Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pa ń stwo Chile jest po ł o ż one w Ameryce Po ł udniowej. Ci ą gnie si ę d ł ugim pasem na zachodnim wybrze ż u kontynentu nad Oceanem Spokojnym. Graniczy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pa ń stwo Chile jest po ł o ż one w Ameryce Po ł udniowej. Ci ą gnie si ę d ł ugim pasem na zachodnim wybrze ż u kontynentu nad Oceanem Spokojnym. Graniczy."— Zapis prezentacji:

1

2 Pa ń stwo Chile jest po ł o ż one w Ameryce Po ł udniowej. Ci ą gnie si ę d ł ugim pasem na zachodnim wybrze ż u kontynentu nad Oceanem Spokojnym. Graniczy z Peru, Boliwi ą i Argentyn ą.

3

4 Obszar Chile nale ż y do zoogeograficznej Krainy Neotropikalnej (Region Chilijsko- Patago ń ski). Na skalistych wybrze ż ach kontynentu i wysp ż yj ą liczne gatunki ptaków.

5 Pod wzgl ę dem ro ś linno ś ci, najubo ż sza jest pó ł noc kraju. Nie ma tak sta ł ych rzek, co powoduje, ż e krajobrazy na pó ł nocy Chile s ą raczej pustynne i pó ł pustynne. W niektórych miejscach cz ę sto wyst ę puj ą mg ł y. W ł a ś nie tam pojawiaj ą si ę kwitn ą ce na ż ó ł to i liliowo oksalie. Du ż o bogatsza ro ś linnie jest ś rodkowa cz ęść pa ń stwa. Tutaj przewa ż a ro ś linno ść ś ródziemnomorska – wiecznie zielone krzewy mattoral i espinales oraz ro ś liny laurowe to tylko kilka z mnóstwa pi ę knych ro ś lin spotykanych w tych regionach. Spotkamy tutaj tak ż e palm ę miodow ą i ś wi ę te drzewo Indian Mapuczów – canelo. W tych regionach, powy ż ej 1200 m n.p.m. znajdziemy cedrzyniec ameryka ń ski, a wy ż ej – kar ł owate buki nire i lenga. W miejscach, gdzie wody jest pod dostatkiem bardzo cz ę stymi ro ś linami s ą bambusy quila araukarie i nothofagus (chilijska odmiana buku). Na samym po ł udniu pa ń stwa, na wysoko ś ciach wahaj ą cych si ę mi ę dzy 500-1000 m n.p.m. – spotkamy buki lenga i nire. Dla wysoko ś ci 1000-1200 m n.p.m., w po ł udniowym Chile, charakterystyczne s ą drzewa alerce oraz buki. Na wysoko ś ci 1300-1800 m n.p.m. dominuje natomiast berberys, powy ż ej rozci ą ga si ę pi ę tro łą k. Fauna pa ń stwa zale ż y od po ł o ż enia Chile w Krainie Neotropikalnej (to region Chilijsko – Patago ń ski).

6 Chile to kraj niezwykle zró ż nicowany krajobrazowo. Mo ż na tu zobaczy ć lodowce i pustynie, góry i morze. To najd ł u ż sze pa ń stwo na ś wiecie, jest zarazem najlepiej rozwini ę tym pa ń stwem Ameryki Po ł udniowej. To jedno z najsuchszych miejsc na Ziemi - na Pustyni Atacama s ą miejsca, gdzie deszcz nie pada ł od 400 lat. Chile zadziwia równie ż a ż 2 tys. wulkanów, z czego 500 z nich jest potencjalnie aktywnych.

7 Klimat pó ł nocnego Chile to klimat zwrotnikowy, bardzo suchy. Na pustyni Atakama w niektórych miejscach deszcz nie spad ł od ponad 400 lat! W ś rodkowej cz ęś ci pa ń stwa klimat zmienia si ę na podzwrotnikowy morski, kiedy to opady wyst ę puj ą g ł ównie od maja do lipca (w Chile wtedy jest pora zimowa). Na po ł udniu panuje klimat umiarkowany morski z wysokimi sumami opadów. Najdalej na po ł udnie klimat znów zmienia si ę w subpolarny. Je ś li chodzi o ludno ść Chile, to jest to szóste co do liczebno ś ci pa ń stwo Ameryki Po ł udniowej. Zamieszkuje tutaj oko ł o 16,9 mln mieszka ń ców, z czego wi ę kszo ść to biali. Liczba Metysów waha si ę oko ł o 44% ogólnej liczby ludno ś ci.

8

9

10

11

12


Pobierz ppt "Pa ń stwo Chile jest po ł o ż one w Ameryce Po ł udniowej. Ci ą gnie si ę d ł ugim pasem na zachodnim wybrze ż u kontynentu nad Oceanem Spokojnym. Graniczy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google