Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza i interpretacja wyników egzaminu potwierdzaj ą cego kwalifikacje zawodowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza i interpretacja wyników egzaminu potwierdzaj ą cego kwalifikacje zawodowe."— Zapis prezentacji:

1 Analiza i interpretacja wyników egzaminu potwierdzaj ą cego kwalifikacje zawodowe.

2 PODSTAWA PROGRAMOWA ( cele edukacyjne, zadania szkoły, treści, osiągnięcia uczniów ) Minister Edukacji Narodowej PODSTAWA PROGRAMOWA ( cele edukacyjne, zadania szkoły, treści, osiągnięcia uczniów ) Minister Edukacji Narodowej Szkolny zestaw programów nauczania Szkolny system oceniania Szkolny program wychowawczy STANDARDY WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH Minister Edukacji Narodowej STANDARDY WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH Minister Edukacji Narodowej SPRAWDZIAN EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE ZAWODOWE RAPORT : MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ, KURATOR OŚWIATY, ORGAN PROWADZĄCY SZKOŁY, SZKOŁA Obowiązuje każdą szkołę publiczną Szkoła posiada autonomię Obowiązuje każdą szkołę publiczną uczeń potrafi:

3 Zapewnienie porównywalności zaświadczeń, świadectw dyplomów bez względu na miejsce ich wystawienia Zapewnienie porównywalności zaświadczeń, świadectw dyplomów bez względu na miejsce ich wystawienia Cele oceniania zewnętrznego Diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów Ocena jakości oddziaływań edukacyjnych szkoły

4 Adresaci wyników Główni adresaci wyników uczeń szkoła kurator oświaty kurator oświaty organ prowadzący szkołę organ prowadzący szkołę

5 Komunikowanie wyników uczniowi Zaświadczenie o wynikach uzyskanych na sprawdzianie lub egzaminie gimnazjalnym Świadectwo dojrzałości katalogu swoich mocnych i słabych stron – projektowanie dalszego etapu kształcenia; porównanie swojego poziomu umiejętności do wskaźników wojewódzkich i krajowych – niezależną ocenę poziomu osiągnięć. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe Wynik egzaminu pozwala uczniowi na sporządzenie:

6 Komunikowanie wyników szkole Sprawozdanie z egzaminu (z opisem rozwiązań zadań przez uczniów, parametrami statystycznymi). Wyniki indywidualne uczniów ( punkty za każdą czynność). Porównać swoje wyniki do wyników krajowych i wojewódzkich – stwierdzić w jakim stopniu egzamin sprawiał trudności uczniom szkoły. Porównać wyniki w poszczególnych latach – ocenić postęp. Ocenić poziom osiągnięć uczniów - określić słabe punkty procesu nauczania – uczenia się. Przydatność wyników egzaminów szkole

7 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

8 SPRAWDZIANEGZAMIN GIMNAZJALNY I. Czytanie II. Pisanie III. Rozumowanie IV. Korzystanie z informacji V. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce GH I. Czytanie i odbiór tekstów kultury GH II. Tworzenie własnego tekstu GM I. Umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur … GM II. Wyszukiwanie i stosowanie informacji GM III. Wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności … GM IV. Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów EGZAMIN MATURALNYEGZAMIN ZAWODOWY – etap pisemny I. Wiadomości i rozumienie II. Korzystanie z informacji III. Tworzenie informacji Etap pisemny I. Czytanie ze zrozumieniem informacji … II. Przetwarzanie danych liczbowych i operacyjnych III. Bezpieczne wykonywanie zadań zawodowych zgodnie z przepisami bhp, ochrony p.poż. oraz ochrony środowiska Etap praktyczny Opracowanie projektu realizacji określonych prac (T) Wykonanie zadania praktycznego (Z)

9 Podstawowe parametry statystyczne wykorzystywane w analizie i prezentacji wyników osiągnięć edukacyjnych

10 Analiza wyników Analiza ilościowa Analiza jakościowa Zgromadzenie informacji metodą statystyczną. Opis zaobserwowanego zjawiska Oparta na punktowych wynikach danej grupy uczniów. Oparta na porównywaniu czynności wykonywanych przez uczniów z zaplanowanymi w kartotece.

11 Rozkład liczebności wyników Średni wynik szkoły

12 Rozkład symetryczny lub rozkład normalny Rozkłady symetryczne rzadko występują w praktyce szkolnej związanej z badaniem osiągnięć uczniów

13 Sprawdzian 2008r.

14 Rozkład skośny Rozkład asymetryczny lewostronnie Rozkład asymetryczny prawostronnie

15 Rozkład dwumodalny Rozkład taki oznacza, że mało jest wyników przeciętnych, a dużo wyników słabych oraz dużo wyników dobrych.

16 Średni wynik szkoły Średni wynik = suma punktów uzyskanych na egzaminie przez uczniów szkoły liczba uczniów szkoły

17 Łatwość - wskaźnik poziomu osiągnięć uczniów

18 Łatwość Czynności - stosunek liczby punktów uzyskanych przez uczniów za wykonanie danej czynności do maksymalnej liczby punktów, którą mogli uzyskać za jej bezbłędne wykonanie. Zadania - stosunek liczby punktów uzyskanych przez uczniów za rozwiązanie danego zadania do maksymalnej liczby punktów, którą mogli uzyskać za jego bezbłędne rozwiązanie. Umiejętności/obszaru umiejętności - iloraz sumy punktów uzyskanych przez uczniów za wszystkie czynności odnoszące się do danej umiejętności/obszaru standardów oraz sumy punktów możliwych do uzyskania za te czynności. Testu - iloraz sumy punktów uzyskanych przez uczniów za rozwiązanie wszystkich zadań testu i sumy punktów możliwych do uzyskania za bezbłędne rozwiązanie zadań tego testu.

19 Łatwość Sposób obliczania łatwości p zadania (czynności): p = suma punktów uzyskanych przez uczniów za dane zadanie (czynność) suma punktów możliwych do uzyskania przez uczniów za to zadanie (czynność)

20 Interpretacja wskaźnika łatwości Wielkość wskaźnika (ułamek) 0,00 – 0,190,20 – 0,490,50 – 0,690,70 – 0,790,80 – 0,890,90 - 100 Wielkość wskaźnika (%) 0 - 1920 - 4950 - 6970 - 7980 - 8990 - 100 Ocena zadania bardzo trudne trudneumiar- kowanie trudne łatwebardzo łatwe Stopień osiągnięć bardzo niski niskiniżej zadawala- jacy zadawala- jacy dobrybardzo dobry

21 Łatwość zadań

22 Skala staninowa (dziewięciopunktowa)

23 Rozkład liczebności wyników normalny a skala staninowa

24

25 Interpretacja wyników na skali staninowej Numer staninaNazwa wynikuProcent wynikówPrzedział punktowy 1najniższy4..… - ….. 2bardzo niski7..… - ….. 3niski12..… - ….. 4niżej średni17..… - ….. 5średni20..… - ….. 6wyżej średni17..… - ….. 7wysoki12..… - ….. 8bardzo wysoki7..… - ….. 9najwyższy4..… - …..

26 Najczęściej spotykanym ssakiem górskim jest góral. W zimie należy dokarmiać leśne zwierzęta, aby były smaczne na wiosnę. Porażonego prądem należy przede wszystkim wyciągnąć z kontaktu. Jaskółka jest zwierzęciem, tylko że w powietrzu. Po skończonym wdechu odkładamy nasze usta na bok. Porodem nazywamy wydalenie organizmu na powierzchnię ziemi. Ja nie wierzyłem w bociany, ale one są naprawdę, co widziałem w locie.

27 Dzi ę kuj ę za uwag ę


Pobierz ppt "Analiza i interpretacja wyników egzaminu potwierdzaj ą cego kwalifikacje zawodowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google