Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Środowiska wychowawcze a znaczenie sprawności moralnych na podstawie analizy zachowań i preferowanych wartości uczniów Chrześcijańskiego Gimnazjum Samuel.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Środowiska wychowawcze a znaczenie sprawności moralnych na podstawie analizy zachowań i preferowanych wartości uczniów Chrześcijańskiego Gimnazjum Samuel."— Zapis prezentacji:

1 Środowiska wychowawcze a znaczenie sprawności moralnych na podstawie analizy zachowań i preferowanych wartości uczniów Chrześcijańskiego Gimnazjum Samuel

2 Cel badania: Wskazanie na efekty wychowawcze w sytuacji, gdy występuje spójność działań szkoły i domu rodzinnego ku wypracowaniu u wychowanków preferowanych postaw i wartości moralnych na przykładzie uczniów wybranego gimnazjum.

3 Plan prezentacji Dwa środowiska wychowawcze w procesie wychowania moralnego dzieci i młodzieży. Sprawność moralna współczesnej młodzieży gimnazjalnej - analiza.

4 Spójność działań szkoły i domu rodzinnego ku wypracowaniu wspólnych wartości moralnych w planowaniu działań wychowawczych wybranego gimnazjum. Preferowane wartości i zachowania uczniów wybranego gimnazjum – wyniki badań.

5 Środowiska wychowawcze rodzice
Rodzina była i jest głównym podmiotem wychowania moralnego dzieci i młodzieży.

6 Miłość drogą do indentyfikacji z wartościami rodziców
Miłość bezwarunkowa Akceptacja dziecka takim jakim jest /ale nie złych zachowań/

7 Wzorzec i metody oddziaływania
Verba docent, exempla trahunt. Rodzice stwarzają dzieciom okazje do poznawania wartości, jak również pomagają im odkrywać wartości w sobie. Obserwacja preferowanych wartości w praktyce.

8 Dawanie przykładu postępowania moralnego.
Wdrażanie do zachowań moralnych.

9

10 Środowiska wychowawcze nauczyciele
Funkcja: Dydaktyczna Wychowawcza /m.in.. System wartości/

11 System wartości nauczyciela
Wymagania stawiane nauczycielowi często wykraczają poza przeciętną środowiska. Dojrzała osobowość. Zdolność do poświęceń.

12 Wartość osobista nauczyciela wartością społeczną
Uczeń naśladuje - czy tylko wartości?

13 Słowo a praktyka Dorastający uczeń, gdy nie zobaczy urzeczywistnionych w życiu dorosłego, a szczególnie wychowawcy, głoszonych wartości, może nie przekonać się do nich, nie uwierzyć w motywy i nie zdobyć się na odwagę, aby kształtować w sobie określoną wartość moralną.

14 Czy szkoła spełnia funkcję wychowania moralnego?
K. Misiaszek – przerost dydaktyki, istnienie wzajemnie sprzecznych idei pedagogicznych, brak koherencji w sferze wartości, rozrost biurokracji i nadmierna ilość nowych przepisów i dyrektyw.

15 Sprawność moralna współczesnej młodzieży gimnazjalnej - analiza
Uczeń w okresie adolescencji: dążenie do osobistej, szeroko pojmowanej tożsamości - autoidentyfikacja; krytycyzm myślenia, zorientowanie na przyszłość, skłonność do krytycznej oceny wartości i zasad moralnych, którymi kieruje się pokolenie dorosłych.

16 Patologiczne zjawiska współczesnej młodzieży
Uzależnienia Przemoc i agresja Przestępczość Wolność seksualna

17 Młodzież w postępowaniu niestabilna i niejednorodna
Wykluczające się tendencje: egocentryzm i poświęcenie się, obojętność i zaangażowanie się; zachowania agresywne np. w stosunku do rodziców, z drugiej poświęcenie się dla biednych, potrzebujących itp.

18 Współczesne przyśpieszone tempo życia oraz inwazja zmian prowadzą do osłabienia poczucia wartości tego co ustalone zostało jako wartość stała, niezmienna. Ale Wewnętrzna etyka wartości uniwersalnych zdecydowanie pomaga w realizacji człowieczeństwa dotyczącego młodego człowieka.

19 Spójność działań szkoły i domu rodzinnego ku wypracowaniu wspólnych wartości moralnych - przykładowe gimnazjum Zasady i cele edukacji chrześcijańskiej oparte są na akceptacji oraz realizacji fundamentalnych i uniwersalnych wartości chrześcijańskich, kulturowych oraz etycznych.

20 Odwołania do kształtowania wartości i postaw moralnych w podstawowych dokumentach szkoły
Statut szkoły; Szkolny Program Wychowawczy oraz Wewnątrzszkolny System Oceniania.

21 Statut szkoły Wychowanie w atmosferze miłości do Boga i odpowiedzialności za swoją ojczyznę. Partnerstwo z rodzicami w kształceniu ich dzieci. Podejmowanie działań dydaktyczno-wychowawczych w zgodzie z zasadami etyki chrześcijańskiej. Propagowanie najwyższych standardów moralnych w oparciu o tradycję biblijną, poszanowania godności innych bez względu na ich światopogląd, narodowość i wyznanie.

22 Szkolny Program Wychowawczy
Wierzymy, że nasz absolwent będzie: - wszechstronnie wyposażony w wiadomości i umiejętności niezbędne do samodzielnego życia i dalszej edukacji oraz postawy chrześcijańskiego sposobu bycia; - potrafił używać swoich zdolności służąc innym;

23 - nawiązywać właściwe relacje oparte na wzajemnym szacunku, zaufaniu i zrozumieniu;
- komunikatywnie wyrażać swoje myśli, emocje i potrzeby, szanując odmienność innego człowieka; - mieć właściwy obraz samego siebie (poczucie własnej wartości i tożsamości); - potrafił ponosić konsekwencje własnych decyzji; - otwartym i niosącym radość człowiekiem.

24 Cele wychowania i zadania nauczyciela /SzPW/
Fundamentalnym celem wychowania jest internalizacja wpajanych uczniowi zasad i norm, to znaczy takie utrwalenie w świadomości wychowanka, by autentycznie utożsamiał się z nimi, rozumiał je i przyjmował wszystkie konsekwencje wynikające z ich respektowania bądź nie respektowania.

25 Priorytety w SzPW rok szkolny 2010/2011
Praca nad charakterem i postawami uczniów /prawdomówność, uczciwość, szacunek, postawa służenia/.

26 Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania
Szczegółowa Karta Oceniania Ucznia; Wartości – Postawy: szacunek do dorosłych, szacunek do kolegów, usługiwanie sobie wzajemnie, prawdomówność i uczciwość, postawa na lekcjach i przerwach. Punkty wpisywane w karcie dokumentują zachowanie ucznia: jego mocne strony oraz kierunek pracy nad charakterem. Karta jest dostępna do wglądu ucznia i rodzica.

27 Preferowane wartości i zachowania uczniów wybranego gimnazjum – wyniki badań
Badanie przeprowadzono na populacji 26 uczniów. Byli to wszyscy uczniowie uczęszczający do wybranego do badania gimnazjum. Wśród badanych 13 uczniów to dziewczęta. Zdecydowana większość uczniów mieszka w mieście. Szkoła do której uczęszczają mieści się w stolicy. Większość badanych to latki.

28 Kwestionariusz do badania
11 pytań. Pytania dotyczące promowanych wartości przez uczniów, rodziców i nauczycieli uczniów. Pytania na temat sposobu wychowania i przekazywania wartości przekazywanych przez rodziców oraz wychowania w domu rodzinnym.

29 Pytania dotyczące spędzania czasu z rodzicami oraz konsekwencji rodziców wobec badanych.
Zależność dotycząca wpajanych przez rodziców oraz nauczycieli wartości na zachowanie badanych. Dwa pytania dotyczyły postaw uczniów w dwóch konkretnych sytuacjach życiowych.

30

31

32

33

34

35

36

37

38 5) Jak wygląda wychowanie w Twoim domu?
4 18 10 20 a) sam decyduję, robię to co sam uważam za słuszne b) rodzice (opiekunowie) bardzo mnie wspierają c) często robię tak jak chcą rodzice, nie mogę im się sprzeciwić 5) Jak wygląda wychowanie w Twoim domu? 5) Jak wygląda wychowanie w Twoim domu? liczba głosów

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52 Wnioski Zarówno rodzice (opiekunowie), jak też nauczyciele i młodzież mają wypracowany bardzo zbliżony do siebie system wartości. Trzema najbardziej liczącymi się wartościami w każdej z wymienionych w badaniu grup są: wiara w Boga, uczciwość i pomoc innym.

53 Przekazywanie wartości w domach ankietowanych uczniów odbywa się głównie poprzez rozmowę oraz dawanie przykładu. Wychowanie w rodzinach badanych głównie polega na wsparciu ze strony rodziców, aczkolwiek uczniowie zaznaczali także odpowiedź, że nie mogą się sprzeciwiać rodzicom.

54 Badani wypowiadali się, że rodzice spędzają z nimi czas na budowaniu relacji.
Poruszony w ankiecie aspekt konsekwencji wychowawczej rodziców w stosunku do swoich dzieci, potwierdzony jest odpowiedziami pozytywnymi oraz stwierdzeniem: czasami.

55 Uczniowie w przeważającej większości (62% badanych) zdecydowanie odpowiedzieli, że wartości wpajane przez ich rodziców mają wpływ na obecne ich postępowanie. Pozostali badani potwierdzali także fakt wpływu wpajanych wartości przez rodziców na ich postępowanie, lecz w ograniczonym zakresie.

56 Koncentrując uwagę na zachowaniu i preferowanych wartościach uczniów wnioskujemy, iż badana młodzież wykazuje cechy koleżeństwa, które to posiada praktyczny wymiar. Uczniowie wyrażają gotowość pomocy koledze/koleżance w odrabianiu lekcji podczas przerwy lekcyjnej, kilkoro z badanych swoją pomoc oferuje poprzez propozycję odpisania zadania domowego.

57 Zdecydowana większość ankietowanych przyznaje, że nie oddaje nauczycielowi referatów ściągniętych z Internetu, ale czasami wzoruje się na dostępnych w sieci pracach.

58 Podsumowująca konkluzja
Środowiska wychowawcze mają absolutnie zdecydowany wpływ na kształtowanie się moralności wychowanków, ale moralne życie i postępowanie każdego człowieka to pasmo jego zaangażowań osobowych.

59 Dziękuję za uwagę Elżbieta Bednarz


Pobierz ppt "Środowiska wychowawcze a znaczenie sprawności moralnych na podstawie analizy zachowań i preferowanych wartości uczniów Chrześcijańskiego Gimnazjum Samuel."

Podobne prezentacje


Reklamy Google