20 maja 1506 w Valladolid) – europejski ż eglarz,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google