Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie logistyką niedobrze jest gdy………..

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie logistyką niedobrze jest gdy……….."— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie logistyką niedobrze jest gdy………..
Opracowanie Dr Wojciech M. BANASIEWICZ Wojciech M. BANASIEWICZ

2 Wiadomości wprowadzające do tematyki przedmiotu
Proces zarządzania: opiszmy modelem planowanie organizowanie kontrolowanie przewodzenie (koordynowanie, motywowanie) Wojciech M. BANASIEWICZ

3 Wiadomości wprowadzające do tematyki przedmiotu
Model zarządzania tworzą: Planowanie Organizowanie Kierowanie (koordynowanie, motywowanie, przewodzenie, itp,). Kontrolowanie (controlling) w zarządzaniu logistycznym model ten tworzą : Planowanie, Sterowanie przepływami produktów (usług) i informacji W logistyce można przyjąć, że kierowanie + controlling = sterowanie Zarządzanie logistyczne Planowanie, organizowanie i sterowanie przepływami produktów (usług) i informacji Wojciech M. BANASIEWICZ

4 Wiadomości wprowadzające do tematyki przedmiotu
Zarządzanie logistyką jest naturalnym następstwem ewolucji zarządzania. Naukowa organizacja pracy, Zarządzanie administracyjne – klasyczna teoria, Szkoła behawioralna – nurt human relation, Teoria XY Mc Gregora, Szkoła ilościowa, Podejście systemowe, Podejście sytuacyjne, Wojciech M. BANASIEWICZ

5 Wiadomości wprowadzające do tematyki przedmiotu
Cztery etapy rozwiązywania problemu: IDENTYFIKACJA PROBLEMU polega przede wszystkim na określeniu rozpiętości pomiędzy stanem faktycznym a sytuacją pożądaną. TWORZENIE ALTERNATYWNYCH ROZWIĄZAŃ może polegać na burzy mózgów, rozwiązaniach kreatywnych (praktyczne rozpatrywanie idealistycznych rozwiązań) bądź idealnych charakterystykach (badanie charakterystyk możliwych alternatyw). WYBÓR ROZWIĄZANIA to etap, w którym następuje ocena zaproponowanych rozwiązań pod kątem ich efektywności i skuteczności oraz właściwe podjęcie decyzji WDROŻENIE I OCENA ROZWIĄZANIA - jest to realizacja wybranej koncepcji i ocena rezultatów - jeśli wypadnie niezadowalająco, wówczas należy powrócić do etapu 2 (tworzenia alternatywnych rozwiązań). Wojciech M. BANASIEWICZ

6 Wiadomości wprowadzające do tematyki przedmiotu
Logistykę pojmuje się najczęściej jako jednolity proces, na który składają się przedmiot zaopatrywania (materiały, urządzenia, sprzęt), czynności (określenie potrzeb, dostawa, rozdział) oraz funkcje (organizowanie, planowanie, wykonawstwo, kontrola). Osiągnięcia w zakresie logistyki w wojsku zaczęto przenosić na grunt gospodarki cywilnej, gdzie coraz bardziej złożone przedsięwzięcia wytwórcze i dystrybucyjne wymagały przede wszystkim podejścia systemowego oraz działań optymalizacyjnych, ułatwiających podejmowanie decyzji gospodarczych. Już w tym momencie nietrudno zauważyć, iż wiązało się to z koniecznością kompleksowego podejścia do problemów oraz analizy systemowej w złożonych przedsięwzięciach, przy założeniu odrębności realizacji celów strategicznych, taktycznych i operacyjnych. Skuteczność takiego podejścia skłoniła do rozszerzenia go na działalność gospodarczą. Wojciech M. BANASIEWICZ

7 Przegląd definicji logistyki
L. Poth (1970) Zintegrowany system planowania i organizowania Przebiegi towarowe od producenta do sfery handlu Dostarczenie odpowiednich towarów do właściwego miejsca, w określonym czasie, przy optymalnym poziomie kosztów. R. Ballou (1973) Planowanie, organizowanie i controlling Ogół czynników ułatwiających przepływy produktów i informacji z miejsc pozyskania surowców do miejsc konsumpcji Odpowiedni poziom obsługi klientów przy uzasadnionych kosztach działania i transformacji czasowo- przestrzennej. P. Traumann (1976) System przedsięwzięć i rozwiązań w zakresie planowania, sterowania i kontrolowania Przepływy towarowe od producenta do magazynów handlu oraz związane z tymi przepływami informacje Optimum relacji między poziomem kosztów i standardem świadczonych usług. J. Kulis – Randa (1977) Zintegrowana funkcja marketingu, wyrażająca się w kształtowaniu, sterowaniu i kontroli Fizyczne aspekty przepływu surowców i towarów od producenta do sfery handlu oraz związane z tym przepływy informacyjne Realizacja efektów marketingowo-logistycznych. W. Lück (1984) Przekrojowa funkcja planowania, sterowania i kontroli Systemy i procesy, obejmujące sferę przepływów dóbr i informacji Kosztowo zorientowana transformacja przestrzenno-czasowa dóbr i wartości Wojciech M. BANASIEWICZ

8 Przegląd definicji logistyki
H. Pfohl (1985) Planowanie, sterowanie, realizacja i kontrola Czynności związane z przepływami towarów oraz ich transformacją Efektywne powiązanie miejsc nadania z miejscami odbioru w systemie przepływów – w sensie właściwego towaru, jego stanu, czasu i miejsca przy minimalnych kosztach. R. Jünemann (1989) Teoria planowania, sterowania i kontroli Przepływy materiałów, osób, energii i informacji w systemach Zaoferowanie w systemie właściwych elementów (produktów i informacji), we właściwej ilości i jakości, miejscu i czasie oraz przy właściwych kosztach. D. Bowersox (1987) Proces strategicznego zarządzania (planowanie, alokacja, controlling) Przemieszczanie i magazynowanie materiałów oraz ich rejestracja od dostawców, między przedsiębiorcami i konsumentami Optymalne relacje między poziomem obsługi i kosztów w strukturze kanału zbytu. E. Pignitter (1990) Całościowe zarządzanie (w skali przedsiębiorstwa) Ogół procesów ruchu i magazynowania towarów i informacji Realizacja korzyści na rzecz klientów, we właściwym czasie, miejscu, we właściwej ilości i jakości przy uzasadnionych całkowitych kosztach. S. Kummer, J. Weber (1990) Koncepcja zarządzania procesami i potencjałem Przepływy towarowe i przyporządkowane im przepływy informacyjne w skali przedsiębiorstwa oraz wykraczające poza przedsiębiorstwo Skoordynowana realizacja przepływów – efekty logistyczno – rynkowe Wojciech M. BANASIEWICZ

9 PODSTAWOWE PARAMETRY (nowoczesnej) LOGISTYKI (1)
logistyka jest koncepcją planowania, sterowania, organizowania i kontrolowania fizycznego obiegu towarów i jego informacyjnych uwarunkowań, wymagających systemowego ujęcia. Przepływy towarowe i informacyjne tworzą system, który może rozciągać się na różne ogniwa, fazy, podsystemy itp. Koncepcja logistyki jest osadzona na współzależnych, ścisłych związkach w obrębie funkcjonalnych, strukturalnych i instytucjonalnych aspektów procesu fizycznego obiegu towarów. Integracja realnych komponentów logistyki (transport, magazynowanie, kształtowanie zapasów, pakowanie, czynności obsługi klientów itp.) znajduje odbicie w tworzeniu zintegrowanych systemów organizacyjnych i informacyjno-regulacyjnych, zapewniających i stymulujących realizacje pożądanych celów. Wojciech M. BANASIEWICZ

10 PODSTAWOWE PARAMETRY (nowoczesnej) LOGISTYKI (2)
logistyka stanowi orientację efektywnościową w ujęciu systemowym, opierającej się na kompleksowej analizie oraz kształtowaniu poziomu i struktury kosztów, a w której centralna role odgrywa odpowiedni poziom i jakość świadczonych usług (szybkość i terminowość realizacji zamówień, jakość i niezawodność dostaw itp.). Logistyka stanowi źródło odkrywania oraz kształtowania nowych potencjałów i zdolności kreowania wartości i korzyści, zapewniających kształtowanie długofalowy wzrost efektywności i sukcesów przedsiębiorstwa. Koncepcja logistyczna jest osadzona na realiach rynku, tzn., że bazą i przesłanką wszystkich (operatywnych i strategicznych) działań oraz decyzji i rozwiązań w sferze logistyki powinno być podejście zorientowane na wymagania rynku oraz możliwości lego rozwoju i kształtowania. Wojciech M. BANASIEWICZ

11 PODSTAWOWE PARAMETRY (nowoczesnej) LOGISTYKI (3)
Logistyka jest zorientowana na wykorzystanie zależności i efektów synergicznych. Logistyka stanowi „potencjał” i instrument strategiczny marketingu, wspomagający w sposób długofalowy przedsięwzięcia i komponenty strategii rynkowej przedsiębiorstwa, determinując jej skuteczność. Zintegrowane struktury logistyczne mają charakter dynamiczny, co zwiększa zdolność dostosowania się przedsiębiorstw do zmian na rynku oraz zmian w zakresie ekonomicznych, organizacyjnych i technicznych warunków gospodarowania. Aktywny i integracyjny aspekt logistyki przejawia się w jej funkcji koordynacyjnej, przenikającej podstawowe klasyczne sfery działalności przedsiębiorstwa i cały proces gospodarowania (m.in. Koordynacja styków funkcji i czynności logistycznych z innym funkcjami przedsiębiorstwa oraz koordynacja styków i tendencji w obszarze celów i komponentów logistyczno-marketingowych w całym układzie rynkowym. Wojciech M. BANASIEWICZ

12 komu? co? ile? gdzie? kiedy? jak? i dlaczego?
PODSTAWOWE PARAMETRY (nowoczesnej) LOGISTYKI ale może niezupełnie nowoczesne i skuteczne w nauce ! komu? co? ile? gdzie? kiedy? jak? i dlaczego? Wojciech M. BANASIEWICZ

13 INFRASTRUKTURA PROCESÓW LOGISTYCZNYCH
Procesy fizycznego przepływu produktów, utrzymania zapasów, a także procesy informacyjne logistyki wymagają zastosowania rozmaitych środków technicznych. Środki te, sposoby ich użycia, a także systemy ich wykorzystania tworzą swego rodzaju INFRASTRUKTURĘ PROCESÓW LOGISTYCZNYCH. Infrastruktura ta powinna umożliwić sprawny i ekonomicznie efektywny przebieg wszystkich podstawowych funkcji logistyki. Należy rozpatrywać INFRASTRUKTURĘ PROCESÓW LOGISTYCZNYCH jako system techniczno – organizacyjny, którego podstawowym kryterium optymalizacji powinna być minimalizacja kosztów logistyki przy zapewnieniu sprawności i niezawodności procesów logistycznych. Wojciech M. BANASIEWICZ

14 Pojęcie procesu logistycznego przegląd definicji
Pojęcie procesu nie jest jednoznaczne. Inne znaczenia ma dla przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych Cechą wspólną różnych interpretacji jest następstwo pewnych zdarzeń i do niego się odwołujemy przy formułowaniu definicji procesu – procesu biznesowego PROCES to sekwencja lub częściowo uporządkowany zbiór powiązanych ze sobą działań zintegrowanych przez: czas, koszty, łączną ocenę wykonania i realizowanych, aby osiągnąć określony cel organizacji. Wojciech M. BANASIEWICZ

15 Infrastruktura procesów logistycznych przegląd definicji
ŚRODOWISKO PROCESU tworzy zbiorowość biernych i aktywnych, stymulujących lub utrudniających, podmiotów, których istnienie i specyficzne własności musimy uwzględniać w planowaniu i realizacji procesu. INFRASTRUKTURĘ PROCESU określają wyróżnione w środowisku podmioty zaangażowane w ten proces, wykorzystywane obiekty oraz relacje między podmiotami a obiektami. Wojciech M. BANASIEWICZ

16 INFRASTRUKTURA PROCESÓW TECHNICZNA
INFRASTRUKTURA MAGAZYNOWA * budynki i budowle, * place składowe, * urządzenia magazynowe. INFRASTRUKTURA MANIPULACYJNA * transport wewnętrzny, * urządzenia pomocnicze. INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA * środki transportu lotniczego, * środki transportu pływającego, * środki transportu kolejowego, * środki transportu samochodowego, * rurociągi. Wojciech M. BANASIEWICZ

17 INFRASTRUKTURA PROCESÓW TECHNICZNA
INFRASTRUKTURA OPAKOWAŃ * znakowanych kodem, * nie znakowanych kodem, * transportowych. INFRASTRUKTURA INFORMATYCZNA * sprzęt (hardware), * oprogramowanie (software), * środki orgatechniczne (organizacyno-techniczne), * środki komunikacji. Wojciech M. BANASIEWICZ

18 Wojciech M. BANASIEWICZ
IFRASTRUKTURA PROCESÓW - systemowo-organizacyjna - personalno-organizacyjna SYSTEM – ORGANIZACJA to: - składowe personalno – organizacyjne, - składowe materialno – techniczne, - składowe komunikacyjno – informacyjne, - składowe finansowo – bankowe. INFRASTRUKTURA PERSONALNO – ORGANIZACYJNA Wojciech M. BANASIEWICZ

19 LOGISTYKA A NOWOCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA
Przyjęło się uważać, że nowoczesnym koncepcjami zarządzania są: Business Proces Reengineering – BPR, Total Quality Management – TQM, Lean Management – LM, Lean production - (LP) Time Based Management – TBM Benchmarking - (BM) Outsourcing CIM - Computer Integrated Management TPM - Total Productivity Management „Just In time” – (JiT) Controlling Wojciech M. BANASIEWICZ

20 LOGISTYKA A NOWOCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA
Business Proces Reengineering – BPR, (reorganizacja procesów działania; techniczna reorganizacja procesów działania) - to fundamentalne przemyślenie od nowa i radykalne przeprojektowanie procesów prowadzące do poprawy osiąganych wyników, tj. poprawy serwisu, szybkości działania czy osiągnięcia znaczących efektów kosztowych, jakościowych i czasowych. Opiera się na 4 etapach powstawania: wybór i zrozumienie procesu do rekonstrukcji, wyznaczenie „gospodarza” procesu i utworzenie zespołu roboczego, rekonstrukcja procesu, wprowadzenie rekonstrukcji do praktyki. Wg krytycznych współczesnych miar i osiąganych wyników reengineering to rewolucyjna poprawa, która zakłada gwałtowną, skokową zmianę. Wojciech M. BANASIEWICZ

21 LOGISTYKA A NOWOCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA
Total Quality Management – TQM, W ramach tej koncepcji jakość jest traktowana jako integralny element polityki przedsiębiorstwa, a jej kształtowanie znajduje się wśród zadań każdego pracownika. Koncepcja TQM oprócz funkcji sterowania i kontroli jakości uwzględnia także takie funkcje zarządzania jak polityka przedsiębiorstwa, planowanie, organizacja, kierowanie personelem i tworzenie warunków dla rozwoju zarządzania. Wojciech M. BANASIEWICZ

22 LOGISTYKA A NOWOCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA
Lean Management – LM, Zintegrowana, całościowa orientacja, która rozciąga się na cały łańcuch tworzenia wartości, włączając w to zewnętrzne powiązania z dostawcami i klientami. Istotnym elementem koncepcji Lean Menagement jest redukcja kompleksowości, tzn. uproszczenie wszystkich procesów i przepływów, w celu uniknięcia błędów i marnotrawstwa lub sytuacji nie wykorzystanych możliwości. Wojciech M. BANASIEWICZ

23 LOGISTYKA A NOWOCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA
Lean production (LP) - (odchudzona produkcja) - przyspieszenie reakcji na zmiany popytu na rynek, wzrost jakości produkcji. Wojciech M. BANASIEWICZ

24 LOGISTYKA A NOWOCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA
Time Based Management – TBM przyspieszenie realizacji zleceń. Wojciech M. BANASIEWICZ

25 LOGISTYKA A NOWOCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA
Benchmarking (BM) - (wzorcowanie) – proces systematycznej oceny usług, produktów i zasad postępowania firmy w porównaniu do norm charakteryzujących liderów branży i najlepszych konkurentów. Benchmarking rozpoczyna się od analizy porównawczej z konkurencją. O ile sama analiza skupia się na porównaniu produktów czy usług, o tyle benchmarking skupia się nie na samym produkcie czy usłudze, ale podejmuje analizę porównawczą procesów, zasad i umiejętności. Szczególne zastosowanie banchmarking’u można zaobserwować na rynku usług logistycznych. Działania logistyczne polegające na planowaniu, realizacji i kontroli przemieszczania, wymagają prowadzenia stałych prac związanych z oceną realizacji tych procesów, jak porównywanie ich z procesami liderów logistycznych na rynku. Porównywanie dotyczy takich cech charakterystycznych usług logistycznych jak jakość organizowanych procesów logistycznych, czas dostawy, szybkość przekazywanych informacji, dostawy a także zadowolenie klienta. Wojciech M. BANASIEWICZ

26 LOGISTYKA A NOWOCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA
Proces Benchmarking’u składa się z etapów:  identyfikowania badanych zmiennych,  doboru firm wzorcowych,  zebrania informacji,  definiowania luki i stawiania zadań,  budowanie planów działania i pomiarów efektu. Wojciech M. BANASIEWICZ

27 LOGISTYKA A NOWOCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA
Outsourcing – jest nowoczesną strategią zarządzania, która polega na oddaniu na zewnątrz (partnerowi zewnętrznemu - outsourcerowi) zadań nie związanych bezpośrednio z podstawową działalnością firmy. Dzięki temu firma może skupić swoje zasoby i środki finansowe na tych obszarach stanowiących podstawę jej działań, w których osiąga przewagę konkurencyjną. W ujęciu logistycznym outsourcing można zdefiniować jako metodę nabywania całości lub części czynności logistycznych przedsiębiorstwa w formie usług świadczonych przez zewnętrznych wyspecjalizowanych oferentów. Dotyczy to takich czynności jak: transport, obsługa celna, magazynowanie, sortowanie, usługi finansowe czy usługi informatyczne. Wojciech M. BANASIEWICZ

28 LOGISTYKA A NOWOCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA
Computer Integrated Management - CIM (komputerowo zintegrowane zarządzanie) - duża elastyczność, szybsze wdrożenie innowacji produktu, zorganizowanie odpowiedniej jakości produkcji, sprawny przebieg produkcji. Celem sprzężenia różnych systemów informacyjnych dla potrzeb logistyki jest optymalizacja łańcucha dostaw w kontekście redukcji kosztów i międzyczasów operacyjnych, przy jednoczesnym wzroście efektywności działalności logistycznej i jakości usług Wojciech M. BANASIEWICZ

29 LOGISTYKA A NOWOCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA
Total Productivity Management - TPM (kompleksowa obsługa profilaktyczna) - zapobiegawcza konserwacja środków pracy. Wojciech M. BANASIEWICZ

30 LOGISTYKA A NOWOCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA
„Just In time” (dokładnie na czas) – koncepcja ta polega na eliminowaniu magazynów (nic na skład). Operacje są bardzo uproszczone, likwidacja przejawów marnotrawstwa. Koncepcja JIT opiera się na synchronizacji zaopatrzenia z systemami produkcji, aby czas ich realizacji był jak najkrótszy. Punkt wyjścia dla koncepcji JIT: zmiana wymagań konsumentów/użytkownik; rosnąca konkurencja; duże zróżnicowanie asortymentowe; skracający się cykl życia wyrobów; zmiana wymagań pośredników handlowych w stosunku do organizacji zbytu, zmiana wymagań co do jakości wyrobu. Cel JIT: minimum zapasów w poszczególnych fazach produkcji, maksimum efektów produkcyjnych zapewnienie optymalnej jakości, poziomu obsługi klienta oraz wysokiej jakości produkcji i gotowych wyrobów. Dąży się do maksymalnego obniżenia kosztów. Wojciech M. BANASIEWICZ

31 LOGISTYKA A NOWOCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA
Controlling - zagwarantowanie, że pomimo występowania odchyleń zarządzanie przedsiębiorstwem odbywa się tak, aby mogły zostać osiągnięte założone wielkości. Controlling to kierowanie, sterowanie, nadzorowanie. Podstawowa technika nowoczesnego zarządzania w przedsiębiorstwie, polegająca na koordynowaniu procesów planowania, decyzji oraz na zasilaniu tych procesów w informacje. Jest systemem ewidencji księgowej z rozbudowanymi funkcjami wyników przedsiębiorstwa. Wojciech M. BANASIEWICZ

32 Wojciech M. BANASIEWICZ
POJĘCIE LOGISTYKI I PRZESŁANKI JEJ ROZWOJU PODSTAWOWE FAZY I KIERUNKI ROZWOJU LOGISTYKI EtapI. Lata uśpione (do roku 1950) zdefiniowali istotę fizycznej dystrybucji towarów zaczęto badać rynek (określano metody badań) powstaje marketing, forma zarządzania rynku ustalono definicję logistyki (ruch i operowanie produktami z miejsca produkcji do miejsc konsumpcji. Wojciech M. BANASIEWICZ

33 Wojciech M. BANASIEWICZ
POJĘCIE LOGISTYKI I PRZESŁANKI JEJ ROZWOJU PODSTAWOWE FAZY I KIERUNKI ROZWOJU LOGISTYKI Etap II Czas rozwoju logistyki (do roku 1970) Okres ustabilizowanego myślenia o zarządzaniu. Określano główne warunki ekonomiczno - technologiczne otoczenia logistycznego. Należą do nich: - zmiany we wzorach popytu, - wzrost kosztów dystrybucji fizycznych towarów (aby zdobyć najwięcej klientów), - nacisk kosztów produkcji (np. cena ropy naftowej), - postęp w dziedzinie technologii komputerowej (silny rozwój programowania liniowego, poszukiwanie metod symulacji działań decyzyjnych, komputerowa inwentaryzacja w magazynach) LOGISTYKA – proces planowania, sterowania i kontroli - kosztów przepływu i magazynowania, - oraz informowania ze źródeł wydobycia i konsumpcji. Wojciech M. BANASIEWICZ

34 Wojciech M. BANASIEWICZ
POJĘCIE LOGISTYKI I PRZESŁANKI JEJ ROZWOJU PODSTAWOWE FAZY I KIERUNKI ROZWOJU LOGISTYKI Etap III - Po roku 1970 - wzrost cen ropy naftowej - ceny paliw rosły szybciej niż dochody - ograniczenie wydatków poprzez ingerencje w zarządzaniu materiałami i fizyczną ich dystrybucję Można to osiągnąć poprzez: a) zmiana trendu kosztów (zmniejszyć koszty dystrybucji i magazynowania) b) rozwój swoistego przemysłu (otwieranie filii, zmniejszenie dystrybucji) c) ograniczenie czasu dostaw d) logistyka w sektorze usług Wojciech M. BANASIEWICZ

35 POJĘCIE LOGISTYKI I PRZESŁANKI JEJ ROZWOJU
Współczesne koncepcje zarządzania logistyką i jej podstawowe zasady wywodzą się z rzeczywistości gospodarki rynkowej i są stymulowane ewolucją procesów gospodarczych, które są jej wyrazem. Obszary nowoczesnej koncepcji zarządzania logistyką: Logistyka a dystrybucja fizyczna towarów. Logistyka a system. Podejście systemowe do logistyki. Logistyka a zarządzanie organizacją gospodarczą. Logistyka a marketing. Logistyka a struktura organizacyjna. Wojciech M. BANASIEWICZ

36 ŁAŃCUCHY ŁAŃCUCH DOSTAW
Łańcuch dostaw - rozwinięty na podstawie wyników przeprowadzonych badań przyszły model logistyki (dla lat po 2000 r.) mieści w sobie m.in. wykraczający poza przedsiębiorstwo łańcuch dostaw jako podstawowy obiekt zainteresowań w modelu oraz koncepcję międzyinstytucjonalnego rozwiązywania problemów jako sposób analizy i działania logistycznego. Łańcuch dostaw obejmuje wszystkie fazy tworzenia i dostarczania wartości logistycznych - od miejsca pozyskania surowców, poprzez produkcję, do ostatniego nabywcy w celu zaoferowania odpowiednich towarów we właściwym miejscu i czasie, we właściwej ilości i jakości, przy uzasadnionych kosztach, z wykorzystaniem nowoczesnej technologii informacji. Wojciech M. BANASIEWICZ

37 ŁAŃCUCHY ŁAŃCUCH LOGISTYCZNY
Łańcuch logistyczny - przedsiębiorstwa obecnie w coraz większym stopniu koncentrują się, a raczej są zmuszone do koncentrowania się na zarządzaniu procesami w skali całego przedsiębiorstwa i na powiązaniach z innymi przedsiębiorstwami, a nie zarządzanie poszczególnymi czynnościami, sferami działalności (np. zaopatrzenie, produkcja itp.), rodzajami kosztów i miejscami ich powstawania itp. Takim zintegrowanym procesem jest właśnie łańcuch logistyczny, składający się z procesów cząstkowych, np. proces realizacji zamówień, proces obsługi klienta, proces magazynowania i gospodarowania zapasami, proces przygotowania realizacji produktu, proces uzgadniania celów i kształtowania systemów przepływów itp. Wojciech M. BANASIEWICZ

38 ŁAŃCUCHY ŁAŃCUCH WARTOŚCI
Łańcuch wartości - jest narzędziem rozpoznawania sposobów tworzenia większej wartości dla klienta, obejmuje 9 strategicznie istotnych działań, które tworzą wartość i koszt w konkretnym rodzaju działalności gospodarczej. Zbiór ten składa się z 5 działań pierwotnych (dostarczanie surowców do firmy, przetwarzanie ich, przekazywanie ich na rynek w nowej formie, handlowanie nimi oraz świadczenie nowych usług) i 4 wspierających, które przejawiają się w działaniach pierwotnych (Kotler s. 39, Blaik s.131). Wojciech M. BANASIEWICZ

39 „ŁAŃCUCH LOGISTYCZNY” SCHEMAT GRAFICZNY
Przykład łańcucha logistycznego dostawcy pro- ducenci hur- townicy detaliści klienci transport transport transport transport Przepływ produktów Przepływ informacji Przepływ kapitału Wojciech M. BANASIEWICZ

40 Zarządzanie łańcuchem dostaw/łańcuchem logistycznym
Lider łańcucha dostaw, zarządzający całym procesem, Integrujący i tworzący wartość dodaną dla całego łańcucha dostaw Początek łańcucha dostaw wzornictwo inżynieria plan produkcji Koniec łańcucha dostaw kontrola jakości testowanie logistyka działania organizowane i realizowane przez dostawcę surowce półprodukty zarządzanie produkcją Wojciech M. BANASIEWICZ

41 LOGISTYCZNY ŁAŃCUCH DOSTAW RUROCIĄG LOGISTYCZNY
Określenie charakterystyczne dla szkoły amerykańskiej dostawcy klienci zaopatrzenie zakupy działalność podstawowa (produkcja) Dystrybucja do klienta składowanie na wyjściu/ transport składowanie na wejściu/ transport Wojciech M. BANASIEWICZ

42 Wojciech M. BANASIEWICZ
CECHY ŁAŃCUCHA DOSTAW Przejrzystość Zapasy Cena produktu wraz z kosztami wyładunku Podział ryzyka Planowanie na poziomie łańcucha dostaw Sojusze. Wojciech M. BANASIEWICZ

43 Wojciech M. BANASIEWICZ
CECHY ŁAŃCUCHA DOSTAW PORÓWNANIE GŁÓWNYCH CECH TRADYCYJNYCH SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH Z ŁAŃCUCHEM DOSTAW CZYNNIK SYSTEMY TRADYCYJNE ŁAŃCUCH DOSTAW ZARZĄDZANIE ZAPASAMI W pojedynczej firmie Koordynacja działań w rurociągu PRZEPŁYWY ZAPASÓW Przerywane Ciągłe/przejrzyste KOSZT Minimalizowany w firmie Cena produktu z kosztami wyładunku INFORMACJA Kontrolowane przez firmę Wspólna/dzielona RYZYKO Skoncentrowane na firmie Wspólne/dzielone PLANOWANIE Zorientowane na firmę Zespoły łańcucha dostaw ZWIĄZKI MIĘDZY ORGANIZACJAMI Firma zorientowana na niskie koszty Partnerstwo zorientowane na cenę produktu wraz z kosztami wyładunku Wojciech M. BANASIEWICZ

44 KLASYFIKACJA CENTRÓW LOGISTYCZNYCH WEDŁUG RÓŻNYCH KRYTERIÓW (1)
KRYTERIUM RODZAJE Lokalizacja W granicach dużych miast W promieniu km od centrum miast W odległości do ok. 50 km od centrum miast Na terenie portów morskich Na przejściach granicznych Użytkownicy (przedsiębiorstwa) Przemysłowe Handlowe Usługowe Transportowe Logistyczne Wojciech M. BANASIEWICZ

45 KLASYFIKACJA CENTRÓW LOGISTYCZNYCH WEDŁUG RÓŻNYCH KRYTERIÓW (2)
Funkcja Magazynowa Sortownicza Kompletacyjna Dystrybucyjna Przeładunkowa Terminal transportu kombinowanego Usługi dodatkowe Obsługa środków transportu Usługi socjalne Przeznaczenie gospodarcze Kształtowanie publicznej infrastruktury kraju na potrzeby gospodarki Zaspokojenie potrzeb własnych podmiotów gospodarczych Wykonanie usług na zlecenie Wojciech M. BANASIEWICZ

46 KLASYFIKACJA CENTRÓW LOGISTYCZNYCH WEDŁUG RÓŻNYCH KRYTERIÓW (3)
Klasa (nowoczesność obiektu) Stare magazyny przemysłowe i handlowe Magazyny zmodernizowane Nowoczesne, nowo wybudowane obiekty (po 1990r.) Wielkość i promień oddziaływania Międzynarodowe Regionalne Lokalne Branżowe Wojciech M. BANASIEWICZ

47 PODSTAWOWE WYMOGI STAWIANE CENTROM LOGISTYCZNYM(1)
Cecha Opis Multimodalność Dostęp do różnych(co najmniej dwóch) gałęzi transportu Wielofunkcyjność Szeroki zakres świadczonych usług Dostępność Oferowanie usług dla wielu podmiotów Funkcja integracyjna Stworzenie korzystnych warunków dla kooperacji przedsiębiorstw z różnych branż, kształtowanie platform integrujących jej uczestników:firm przemysłowych, handlowych oraz operatorów logistycznych i transportowych Wojciech M. BANASIEWICZ

48 PODSTAWOWE WYMOGI STAWIANE CENTROM LOGISTYCZNYM(2)
Wspomaganie informatyczne Wdrażanie najnowszych technologii komputerowych i teleinformatycznych Wartość dodana Tworzenie korzyści makroekonomicznych dla rozwoju regionów oraz mikroekonomicznych dla uczestników łańcuchów logistycznych Wojciech M. BANASIEWICZ

49 KRYTERIA WYMIAROWANIA CENTRUM LOGISTYCZNEGO
Przestrzeń Czas Liczba potrzebnych pracowników i urządzeń Nakłady i koszty Wojciech M. BANASIEWICZ

50 Wojciech M. BANASIEWICZ
Pamiętajcie aby nie poprzestać na tym…….. ale pouczyć się samodzielnie Wojciech M. BANASIEWICZ


Pobierz ppt "Zarządzanie logistyką niedobrze jest gdy……….."

Podobne prezentacje


Reklamy Google