Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Dokumentacja organizacyjna przedszkola: Statut Przedszkola Arkusz organizacji przedszkola Regulaminy min: pracy, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Dokumentacja organizacyjna przedszkola: Statut Przedszkola Arkusz organizacji przedszkola Regulaminy min: pracy, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców,"— Zapis prezentacji:

1

2

3

4 1. Dokumentacja organizacyjna przedszkola: Statut Przedszkola Arkusz organizacji przedszkola Regulaminy min: pracy, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, wynagradzania pracowników, rekrutacji itp.. Procedury, instrukcje i zasady : bhp, bezpieczeństwa pobytu dzieci i sporządzania posiłków,itp Uchwały Zarządzenia Ewidencje, Rejestry, Wykazy Ocena ryzyka zawodowego Szkolenia System Informacji Oświatowej Kodeks etyki zawodowej pracowników Dokumentacja HACCP Strona BIP przedszkola i strona internetowa Instrukcja zarządzania systemem informatycznym i ręcznym w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych. PRZEDSZKOLE NR 17 Obowiązujące Dokumenty Przedszkola: - procedur, regulaminów, instrukcji, zasad etycznych, zarządzeń obowiązujących w ramach kontroli zarządczej:

5 2. Dokumentacja przebiegu procesu nauczania: Dzienniki zajęć w przedszkolu Dzienniki zajęć dodatkowych Karty obserwacji Karty diagnozy rozwoju dziecka Plan nadzoru pedagogicznego i ewaluacji (wnioski, podsumowania) Koncepcja pracy przedszkola Miesięczne plany pracy Zestaw programów nauczania Dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

6 3. Dokumentacja dotycząca bazy i warunków BHP: Regulamin bezpieczeństwa i higieny Księga obiektu - aktualne wpisy wyników przeglądów Instrukcja przeciwpożarowa Instrukcje obsługi urządzeń Rejestr wypadków przy pracy i dokumenty powypadkowe Rejestr wypadków wychowanków i dokumenty powypadkowe Rejestr chorób zawodowych Dokumenty dotyczące stanu prawnego nieruchomości Badania okresowe, szkolenia BHP i p.poż Karty ogólnego instruktażu stanowiskowego Karty oceny ryzyka zawodowego

7 Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmieniająca ustawę o systemie oświaty (tj Dz. U z 2013r. poz. 827); Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 – z późn.zm.); Rozporządzenie MEN w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U z 2001 r. Nr 61 poz. 624) z póź.zm; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkole, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (D. U z 2002 nr 23 poz. 225 z późn.zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U z 2009 r. Nr 4 poz. 17) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U z 2010 r. Nr 228, poz. 1487); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U z 2003 r. Nr 6, poz. 69) z późn.zm); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r.w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U z 1992 r. Nr 36, poz.155) z późn.zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U z 2004 r. Nr 26, poz. 232 z późn.zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 r. sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz. U z 2010 r. Nr 57, poz. 362 z późn.zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U z 2010 r. Nr 97, poz. 624) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r.w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U z 2009 r. Nr 89, poz. 730) Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U z 1991 r. Nr 120, poz. 526 z późn.zm.)

8 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 44, poz. 255). Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21 poz. 94 z późn. zm.). Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.). Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.). Ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2004 r. nr 49 poz. 463 z późn. zm.). Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn.zm.). Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. nr 152 poz. 1223) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 128 poz. 861 z późn. zm.). Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.). Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 14 poz. 114 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2006 r. nr 43 poz. 293 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 38 poz. 207 z późn. zm.). Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2010 r. 20 poz. 103 z późn. zm.). Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225 poz. 1635 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2010 r. nr 97 poz. 624) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2007 r. nr 56 poz. 372). Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458, z późn. zm.). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009 r. nr 50 poz. 398, z późn. zm.). Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 1997 r. nr 160 poz. 1080 ). Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2008 r. nr 145 poz. 917 ). Ustawa z dnia 22.05.09 o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (Dz. U. nr 99, poz. 825). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy ( Dz. U. z 2009 r. nr 105 poz. 870) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. nr 105 poz. 869) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r nr 157, poz. 1240). Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r nr 157, poz. 1241).

9

10 ZADANIA DO PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych. Chcemy być silni i zdrowi

11

12

13

14

15

16


Pobierz ppt "1. Dokumentacja organizacyjna przedszkola: Statut Przedszkola Arkusz organizacji przedszkola Regulaminy min: pracy, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google