Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Branża drzewna w Województwie Opolskim

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Branża drzewna w Województwie Opolskim"— Zapis prezentacji:

1 Branża drzewna w Województwie Opolskim
Dostępne formy wsparcia ze strony IOB Roland Kulig Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki Dział Przedsiębiorczości

2 Instytucje i organizacje wspierające branżę drzewną w WO
OCRG Izba Gospodarcza Śląsk Izba Rzemieślnicza w Opolu Cech Rzemiosł Różnych Śląski Klaster Drzewny Dobroteka

3 Branża meblowa w Polsce i w WO
W 2013 r. wartość polskiego eksportu mebli wyniosła 6,9 mld EUR Polska – 4. największym eksporterem mebli na świecie Pod względem możliwości produkcyjnych zajmujemy 7. miejsce na świecie. 84 % polskiego eksportu mebli trafiło na rynek UE Województwo Opolskie – jednym z największych centrów produkcji mebli w Polsce Wielopokoleniowe ponad 200-letnie tradycje meblarstwa opolskiego Dobrodzień – jednym z największych ośrodków meblarstwa w Polsce Branża drzewno- meblarska – jedną ze specjalizacji regionalnych Choć Polska jest potęgą meblarską, nasze marki nie są rozpoznawalne. zagraniczni klienci detaliczni najczęściej nie wiedzą, że produkt powstał w Polsce"

4 Branża meblowa w Polsce i na świecie
Tylko nieliczne polskie firmy sprzedają produkty pod swoimi markami Większość polskich przedsiębiorstw oferuje meble bez wskazywania kraju, z jakiego pochodzą Jednak polskie meble podbijają zagraniczne rynki. Największym ich odbiorcą są Niemcy, ale najczęściej funkcjonują pod nazwami niemieckich koncernów. Podobnie jest w Belgii czy Holandii Polska jest także dużym zapleczem produkcyjnym zagranicznych koncernów. Przykładem może być szwedzka IKEA, która produkuje w naszym kraju meble o wartości ok. 4 mld zł rocznie.  Firmy zagraniczne chętnie lokują u nas swoją produkcję ze względu na dobre położenie geograficzne, a także łatwy i wciąż tani dostęp do surowców i wykwalifikowanej siły roboczej.

5 Branża meblowa w Polsce i na świecie
Tylko 20 proc. polskich producentów tworzy własne marki, a 80 proc. produkuje tzw. wzory powierzone, czyli realizuje projekty zlecone przez zachodnich partnerów Polska branża meblarska eksportuje produkty na wszystkie rynki europejskie, a także do większości krajów spoza UE. Najważniejszymi rynkami zbytu są Niemcy (udział w eksporcie wynosi 39 proc.), Francja (8 proc.), Wielka Brytania (ok. 7 proc.) i Czechy (ok. 6 proc.). Poza UE w pierwszej dziesiątce krajów, do których wysyłamy meble są m.in. Rosja oraz Stany Zjednoczone Polscy producenci specjalizują się głównie w produkcji mebli z płyt drewnopochodnych do salonów i jadalni. Ponad 20 proc. całej produkcji stanowią meble tapicerowane, w tym m.in. fotele, sofy, tapczany, kanapy i wersalki

6 Branża meblowa w Polsce i na świecie
Branża meblarska w Polsce - to ok. 24 tys. firm. Z tej liczby około 100 stanowią duże przedsiębiorstwa, zatrudniające powyżej 250 osób; ok. 350 średnie (od 50 do 250 osób) i ok małe (od 10 do 50 osób). Reszta to mikrofirmy. Sektor ten stanowi ok. 2 proc. polskiego PKB Branża meblarska w Polsce wytwarza meble przeznaczone głównie na eksport. Dotyczy to blisko 90% produkcji Rynek krajowy oceniany jest jako płytki a jego wartość szacowana jest na 7-8 mld zł Konsumpcja prywatna, w przeliczeniu na jedną osobę na rok daje wartość około 37 euro Dla porównania konsumpcja mebli na rynkach Austrii, Wielkiej Brytanii i Niemiec, kształtuje się na poziomie euro rocznie na jednego mieszkańca

7 Branża meblowa w Polsce i na świecie
Uwzględniając zmiany demograficzne i ekonomiczne zachodzące w Europie dalszy wzrost produkcji meblarskiej w Polsce nie może już następować poprzez konkurencję na bazie ksztowo-cenowej, a musi przejść na konkurencyjność jakościowo-wzorniczą. Chcąc utrzymać dynamikę wzrostu branży i uniknąć sytuacji marginalizacji znaczenia, dalszy rozwój wymagać będzie dużych nakładów na działalność badawczo-rozwojową, w tym optymalizowanie wydajności pracy, rozwijania marek i indywidualnego wzornictwa oraz rozwoju kontaktów z klientem ostatecznym. Rozwój branży meblowej w ostatnich latach to zasługa zarówno firm dużych jak i MSP – najczęściej firm rodzinnych. W WO działa około 700 firm meblarskich

8 Oferta OCRG dla branży drzewnej
Organizacja międzynarodowych misji handlowych, giełd kooperacyjnych i spotkań branżowych Udział w krajowych i zagranicznych targach i wystawach branżowych Zarządzanie bazami danych zawierającymi informacje nt. dostępnych terenów i obiektów inwestycyjnych na terenie WO Informowanie o dostępnych środkach pomocowych na rozwój przedsiębiorczości z funduszy krajowych i zagranicznych Realizacja projektów proinowacyjnych na bazie doświadczeń partnerów zagranicznych Inicjowanie i rozwijanie branżowych sieci i platform współpracy, np. klastrów Szeroko pojęte działania promocyjno- marketingowe na rzecz branż kluczowych regionu

9 Definicja klastra wg. Portera
Klastry są to geograficzne skupiska wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji w poszczególnych dziedzinach, KONKURUJĄCYCH między sobą, ale także WSPÓŁPRACUJĄCYCH Porter

10 Klastry w świetle prawa polskiego
przestrzenna i sektorowa koncentracja podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego lub innowacyjności udział co najmniej 10 przedsiębiorców (w tym mikro, małych lub średnich przedsiębiorców) działalność gospodarcza na terenie jednego lub kilku sąsiednich województw, konkurujących i współpracujących w tych samych lub pokrewnych branżach oraz powiązanych rozbudowaną siecią relacji o formalnym i nieformalnym charakterze co najmniej połowa podmiotów funkcjonujących w ramach klastra to mikro, mali lub średni przedsiębiorcy wymóg siedziby klastra, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną - miejsce zamieszkania na terytorium RP.

11 GRONO KLASTROWE Źródło: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy
Jana Kochanowskiego w Kielcach

12 Droga ewolucji klastra
Punkt wyjścia Klaster rozwijający się Klaster dojrzały

13 Cechy wyróżniające klaster
Koncentracja geograficzna Rozbudowane więzi kooperacyjne Wzajemne zaufanie Wiodąca dziedzina (branża) Naturalni przywódcy (liderzy) Konkurencyjność Wysoki stopień specjalizacji Wykwalifikowana kadra

14 Klaster a inicjatywa klastrowa
KLASTER to geograficzna koncentracja firm danej branży oraz jego otoczenia INICJATYWA KLASTROWA to świadome (odgórne lub oddolne) działania w celu wzmacniania powiązań między firmami danej branży oraz jej otoczeniem (np. B+R oraz samorządy) w celu wzrostu konkurencyjności powiązanych firm i całego regionu

15 Pożądane obszary współpracy w ramach inicjatywy klastrowej – tzw
Pożądane obszary współpracy w ramach inicjatywy klastrowej – tzw. Potrójna helisa (3H)

16 Obszar współpracy klastrowej (3 H )
Firmy: rdzeń, otoczenie bliższe i dalsze - Firmy skupione w inicjatywie np. producenci domów drewnianych, producenci stolarki otworowej - Firmy zaopatrzenia branży drzewnej np. dostawcy surowców, materiałów, narzędzi - Firmy usługowe np. transport, reklama, doradztwo prawne, biura rachunkowe - Sektor finansowy np. banki, fundusze poręczeń kredytowych, fundusze pożyczkowe

17 Od indywiduum do sojuszu
m kapitalizm Kapitalizm konkurentów Kapitalizm sojuszników

18 Korzyści dla firm z uczestnictwa w inicjatywie klastrowej
Krótki okres Dostęp do informacji rynkowych Inwentaryzacja potencjału grupy klastrowej Nowa okazja do spotkań biznesowych Integracja środowiska biznesowego Budowanie atmosfery dialogu i zaufania Średni okres Wypracowanie marki, ologowanie, identyfikacja Wspólny marketing, wspólne projekty Wzrost kooperacji Zmiana nastawienia mentalnego Podejście zespołowe do nowych wyzwań Działania lobbingowe wobec władz lokalnych i regionalnych Rozwijanie nowych rynków zbytu Szeroki dostęp do informacji

19 Korzyści dla firm z uczestnictwa w inicjatywie klastrowej
Długi okres Standaryzacja i kategoryzacja wyrobów i usług Dostęp do wyspecjalizowanych zasobów kadrowych i materiałowych Wspólne projekty z obszarem badawczo – rozwojowym Specjalizacja i optymalizacja Grupy zakupowe i sprzedażowe Przedstawicielstwa w kraju i zagranicą Wdrożenie nowych produktów i usług Certyfikacja i normalizacja

20 Finansowanie Finansowanie ze środków publicznych niezbędne na początku funkcjonowania inicjatywy jako impuls do startu i motywacja do działania Dążenie do samofinansowania Samostanowienie – zarządzanie poprzez niezależną strukturę organizacyjną

21 Kompetencje Menadżera Klastra
Znajomość idei klastrowych Talent organizatorski Znajomość specyfiki branży Doświadczenie w marketingu Umiejętność zachowanie neutralnej pozycji względem grupy Doświadczenie w zarządzaniu Znajomość języków obcych Łatwość nawiązywania kontaktów Kreatywność i elastyczność Intuicja – umiejętność wczucia się w daną sytuację Cierpliwość, wytrwałość Umiejętność nie zrażania się chwilowymi niepowodzeniami Determinacja w dążeniu do celu

22 Podstawy sukcesu inicjatywy klastrowej
Wzajemne zaufanie Spójność celów Zaangażowanie czasu i pieniędzy Przedsiębiorcze myślenie Rozbudowane sieci współpracy Determinacja – działanie z pasją Grupa liderów w branży Zabezpieczone źródła finansowania w fazie inicjacji Wiara w sukces Etyka w działaniu Neutralna pozycja menadżera klastra Utrzymanie autonomii firm klastrowych

23 Czynniki powodujące porażki inicjatyw klastrowych
Zbyt mała grupa = zbyt mały potencjał Brak zgody w grupie inicjatywy klastrowej Słabe struktury Koordynator mający słabe „przełożenie” na grupę” Brak siedziby Brak wystarczającego budżetu Brak wspólnej marki Zbyt duże rozproszenie terytorialne Tzw. „wypalenie się” uczestników inicjatywy Wyznaczenie zbyt ambitnych , niemożliwych do osiągnięcia celów Brak racjonalnej strategii

24 Fotodokumentacja – przykładowe inicjatywy OCRG na rzecz branży drzewnej

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 Klastry oraz inicjatywy klastrowe w woj. opolskim
Klaster Odnawialnych Źródeł Energii „Ekoenergia Opolszczyzny” / Chmielowice Klaster turystyczny Gór Opawskich / Pokrzywna Klaster turystyczny e- KOLOT „Kraina Miodu i Mleka” / Kluczbork Klaster chemiczny „Innowacyjna Chemia” / Kędzierzyn- Koźle Klaster budownictwa energooszczędnego „Termomax” / Opole Klaster szkoleniowo- doradczy „Konsorcjum Człowiek” / Opole

37 Klastry oraz inicjatywy klastrowe w woj. opolskim
7. Opolski Klaster Budowlany „Opolski Dom” / Opole 8. Opolski Klaster Informatyczny „OPIiNFO” / Opole 9. Śląski Klaster Drzewny / Opole 10. Śląski Klaster Przedsiębiorstw Dorzecza Górnej Odry / Kędzierzyn – Koźle 11. Opolski Klaster Medyczny / Prudnik/ Opole 12. Klaster spożywczy „Oleski Koszyk”/ Olesno 13. Opolski Klaster Transportowy / Opole

38 Roland Kulig Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
Dziękuję za uwagę, Roland Kulig Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki


Pobierz ppt "Branża drzewna w Województwie Opolskim"

Podobne prezentacje


Reklamy Google