Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poręczenia, gwarancje i regwarancje ze środków Funduszu Poręczeń Unijnych Warszawa, 2006 rok Nowa procedura od 7 października 2006 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poręczenia, gwarancje i regwarancje ze środków Funduszu Poręczeń Unijnych Warszawa, 2006 rok Nowa procedura od 7 października 2006 roku."— Zapis prezentacji:

1 Poręczenia, gwarancje i regwarancje ze środków Funduszu Poręczeń Unijnych Warszawa, 2006 rok Nowa procedura od 7 października 2006 roku

2 Podstawy prawne funkcjonowania Ustawa o Funduszu Poręczeń Unijnych z 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 121 poz. 1262 z 31 maja 2004 r.) Ustawa o zmianie ustawy o Funduszu Poręczeń Unijnych z 27 kwietnia 2006 r. (Dz. U. Nr 120 poz. 823 z 6 lipca 2006 r.) umowa pomiędzy Ministrem Finansów a BGK

3 Cel działania zwiększenie dostępności kredytu zwiększenie możliwości pozyskiwania środków z emisji obligacji możliwość zabezpieczenia realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

4 Korzyści dla Klientów dostęp do finansowania projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej przy braku wystarczających zabezpieczeń możliwość ustanowienia konkurencyjnego zabezpieczenia realizacji przedsięwzięcia/kontraktu uzyskanie dostępu do kredytowania pomimo: –krótkiej historii kredytowej –posiadania aktywów o małej wartości nie akceptowanych jako wiarygodne zabezpieczenie kredytu konkurencyjne zabezpieczenie z uwagi na możliwość swobodnego dysponowania majątkiem pośrednictwo banków współpracujących zapewnia oszczędność czasu Klienta

5 Banki współpracujące z BGK (stan na dzień 31.10.2006 r.) 1.Bank BPH S.A. 2.Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.* 3.Bank Handlowy w Warszawie S.A. 4.Bank Millenium S.A. 5.Bank Ochrony Środowiska S.A. 6.Bank Pocztowy S.A. 7.Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. * 8.Bank Współpracy Europejskiej S.A. 9.Bank Zachodni WBK S.A. 10.BISE Bank S.A. * 11.BRE Bank S.A. 12.Danske Bank Polska S.A. 15. Dresdner Bank AG S.A. Oddział w Polsce 16. DZ Bank Polska S.A. 17. Fortis Bank Polska S.A. 18. Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 19. Bank Pekao S.A. 20. ING Bank Śląski S.A. * 21. INVEST-BANK S.A. 22. Krakowski Bank Spółdzielczy * 23. Kredyt Bank S.A. 24. Mazowiecki Bank Regionalny S.A.* 25. Nordea Bank Polska S.A. 26. Bank DnB NORD Polska S.A. 27. PKO Bank Polski S.A. * 28. Raiffeisen Bank Polska S.A. 29. WestLB Bank Polska S.A. * Umowy portfelowe 13. Deutsche Bank Polska S.A. 14. Dominet Bank S.A.

6 Produkty Funduszu Poręczeń Unijnych Poręczenia/gwarancje spłaty kredytów Poręczenia/gwarancje za zobowiązania z tytułu obligacji Gwarancje realizacji przedsięwzięcia Regwarancje Gwarancje dobrego wykonania kontraktu Promesa udzielenia poręczenia

7 Zasady i warunki udzielania poręczeń/gwarancji kredytów

8 Warunki udzielania poręczeń/gwarancji spłaty kredytu Poręczenia/gwarancje spłaty kredytów udzielane są: - Kredytobiorcom realizującym przedsięwzięcia – beneficjentom pomocy UE (część współfinansowana z UE i wkład własny) - Kredytobiorcom uczestniczącym w realizacji przedsięwzięcia – wykonawcom, np. firmy budowlane do 80% kwoty kredytu do 5 mln EUR w trybie zwykłym i rozszerzonym do 500.000 EUR (do 5 mln EUR dla JST) w portfelu kredytowym UWAGA! Poręczenia/gwarancje nie obejmują kredytu udzielonego przez BGK

9 Dodatkowe warunki poręczeń/gwarancji spłaty kredytu -terminowe wydłużone o 3 miesiące w stosunku do okresu kredytowania - udzielane na każdym etapie realizacji i finansowania przedsięwzięcia - obejmują wykorzystaną i niespłaconą kwotę kredytu - nie obejmują części kredytu przeznaczonej na zapłacenie prowizji - wygasają w przypadku wykorzystania środków z kredytu niezgodnie z przeznaczeniem

10 Limity poręczeń/gwarancji spłaty kredytów W 2006 roku maksymalna kwota poręczenia/gwarancji: - w trybie zwykłym lub rozszerzonym – 5 mln EUR = 19.299.000 zł -w portfelu kredytowym - 500.000 EUR = 1.929.900 zł 5 mln EUR (dla JST) = 19.299.000 zł (kurs NBP – na ostatni dzień roku poprzedzającego rok udzielenia poręczenia/gwarancji)

11 Koszty poręczenia/gwarancji spłaty kredytu - jednorazowa opłata prowizyjna wynosi: dla poręczenia 0,5 % do 1 roku 0,75 % od 1 roku do 2 lat 1 % od 2 do 3 lat 1,25 % od 3 do 5 lat 1,5 % powyżej 5 lat dla gwarancji o 0,5% wyższa niż dla poręczenia uiszczana przez Kredytobiorcę lub potrącana z kwoty udzielonego kredytu po otrzymaniu przez Bank Kredytujący od Kredytobiorcy umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków UE

12 Koszty poręczenia/gwarancji spłaty kredytu Banki oferują promocyjną opłatę prowizyjną obniżoną nawet o 70% uzależnioną od wysokości marży. Marża kredytowa w % p. a. % obniżki stawki opłaty prowizyjnej poręczenia/gwarancji do 0,7570% pow. 0,75 – 1,0060% pow. 1,00 – 1,5050% pow. 1,50 – 2,0040% pow. 2,00 – 2,5035% pow. 2,50 – 3,0030% pow. 3,00 – 3,5020% pow. 3,50 – 4,0010%

13 1. Klient 2. Bank Kredytujący 3. BGK 1. Wniosek o kredyt 5. Uruchomienie kredytu 6. Refinansowanie nakładów 4. Udzielenie poręczenia 3. Wniosek o udzielenie poręczenia 2. Wniosek o udzielenie poręczenia 4. UE 3a.Ewentualne dodatkowe zabezpieczenie

14 Zasady i warunki udzielania gwarancji realizacji przedsięwzięcia

15 Gwarancja realizacji przedsięwzięcia Gwarancja jest wydawana przez BGK wykonawcy przedsięwzięcia, jako zabezpieczenie wykonania przedsięwzięcia na rzecz podmiotu podejmującego decyzję o współfinansowaniu przedsięwzięcia ze środków UE. Gwarancja jest wydana na okres uzgodniony indywidualnie ze zleceniodawcą i wynikający z umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia z UE. Gwarancja obejmuje do 80% wartości przedsięwzięcia i nie może przekroczyć kwoty 5 mln EUR. Jednorazowa opłata prowizyjna od udzielonej gwarancji, w wysokości 0,6 % kwoty gwarancji za każdy rozpoczęty kwartał jej obowiązywania.

16 Zasady i warunki udzielania regwarancji

17 Regwarancja Regwarancja jest wydawana przez BGK na wniosek banku jako zabezpieczenie gwarancji realizacji przedsięwzięcia współfinansowanego z UE, wydanej przez bank na zlecenie Klienta. Regwarancja obowiązuje przez czas nie dłuższy niż okres gwarancji realizacji przedsięwzięcia, udzielonej przez bank, wydłużony o 3 miesiące. Regwarancja obejmuje do 80% kwoty gwarancji wydanej przez bank i nie może przekroczyć kwoty 5 mln EUR. Jednorazowa opłata prowizyjna od udzielonej regwarancji, w wysokości 0,2 %, jest pobierana za każdy rozpoczęty kwartał jej obowiązywania. UWAGA! Regwarancje nie obejmują gwarancji udzielonych przez BGK

18 Procedura udzielania poręczeń/gwarancji lub regwarancji

19 Tryby udzielania poręczeń/gwarancji, regwarancji I. Poręczenia, gwarancje i regwarancje do kwoty 5 mln EUR udzielane są w dwóch trybach: tryb zwykły(decyzja BGK do 15 dni roboczych) tryb rozszerzony(decyzja BGK do 35 dni roboczych) II. Poręczenia kredytów i gwarancje dobrego wykonania kontraktu do kwoty 500.000 EUR (dla JST do 5 mln EUR) udzielane są w ramach umów portfelowych: tryb portfelowy (decyzja Banku Kredytującego) UWAGA! Wniosek o udzielenie poręczenia/gwarancji spłaty kredytu lub regwarancji Wnioskodawca składa w Banku Kredytującym

20 Poręczenia spłaty kredytu udzielane w portfelu kredytowym

21 Zasady funkcjonowania – portfel kredytowy Decyzja o udzieleniu poręczenia kredytu podejmowana jest w Banku Kredytującym Bank Kredytujący ma podpisaną z BGK stosowną umowę maksymalna jednostkowa kwota poręczenia - do 80% kwoty kredytu, nie więcej niż 500.000 EUR a dla JST i ich związków do 5 mln EUR jednostkowe poręczenie – terminowe, udzielane na okres zgodny z okresem kredytu, wydłużony o trzy miesiące jedyne zabezpieczenie poręczenia - weksel własny in blanco UWAGA! Istnieje możliwość uzyskania kilku poręczeń jednostkowych kredytów

22 Rola Banku Kredytującego w portfelu kredytowym przyjmuje od Kredytobiorcy wniosek o kredyt i wniosek o poręczenie przeprowadza analizę wniosku o kredyt podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu i włączeniu do portfela kredytowego poręczonego przez BGK pobiera i przekazuje do BGK opłatę prowizyjną od udzielonego poręczenia przyjmuje na rzecz BGK oraz przechowuje do czasu wystąpienia do BGK o realizację poręczenia: weksel własny in blanco z klauzulą bez protestu wraz z deklaracją wekslową oświadczenie o poddaniu się egzekucji od Kredytobiorcy i dłużnika

23 Gwarancje dobrego wykonania kontraktów udzielane w ramach portfela kontraktów

24 Gwarancja dobrego wykonania kontraktu Jest wydawana przez bank, który zawarł z BGK umowę o udzielenie gwarancji portfela kontraktów. Jest wydawana na zlecenie Wykonawcy Przedsięwzięcia realizującego umowę (kontrakt), zawartą w celu realizacji przedsięwzięcia współfinansowanego z UE. Beneficjentem gwarancji jest podmiot otrzymujący dotację, realizujący przedsięwzięcie. Obejmuje do 80% wartości przedsięwzięcia i nie może przekroczyć kwoty 500.000 EUR. JST lub ich związki mogą otrzymać gwarancję dobrego wykonania kontraktu do kwoty 5 mln EUR. Obowiązuje przez okres uzgodniony indywidualnie ze Zleceniodawcą i wynikający z umowy (kontraktu). Jednorazowa opłata prowizyjna wynosi 1% kwoty gwarancji dobrego wykonania kontraktu za każdy rozpoczęty rok jej obowiązywania.

25 Rola Banku współpracującego w portfelu kontraktów przyjmuje od Przedsiębiorcy wniosek o gwarancję dobrego wykonania kontraktu przeprowadza analizę wniosku podejmuje decyzję o udzieleniu gwarancji i włączeniu do portfela kontraktów pobiera i przekazuje do BGK opłatę prowizyjną od udzielonej gwarancji przyjmuje na rzecz BGK oraz przechowuje do czasu wystąpienia do BGK o realizację gwarancji: weksel własny in blanco z klauzulą bez protestu wraz z deklaracją wekslową oświadczenie o poddaniu się egzekucji od Przedsiębiorcy i dłużnika

26 Zabezpieczenie poręczenia/gwarancji i regwarancji

27 Zabezpieczenie Podstawowe zabezpieczenie poręczenia/gwarancji lub regwarancji: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji składany i przechowywany w Banku Kredytującym Dodatkowe zabezpieczenie ustanawiane jest w przypadku wysokiego ryzyka wypłaty zobowiązania z tytułu udzielonej poręczenia/gwarancji lub regwarancji

28 Promesa udzielenia poręczenia/gwarancji

29 Promesa udzielenia poręczenia/gwarancji kredytu Przedsiębiorca może ubiegać się o wydanie promesy bezpośrednio w Oddziale BGK promesa może być wydana na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy po: - przeprowadzeniu analizy wniosku o wydanie promesy - stwierdzeniu zdolności kredytowej Wnioskodawcy termin rozpatrzenia wniosku – 15 dni roboczych, za wydanie promesy BGK nie pobiera żadnych opłat korzyści dla Klienta: - nie ponosi żadnych opłat z tytułu promesy - ma możliwość negocjowania warunków kredytu - przyspieszenie procesu decyzyjnego w Banku Kredytującym UWAGA! Promesa nie dotyczy poręczeń kredytów udzielanych w ramach portfela kredytowego

30 Projekty, które nie uzyskały dofinansowania z UE

31 FPU - KFPK Podmiot, który nie otrzyma dofinansowania z Unii Europejskiej może zastąpić poręczenie/gwarancję spłaty kredytu z Funduszu Poręczeń Unijnych poręczeniem/gwarancją spłaty kredytu z Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych. Klient może złożyć wniosek o poręczenie z KFPK jeśli: - Bank podjął decyzję o udzieleniu kredytu, pomimo braku dofinansowania z UE - BGK udzielił poręczenia/gwarancji z FPU, które nie weszło w życie, gdyż projekt nie uzyskał dofinansowania z UE - nie upłynęły 3 miesiące od daty negatywnej decyzji o uzyskaniu dofinansowania z UE Więcej informacji o KFPK: www.bgk.com.pl ---> Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych

32 Kontakt www. fpu.bgk.pl www. bgk.com.pl Departament Funduszy Poręczeń i Gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego tel. /22/ 52 29 630 – sekretariat fax /22/ 627 06 39 e-mail: dfpg@bgk.com.pl

33 Oddziały BGK I Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa tel. (0-22) 522 96 51 e-mail:warszawa1@bgk.com.pl II Oddział w Warszawie ul. Ostrobramska 75 04-175 Warszawa tel. (0-22) 522 94 71 e-mail:warszawa2@bgk.com.pl e-mail:warszawa2@bgk.com.pl Oddział w Białymstoku ul. Legionowa 28 15-281 Białystok tel. (0-85) 748 52 52 e-mail:bialystok@bgk.com.pl Oddział w Gdańsku ul. Kowalska 10 80-835 Gdańsk tel. (0-58) 320 58 50 e-mail:gdansk@bgk.com.pl e-mail:gdansk@bgk.com.pl Oddział w Gdyni ul. 10 Lutego 33 81-364 Gdynia tel. (0-58) 782 07 00 e-mail:gdynia@bgk.com.pl e-mail:gdynia@bgk.com.pl Oddział w Katowicach ul. Zawiszy Czarnego 8 40-872 Katowice tel. (0-32) 254 10 41 e-mail:katowice@bgk.com.pl

34 Oddziały BGK Oddział w Kielcach ul. Zagórska 20 25-359 Kielce tel. (0-41) 360 12 00 e-mail:kielce@bgk.com.pl e-mail:kielce@bgk.com.pl Oddział w Krakowie ul. Batorego 14 31-135 Kraków tel. (0-12) 631 95 60 e-mail:krakow@bgk.com.pl e-mail:krakow@bgk.com.pl Oddział w Lublinie ul. Dolna 3-go Maja 3 20-079 Lublin tel. (0-81) 528 61 00 e-mail:lublin@bgk.com.pl Oddział w Łodzi ul. Łąkowa 29 90-554 Łódź tel. (0-42) 634 57 50 e-mail:lodz@bgk.com.pl e-mail:lodz@bgk.com.pl Oddział w Olsztynie ul. S. Pieniężnego 19 10-003 Olsztyn tel. (0-89) 523 05 00 e-mail:olsztyn@bgk.com.pl e-mail:olsztyn@bgk.com.pl Oddział w Opolu ul. Żeromskiego 1 45-043 Opole tel. (0-77) 423 47 11 e-mail:opole@bgk.com.pl

35 Oddziały BGK Oddział w Pile ul. dr F. Witaszka 2a 64-920 Piła tel. (0-67) 210 74 00 e-mail:pila@bgk.com.pl e-mail:pila@bgk.com.pl Oddział w Poznaniu ul. Św. Marcin 58/64 61-807 Poznań tel. (0-61) 852 30 01 e-mail:poznan@bgk.com.pl e-mail:poznan@bgk.com.pl Oddział w Rzeszowie ul. Rejtana 31C 35-326 Rzeszów tel. (0-17) 852 21 33 e-mail:rzeszow@bgk.com.pl Oddział w Szczecinie ul. Śląska 32 A 70-433 Szczecin tel. (0-91) 434 47 11 e-mail:szczecin@bgk.com.pl e-mail:szczecin@bgk.com.pl Oddział w Toruniu ul. Chełmińska 28 87-100 Toruń tel. (0-56) 612 01 50 e-mail:torun@bgk.com.pl e-mail:torun@bgk.com.pl Oddział we Wrocławiu ul. Malarska 26 50-111 Wrocław tel. (0-71) 374 80 00 e-mail:wroclaw@bgk.com.pl e-mail:wroclaw@bgk.com.pl Oddział w Zielonej Górze ul. Kupiecka 32 c 65-058 Zielona Góra tel. (0-68) 328 06 40 e-mail:zielonagora@bgk.com.pl


Pobierz ppt "Poręczenia, gwarancje i regwarancje ze środków Funduszu Poręczeń Unijnych Warszawa, 2006 rok Nowa procedura od 7 października 2006 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google