Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ciechanów ul. Wyzwolenia 10 A Tel/fax.:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ciechanów ul. Wyzwolenia 10 A Tel/fax.: "— Zapis prezentacji:

1 Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Ciechanowie
Ciechanów ul. Wyzwolenia 10 A Tel/fax.: Centrum funkcjonuje na podstawie: ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.); art. 24 ust ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) w związku z art. 85 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz i Nr 219, poz. 1706); rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. Nr 200, poz i Nr 218, poz. 1701) i statutu. Siedziba, organ prowadzący – Samorząd Województwa Mazowieckiego, organ nadzorujący – MKO. 1.   Celem działania Centrum jest doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół i  placówek. Cel, o którym mowa w ust. 1 realizowany jest w szczególności przez: podnoszenie jakości i efektywności pracy nauczycieli, doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli.                                                  § 7. Do obowiązkowych zadań Centrum należy: opracowywanie, we współpracy z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, priorytetów doskonalenia zawodowego nauczycieli w województwie mazowieckim; przygotowywanie i realizacja, we współpracy z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, programów doskonalenia zawodowego nauczycieli-doradców metodycznych; przygotowywanie i realizacja programów doskonalenia zawodowego w zakresie zarządzania oświatą dla dyrektorów szkół i placówek, pracowników urzędów organów prowadzących szkoły i placówki oraz pracowników urzędów organów sprawujących nadzór pedagogiczny; organizowanie i prowadzenie, stosownie do potrzeb, doradztwa metodycznego dla nauczycieli, w tym dla nauczycieli: przedmiotów zawodowych nauczanych w zawodach unikatowych, zatrudnionych w szkołach z językiem nauczania mniejszości narodowych i etnicznych; prowadzenie wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej, w tym gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących dostępnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli; organizowanie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń, w tym warsztatów, konferencji i seminariów, dla nauczycieli poszczególnych typów szkół i rodzajów placówek; wspieranie inicjatyw nauczycieli oraz wspomaganie samokształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli; organizowanie działań na rzecz rozwoju zawodowego nauczycieli, w szczególności we współpracy z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny; współpraca z organami prowadzącymi szkoły i placówki w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli. 1

2 Konkursy przedmiotowe w roku szkolnym 2013/2014
Konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów organizowane są na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Dyrektorzy szkół są zobowiązani do zapoznania nauczycieli, uczniów i ich rodziców z regulaminem konkursów przedmiotowych i bezwzględnego przestrzegania terminarza przebiegu konkursów. Organizatorem konkursów przedmiotowych jest Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

3 Wyniki konkursów przedmiotowych 2012/2013
Typ konkursu LICZBA UCZNIÓW PRZYSTĘPUJĄCYCH DO ETAPU SZKOLNEGO SZKOŁY PODSTAWOWE CIECHANÓW OSTROŁĘKA PŁOCK RADOM SIEDLCE WARSZAWA RAZEM POLONISTYCZNY 742 780 754 1566 774 6318 10934 MATEMATYCZNY 748 705 843 1476 840 6896 11508 PRZYRODNICZY 807 701 794 1692 821 6530 11345 2297 2186 2391 4734 2435 19744 33787

4 Wyniki konkursów przedmiotowych 2012/2013
Typ konkursu LICZBA UCZNIÓW PRZYSTĘPUJĄCYCH DO ETAPU SZKOLNEGO GIMNAZJA CIECHANÓW OSTROŁĘKA PŁOCK RADOM SIEDLCE WARSZAWA RAZEM POLONISTYCZNY 576 636 730 1195 725 4822 8684 MATEMATYCZNY 463 529 559 978 693 5391 8613 FIZYCZNY 200 223 284 480 289 1958 3434 CHEMICZNY 244 246 245 516 373 2029 3653 GEOGRAFICZNY 442 433 504 801 505 3206 5891 HISTORYCZNY 488 486 523 929 598 3456 6480 BIOLOGICZNY 482 506 466 813 621 3622 6510 J. ANGIELSKIEGO 831 724 680 1259 1102 8249 12845 J. ROSYJSKIEGO 226 101 55 122 410 1430 J. NIEMIECKIEGO 209 252 282 579 298 2049 3669 J. FRANCUSKIEGO 6 32 3 665 712 4167 4136 4360 7675 5620 35963 61921

5 Wyniki konkursów przedmiotowych 2012/2013
Typ konkursu LICZBA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ETAPU REJONOWEGO SZKOŁY PODSTAWOWE CIECHANÓW OSTROŁĘKA PŁOCK RADOM SIEDLCE WARSZAWA RAZEM POLONISTYCZNY 13 29 16 53 4 138 253 MATEMATYCZNY 17 19 21 25 11 212 305 PRZYRODNICZY 9 22 5 71 147 39 70 56 99 20 421 705

6 Wyniki konkursów przedmiotowych 2012/2013
Typ konkursu LICZBA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ETAPU REJONOWEGO GIMNAZJA CIECHANÓW OSTROŁĘKA PŁOCK RADOM SIEDLCE WARSZAWA RAZEM POLONISTYCZNY 30 13 24 37 3 156 263 MATEMATYCZNY 10 14 5 2 116 150 FIZYCZNY 6 15 23 8 158 223 CHEMICZNY 28 19 40 60 281 456 GEOGRAFICZNY 56 271 412 HISTORYCZNY 63 52 47 78 49 429 718 BIOLOGICZNY 34 26 41 36 276 437 J. ANGIELSKIEGO 42 21 44 90 33 1051 1281 J. ROSYJSKIEGO 4 1 11 58 J. NIEMIECKIEGO 46 199 291 J. FRANCUSKIEGO 80 84 266 167 270 434 179 3057 4373

7 Wyniki konkursów przedmiotowych 2012/2013
Typ konkursu LICZBA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ETAPU WOJEWÓDZKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWE CIECHANÓW OSTROŁĘKA PŁOCK RADOM SIEDLCE WARSZAWA RAZEM POLONISTYCZNY 8 16 5 26 2 71 128 MATEMATYCZNY 4 6 7 94 120 PRZYRODNICZY 10 11 29 62 17 30 22 38 9 194 310

8 Wyniki konkursów przedmiotowych 2012/2013
Typ konkursu LICZBA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ETAPU WOJEWÓDZKIEGO GIMNAZJA CIECHANÓW OSTROŁĘKA PŁOCK RADOM SIEDLCE WARSZAWA RAZEM POLONISTYCZNY 3 4 9 5 1 25 47 MATEMATYCZNY 7 2 69 87 FIZYCZNY 6 57 72 CHEMICZNY 15 13 27 8 137 206 GEOGRAFICZNY 16 11 42 198 290 HISTORYCZNY 34 32 28 39 269 430 BIOLOGICZNY 10 19 134 194 J. ANGIELSKIEGO 141 159 J. ROSYJSKIEGO 44 J. NIEMIECKIEGO 68 81 J. FRANCUSKIEGO 59 61 92 109 149 1191 1671

9 Wyniki konkursów przedmiotowych 2012/2013
TYP KONKURSU LICZBA LAUREATÓW I FINALISTÓW SZKOŁY PODSTAWOWE CIECHANÓW OSTROŁĘKA PŁOCK RADOM SIEDLCE WARSZAWA RAZEM Laureat Finalista POLONISTYCZNY 3 4 9 1 11 12 2 40 29 62 57 MATEMATYCZNY 6 76 14 95 21 PRZYRODNICZNY 8 24 5 46 16 7 15 18 20 140 48 203 94

10 Wyniki konkursów przedmiotowych 2012/2013
TYP KONKURSU LICZBA LAUREATÓW I FINALISTÓW GIMNAZJA CIECHANÓW OSTROŁĘKA PŁOCK RADOM SIEDLCE WARSZAWA RAZEM Laureat Finalista Finalist a POLONISTYCZNY 1 2 4 6 3 12 13 16 29 MATEMATYCZNY 43 19 54 24 FIZYCZNY 5 32 17 21 CHEMICZNY 7 36 42 46 63 GEOGRAFICZNY 8 10 107 86 139 138 HISTORYCZNY 15 11 14 142 114 198 204 BIOLOGICZNY 9 41 45 135 J. ANGIELSKIEGO 20 95 J. ROSYJSKIEGO 27 J. NIEMIECKIEGO 53 J. FRANCUSKIEGO 25 48 26 35 66 40 77 18 38 467 562 601 826

11 LICZBA LAUREATÓW I NAZWY SZKÓŁ, Z KTÓRYCH POCHODZĄ LAUREACI GIMNAZJA
POLONISTYCZNY 1 Gimnazjum Nr 4 w Ciechanowie MATEMATYCZNY 2 Publiczne Gimnazjum w Gołyminie –Ośrodku, Gimnazjum Nr 1 w Ciechanowie FIZYCZNY Publiczne Gimnazjum w Gołyminie –Ośrodku, Społeczne Gimnazjum STO w Ciechanowie CHEMICZNY Publiczne Gimnazjum w Gołyminie-Ośrodku, Gimnazjum Nr 2 w Żurominie GEOGRAFICZNY 7 Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Pułtusku – 3 laureatów Powiatowe Gimnazjum Publiczne w Płońsku – 1 laureat Gimnazjum Nr 1 w Mławie – 1 laureat Społeczne Gimnazjum STO w Ciechanowie – 1 laureat Gimnazjum w Bieżuniu – 1 laureat HISTORYCZNY 10 Społeczne Gimnazjum STO w Ciechanowie – 1 laureat Publiczne Gimnazjum w Gołyminie-Ośrodku – 1 laureat Powiatowe Gimnazjum Publiczne w Płońsku – 1 laureat Gimnazjum Nr 2 w Żurominie – 1 laureat Gimnazjum TWP w Ciechanowie – 1 laureat Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Pułtusku – 2 laureatów Publiczne Gimnazjum w Przasnyszu- 3 laureatów

12 LAUREAT-REKORDZISTA Michał Chojnowski – uczeń klasy II ( w chwili udziału)Publicznego Gimnazjum w Gołyminie-Ośrodku Laureat konkursu: matematycznego, fizycznego i chemicznego dla uczniów gimnazjum.

13 Informacje o organizacji i przebiegu konkursów
Wszyscy zainteresowani udziałem, organizacją i przebiegiem konkursów przedmiotowych uzyskają informacje na stronie internetowej organizatora Strona internetowa jest aktualizowana na bieżąco i prosimy o systematyczne sprawdzanie pojawiających się komunikatów. Wszelkie wątpliwości i pytania zainteresowani zgłaszają w Warszawie: em i telefonicznie do biura konkursów , ul. Świętojerska 9  tel. 502  oraz do odpowiednich Wydziałów MSCDN, zgodnie z zapisami par.3 regulaminu konkursów – obszary działania rejonowych komisji konkursowych.

14 Zadania i odpowiedzialność dyrektora szkoły
Za organizację i przebieg etapu szkolnego odpowiada dyrektor szkoły (zgodnie z zapisami par. 9 regulaminu konkursów). Dyrektor szkoły zapewnia uczniom przystąpienie do konkursu w innej szkole, jeśli nie organizuje konkursów w szkole, którą zarządza. Dyrektor szkoły zgłaszając uczniów do konkursu zobowiązany jest do przekazania organizatorowi informacji o uczniach niepełnosprawnych. Zadania dyrektora szkoły określają zał. 4 (SP) i zał. 5 (G) do regulaminu konkursów. Dyrektor szkoły zapoznaje uczestników konkursów i ich rodziców z uprawnieniami laureatów i finalistów zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem oświatowym (regulamin konkursów część I). Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest za terminowe odbieranie zaświadczeń i dyplomów uczniów laureatów i finalistów konkursów pod adresami wskazanymi w par. 3 regulaminu konkursów przedmiotowych.

15 Loginy i hasła Loginy i hasła umożliwiające dostęp do Platformy Konkursowej zostały dzisiaj przekazane dyrektorom szkół przed naradą organizowaną przez Delegaturę Kuratorium Oświaty. Loginy i hasła będzie można również odebrać w Wydziale MSCDN w Ciechanowie ul. Wyzwolenia 10a u pani Aleksandry Górskiej.

16 AKADEMIA PROFESJONALNEGO NAUCZYCIELA
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w roku szkolnym 2013/14 rozpoczyna realizację dwuletniego systemowego projektu AKADEMIA PROFESJONALNEGO NAUCZYCIELA, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Głównym celem projektu jest dostosowanie kwalifikacji i kompetencji mazowieckich nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu do potrzeb mazowieckiej oświaty. Oferta ta kierowana jest szczególnie do nauczycieli i dyrektorów ze szkół wiejskich (60% uczestników szkoleń powinno rekrutować się ze szkół funkcjonujących na terenach wiejskich).

17 Bezpłatna oferta dokształcania na kursach kwalifikacyjnych
Proponujemy bogatą bezpłatną ofertę dokształcania na kursach kwalifikacyjnych. Nauczycieli pracujących z dziećmi z dysfunkcjami zapraszamy na kursy kwalifikacyjne - autyzm, tyflopedagogika, surdopedagogika. Nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na kurs kwalifikacyjny - język angielski wczesnoszkolny. Natomiast instruktorów praktycznej nauki zawodu na kurs nadający uprawnienia pedagogiczne.

18 Doskonalenie zawodowe i sieci współpracy
Ponadto proponujemy różnorodne krótkie formy doskonalenia zawodowego. Dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz edukacji matematycznej, humanistycznej, przyrodniczej przygotowaliśmy innowacyjne formy doskonalenia kompetencji społecznych, informatycznych, dydaktycznych, językowych (w zakresie języka angielskiego). Dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół program doskonalenia kompetencji metodycznych. Projekt zakłada również wsparcie przedmiotowe i problemowe w siedmiu sieciach współpracy i samokształcenia dla nauczycieli i dyrektorów wszystkich typów szkół.

19 Rekrutacja Rekrutacja na kursy kwalifikacyjne odbywać się będzie od 1 do 31 października 2013 r. Osoby spełniające wymagania określone przez MEN kieruje wyłącznie organ prowadzący szkołę. Natomiast rekrutacja na formy krótkie przeprowadzona zostanie elektronicznie w terminie r. Więcej informacji na temat projektu znajduje się na naszej stronie - w zakładce APN.

20 Dziękuję za uwagę! Życzę sukcesów w nowym roku szkolnym!


Pobierz ppt "Ciechanów ul. Wyzwolenia 10 A Tel/fax.: "

Podobne prezentacje


Reklamy Google