Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Skyline Investment S.A. Wyniki finansowe – I kwartał 2008 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Skyline Investment S.A. Wyniki finansowe – I kwartał 2008 r."— Zapis prezentacji:

1 Skyline Investment S.A. Wyniki finansowe – I kwartał 2008 r.

2 Informacje ogólne Skyline Investment Skyline Investment S.A. jest firmą doradczą specjalizującą się w pozyskiwaniu środków finansowych dla firm lub ich właścicieli oraz w inwestycjach kapitałowych na rynku niepublicznym. Spółka łączy działalność doradczą i inwestycyjną poprzez inwestycje w spółki niepubliczne, w których jednocześnie pełni rolę doradcy finansowego przy publicznych emisjach akcji

3 Informacje o spółce model biznesu WynagrodzenieProwizja Wzrost wartości akcji, wyjście z inwestycji Nawiązanie współpracy Pozyskanie kapitału lub inwestora Wzrost wartości firmy Zakup akcji Doradztwo

4 Grupa Kapitałowa Skyline Investment 100,00% Projektowanie i wykonywanie okablowania strukturalnego budynków biurowych i przemysłowych oraz budowa pod klucz centrów przetwarzania danych 85,47% Działalność związana z rynkiem nieruchomości, głównie dotycząca obrotu gruntami komercyjnym 85,47% Działalność dotycząca odnawialnych źródeł energii oraz przetwarzania odpadów produkcji roślinnej i zwierzęcej 62,55% Zarządzanie tymczasowe podmiotami znajdującymi się w przejściowo trudnej sytuacji ekonomicznej, przeprowadzanie restrukturyzacji

5 Działalność inwestycyjna aktualny portfel inwestycyjny

6

7

8 Skonsolidowane wyniki finansowe I kwartał 2008 r. Wyszczególnieniej.m.I kw. 2008I kw. 2007 Przychody netto ze sprzedaży(tys. zł)1 164979 Wynik na działalności operacyjnej(tys. zł)(523)154 Wynik brutto(tys. zł)(4 066)7 860 Wynik netto(tys. zł)(3 292)6 367 Aktywa razem(tys. zł)83 43134 679 Zobowiązania długoterminowe(tys. zł)1660 Zobowiązania krótkoterminowe(tys. zł)11 5237 801 Kapitał własny(tys. zł)64 19024 580

9 Zdarzenia wpływające na wyniki Brak regularności w uzyskiwaniu przychodów Strata na poziomie operacyjnym jest wynikiem specyfiki działalności Spółki. Skyline Investment otrzymuje wynagrodzenie za usługi doradcze głównie w formie premii za sukces. W I kwartale Spółka nie zakończyła żadnego z prowadzonych projektów. Koniunktura na rynku giełdowym W I 2008 r. rynek akcji kontynuował spadki rozpoczęte w roku ubiegłym. Taka sytuacja miała niekorzystny wpływ na wycenę notowanych papierów wartościowych, będących głównym składnikiem portfela inwestycyjnego Skyline Investment S.A. W efekcie niekorzystnych zmian kursów Spółka poniosła stratę finansową na portfelu inwestycyjnym w wysokości 3,53 mln zł

10 Dokonania w I kwartale 2008 r. Objęcie udziałów w Polcynk Sp. z o.o. Skyline Investment objęła 12 udziałów w spółce Polcynk, co po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału stanowić będzie 10% w kapitale zakładowym tej spółki. Objęcie udziałów jest realizacją jednego z celów inwestycyjnych i ma charakter inwestycji kapitałowej Zwiększenie udziału w Selbud Inwestycje Sp. z o.o. Skyline Investment objęła w dniu 27 marca 2008 r. za kwotę 6.220.071 zł 351 sztuk nowych udziałów w spółce Selbud Inwestycje, co po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału stanowi 39,10% w kapitale zakładowym tej spółki.

11 Dokonania w I kwartale 2008 r. Zwiększenie udziału w Budrem Development Sp. z o.o. Skyline Investment objęła w dniu 13 marca 2008 r. za kwotę 15.000 zł 15 sztuk nowych udziałów w spółce Budrem Development, co po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału stanowi 27,27% w kapitale zakładowym tej spółki. Zawiązanie Skyline Interim Management Sp. z o.o. Skyline Investment objęła 1 251 udziałów, za łączną wartość 62,55 tys. zł, co stanowi 62,55% w kapitale powołanej spółki. Jest to inwestycja długoterminowa, konsekwencja realizacji planu budowy grupy doradczej Skyline, świadczącej kompleksowe usługi na rzecz swoich klientów w obszarze doradztwa finansowego oraz strategicznego.

12 Pozostałe istotne zdarzenia Spłata zobowiązań wynikających z Umowy sprzedaży praw i przeniesienia zobowiązań z umowy przedwstępnej z dnia 31.12.2007 r. Skyline Development sp. z o.o. (spółka zależna) do 31.08.2008 r. jest zobowiązana do zapłaty pozostałej części ceny za zakup od Budrem Development Sp. z o.o. praw do przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej w gminie Dorohusk. Całkowita cena to 8 595 tys. zł brutto, wartość zobowiązania pozostająca do zapłaty na dzień 30.04.2008 r., wynosiła 3 296 tys. zł brutto. Nabycie nieruchomości gruntowej w Dorohusku Przedmiotem umowy przedwstępnej jest nieruchomość o łącznej powierzchni około 74,96 ha położona w gminie Dorohusk. Przeniesienie własności gruntu na Skyline Development Sp. z o.o. nastąpi po ziszczeniu się do 31.08.2008 r. wszystkich warunków zawieszających, nie skorzystania przez Agencję Nieruchomości Rolnych z prawa pierwokupu oraz zapłaty pozostałej części ceny zakupu w kwocie 4 503 tys. zł netto.

13 Czynniki wpływające na perspektywy W kolejnych okresach w dalszym ciągu istotny wpływ na wynik finansowy spółki będzie miała koniunktura na warszawskiej giełdzie. Wobec dużej zmienności charakteryzującej w ostatnim czasie rynek giełdowy, może to skutkować dużymi zmianami wyniku finansowego Emitenta będącymi wynikiem aktualizacji wartości inwestycji. Koniunktura na rynku kapitałowym W II - III kwartale 2008 r. przewiduje się dojście do skutku połączenia Konsorcjum Stali SA i Bodeko Sp. z o.o., których akcje/udziały stanowią znaczące pozycje w portfelu inwestycyjnym. W wyniku połączenia udziały w Bodeko Sp. z o.o., wyceniane wg ceny nabycia, zostaną wymienione na akcje Konsorcjum Stali SA., których wycena będzie bazowała na cenach rynkowych. Połączenie Konsorcjum Stali z Bodeko

14 Czynniki wpływające na perspektywy Zarząd Instalexport S.A. planuje wprowadzenie firmy na GPW w III lub IV kwartale 2008 roku. Zrealizowanie przez spółkę tego planu umożliwi Skyline Investment S.A. z dniem dopuszczenia do obrotu na GPW praw do akcji firmy wycenę według wartości godziwej (rynkowej) posiadanych 280 112 sztuk akcji reprezentujących 4,53% kapitału zakładowego. Instalexport S.A. Zarząd Ascor S.A. planuje w przeciągu najbliższych dwóch do trzech kwartałów pozyskać środki finansowe z rynku poprzez emisję akcji na NewConnect lub GPW. Środki z emisji przeznaczone zostaną na dalszy rozwój firmy oraz fuzje i przejęcia. Zgodnie z wprowadzoną przez Emitenta polityką rachunkowości, upublicznienie spółki Ascor S.A. umożliwi przeszacowanie posiadanego pakietu akcji do wartości rynkowej. Ascor S.A.

15 Skyline Investment realizuje obecnie umowę dotyczącą połączenia Konsorcjum Stali S.A. z Bodeko Sp. z o.o., w tym przygotowanie Memorandum Informacyjnego emisji akcji serii C oraz szacuje obsługę jako doradca finansowy 1-2 emisji spółek już notowanych na GPW Skyline Investment podtrzymuje plany wprowadzenia w tym roku co najmniej trzech podmiotów na rynek giełdowy, w tym spółek: Ascor i Koncept-L. Realizacja projektów doradczych Szacuje się, że planowane prze Spółkę zbycie nieruchomości o powierzchni 1,8 ha w Zakroczymiu pod Warszawą nabytą po 83 zł za mkw, może przynieść wysokie zyski. Ostatnie transakcje w okolicy zawierane były po cenie ponad 2,5 krotnie wyższej, Spółka oczekuje więc marży w wysokości ok. 2,5 mln zł ponad150 proc. stopy zwrotu. Sprzedaż nieruchomości z Zakroczymiu Czynniki wpływające na perspektywy

16 Kontakt Skyline Investment S.A. Al. Komisji Edukacji Narodowej 18 02-797 Warszawa tel. (22) 859 17 80; faks (22) 859 17 90 www.skyline.com.pl info@skyline.com.pl Osoby do kontaktu: Jerzy Rey Marcin Czekański Prezes Zarządu Public Relations i Relacje Inwestorskie tel. 605 834 050 tel. 601 939 426 mail: jrey@skyline.com.plmczekanski@skyline.com.pl


Pobierz ppt "Skyline Investment S.A. Wyniki finansowe – I kwartał 2008 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google